Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pohyb zdravý, veselý a hravý
Odborný článek

Pohyb zdravý, veselý a hravý

20. 4. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Švecová

Anotace

Příspěvek představuje další možnost, jak si můžeme v mateřské škole zpracovat projekt. Je více zaměřen na pohybové činnosti, ale zahrnuje ve své nabídce i ostatní, čímž dodržuje požadavek integrovaného přístupu. Přílohou projektu jsou i pohybové činnosti, které jsou metodicky rozpracované.

Co je dobře a správně založeno v malých dětech, také v nich pravděpodobně zůstane.
John Brierley

Plánovaná část projektu

Návaznost projektu

Nejde ani tak o návaznost, jako o prohloubení našeho záměru, který máme uveden jako jednu ze svých základních myšlenek, které charakterizují naši mateřskou školu.

Jednou z nich je šťastné dítě. To si však každý může představit různě. My si takové dítě představujeme veselé, smějící se, radující se, hrající si, mající zájem o dění v mateřské škole, těšící se do ní, spontánně se pohybující. To vše samozřejmě s ohledem na individualitu každého dítěte.

Naše pedagogické záměry:

 • Chceme dětem ukázat smysl pro humor.
 • Chceme navodit pozitivní přístup k životu, ukázat jim, že smích funguje, i když je dobře či hůře.
 • Chceme s nimi dělat činnosti pro zábavu, nikoliv pro bezchybný výtvor.
 • Chceme je podporovat v jejich spontánnosti, podporovat a povzbuzovat je v jejich zájmech.
 • Chceme podporovat jejich přátelství, včetně kamarádské pomoci.
 • Chceme z laskavosti učinit normu.
 • Chceme podporovat tělesnou pohodu a volný pohyb.
 • Chceme se s nimi radovat ze života.

Pohyb a především tělesnou pohodu však považujeme za jeden z prioritních prvků vývoje každého dítěte, který je ale samozřejmě neoddělitelný od pohody duševní a sociální.

Téma projektu

Jak již předznamenává název projektu "Pohyb zdravý, veselý a hravý", bude jeho tématem pohyb. Pohyb nejen řízený, ale především spontánní. Děti pohyb potřebují! A tak jsme se rozhodli, že jim nabídneme k běžnému standardu co nejpestřejší nabídku nejen pro řízené, ale hlavně spontánní pohybové činnosti, které také napomohou k jejich dalšímu pohybovému rozvoji.

Děti předškolního věku jsou hravé, zvídavé, touží poznávat nové věci, vyzkoušet nové činnosti, navazovat při nich kontakty s vrstevníky.

Nadstandardem by měla být nová pohybová zkušenost s atraktivním sportovním náčiním.

Nabídka je pro všechny stejná (prolíná se s další naší ústřední myšlenkou "homogenní prostředí na základě normality věku, nikoliv handicapu, barvy pleti, vyznání, národnosti, fyzické či psychické odlišnosti"). Chceme se však též zaměřit na určité skupiny dětí - hyperaktivní děti vyjadřují svou touhu po pohybu častými bezúčelnými pohyby, jejich opakováním. Neuspokojená potřeba pohybu pak může vést ke kázeňským přestupkům. Některé děti jsou naopak neprůbojné, nevyžadují tolik pohybu, jsou spíše statické či pyknického somatotypu. Do našeho zařízení chodí též dvě děti se sociální fobií. I touto formou se snažíme začlenit je a nabídnout jim právě tyto aktivity. Máme u nás i integrovaného chlapce s diparetickou DMO a retinopatií 3. stupně na obou očích (částečně imobilní se zbytky zraku).

Záměry a cíl projektu

Záměry

Hlavním záměrem je přispět k postupnému získávání správných pohybových návyků, ovlivňovat postoj k tělesné aktivitě, pohyb realizovat v kladné a radostné atmosféře. Dalším záměrem je zvyšování tělesné zdatnosti dětského organismu i zlepšování jeho pohybových schopností, které je závislé na dostatečné intenzitě činností. Dětský organismus se se zatížením často vyrovnává lehčeji než dospělý a jestliže je zachován individuální přístup a děti reagují spontánně, není třeba se obávat přetížení. U zdravotně oslabených dětí platí ještě důrazněji, že tělesný pohyb a pohybový režim v předškolním věku může velmi podstatně ovlivnit celý jejich další život. Chceme podporovat správné držení těla, rozvíjet pohybové schopnosti, koordinační schopnosti, rozvíjet vytrvalost.

