Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Klíčové kompetence – nová výzva z EU II.
Odborný článek

Klíčové kompetence – nová výzva z EU II.

29. 6. 2004 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Hučínová

Anotace

V rámci Lisabonského procesu bylo identifikováno 8 oblastí klíčových kompetencí coby základ evropských vzdělávacích systémů. Tato „klíčová osmička“ je podrobněji definována zejména v příloze článku.

V předcházejícím článku jsme načrtli vývoj pojmu klíčové kompetence a důvody, proč se na ně klade takový důraz. Nyní se budeme zabývat konkrétní specifikací klíčových kompetencí tak, jak byla vypracována Evropskou komisí v rámci Lisabonského procesu.

Priority výběru

Klíčové kompetence mají být multifunkční, tj. použitelné v různých situacích a oblastech lidského snažení. Je samozřejmé, že jejich výběr je ovlivněn kulturou dané společnosti. Navíc o nich má každá skupina lidí (pedagogů, rodičů, žáků, politiků apod.) v dané společnosti odlišnou představu.

V rámci Lisabonského procesu byly pro proces výběru klíčových kompetencí stanoveny tři priority:

osobní naplnění a rozvoj jedince v průběhu celého života
aktivní občanství a zapojení do společnosti
zaměstnatelnost jedince
Klíčová osmička

Na základě těchto priorit Evropská komise identifikovala pro etapu základního vzdělávání 8 oblastí klíčových kompetencí. Touto etapou vzdělávání projde drtivá většina jedinců, takže snahu o osvojení základů klíčových kompetencí lze u nich zajistit. V následných vzdělávacích etapách se již budou tyto základy pouze rozvíjet.

Při překladu anglického odborného názvosloví mnohdy vznikají problémy s nalezením adekvátního českého výrazu. K objasnění významu jednotlivých klíčových kompetencí napomohou krátké definice.

1. Komunikace v mateřském jazyce (podrobnosti)
(schopnost vnímat a interpretovat myšlenky, pocity a informace v ústní i psané podobě a schopnost zapojit se do komunikace v různých sociálních souvislostech a prostředích - v práci, doma, ve škole, při volnočasových aktivitách…)
2. Komunikace v cizím jazyce (podrobnosti)
(obdobně jako u komunikace v mateřském jazyce)
3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií (podrobnosti)
(sčítání, odečítání, násobení a dělení a schopnost použít tyto matematické operace při řešení problémů každodenního života; důraz je kladen především na proces řešení než na samotný výsledek a znalosti; v přírodních vědách to jsou znalosti a metodologie použitelné k vysvětlení jevů v okolním světě; technologie je použitím znalostí jako prostředku, jímž člověk ovlivňuje svůj životní prostor)
4. Kompetence v oblasti informační a komunikační technologie (podrobnosti)
(schopnost využívat multimediálních technologií k vyhledávání, ukládání, vytváření, prezentování, třídění a k výměně informací)
5. Učit se učit (podrobnosti)
(organizace a řízení procesu učení - individuálního i skupinového, získávání, zpracovávání, hodnocení a integraci nových znalostí a schopnost použít tyto kompetence v různých situacích a kontextech)
6. Interpersonální sociální a občanské kompetence (podrobnosti)
(všechny formy jednání, jejichž osvojení podmiňuje schopnost jedince se efektivně a konstruktivně podílet na dění ve společnosti, řešit problémy v osobním, rodinném i veřejném kontextu)
7. Podnikatelské dovednosti (podrobnosti)
(schopnost iniciovat i přijímat a dále rozvíjet změny, zodpovědnost za vlastní jednání, dokončování započatého, schopnost vytyčit si své cíle, jít za nimi)
8. Kulturní rozhled (podrobnosti)
(schopnost vážit si kultury společnosti - nejen v uměleckém smyslu)
Doporučení EU pro klíčové kompetence

Na základě zkušeností evropských zemí, dospěla pracovní skupina1 k doporučením, jež lze shrnout do následujících bodů:

 • Klíčové kompetence jsou společným základem evropských systémů vzdělávání, který by měl mít podporu nejen tvůrců politických doporučení, výzkumných pracovníků, ale zejména pedagogických pracovníků a institucí připravujících učitele.
 • Školy a učitelé by měli vytvářet vlastní vzdělávací programy, zohledňující potřeby místních regionů. Zájem o osvojení klíčových kompetencí by měli mít i rodiče tak, aby poskytovali vzdělávání svých dětí maximální podporu.
 • Učitelé a ostatní pedagogičtí pracovníci by se měli vzdělávat tak, aby byli schopni u žáků zajistit osvojování klíčových kompetencí.
 • Spoluprací všech zainteresovaných by měly být identifikovány aktuální sociální problémy, jejich cílové skupiny a spolu s tím vypracovány návrhy řešení.
 • Rozvoj klíčových kompetencí by se měl stát nadřazeným principem ve vzdělávání a zaměstnanecké a sociální sféře.
 • Pro kompetenci učit se učit je nutné vytvoření indikátorů (měřítek).
Nejen při základním vzdělávání

Základy osmi klíčových kompetencí položené během povinné školní docházky musí být dále rozvíjeny ve středních školách a při vzdělávání dospělých. Jedním z výsledků tohoto systému je vytvoření tzv. "druhé šance" pro dospělé usilující o doplnění kvalifikace.

