Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití dynamické geometrie při výuce v 8. ročníku základní školy
Odborný článek

Využití dynamické geometrie při výuce v 8. ročníku základní školy

23. 8. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Miroslava Huclová

Anotace

V článku dokumentuji svoje zkušenosti se softwarem GeoGebra při výuce matematiky na základní škole. V práci je demonstrováno použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky žáků 8. ročníku ZŠ na jednom konkrétním příkladu z tematického celku Kruh, Kružnice. Článek inspiruje pedagogy k dalšímu možnému využití programu v dalších tematických celcích 8. ročníku. Volně navazuje na zveřejněné články o využití programu GeoGebra v 6. a 7. ročníku ZŠ.

Úvod

V příspěvku demonstruji použití softwaru GeoGebra při výuce matematiky a související chyby žáků, kterých se dopouští při využití tohoto softwaru. Příklady vychází z učebnice Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník základní školy autorů Odvárko a Kadleček a odpovídají Rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání ve vzdělávací oblasti Matematika a její aplikace. Příspěvek volně navazuje na již zveřejněné články Využití dynamické geometrie při výuce v 6. ročníku základní školy a Využití dynamické geometrie při výuce v 7. ročníku základní školy.

Popis softwaru GeoGebra

Software GeoGebra je multiplatformní (může běžet pod operačním systémem Microsoft Windows, MacOS X nebo Linux), dynamický program určený pro všechny úrovně výuky geometrie a algebry. Je volně k dispozici na http://www.geogebra.org. Lze jej provozovat jak prostřednictvím lokální instalace, tak bez instalace pomocí appletu ve webprohlížeči GeoGebra. Je plně lokalizovaná do českého prostředí.

Propojení s výukou

Žáci sestrojují tečny z daného bodu ke kružnici s využitím dynamického softwaru. Program GeoGebra umožní žákům manipulovat s figurou a s pomocí posuvníku dynamicky měnit parametry (poloměr kružnice k a vzdálenost bodu M od středu S kružnice). Změnou těchto parametrů mohou žáci lépe pochopit vlastnosti tečen, zvláště, když změří úhel STM, který při správné konstrukci bude vždy pravý.

Modelová hodina

Žáci sestrojí tečny z bodu M ke kružnici k. Zadaný útvar nejprve narýsují do sešitu (s pomocí rýsovacích pomůcek), poté konstrukci sestrojí v programu GeoGebra. Pohybem figur modelují v programu rozměry vstupních parametrů. S využitím režimu Zápis konstrukce a Přehrát si mohou žáci konstrukci opakovat.

Úvod k příkladu

Příklad obsahuje následující body:

 • tematický celek z oblasti planimetrie v 8. ročníku základní školy
 • tipy pro učitele
 • režim
 • chyby žáků
 • další možné figury v daném tematickém celku

Kružnice, kruh

vc
Obrázek: Konstrukce tečen z bodu M ke kružnici k

Režim

Zobrazit – Zápis konstrukce

Zobrazit – Navigační panel pro krokování konstrukce

Posuvník Tečny bodu ke kružnici

Kružnice daná středem a poloměrem k
Úsečka dané délky z bodu  u

Střed s

Kružnice daná středem a bodem kb

Průsečík obou objektů poo

Přímka dvěma body pdb
Mnohoúhelník mn

Tipy pro učitele

 • postup při řešení této úlohy v prostředí programu je shodný s postupem, který se učí žáci na ZŠ, doporučuji zobrazit zápis konstrukce a žákům tuto úlohu několikrát přehrát;
 • úlohu lze využít pro zopakování Thaletovy věty;
 • žáci v tomto příkladě využívají mnoho režimů, jestliže tento příklad nepochopí při výkladu a z vlastností Thaletovy věty, nedokážou tuto sestavu narýsovat ani v programu;
 • žáci zapomínají zobrazit Zápis konstrukce a Navigační panel pro krokování konstrukce – nemohou si poté přehrát svůj postup řešení příkladu;
 • kružnice a přímka, vzájemná poloha kružnice a přímky (sečna, tečna, vnější přímka);
 • dvě kružnice – vzájemná poloha dvou kružnic;
 • konstrukce Thaletovy kružnice, Thaletova věta;
 • délka kružnice, obvod kruhu (výpočty), obsah kruhu (odvození vzorce pro obsah kruhu, výpočty obsahu kruhu).

Chyby žáků

 • žáci v tomto příkladě využívají mnoho režimů, jestliže tento příklad nepochopí při výkladu a z vlastností Thaletovy věty, nedokážou tuto sestavu narýsovat ani v programu;
 • žáci zapomínají zobrazit Zápis konstrukce a Navigační panel pro krokování konstrukce – nemohou si poté přehrát svůj postup řešení příkladu.

Další možné figury v tematickém celku Kružnice, Kruh

 • kružnice a přímka, vzájemná poloha kružnice a přímky (sečna, tečna, vnější přímka)
 • dvě kružnice – vzájemná poloha dvou kružnic
 • konstrukce Thaletovy kružnice, Thaletova věta
 • délka kružnice, obvod kruhu (výpočty), obsah kruhu (odvození vzorce pro obsah kruhu, výpočty obsahu
 • kruhu)

Poznámka

Při výuce v 8. ročníku lze využít program GeoGebra v tematickém celku Konstrukční úlohy. S žáky lze rýsovat množiny bodů v rovině, konstrukce trojúhelníků, konstrukce čtyřúhelníku.

V tematickém celku Pythagorova věta lze žákům demonstrovat známý důkaz Pythagorovy věty.

Závěr

Program GeoGebra používám při výuce matematiky již pět let ve všech ročnících druhého stupně ZŠ. Pozitivně hodnotím dynamičnost programu, lze opakovaně modelovat konstrukce. Žáci během výuky snáze pochopí vlastnosti geometrických konstrukcí, geometrických těles, grafů a vztahy mezi nimi. Postup demonstruji pomocí interaktivní tabule. Vždy však dbám na to, aby žáci uměli konstrukční úlohy také rýsovat do sešitu s rýsovacími pomůckami a využívali programu jako doplněk pro kvalitní výuku matematiky ve škole.

Literatura a použité zdroje

[1] – VANÍČEK, J. Počítačové kognitivní technologie ve výuce geometrie. Pedagogická fakulta UK, 2009.
[2] – Geogebra. [cit. 2011-08-23]. Dostupný z WWW: [http://www.geogebra.org/cms/].
[3] – HOHENWARTER, M.; HOHENWARTER, J. Introduction to GeoGebra. 2008.
[4] – HOHENWARTER, M.; HOHENWARTER, J. GeoGebra 3.2 Help Document. [cit. 2011-08-23]. Dostupný z WWW: [http://www.geogebra.org/help/docucz.pdf].
[5] – ODVÁRKO, O.; KADLEČEK, J. Sbírka úloh z matematiky pro 8. ročník základní školy. Praha : Prometheus, 2002.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miroslava Huclová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 8. 2011
Vhodné doplnění již existujících článků na stejné téma. Ten, kdo se rozhodne využívat tento program, objeví mnoho dalších způsobů jeho využití. GeoGebra poskytuje nové možnosti pro přípravu hodin matematiky.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

software GeoGebra, internet