Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Slova nadřazená, podřazená a souřadná
Odborný článek

Slova nadřazená, podřazená a souřadná

Anotace

Jak s žáky procvičovat novou učební látku - slova nadřazená, podřazená a souřadná.

Cílem tohoto příspěvku je ukázat čtenářům, jakým způsobem je možné realizovat nové téma ve vyučovací hodině. Jedná se o souhrn aktivit, díky kterým se žáci nejen postupně seznamují s problematikou slov nadřazených, podřazených a souřadných, ale zároveň v rámci těchto činností by žáci měli dojít k porozumění významu, o jaká slova se v konkrétním případě jedná. Příspěvek má sloužit jako námět do výuky, neboť v rozsahu, v jakém je zde uveden, vychází z praktických zkušeností prvostupňového pedagoga. Výuka tímto způsobem byla uskutečněna ve druhém ročníku základní školy. Uvedený čas je skutečně orientační, záleží na počtu žáků ve třídě (v tomto případě se pracovalo se skupinou 15 žáků) a na tom, jak jsou žáci zvyklí pracovat ve skupině. Je též možné nějakou z aktivit vypustit (např. aktivitu č. 4), avšak nesmí se vytratit motivace a závěrečné hodnocení a sebehodnocení.

1. Úvodní motivační hra: "Když jsem jel do Afriky..."

Učitel sedí společně se žáky v kruhu na koberci a oznámí žákům, že budou používat slova, která mají něco společného (např. názvy ovoce). Poté vysloví následující větu: "Když jsem jel do Afriky, vzal jsem si s sebou banán." Žák, který je na řadě, totéž zopakuje a přidá jiné ovoce. Další žák zopakuje předchozí dva názvy a přidá svoje. A takto se pokračuje, až se všichni vystřídají. Při této aktivitě je možné použít libovolná slova nadřazená (např. domácí zvířata, zaměstnání, ptáci apod.).

Čas pro tuto aktivitu: cca 6 min (samozřejmě záleží na počtu žáků, v tomto případě se pracovalo se skupinou 15 žáků).

2. Aktivita: Kruh a kartičky

Žáci sedí opět v kruhu a uprostřed na zemi leží kartičky s obrázky, na kterých je vyobrazena vždy jedna věc, např. konkrétní potravina, zvíře, hračka apod. Žáci si je následně vybírají a pokoušejí se dávat obrázky, které mají něco společného, k sobě. Po ukončení činnosti vyučující položí otázku: "Myslíte si, že jsou všechny obrázky správně rozmístěné?" Následuje krátká diskuze nad tím, zda je vše správně či zda je někde chyba.

Žáci by měli v rámci diskuze za přispění učitele (který musí klást neustále otázky typu: "Je toto správně?, Opravdu?, Nelze to zařadit jinam? A proč?") sami opravit nesprávně zařazené obrázky a zároveň vysvětlit, proč zařazení opravují. Po této aktivitě by měla následovat fáze, kdy se vyučující zeptá žáků: "Co mají tato slova společného?" Žáci následně vyvozují nadřazená slova ke slovům, která vyplývají z vyobrazení na kartičkách. Učitel musí mít zároveň již předem připravené lístky, na kterých jsou uvedena právě ona nadřazená slova k obrázkům (potraviny, zvířata, hračky apod.). Při správném vyvození je daný lístek přiložen ke skupině shodných obrázků.

Po ukončení této aktivity vyučující seznámí žáky s novými pojmy - slova nadřazená, slova podřazená a slova souřadná.

Čas pro tuto aktivitu: cca 8 min.

3. Práce ve skupině

Žáci se pomocí losovacích kartiček rozdělí do skupin po třech. Na kartičkách jsou např.: jablko, hruška, třešeň; jedle, smrk, borovice; tatínek, maminka, dítě apod. Skupina, která si vylosovala jablko, hrušku a třešeň obdrží barevný papír, na kterém bude napsáno ovoce. K tomu posléze dostanou další lístky s různými slovy a jejich úkolem je na papír nalepit ta, která jsou podřazená slovu ovoce a zároveň jsou vzájemně souřadná. Činnost žáků ve skupinkách je předem rozdělena - jeden žák má funkci časoměřiče, druhý poradce, třetí zapisovatele-lepiče.