Prostřednictvím přirozených, řízených či spontánních činností je chceme dovést k určenému cíli. Tyto činnosti chceme uskutečňovat také s nadstandardními pomůckami.

Cíl

Na základě přiměřené řízené i spontánní pohybové činnosti aktivizovat celou osobnost dítěte, aby prožitek přinášel pohodu a radost. Aby dítě vnímalo pohyb všemi smysly, svými emocemi, vytvářelo si pozitivní vztah k pohybu a k propojení původních dovedností s novým poznáním, a to cestou vlastní zkušenosti. Aby si vytvářelo návyky pro správnou pohybovou aktivitu do budoucnosti.

Prostředky, metody a zásady projektu

Prostředky

Motivace - dítě necvičí pro nějaký cíl, potřebuje motivaci. Dospělý si uvědomuje nutnost a prospěšnost cvičení a zapojí do procesu vůli, dítě si chce hrát!

Pohybová cvičení - při cvičení lze používat odborné názvy, ty ale musí být jednoduché a srozumitelné. Cvičení nesmí být nudné a jednotvárné, mělo by probíhat jako hra.

Rozhovory a diskuse - s dětmi si lze o pohybových činnostech a o jejich touze po pohybu povídat a vést diskusi. Přímo při pohybových aktivitách je možné je vyzvat k novému nápadu, rozvíjet jejich nápaditost a kreativitu ve vymýšlení nových cviků.

Metody

Pozorování - jedna ze základních metod, důležitá pro zpětnou vazbu všech činností. Systematickým pozorováním lze snadno sledovat nejen aktivitu, motorické projevy, gestikulaci, ale i navazování kontaktů, reakce na vrstevníky, schopnost kooperace, dominantní či submisívní chování, emoční reakce, nálady.

Zásady

Při uskutečňování projektu se snažíme o dodržování těchto zásad: důslednost, přiměřenost, názornost, soustavnost, posloupnost.

Přehled činností dle místa

Konkrétními níže uvedenými činnostmi budeme zvolené cíle postupně naplňovat:

 • v prostorách MŠ;
 • cvičení na balančních míčích;
 • cvičení na overballech;
 • v prostorách školní zahrady;
 • široká nabídka přibližovadel pohybujících se na jim příslušné dráze.

Nabídka činností a očekávané výstupy

  Nabídka činností Očekávané výstupy
V prostorách MŠ - cvičení na balančních míčích Dítě se učí především pohybem a činností. Zároveň potřebuje co nejvíce volnosti a svobody. Proto děti ke cvičení lákáme, povzbuzujeme a hlavně dáváme příležitost, ale nenutíme je. Učíme novým dovednostem, je potřeba dětem pomoci, avšak pomoc by měla být minimální, aby dítě vynaložilo co nejvíce vlastního úsilí. Po každém pokroku musí být pomoc redukována, aby nevedla ke stagnaci. Zautomatizovaný pohyb nebo dovednost odměníme.
 • mít radost z pohybu
 • ovládat nové pohybové dovednosti
 • zdokonalovat rovnováhu těla
 • mít znalost tělovýchovného názvosloví
 • podporovat sebeuvědomění
Cvičení na overballech Po prvním roce jsme rozšířili cvičení na balančních míčích o cvičení na overballech (míčky nafouknuté jen asi z poloviny svého objemu). Zdá se, že v těchto bublinách, jak jim děti říkají, našly též zalíbení. Zatím mají ke cvičení každý jednu bublinu, ale plánujeme zvýšení jejich počtu pro každé dítě. Ideální pro cvičení jsou dva až tři overbally . Děti je mohou strkat, kutálet, házet, sedět na nich, ležet či klečet.
 • spolupracovat s kamarády
 • využívat fantazii
 • posilovat rovnováhu a koordinaci těla v různých polohách
V prostorách školní zahrady - přibližovadla pohybující se na jim příslušné dráze Při pobytu venku se chceme zaměřit na využívání různých přibližovadel. Koloběžky, tříkolky, motokáry poháněné nejen šlapkami, ale i pákami na ruční pohon, odstrkovadla, tahadla. Děti se rády vozí, šlapají, tahají, odstrkují, strkají. Učí se udržet rovnováhu, koordinovat pohyb se zrakem, tělo s končetinami, rozvíjejí si celkovou pohyblivost. Zdatnější pak dokáží na vozítkách převážet i své kamarády. Jakmile jsou tyto dovednosti jednou naučeny, nemusejí být vědomé a uplatňují se spontánně. Mnohé z nich jsou senzomotorické povahy, to znamená, že jsou založené na učení vnímáním a zároveň konáním.
 • využívat pomůcky k pohybu v různém prostředí
 • umět zkoordinovat pohyby těla
 • spolupracovat s kamarády
 • vnímat více smysly

