Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(1. část)
Odborný článek

Průvodce tvorbou učebních osnov Tělesné výchovy ve ŠVP<br />(1. část)

17. 4. 2007 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Jan Tupý

Anotace

Co bychom měli mít na paměti, než začneme tvořit učební osnovy Tělesné výchovy a čím bychom měli začít?

Následující seriál přichází možná později, než by si někteří přáli, ale chtěl jsem do něj vložit co nejvíce zkušeností z tvorby učebních osnov Tělesné výchovy (TV) ve školních vzdělávacích programech (ŠVP). Domnívám se, že je ještě čas hotové ŠVP upravovat, nedokončené doplňovat a právě začaté intenzivně tvořit. Je a (po zahájení výuky podle ŠVP) také bude čas se k mnoha informacím vracet a znova se zamýšlet nad tím, proč jste volili daný postup, proč jste do učebních osnov (UO) zařadili právě to, co v nich máte, proč jste použili pro své UO právě tu kterou konkrétní formu a ne jinou, proč jste věci formulovali tak, jak čtete ve svém ŠVP atd. A hlavně bude čas si stále ověřovat, zda je ŠVP živý dokument, zda s UO průběžně pracujete, zda je podle podmínek školy a výsledků ve výuce upravujete a doplňujete. K takovým úvahám bych chtěl přispět i sérií článků o tvorbě učebních osnov TV ve ŠVP.

Informace a náměty, které předkládám, vycházejí ze zkušeností s tvorbou UO ve ŠVP základních škol (ZŠ, nižších i vyšších gymnázií (G) a gymnázií se sportovní přípravou (GSP). Některé informace už byly publikovány v 7. a 8. pokračování seriálu "Průvodce výchovou ke zdraví", který vycházel v příloze Učitelských listů ve školním roce 2005/2006. Původní text je však pozměněn a rozšířen o další informace a příklady. Do jednotlivých článků se promítají postřehy z analýz konkrétních ŠVP, zkušenosti z diskusí s učiteli nebo z promýšlení odpovědí na dotazy ze škol, znalosti z vlastní lektorské činnosti a z přípravy modelových příkladů pro pracovní dílny s učiteli TV.

Protože do jednotlivých částí tohoto seriálu vkládám i informace obecnější povahy, které jsou využitelné také při tvorbě nejrůznějších učebních osnov, je text určen nejen učitelům TV, ale také ředitelům škol, případně učitelům jiných vyučovacích předmětů, kterým nebude zatěžko se problematikou TV zabývat. Budu potěšen, pokud jediným ukazatelem využití navazujících článků nebude jen počet návštěv na metodickém portálu, ale pokud si najdete i čas a některé své postřehy, doplňky, upřesňující dotazy či zkušenosti z vlastní tvorby zašlete i na mou adresu - tupy@rvp.cz.

Co bychom měli mít na paměti, než začneme tvořit učební osnovy Tělesné výchovy

1. Zadáním úkolu vytvořit UO se požaduje, abyste charakterizovali vyučovací předmět, vymezili předpokládané výsledky výuky - rozpracované výstupy v jednotlivých ročnících (obdobích), stanovili učivo, které použijete k dosažení těchto výstupů, vše propojili s průřezovými tématy a stanovili postupy (výchovné a vzdělávací strategie), které ve výuce povedou k dosažení očekávaných výstupů příslušného Rámcového vzdělávacího programu (RVP) a k utváření klíčových kompetencí u žáků. Pokud TV učí ve škole více učitelů, chce se také, abyste se společně na všem dohodli, aby UO představovaly váš společný vzdělávací záměr v daném vyučovacím předmětu.

Proč tomu tak je? Proč to někdo neudělá pro všechny školy, jak tomu bylo doposud? Protože jedině vy, učitelé daného předmětu, můžete nejlépe propojit znalosti a zkušenosti z oboru s podmínkami ve škole, potřebami a zájmy vašich konkrétních žáků. Jedině vy také můžete rychle reagovat na každou změnu ve škole, v obci i ve společnosti, jen vy můžete přeskočit dlouhý a těžkopádný proces schvalování změn.

Přitom nejde o formalitu, o napsání něčeho pro kohosi. Podstatou tvorby učebních osnov ve školním vzdělávacím programu je promýšlení všech podmínek a možností, které ve vaší škole jsou, všech metod a postupů, které se osvědčily či neosvědčily. Jde i o hledání nových možností a příležitostí, které by mohly výuku i mimovyučovací pohybové aktivity v životě školy obohatit a učinit je pro žáky zajímavějšími. Jde také o užší propojení a využití vědomostí a dovedností v různých vyučovacích předmětech i v TV a naopak.

