Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výprava k prameni - části vodního toku
Odborný článek

Výprava k prameni - části vodního toku

23. 11. 2004 Základní vzdělávání
Autor
Helena Šimíčková

Anotace

1. den: Umíme poslouchat vodu? (motivace žáků) 2. den: Naše výprava k prameni vodního toku (vyučování v přírodě mimo školní budovu) 3. den: Kudy teče náš vodní tok? (výroba posteru, makety) 4. den: Příběh našeho potoka (řeky) 5. den: Co známe o vodním toku? (shrnutí týdenního bloku)

Cíl

žáci se: * pokusí se prožívat s řekou její příběh * umí sdělit své prožitky ostatním spolužákům * naučí se naslouchat svým spolužákům ve skupině a vnímat je * spolupracují s ostatními spolužáky při výrobě makety nebo posteru vodního toku
Rozdělení týdenního tematického bloku na jednotlivé dny

1. den: Umíme poslouchat vodu? (motivace žáků)
2. den: Naše výprava k prameni vodního toku (vyučování v přírodě mimo školní budovu)
3. den: Kudy teče náš vodní tok? (výroba posteru, makety)
4. den: Příběh našeho potoka (řeky)
5. den: Co známe o vodním toku? (shrnutí týdenního bloku)

Dílčí výstupy, které směřují k očekávaným výstupům v RVP ZV
 • žáci umí pojmenovat základní části vodního toku (horní tok, střední tok, dolní tok)
 • žáci se seznámí s pojmy pramen, levý břeh, pravý břeh, soutok, ústí
 • žáci se seznámí s pojmy levý přítok, pravý přítok
Aplikační úkoly
 • žáci se učí užívat osvojené zeměpisné pojmy při určování přítoků podle mapy
 • žáci umí správně napsat vyjmenovaná slova, která se učili již v minulém ročníku
 • žáci umí správně psát slova s tvrdými a měkkými souhláskami
 • žáci zvládají správně psaní spodoby hlásek na konci i uprostřed slov
 • žáci dovedou spoluprací ve skupině opravit pravopisné chyby ve výkonech svých spolužáků
 • žáci se učí používat osvojené geografické pojmy na svých posterech nebo maketách
 • žáci vyhledávají na mapě další důležité vodní toky a jejich přítoky
Přispívání týdenního tematického bloku k utváření klíčových kompetencí
 • pokusí se prožívat s řekou její příběh
 • umí sdělit své prožitky ostatním spolužákům
 • naučí se naslouchat svým spolužákům ve skupině a vnímat je
 • spolupracují s ostatními spolužáky při výrobě makety nebo posteru vodního toku
Stručná charakteristika jednotlivých dnů

1. den

Týden zahájíme aktivitami, které se vážou k využití hudební a výtvarné výchovy. Budeme poslouchat skladbu, která znázorňuje zvuky tekoucí vody. Učitel může volit různé skladby esoterické hudby. Svoji úlohu zde však sehraje i poslech klasické hudby - Smetanovy symfonické básně z cyklu Má vlast - Vltava, v níž vyjádřil hudební skladatel řeč vody pomocí hudby.

Nejprve celou skladbu pozorně vyslechneme a snažíme se zachytit v sobě konkrétní představy, které v nás tato skladba vyvolává. Při opakovaném poslechu mohou děti své představy vyjádřit pomocí různých barevných skvrn nanášených volně do plochy. Výtvarnému ztvárnění konkrétních představ se zatím vyhneme.

Třetí poslech této skladby řídí učitel. Posloucháme tentokrát po částech, ke každé části se nejprve konkrétně vyjadřují děti, učitel jejich vnímání, pocity a postřehy jemně koriguje (např. Vltava vytéká z pramínku jednoho potůčku. Potůčky se slévají, až vznikne říčka - Teplá Vltava, Studená Vltava. I tyto říčky se slévají a pokračují dále jako divoká a bystrá řeka atd.).

Dále následuje společné uvažování, kdo už sám poslouchal "řeč vody", kdo sám viděl pramen některého vodního toku (potoka nebo řeky). Při posledním, čtvrtém poslechu již pracujeme ve skupinách. Posloucháme opět po částech a ke každé části žáci spolupracující ve skupinách zapíší stručný obsah. Celou práci můžeme znázornit společnou skupinovou ilustrací. Následuje výstavka a hodnocení prací. V závěru aktivity se děti dovědí, kam podniknou zítřejší výpravu.

2. den

Pro tuto aktivitu volí vyučující pramen nejbližšího vodního toku v okolí školy. Vyučování probíhá po celou dobu v přírodě. Nejprve se děti dopraví k prameni příslušného vodního toku, budou ho muset v krajině vyhledat, a tím si tento pojem velmi dobře osvojí. Cestou respektují dopravní značky - docvičují tak úkoly pro výstup za 1. období (uplatňování základních pravidel účastníků silničního provozu - chodců). Následuje putování ve směru vodního toku. Žáci se seznámí s pojmy levý břeh a pravý břeh, které se určují tak, že se postavíme po směru toku a řídíme se levou a pravou stranou. Skupiny se rozdělí, některé putují po levém břehu, jiné po pravém. Rozdělení na dvě skupiny po obou březích potoka doporučuji zejména tehdy, je-li vodní tok úzký, aby bylo možno zachovat bezpečný pohyb přírodou v obou skupinách. Úkolem skupin je pozorovat a zapisovat přírodní zajímavosti i zásahy člověka do krajiny a posuzovat jejich vhodnost či nevhodnost. Můžeme také vyhledávat a objevovat věci, které do krajiny nepatří a svým způsobem ji poškozují (viz průřezové téma Ekologická výchova). Nejcennějším objevem bude nalezení dalšího vodního toku, který se do toho našeho vlévá (soutoku, ústí) nebo do něhož se vlévá náš potok (případně řeka). Pojmenujeme ho podle břehu, na němž k soutoku dochází - levý přítok nebo pravý přítok.

Expedice ve směru vodního toku může pokračovat, děti zapisují zajímavosti na obou březích, až dojdou do nejbližší obce, odkud se dopraví zpět ke škole. Tuto aktivitu si jistě každý pedagog dovede kreativně přizpůsobit podle možností své konkrétní školy.

Jestliže je nám pramen vodního toku nedostupný, můžeme uspořádat expedici k soutoku dvou významnějších řek (přímo v Ostravě, např. ústí Opavy do Odry, ústí Lučiny do Ostravice, ústí Ostravice do Odry).

3. den

V této aktivitě navazujeme na pobyt v přírodě a využíváme ho pro naplnění cílů týdenního bloku. Zahajujeme ústním rozborem včerejších zážitků. Připomeneme si rovněž osvojené pojmy. Žáci samostatně vyplní pracovní list (můžeme ho převzít z kteréhokoliv pracovního sešitu) a sami si ho zkontrolují při okamžité zpětné vazbě. Následuje práce ve skupinách. Skupiny si zvolí, zda budou vyrábět poster (plošné zobrazení) nebo maketu (prostorové zobrazení) našeho vodního toku a společnými silami jej realizují. Při plošném zobrazení zakreslujeme námi poznané. Při prostorovém zobrazení umístíme do okolí vodního toku přírodniny, případně budovy z papíru. Tato část aktivity je časově nejnáročnější. Do posterů nebo maket nezapomenou děti na příslušná místa vepsat nově osvojené pojmy.

4. den

V této aktivitě se zaměříme na rozvoj produktivních komunikativních dovedností dětí v písemné podobě. Zahájíme opět poslechem Smetanovy Vltavy. Ke komu z nás podobně promlouval i náš potok? Kdo zažil na úterní výpravě něco podobného? Co myslíte, dovede potok také hovořit? Jaký je jeho příběh? Kudy protéká a co zažívá na své pouti? Co asi okolo sebe vidí? Co mohl vidět v minulosti? Jak se dříve žilo v našem kraji? Pokusme se nejprve společnými silami s pomocí učitele stanovit osnovu příběhu našeho potoka, který budeme spoluprací ve skupině dále zpracovávat.

Návrh osnovy:

 • úvod - potok se představuje
 • vypravování vlastního příběhu, který si skupina společně vymyslí
 • závěr - dokončení příběhu

 

Podstatnou část této aktivity zabere vymýšlení příběhu ve skupinách a její zpracování. Následuje prezentace jednotlivých skupin a poté oprava pravopisných chyb (výměnou mezi skupinami). Zástupce skupiny úhledně celý příběh přepíše, zatímco ostatní jej společnými silami ilustrují. Práce doplní naši výstavku.

Děti mohou pokračovat i doma, vymýšlením dalšího příběhu. Co mohl potok prožít a vidět před padesáti lety? Využijí při tom podporu a pomoc rodičů, prarodičů nebo i starých lidí žijících v okolí školy.

5. den

Tato aktivita je nejen hodnotící, ale i přípravná pro další vyučování. Zahajujeme prezentací domácího úkolu jednotlivých skupin. Zdařilé práce rozšiřují naši výstavku. Potom se opět, tentokrát již naposled, zaposloucháme do melodie Smetanovy Vltavy. Rozloučení se s touto skladbou vážné hudby má tentokrát motivační charakter.

Následuje práce s mapou. Nejprve vyhledáme tento tok na mapě České republiky. Prohlédneme si fotografie, kde je zobrazeno nejen místo pramene Vltavy na Šumavě ve svahu Černé hory, ale i její další pouť po Šumavě, jižních Čechách, středních Čechách, přes Prahu až k Mělníku, kde ústí do Labe. Učitel předkládá žákům poster tohoto vodního toku, kde je na důležitých místech vlepena vždy pouze jedna fotografie, společnými silami budeme tento poster doplňovat a rozšiřovat. V dalších týdnech si vyrobíme i postery ostatních významných českých řek v souladu s naším poznáváním a s putováním po České republice. (V Čechách Labe a jeho důležité přítoky Ohře, Jizera a Orlice, na Moravě - řeka Morava a její přítoky - Bečva, Svratka se Svitavou a Dyje, ve Slezsku - horní tok evropského veletoku Odry a její přítoky Ostravice a Olza.) Nejprve určíme levé a pravé přítoky Vltavy a společnými silami ve skupině se je pokusíme vyhledat na mapě (důležité přítoky Vltavy - z levé strany Berounka, Otava a z pravé strany Sázava a Lužnice). Poslední částí této aktivity bude prezentace splnění tohoto úkolu jednotlivými skupinami.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Český jazyk a literatura - komunikační a slohová výchova - vymýšlení příběhu vodního toku
 • Člověk a svět práce - práce s papírem
 • Umění a kultura - vyjádření pocitů pomocí barev, ilustrace vlastního příběhu řeky, zakreslení poznané krajiny, poslech skladeb esoterické i klasické hudby
 • Průřezová témata - Osobnostní a sociální výchova - při kooperativní práci ve skupinách
 • Environmentální výchova - základní podmínky života (ochrana čistoty vodních toků)
Didaktická povaha příspěvku
 • aktivita na podporu výkladu
 • procvičovací aktivita
Forma výuky
 • Frontální práce, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce dětí
Metoda výuky
 • Metoda přímého poznání skutečnosti dětmi - vyučování mimo školní budovu v přírodě
 • Metoda verbální - rozhovor učitele a žáků
 • Metoda rozvíjení produktivních komunikativních dovedností v písemné podobě - společnou prací ve skupině vymyslet a napsat příběh vodního toku. Pokusit se vymyslet podobný příběh vlastními silami.
Předpokládaný časový nárok
 • Týdenní tematický blok
Nutné pomůcky a prostředky
 • Psací a kreslicí potřeby, plánek obce a okolí s vyznačeným vodním tokem, papíry, lepidlo, pohlednice k učivu
Informační zdroje
 • Poslechové skladby: B. Smetana: Má vlast - Vltava
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Ne

Reflexe

Dílčí výstupy, které směřují k očekávaným výstupům v RVP ZV * žáci umí pojmenovat základní části vodního toku (horní tok, střední tok, dolní tok) * žáci se seznámí s pojmy pramen, levý břeh, pravý břeh, soutok, ústí * žáci se seznámí s pojmy levý přítok, pravý přítok

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Helena Šimíčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Psací a kreslicí potřeby, plánek obce a okolí s vyznačeným vodním tokem, papíry, lepidlo, pohlednice k učivu