Přínos pro dítě

 • získává pozitivní vztah k pohybovým aktivitám;
 • poznává vlastní pohybové možnosti i pohybové možnosti jiných dětí a dokáže je respektovat;
 • osvojuje si nové pohybové a senzomotorické dovednosti;
 • má radostné prožitky z pohybu;
 • osvojuje si správné držení těla;
 • seznamuje se s různými druhy sportovních činností a sportovním náčiním;
 • rozšiřuje si slovní zásobu o sportovní a tělovýchovné názvosloví, rozumí základním sportovním povelům a chápe základní organizační, hygienické a bezpečnostní zásady při pohybových a sportovních činnostech;
 • posiluje si samostatnost a sebedůvěru;
 • rozvíjí návyky, které se mohou vyvinout v pravidelnou potřebu pohybu a sportovní aktivity;
 • rozvíjí si volní vlastnosti a připravuje se na překonávání překážek.

Rizika projektu

 • nepoměřovat děti v jejich výkonech, toto může přinášet zesměšňování méně šikovných dětí;
 • děti nepřetěžovat nebo jednostranně nezatěžovat;
 • nezapomenout na vyšší přísun tekutin, děti vybízet k přijímání tekutin;
 • důkladně dbát o bezpečnost dětí bez omezování jejich spontánního pohybu;
 • snížit riziko prochladnutí nebo přehřátí.
Časový rozsah

Projekt je plánován dlouhodobě a jeho začátek se datuje od září 2005, v současné době probíhá a jeho ukončení se plánuje ke konci školního roku 2007/2008.

Věkové rozložení dětí

Záměr tohoto projektu je určen pro všechny děti, které dochází do našeho předškolního zařízení, což je kapacitní počet naší mateřské školy, tedy čtyřicet dětí. Na skupinu dětí, která již docházela nebo nastoupila do našeho zařízení ve školním roce 2005/2006, což je 18 dětí, působí záměr našeho projektu nejdéle. Věkové rozložení je od tří do sedmi let. Během prvního roku byl tento záměr specifikován též na handicapovaného chlapce, který byl v našem zařízení integrován.

Podmínky projektu

Organizační podmínky

Je potřeba, aby všechny pedagogické pracovnice ovládaly náčiní, měly dostatečné pohybové dovednosti a ovládaly jejich správnou techniku. Seznámily se i s dodržováním bezpečnosti při těchto pohybových činnostech, měly vhodný zásobník cviků. Při pobytu venku, kdy se děti pohybují na přibližovadlech, je z hlediska bezpečnosti nutné, aby byl u dětí zvýšený pedagogický dozor.

Materiální podmínky

První rok byly zakoupeny pro všechny děti balanční míče tak, aby mělo každé dítě svůj a ve správné velikosti. Ke konci loňského školního roku byly zakoupeny overbally, kdy má každé dítě jeden, ale je potřeba, aby mělo alespoň dva až tři.

Na zahradě bylo potřeba zbudovat jízdní dráhu a dokoupit různé druhy přibližovadel. Již máme k dispozici koloběžky, tříkolky, motokáru na ruční pohon, ale jejich dostatek a rozmanitost není dostačující. Máme v plánu nakoupit další komponenty. Dále chceme tuto nabídku rozšířit o odstrkovadla, motokáry na šlapání, koloběžky a tříkolky pro jízdu v páru.

