Odborný článek

Třídíme odpad

24. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Marie Slejšková

Anotace

Ukázka výuky pro 1. stupeň základní školy zaměřená především na posilování ekologického myšlení, na rozvoj spolupráce žáků a na prohloubení zodpovědnosti za sebe i ostatní. (Výuka proběhla v malotřídní škole ve Slavkovicích)

"Dvě věci jsou bez mezí: Počet generací, za něž bychom měli cítit odpovědnost, a naše vynalézavost a tvořivost."

Motivace - promítání diapozitivů

Cíl: Emotivní naladění
Doba trvání: 5 minut
Pomůcky: Diaprojektor, plátno, diapozitivy, kazetový magnetofon, hudba (Peaceful alternatives -meditation), odpadky (jedná se o odpad typu vymytá PET lahev, čistý igelitový sáček, novinový papír, tedy hygienicky nezávadný odpad), popelnice (nová, umělohmotná, zapůjčená od firmy, která se zabývá sběrem a tříděním odpadků)
Realizace: Promítání diapozitivů s tematikou divokých skládek (za doprovodu depresivní hudby)
Poznámka: Místnost musí být zcela zatemněna a připravena na promítání. Lavice i židličky jsou odstraněny. Uprostřed třídy by bylo vhodné mít kupu výše vyspecifikovaných odpadků, pokud možno i popelnici.

Diskuse

Cíl: Řízený rozhovor s cílem uvědomit si současný stav životního prostředí s ohledem na divoké skládky a zároveň dojít k poznání tuto nedobrou situaci řešit
Doba trvání: 12 minut
Realizace: Diskuse musí bezprostředně navázat na promítání, které by mělo vyvolat nějaké pocity a dojmy. Pomocí otázek se žáky snažíme přimět k diskusi o tom, co viděli. (Setkali jste se někdy s nějakou skládkou? Kde? Co by se stalo, kdyby lidé stále hromadili odpadky? Jaké nebezpečí je spojeno s černými skládkami? V čem toto nebezpečí spočívá?)
Poznámka: V diskusi pouze poukazujeme na určité problémy, ale zatím je neřešíme! Je důležité dojít k řešení až v závěru, kdy vlastně žákům sdělíme úkoly k následující hře.

Návrhy na řešení

Cíl: Vymýšlení různých způsobů řešení a jejich prezentace
Doba trvání: 10 minut příprava, 10 minut obhajoby
Pomůcky: Papíry, tužky
Realizace: Třídu rozdělíme do trojic až pětic a zadáme žákům úkol: "V předchozí diskusi jsme odhalili problémy, které nám způsobují odpadky. Vaším úkolem bude nalézt způsob, jakým by vaše skupina tyto věci vyřešila. Své návrhy napište na papír a po uplynutí limitu bude jeden zástupce z každé skupiny prezentovat jeden z vašich návrhů."
Poznámka: Zástupce skupiny vybere a přednese pouze jeden návrh, aby nedošlo k situaci, kdy jedna skupina předloží většinu možných postupů.

Třídění odpadů v praxi

Cíl: Seznámení s připravovaným systémem
Pomůcky: Leták s názorným tříděním
Doba trvání: 8 minut
Realizace: V předchozí části žáci určitě narazí na systém třídění odpadu. Z tohoto návrhu vyjdeme a rozdáme všem plánek se způsobem třídění odpadu v konkrétním městě, učitel pak jednoduchým způsobem vysvětlí uvedený systém.

Hra "Třídění odpadu"

Cíl: Praktické třídění odpadků - modelová situace
Doba trvání: 15 minut
Pomůcky: Odpadkové koše vyrobené z krabic od banánů a označené podle určení - papír, sklo, plasty, nápojové kartony, hliník, organický či nebezpečný odpad, dále kartičky s běžnými názvy - např. igelitový sáček, krabice od mléka, obal od čokolády, plechovka od barvy, plastová láhev apod.
Realizace: Rozdělíme žáky na 2 družstva, z nichž každé obdrží sadu kartiček jedné barvy s názvy odpadků. Po odstartování vyběhne vždy jeden hráč z každé skupiny k "odpadkovým košům". V ruce má jednu z kartiček a vhodí ji do některého z košů. Až první hráč doběhne, může vyběhnout další. Necháme doběhnout obě skupiny. Čas bude rozhodující až v případě stejného počtu správně rozmístěných kartiček. Jinak vyhrává skupina s většinou správně roztříděných kartiček.
Poznámka: Po skončení třídění kontrolujeme jednu metu po druhé se všemi žáky. U špatně roztříděných kartiček vysvětlíme důvod jiného zařazení.

Na místo kartiček s označením typů odpadů lze v některých případech využít přímo odpadů reálných (pečlivě vymyté PET lahve, kelímky od jogurtů, papír apod.).

Výroba nádob na tříděný odpad

Cíl: Manuální zručnost a estetické cítění
Doba trvání: 30 minut
Pomůcky: Krabice, různý materiál, lepidlo, nůžky
Realizace: Žákům navrhneme, aby do své třídy zhotovili vlastní nádoby na třídění při zachování barevného označení kontejnerů (např. papír - modrá, plasty - žlutá). K dispozici mají krabice a různý materiál (textil, barevné papíry, tempery apod.).

A na závěr...

O problému nestačí jen hovořit, je třeba jednat. Hledat nové způsoby hospodaření s půdou (biofarmy, ochrana parků, chráněných území, obnova půdy apod.), nacházet nové zdroje energie (vítr, biomasa, tepelná čerpadla apod.), zkvalitnit právní systém a spolupracovat i na mezinárodní úrovni. Je to problém velmi naléhavý a k jeho řešení je třeba vést i naše žáky. K tomu přispívá i takto postavená výuka.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Slejšková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje společnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Diaprojektor, diapozitivy, kazetový magnetofon, hudební nahrávka (Peaceful alternatives - meditation), promítací plátno, papíry, tužky, kartičky s názvy běžného odpadu - např. igelitový sáček, krabice od mléka, obal od čokolády, plechovka od barvy, plastová láhev apod., "odpadkové koše" (krabice od banánů s názvy, které jsou na kontejnerech), odpadky (používají se ze školních košů při dodržování hygienických pravidel), popelnice (nová, umělohmotná, zapůjčená od firmy, která se zabývá sběrem a tříděním)