Stranou zájmu rozhodně nesmí zůstat jedinci (ať již děti nebo dospělí) se speciálními vzdělávacími potřebami, ani minoritní skupiny obyvatel (např. příslušníci menšin a imigranti).

Je zřejmé, že klíčové kompetence nejsou pouze doménou školství. Přinejmenším tu existuje propojenost s trhem práce či občanským zapojením do společnosti. To s sebou přináší potřebu "multiresortní" ucelené koncepce.


1. Komunikace v mateřském jazyce
Schopnost vnímat a interpretovat myšlenky, pocity a informace v ústní i psané podobě, zapojit se do komunikace v různých sociálních souvislostech a prostředích - v práci, doma, ve škole, při volnočasových aktivitách.
VĚDOMOSTI:
 • slovní zásoba
 • gramatická pravidla
 • základní literární druhy a žánry (pohádka, mýtus, legenda, báseň, lyrická poezie, drama, novela) a jejich hlavní rysy
 • druhy neliterárních textů (životopis, formulář, zpráva, úvodník, esej, proslov atd.) a jejich hlavní rysy
 • různé typy slovní interakce (dialog, interview, debata atd.) a jejich hlavní rysy
 • komunikativní funkce
 • hlavní rysy slohových stylů
DOVEDNOSTI:
 • komunikuje v mluvené i psané formě a rozumí různým typům sdělení v různých situacích a s odlišným záměrem
 • čte s porozuměním různé druhy textů, užívá při čtení různé strategie vzhledem ke svému záměru
 • (informativní čtení, studijní čtení, čtení pro radost) a k typu textu
 • naslouchá a rozumí různým druhům promluv v různých komunikativních situacích
 • zahájí, vede a ukončí konverzaci v různých komunikativních kontextech
 • vyhledá, utřídí a zpracuje informace, data a pojmy v psané podobě a používá je při studiu a při systematizování svých poznatků
 • mluví plynule a srozumitelně a zhodnotí, zda ostatní jeho sdělení porozuměli
 • tvoří různé typy textů s různým záměrem, zhodnotí tento proces (od přípravy textu až po jeho čtení)
 • zformuluje přesvědčivě své argumenty v psané i mluvené podobě a věnuje plnou pozornost argumentům ostatních
 • užívá podpůrné prostředky (jako poznámky, schémata, mapy) při tvorbě, prezentaci a interpretaci komplexních textů v psané i mluvené podobě (proslovy, dialog, návod, interview, debata)
 • při recepci i percepci mluvených i psaných textů rozliší relevantní a irelevantní informace
POSTOJE:
 • uvědomuje si jazykovou pestrost a variabilitu forem komunikace v různých obdobích a rozdílných geografických a sociálních prostředích
 • sebevědomě hovoří na veřejnosti
 • je ochotný usilovat vedle spisovného vyjadřování také o jeho estetickou kvalitu
 • rozvíjí si pozitivní postoj k literatuře
 • přistupuje otevřeně k názorům a argumentům ostatních, je schopen vést konstruktivní a kritický dialog
 • rozvíjí si pozitivní postoj k mateřskému jazyku a vnímá ho jako potenciální zdroj osobního a kulturního obohacení
 • rozvíjí si pozitivní postoj k mezikulturnímu dialogu

2. Komunikace v cizím jazyce
Obdobně jako u komunikace v mateřském jazyce.
VĚDOMOSTI:
 • slovní zásoba
 • gramatika a sloh
 • literární a neliterární texty (pohádky, mýty, legendy, lyrická poezie, drama, novely, dopisy, zprávy atd.) a jejich hlavní rysy
DOVEDNOSTI:
 • zahájí, vede a ukončí konverzaci na téma rodina, osobní zájmy a každodenní činnosti
 • naslouchá a porozumí mluveným projevům v jednodušších situacích (témata: rodina, osobní zájmy, každodenní činnosti)
 • čte s porozuměním běžné texty a v případě dobře známého tématu i texty odbornějšího charakteru
 • tvoří text v daném jazyce
POSTOJE:
 • je citlivý ke kulturním rozdílům
 • je ochotný navazovat kontakty s lidmi z odlišných kultur
 • dokáže se bránit předsudkům o kulturních stereotypech

3. Matematická gramotnost a kompetence v oblasti přírodních věd a technologií>
Sčítání, odečítání, násobení a dělení a schopnost použít tyto matematické operace při řešení problémů každodenního života; důraz je kladen především na proces řešení než na samotný výsledek a znalosti; v přírodních vědách to jsou znalosti a metodologie použitelné k vysvětlení jevů v okolním světě; technologie je použitím znalostí jako prostředku, jímž člověk ovlivňuje svůj životní prostor.
VĚDOMOSTI:
 • důkladná znalost početních operací a schopnost užívat je v různých každodenních situacích (sčítání, odečítání, násobení, dělení, procenta, poměr, míry a váhy)
 • matematické termíny a pojmy, základní zásady geometrie a algebry
DOVEDNOSTI:
  Své vědomosti aplikuje v těchto oblastech:
 • domácí rozpočet (vyrovnanost příjmů a výdajů, plánování dopředu, šetření)
 • nakupování (porovnání cen, míry a váhy, peněžní hodnota)
 • cestování a volný čas (vztah vzdálenosti a času, měny a ceny)
 • rozumí symbolickému a formálnímu matematickému jazyku (symboly, vzorce) a rozumí jejich vztahu k přirozenému jazyku
 • užívá matematické symboly a vzorce
 • používá matematické jednotky, rozumí různým druhům vyjádření matematických objektů, fenoménů a situací a pracuje s nimi, vybírá si vhodné způsoby matematického vyjádření
 • sleduje a hodnotí argumentaci, odkrývá hlavní myšlenky argumentace (zvláště důkazy) atd.,
 • matematicky myslí a uvažuje (užívá matematické způsoby myšlení)
 • abstrahuje a zevšeobecňuje, matematicky modeluje (např. analyzuje a vytváří modely), aplikuje existující modely na blízké problémy
 • komunikuje o matematice a s použitím matematického jazyka
 • užívá pomůcky a prostředky (například informační technologie)
 • ví, na jaké otázky může matematika odpovědět
 • rozlišuje různé druhy matematického tvrzení (tvrzení a hypotézu atd.)
 • rozumí možnostem a omezením daného pojmu nebo konceptu
 • rozumí matematickým důkazům
 • kriticky uvažuje
POSTOJE:
 • nemá "strach" z čísel
 • dokáže používat početní operace při řešení běžných problémů v každodenním životě
 • respektuje pravdu
 • dokáže hledat zdůvodnění určitého tvrzení
 • přijme nebo odmítne názory druhých na základě pravdivých nebo nepravdivých důkazů

4. Kompetence v oblasti informační a komunikační technologie
Schopnost využívat multimediálních technologií k vyhledávání, ukládání, vytváření, prezentování, třídění a k výměně informací.
VĚDOMOSTI:
 • hlavní funkce počítače (práce s textovým editorem, internet, e-mail, databáze, ukládání informací)
DOVEDNOSTI:
 • zpracuje velké množství informací a rozliší relevantní a irelevantní informace a dezinformaci, objektivní a subjektivní informace
 • komunikuje pomocí e-mailu
 • navštěvuje webové stránky, případně je sám tvoří
POSTOJE:
 • dokáže pracovat samostatně i v týmu
 • usiluje o kritické zhodnocení dostupných informací
 • je si vědomý toho, že větší dostupnost informací musí být vyvážena vyšším etickým a uživatelským standardem (schopnost rozlišit, co je dostupné a co je přípustné)
 • je citlivý vůči soukromí druhých

5. Učit se učit
Organizace a řízení procesu učení - individuálního i skupinového, získávání, zpracovávání, hodnocení a integraci nových znalostí a schopnost použít tyto kompetence v různých situacích a kontextech.
VĚDOMOSTI:
 • vlastní učební strategie: osvědčené metody učení, vlastní schopnosti a dovednosti i slabé stránky
 • orientace v dostupných příležitostech k dalšímu vzdělávání
DOVEDNOSTI:
 • organizuje vlastní učení ("time-management")
 • získává nové znalosti a propojuje je s již osvojenými poznatky
 • učí se samostatně, je vytrvalý
 • koncentruje se na práci a učení
 • používá (včetně vlastní produkce) multimediální prostředky
 • kriticky reflektuje obsah a cíl učení
 • používá při mluveném projevu vhodné řečové prostředky (intonaci, gesta, mimiku apod.)
POSTOJE:
 • má pozitivní postoj k učení jako prostředku obohacování života a činností člověka
 • je motivován k učení a věří ve vlastní schopnosti
 • je přizpůsobivý, flexibilní
 • je ochotný pracovat na sobě a dále rozvíjet svoje kompetence
 • je schopný ujmout se vlastní iniciativy při učení

6. Interpersonální sociální a občanské kompetence
Všechny formy jednání, jejichž osvojení podmiňuje schopnost jedince se efektivně a konstruktivně podílet na dění ve společnosti, řešit problémy v osobním, rodinném i veřejném kontextu.
VĚDOMOSTI:
 • pravidla chování a jednání, která jsou společností přijímána a vyžadována
 • zdravý životní styl (zdraví, hygiena, výživa)
 • občanská práva
 • národní jazyk
 • ústava země, ve které žije
 • činnost institucí, které dělají politická rozhodnutí na místní, regionální, národní, evropské a mezinárodní úrovni
 • sousedské země v Evropě
 • hlavní osobnosti v místní samosprávě a vládě, politické strany a jejich programy
 • hlavní události, trendy a změny na národní, evropské a světové úrovni
 • principy demokracie, aktivního občanství a typy vlád
DOVEDNOSTI:
 • důvěřuje a je empatický ve vztahu k druhým
 • je tolerantní k názorům a jednání druhých
 • kontroluje vlastní agresivní jednání a násilné nebo sebezničující modely jednání
 • je schopný odlišit profesní a osobní život a nepřenášet profesní konflikty do osobního života
 • zná princip voleb a účasti ve volbách
 • účastní se aktivit v místních komunitách
 • dokáže účinně komunikovat s veřejnými institucemi
 • jedná solidárně, dává najevo zájem o problémy místní nebo širší komunity, ve které žije a pomáhá je řešit
POSTOJE:
 • má zájem o druhé, respekt k druhým
 • je schopný kompromisu
 • je bezúhonný, čestný
 • jedná asertivně
 • chápe rozdíly mezi hodnotovými systémy různých náboženství nebo etnických skupin a respektuje je
 • je tolerantní vůči hodnotám druhých, respektuje jejich soukromí a je schopný vystoupit proti antisociálnímu jednání
 • pociťuje sounáležitost s místem, kde žije, se svou zemí a se světem
 • podporuje různorodost a soudržnost ve společnosti
 • je ochotný zapojit se do rozhodovacích procesů ve své komunitě
 • je schopný nasadit se dobrovolně v určité činnosti pro společnost a účastnit se občanských aktivit

7. Podnikatelské dovednosti
Schopnost iniciovat i přijímat a dále rozvíjet změny, zodpovědnost za vlastní jednání, dokončování započatého, schopnost vytyčit si své cíle, jít za nimi.
VĚDOMOSTI:
 • orientace ve spektru příležitostí, které může využít k vlastnímu rozvoji v oblasti profesních aktivit
DOVEDNOSTI:
 • plánuje, organizuje, analyzuje a hodnotí vlastní činnosti
 • dokáže řídit a zrealizovat společný projekt
 • spolupracuje v týmu a pracuje flexibilně
 • dokáže identifikovat vlastní silné a slabé stránky
 • jedná aktivně, vnímá pozitivně změny a reaguje na ně (schopnost adaptace)
 • dokáže odhadnout riziko a vzít na sebe riziko tehdy, kdy je to vhodné
POSTOJE:
 • jedná iniciativě
 • má pozitivní postoj ke změnám a inovacím
 • je ochotný hledat a nacházet oblasti, ve kterých bude moci uplatnit celé spektrum svých podnikatelských dovedností - doma, v práci, ve společnosti

8. Kulturní rozhled
Schopnost vážit si kultury společnosti - nejen v uměleckém smyslu.
VĚDOMOSTI:
 • základní projevy umění a kultury, včetně lidové kultury
 • příklady tvůrčích výrazových prostředků, jejich zvyklosti a historický vývoj
DOVEDNOSTI:
 • diskutuje o širokém spektru témat patřících do okruhu kultury - v oblasti literatury, hudby, filmu, výrazového umění, sochařství, fotografie, designu, módy, televize, architektury, urbanizace, úpravy krajiny, národního dědictví, stolování a jazyka
 • porovnává své tvůrčí a výrazové projevy s jinými
POSTOJE:
 • má silný smysl pro identitu a zároveň respektuje různost
 • kultivuje své estetické vnímání, které je základem pro udržení zájmu o kulturní život a účast v něm
 • vnímá vývoj všeobecně líbivého vkusu
 • má pozitivní postoj ke všem formám kulturních projevů


1 Pro plnění cílů Lisabonského procesu v oblasti vzdělávání bylo zřízeno 8 pracovních skupin a Stálá komise pro indikátory. Jednotlivé skupiny tvoří odborníci na danou problematiku ze všech členských a přistupujících zemí EU a výsledky jejich práce slouží těmto zemím jako doporučení pro vývoj vzdělávací politiky. Klíčovými kompetencemi se zabývá pracovní skupina B.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lucie Hučínová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Klíčové kompetence