Poznámka: Přidělení funkcí žákům ve skupinách je důležité proto, aby každý měl svou práci předem jasně danou a aby měl pocit, že je pro svou skupinu platný člen.

Čas pro tuto aktivitu: cca 10 min.

4. Plnění dalšího úkolu ve skupině

Žáci ve skupinách ve stejném složení doplňují ke slovům nadřazeným slova podřazená a opačně (zvířata = slepice, kocour, slon, pes... X autíčko, stavebnice, panenka = hračky). Při této aktivitě je možné využít úkoly a cvičení v různých učebnicích, pracovních sešitech či úkoly, které sestaví sám učitel. Po ukončení této práce nastane společná kontrola, případně oprava a vysvětlení, v čem byla chyba.

Čas pro tuto aktivitu: cca 8 min.

5. Vyplnění pracovního listu

Po práci ve skupinách následuje vyplnění pracovního listu. Cílem této činnosti je reflexe toho, zda žáci porozuměli tématu slova nadřazená, podřadná a souřadná.

Čas pro tuto aktivitu: cca 8 min.

6. Závěrečné sebehodnocení a hodnocení

Nejprve je nutné nechat hodnotit samotné žáky, protože hodnocení učitele by mohlo ovlivnit reflexi žáků. Žáci tak dostanou prostor pro vyjádření toho, co si myslí, že jim šlo, co se jim povedlo, kde to mohlo být lepší, na co si příště musí dát pozor apod. Hodnocení a sebehodnocení nesmí směřovat jen k probíranému tématu, ale zejména k samotným činnostem, respektive k práci ve skupinách. Žáci by měli jednoduchou formou zhodnotit, jak se jim ve skupině pracovalo, co jim šlo dobře a co nikoliv. Zároveň by měli umět odpovědět na otázku, co udělat příště jinak, aby byli úspěšnější.

Příklady sebehodnocení žáků tak, jak zazněly v jedné třídě.
Kačenka: "Mně se líbilo, jak jsme pracovali ve skupince, protože jsme si mohli pomáhat, když někdo něco nevěděl."
Kája: "Já rád pracuji na koberci a taky s někým dohromady, abych mohl někomu poradit, když si neví rady."
Pepča: "Já jsem byl rád tím časoměřičem. Hodiny už umím, tak se mi to hodí."
David: "Mně se líbily ty obrázky. Ale nepodařilo se mi vyplnit celý pracovní list."
Anetka: "Já si myslím, že se mi to dneska povedlo a docela mi to šlo. Taky jsem pomáhala Terezce."

Následně vyučující krátce zhodnotí všechny aktivity - co se podle jeho názoru povedlo, co nikoliv a čeho je potřeba se příště vyvarovat apod.

Čas pro tuto aktivitu: cca 5 min.

7. Mezipředmětové vztahy

Na téma slova nadřazená, podřadná a souřadná lze navázat i v jiných vyučovacích předmětech, např. v tělesné výchově.

Hra na čarodějnici Hátu

Čarodějnice je uprostřed kruhu, ostatní se jí drží za ruku a ona vyjmenovává všelijaké věci, které nakoupila v obchodě: "Když jsem šla do konzumu, koupila jsem tam rohlík, chleba, perník, ponožky, slepici, noviny..." Předem je vždy domluvený okruh věcí, které čarodějnice nakupuje. Pokud žáci uslyší jednu z věcí daného okruhu, utíkají a čarodějnice je chytá. Okruhy se mění podle potřeby probíraného učiva či podle nápadů vyučujícího či žáků.

Čas pro tuto aktivitu: cca 8 min.

Literatura a použité zdroje

[1] – Český jazyk pro 2. ročník ZŠ, pracovní sešit - JINAN.
[2] – Český jazyk pro 2. ročník ZŠ, učebnice - Didaktik.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
52.73 kB
PDF
Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zuzana Jedličková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Kartičky obrázků, pracovní listy, tabule.