2. Tvorba učebních osnov není jednorázový akt. Proces tvorby by měl nastartovat diskuse:

 • o povaze a kvalitě vyučovacích předmětů (včetně TV) ve škole
 • o jejich místě mezi ostatními předměty
 • o tom, co je pro žáky podstatné a důležité
 • o požadavcích na žáky a jejich praktické potřebnosti
 • o tom, co si můžete v podmínkách školy (s pomocí obce a rodičů) dovolit
 • o metodách, které jsou účinné a pro žáky příznivé
 • o vztazích mezi vámi a žáky
 • o hodnocení, jeho smyslu, konkrétní podobě, frekvenci atd.

Při samotné tvorbě UO půjde o hledání nejvhodnějšího modelu, který by vystihl všechna specifika školy a výuky daného vyučovacího předmětu v ní. Při tvorbě UO můžete použít mnoho textů a podkladů, dokonce i hotových ŠVP jiných škol, ale výsledek by měl být odrazem konkrétní situace ve vaší škole a jedinečnosti vašich záměrů a zkušeností.

Jinak řečeno - učební osnovy v pojetí ŠVP jsou jakýmsi "otiskem" vašeho uvažovaní o tom:

 • co by si měl žák ve školní TV osvojit (v nejširším slova smyslu)
 • v jakých krocích bude toto osvojování postupovat
 • kde, na jakém učivu a jakým způsobem bude osvojování probíhat
 • jaké organizační a didaktické formy výuky využijete
 • jaké postupy uplatníte při výuce pohybově nadaných a nenadaných žáků
 • co je společné učitelům TV a v čem se shodujete se snahami ostatních kolegů
 • jak poznáte, že si žák osvojil požadovaný výstup apod.

Co je třeba si stále připomínat - ukončení tvorby UO a zahájení výuky podle nich neznamená konec vašeho tvůrčího úsilí. Naopak, další etapy by měly být pokračováním započatých diskusí a hledání, měly by být vedeny v duchu průběžného hodnocení a korekcí vlastní práce - tedy i případných úprav vytvořených UO. Určitě se jedná i o průběžné vzdělávání a hledání dalších inspirací u kolegů a "mimo stěny vlastní školy".

Jde také - možná především - o nalezení mechanismu spolupráce, pravidelného střetávání, diskutování o problémech, nalezení způsobu vzájemného řešení problémů i obohacování o nové poznatky a zkušenosti. Především tento moment je v zemích, kde výuka podle vlastních vzdělávacích dokumentů již probíhá, ceněn snad nejvíc.

3. Tělesná výchova není izolovaný vyučovací předmět a vy, tělocvikáři, nejste jen organizátory dvou hodin TV týdně. Jste konstruktéry mnohem širšího spektra činností a vztahů souvisejících s režimem školy, se zdravím žáků, pohybovou kultivací, krásou a účelností pohybu jako takového. Intervence pohybu do celého života školy a poznatků či dovedností z jiných předmětů do TV by měla být výraznější a měla by se promítnout už do podoby ŠVP i do UO.

4. Tvorba UO je jedním z projevů vaší profesionality. Jistě vám zpočátku může dělat problémy forma UO nebo stylizace některých pasáží, ale neměl by to být problém didaktický. Neměli byste váhat nad tím, co se mají žáci naučit, co pro to mají udělat a proč, jak bude činnost strukturovaná, proč něco předchází a jiné následuje, jak žáky motivovat, jak je vést k očekávaným výsledkům, co vyžadovat a na jaké úrovni, co umožnit žákům v samostatné činnosti apod.

Čím začít?

To je otázka, kterou si klade každý učitel, ředitel a koordinátor tvorby ŠVP. Příprava UO by měla začít až ve chvíli, kdy máte řadu věcí společně prodiskutovaných a promyšlených. Kdy máte jasno, co je a bude ve vzdělávání ve vaší škole nejpodstatnější, které vyučovací předměty budou v učebním plánu a proč, kdy víte, co jsou klíčové kompetence, kde a jak uplatníte průřezová témata (PT), jaké výchovné a vzdělávací strategie (VVS) - postupy budete všichni uplatňovat, jak budete jako sbor přistupovat k hodnocení žáků atd.

Co by mělo předcházet tvorbě učebních osnov TV?
Činnosti na úrovni školy Činnosti na úrovni vyučovacího předmětu (jednotlivých učitelů)
1. krok
Provést analýzu podmínek ve škole - toho, co máte, umíte, chtěli byste uplatnit či zlepšit, co můžete využít, co je pro vaši školu příznivé, co jí ohrožuje.

Zapojit se do společných diskusí a vyhodnocování situace ve škole.
Pohlídat, aby se problematika zdraví, jeho ochrany a podpory z dané analýzy školy nevytratila (podmínky pro TV a pohybový režim, pro bezpečné vzdělávání, pro příznivé vztahy aj.).
2. krok
Ujasnit si cíle základního vzdělávání - k čemu máte jako škola (tým učitelů) směřovat, o co usilovat.
Ujasnit si obsah klíčových kompetencí (KK) - co má být výsledkem vaší práce ve všech předmětech.
Ujasnit si, co se konkrétně skrývá pod jednotlivými cíli a KK, jaký je mezi nimi vztah - co znamená jejich naplňování/utváření ve vaší škole (na jednotlivých stupních), v konkrétních vzdělávacích oborech.

Aktivní promýšlení jednotlivých cílů a KK.
Účast při konkretizaci cílů a "rozbalování" KK.
Poznávat, co vše je součástí problematiky zdraví ve škole, kde a jak se bude promítat do výuky.
Ujasňovat si, čím bude TV přispívat k utváření jednotlivých klíčových kompetencí.
3. krok
Formulovat charakteristiku školy a charakteristiku ŠVP.
Formulovat VVS školy - na základě předchozího kroku volit společné postupy pro kvalitní výuku v podmínkách vlastní školy.

Mít možnost vyjádřit se k úvodním kapitolám ŠVP.
Aktivní účast na tvorbě VVS školy, minimálně účast při jejich schvalování a úpravách.
Zajistit (argumentačně doložit), aby se postupy směřující k ochraně a podpoře zdraví staly součástí společných VVS (postupů) všech učitelů.
4. krok
Ujasnit si propojenost vzdělávacích obsahů jednotlivých vzdělávacích oborů (napříč stupni, v jejich návaznosti) - co je společné, kde se obsahy doplňují, co je možné propojit, kde obsah obohatit z hlediska tradic a zkušeností uplatňovaných ve škole.

Zvažovat možnost integrace TV s jinými obory či jejich částmi, možnost začlenění TV v celoškolních nebo v dílčích projektech spolu s některými obory.
5. - 6. krok
Připravit první nástin učebního plánu (UP) - předpoklad pro tvorbu UO jednotlivých vyučovacích předmětů.
Diskutovat o PT, jejich smyslu a využití.
Rozhodnout o celkové koncepci zařazení PT do vzdělávacího obsahu (na základě úvah o začlenění PT do vyučovacích předmětů).

Účastnit se sestavení a odsouhlasení UP.
Vytvořit si komplexní představu o realizaci PT v TV.
7. krok
Rozhodnout se pro společnou strukturu UO všech vyučovacích předmětů (případně skupin vyučovacích předmětů).

Tvorba učebních osnov TV.
Ujasnit si rozsah a kvalitu materiálních, prostorových a personálních podmínek pro TV.
Charakterizovat vyučovací předmět z hlediska obsahu (z čeho vznikl, jak bude členěn), organizace (formy, vztahy, pravidla), času (členění a řazení hodinové dotace v jednotlivých ročnících).
Formulovat VVS v TV na základě VVS školy.
Rozpracovat očekávané výstupy a učivo RVP do ročníků (období).
První úvahy o metodách výuky v TV, o hodnocení žáků atd.
Doplnit další poznámky do UO.

Pokud jste začali (na ZŠ a nižším G) s tvorbou ŠVP až na podzim 2006 nebo v roce 2007, musíte některé kroky provádět současně nebo změnit jejich pořadí. Například kroky 2 - 5 zkrátit a věnovat se jim souběžně. Jiná možnost je začít po nezbytném úvodu tvorbou UP a UO a k ostatním krokům se postupně vracet, respektive ujasňovat si některé skutečnosti až spolu s tvorbou UO a dotvářet společné části ŠVP zpětně na základě poznání vzdělávacího obsahu, VVS a PT ve vyučovacích předmětech.

Na vytvoření UO by měly navazovat ještě tyto kroky:

8. krok
Vytvořit ucelenou koncepci hodnocení žáků a autoevaluace školy.

Podílet se na této koncepci, případně se k ní vyjádřit. Promítnout do ní zkušenosti z vyučovacího předmětu a opačně.
9. krok
Definitivně upřesnit učební plán a výběr PT na úrovni školy.

Podílet se na kontrole, zda obecné kapitoly souhlasí s informacemi v UO vyučovacího předmětu.
10. krok
Zkompletovat ŠVP a připojit identifikační údaje.

Pomoci při korekcích a kontrole textu.


Následující části textu - 2, 3, 4, 5


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Tělesná výchova 2. stupeň