Toto materiální zabezpečení našeho projektu je postupně financováno z několika zdrojů: především z rozpočtu naší mateřské školy, dále se snažíme oslovit oblastní podnikatelskou sféru, která by nám tento projekt pomohla sponzorovat. Pro zbudování jízdní dráhy jsme našli pochopení u našeho zřizovatele - dráha byla zbudována a od září 2006 je již plně k dispozici.

Realizovaná část projektu

Současná realizace projektu

Projekt se z časového hlediska nachází zhruba ve své polovině. Plně se za první rok rozvinulo cvičení na balančních míčích. Dříve, než se začalo s dětmi cvičit, volně s míčem manipulovaly, hrály si. Důležitým a základním prvkem cvičení byl nácvik sezení na míči. Začaly se cvičit spíše cviky snadné, bez rozvíjení náročnějších variant, přesto se snahou o co nejširší pohyb a zapojení velkých svalových skupin. Volba cviků odpovídala možnostem a úrovni motorického a psychického vývoje dětí. Později byly cviky rozpracovány do náročnějších variant, ale při cvičení se stále dbá na přizpůsobení se náročnosti, vzhledem k věkovému rozložení dětí. Dlouhodobě se na míčích cvičí rovnováha a děti velmi rády soutěží o nejdelší výdrž.

Později si děti osvojily mnohem náročnější cviky, které vyžadují soustředěnou pozornost, vysoký stupeň koordinace (sed roznožný na míči, pomalé pokládání trupu do lehu na zádech). Ke cvičení se přidává rytmická hudba. To vše v atmosféře klidu, uvolnění, radosti z pohybu, nenásilně. Zavádí se tzv. "pohádková cvičení".

Obrázek
1. Obrázek
 

Do cvičení se zapojují postupně všechny děti, včetně pozorovaných skupin. Cvičení se v praxi velice rychle ujímá, děti jsou nadšené, učitelka zabývající se tělesnou výchovou flexibilně reaguje na velký zájem a nadšení dětí a vzdělává se v technice cvičení na overballech - začíná se tedy cvičit i na nich. Zajímavá je reakce handicapovaného chlapce. Radostné cvičení ho nutí k maximálním výkonům. Jeho oslabené dolní končetiny dokáží na míči vyvinout tlak ke zvednutí pánve. Ještě větším úspěchem je, že vše prožívá s velice kladnými emocemi. Chlapci se sociální fobií si sice míče vypůjčí, ale necvičí, jen pozorují. Později se jeden zapojuje, druhý stále jen sleduje, ale má z této činnosti a z pozorování evidentní radost.

Obrázek
2. Obrázek
 

Na zahradě probíhá (ještě v původních prostorách) aktivace dětí k pohybu na přibližovadlech a současně i kooperativní spolupráce mezi nimi. Velký úspěch u všech dětí, včetně handicapovaného chlapce, má motokára na ruční pohon. Zde je nutné pro jízdu vyvinout určitý tlak a tah celých paží (zajímavá a netradiční forma jízdy). Tuto aktivitu u starších dětí není potřeba nijak zásadně motivovat, děti mají tento pohyb rády. Zaměřujeme se na děti pohybově méně zdatné a sociálně či jinak handicapované.

Obrázek
3. Obrázek
Obrázek
4. Obrázek
 

 

 

Evaluace projektu

Projekt navazuje na vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu, kdy jsou dětem nabízeny pohybové činnosti a aktivity. Projekt se od počátku rozvíjel velmi intenzivním tempem, koncem prvního roku nás překvapila aktivita dětí, jejich nadšení nás přimělo rozšířit cvičení na balančních míčích i o cvičení s overbally.

Naplňování cílů - podle dětských reakcí se domnívám, že cíl se nám daří naplňovat. Radost máme i z opravdového zájmu o pohyb u postiženého chlapce, též ostatní děti se opravdu z pohybu dokáží spontánně radovat. Mají zájem o každou novou zkušenost v pohybových aktivitách, a tak si vytváří správné návyky do budoucnosti.

Záměry - záměry se daří též plnit, děti se naučily a postupně získaly již mnoho pohybových návyků. Zvyšují si zdatnost, a co je také velmi důležité, jsou velmi aktivní a radují se z každého nového pohybu. Neevidujeme žádné děti s vadným držením těla, a tak se snažíme i nadále preventivně působit a pohybovými činnostmi posilovat všechny svalové skupiny.

Práce pedagogů - práce všech pedagogů, hlavně paní učitelky, která se specializuje na tělesnou výchovu, je velice svědomitá, kreativní a pro děti strhující.

Podmínky - organizační podmínky jsou na vysoké úrovni, jen materiální nejsou všechny ještě zcela vyřešeny. Již ale byly podniknuty kroky, které nám dovolí tento projekt dovést do zdárného konce.

Naplňování individuálních podmínek - přestože je projekt koncipován pro celou skupinu, je zde určen i velký prostor individuální péči. A to nejen při nácviku jednotlivých cvičení, ale i v oblasti sociální či emoční.

Výsledky činností - děti si osvojují pozitivní vztah k pohybovým aktivitám, poznaly již mnoho svých pohybových možností a dovedností. Mají radostné prožitky z pohybu! Nemají zásadní problémy s vadným držením těla, seznámily se s novými druhy tělovýchovného náčiní a se specifickým tělovýchovným názvoslovím. Vyjadřují svou potřebu a touhu po sportovních aktivitách. Též se u dětí rozvíjí volní vlastnosti a dokáží překonávat i vzniklé překážky, či o nich dovedou s pedagogem diskutovat. Tento projekt působil velice pozitivně i na handicapované dítě, kterému přinesl užitek nejen v oblasti pohybové, sociální, ale i v již zmíněných volních vlastnostech, kdy se sám snažil překonávat překážky a svůj handicap. Rizika se podařilo eliminovat na minimum, jen je důležité neustále děti motivovat k dodržování pitného režimu.

Doporučení pro další evaluaci - další evaluace bude zaměřena na vývoj cvičení na overballech a na kooperativní spolupráci při jízdě na přibližovadlech. Dále je nutné utužovat kolektivní a kamarádské vztahy.

Další plán realizace

Metodická - na základě získaných zkušeností chceme nadále u dětí podporovat tyto naše pohybové činnosti a nadále je rozvíjet. Podporovat dětskou kreativitu, dětskou radost z pohybu, rozvoj dětských kooperativních činností, posilovat tělesnou strukturu, socializaci.

Materiální - chceme dokoupit další overbally. Je třeba investovat do nákupu nových přibližovadel.

Literatura a použité zdroje

[1] – BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha : Portál, 2003. ISBN 80-7178-537-7.
[2] – BRIERLEY, J. 7 prvních let života rozhoduje . Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-484-2.
[3] – DVOŘÁKOVÁ, H. et al. Tělesná výchova v mateřské škole. Praha : Naše vojsko, 1989.
[4] – HAVLÍNOVÁ, M. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-383-8.
[5] – KOLLÁRIKOVÁ, Z.; PUPALA, B. Předškolní a primární pedagogika. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.
[6] – MAGEE, T. Šťastné dítě a jeho výchova v 52 lekcích. Praha : Portál, 2001. ISBN 80-7178-590-3.
[7] – MELGOSA, J.; POSSE, R. Umění výchovy dítěte. Praha : Advent-Orion, 2003. ISBN 80-7172-613-3.
[8] – PECHOVÁ, J. Cvičení předškolních dětí na balančních míčích. Praha : Pedagogické centrum, 1998.
[9] – PECHOVÁ, J. Cvičení pro zdraví s balančními míči a dalšími pomůckami. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-448-6.
[10] – THIERFELDEROVÁ, S.; PRAXL, N. Cvičíme s gymnastickým míčem. Praha : Nakladatelství Železný, 2002. ISBN 80-240-0271-X.
[11] – TOUFAROVÁ, H. Skotačíme na bublinách (overbally pro děti). Brno : ARTAX, 2003.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Švecová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna