Odborný článek

Různé

7. 3. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Časté dotazy - Různé.

Jsou všechny příspěvky uveřejněné na Portálu odborně posuzovány v souvislosti s RVP PV, nebo se zde nacházejí i příspěvky jako názory jednotlivců? Je možno považovat příspěvky za metodicky správné a odborně konzultované?
Odpověď >>

Jaké jsou nejčastější otázky k problematice výuky cizích jazyků v MŠ?
Odpověď >>

Kdo zodpovídá za bezpečnost dětí při akcích pořádaných mateřskou školou?
Odpověď >>

Mohou se rodiče zdržovat po předání dítěte v prostorách MŠ?
Odpověď >>

Jak má učitelka postupovat při nevyzvednutí dítěte?
Odpověď >>

Mohou se po MŠ pohybovat děti samostatně?
Odpověď >>

Smějí si děti v mateřské škole samy nalévat polévku nebo čaj?
Odpověď >>

Proč se odečítá praxe učitelkám MŠ?
Odpověď >>

Jaká má být kvalifikace pedagoga v MŠ?
Odpověď >>

Může se předávat evidenční list dítěte do jiné MŠ?
Odpověď >>

Může se za pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ vybírat poplatek?
Odpověď >>

Do jaké platové třídy mám nárok být zařazena, pokud pracuji jako vedoucí učitelka v dvoutřídní mateřské škole, která je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ? Mám ukončené bakalářské studium oboru Učitelství pro mateřské školy a součástí náplně mé práce je tvorba ŠVP.
Odpověď >>

Jaké má MŠ možnosti v případě zřizování kroužků?
Odpověď >>

Jak správně postupovat při přijetí nebo nepřijetí dítěte cizinců, které nemá uzavřené zdravotní pojištění?
Odpověď >>

Jak přistupovat k dětem s návrhem na odklad školní docházky během zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok?
Odpověď >>

Musím jako ředitelka absolvovat nějaký kurz pro ředitelky MŠ? Kde se na něj mohu přihlásit?
Odpověď >>

Vztahují se na pobyt zvířete v MŠ nějaká omezení?
Odpověď >>


Jsou všechny příspěvky uveřejněné na Portálu odborně posuzovány v souvislosti s RVP PV, nebo se zde nacházejí i příspěvky jako názory jednotlivců? Je možno považovat příspěvky za metodicky správné a odborně konzultované?
RVP, resp. aktualizovaný RVP PV (2004), poskytuje v praxi široký prostor k tvořivé práci. Jednoduše řečeno, vychází z principu "co není zakázáno, je dovoleno". Proto je obtížné prezentovat RVP PV na konkrétních příkladech. Právě elektronický Portál nabízí možnost představit široké spektrum různých variant a možností, jak si lze v praxi poradit, neboť uvádí neomezené množství nejrůznějších ukázek. Jen tak lze předejít tomu, aby nevznikly tzv. "předepsané" vzory k nápodobě, jako cesty jediné správné, což by mohlo být jednak zavádějící a jednak zbytečně omezující.
Všechny příspěvky je třeba vnímat tak, že to jsou především inspirační podněty, náměty či příklady přístupů, které se mohou v různých situacích v praxi uplatňovat, s tím, že někdy je vhodnější jeden způsob, jindy jiný. Chceme podnítit tvořivou práci i odvahu učitelek pustit se svou vlastní cestou. Nechceme hodnotit, zda je něco obecně "dobře" nebo "špatně". Garantujeme však, že příspěvky uvedené na Portálu jsou upravené tak, aby byly v souladu s RVP PV. Ty, které RVP PV nevyhovují a které jsou tedy nepřijatelné, mezi nimi nejsou.

Kdo zodpovídá za bezpečnost dětí při akcích pořádaných mateřskou školou?
Podle § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb. Za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení odpovídá ředitel školy a školského zařízení (§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb.).
Mateřské školy mohou podle § 1a odst. 4 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb., organizovat zotavovací pobyty dětí ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. Za škodu způsobenou dítěti (resp. úraz) při takovéto akci odpovídá ten, kdo je nad dítětem povinen vykonávat dohled podle § 422 občanského zákoníku. Při akci související s výchovně vzdělávací činností školy odpovídá za škodu (úraz) právnická osoba vykonávající činnost mateřské školy. Zaměstnanci právnické osoby pověřeni dohledem sami za škodu podle občanského zákoníku neodpovídají, jejich odpovědnost podle pracovněprávních předpisů však není dotčena.
Akce související s výchovně vzdělávací činností školy a výlety může mateřská škola organizovat v souladu se školním vzdělávacím programem (který mj. stanoví popis podmínek bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za nichž se vzdělávání v mateřské škole uskutečňuje) a při zajištění bezpečnosti dětí podle § 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.

Mohou se rodiče zdržovat po předání dítěte v prostorách MŠ?
Předáním dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě právnické osobě vykonávající činnost mateřské školy končí povinnost vykonávat nad dítětem dohled (§ 5 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). To, zda se rodiče po vyzvednutí dítěte mohou zdržovat na školní zahradě a za jakých podmínek, by měl upravit školní řád dané mateřské školy (§ 30 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb.).

Jak má učitelka postupovat při nevyzvednutí dítěte?
Co se týče nevyzvednutých dětí, dobu, po kterou učitelka s dítětem zůstává po skončení své pracovní doby, je nutno posuzovat jako nařízenou práci přesčas. V této době by měla učitelka s dítětem setrvávat na území právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy do doby, než si jej vyzvedne zákonný zástupce, pověřená osoba nebo osoba, do jejíž péče bylo dítě svěřeno na základě předběžného opatření soudu; případně může být dítě, které se ocitlo bez jakékoliv péče, umístěno do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (§ 42 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů).

Mohou se po MŠ pohybovat děti samostatně?
Vzhledem k tomu, že za zajištění dohledu nad dětmi v mateřské škole odpovídá ředitel školy (§ 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 561/2004 Sb.), záleží na jeho uvážení, zda samostatný pohyb dětí ve škole umožní (podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí upravuje školní řád), a to s ohledem na věk, rozumovou vyspělost a s přihlédnutím k možným rizikům.

Smějí si děti v mateřské škole samy nalévat polévku nebo čaj?
Není nám známo, na základě jakého právního předpisu je dětem v mateřské škole zakázáno nalévat si polévku nebo teplé pití. Zřejmě půjde spíše o doporučení, aby nedošlo k úrazu dítěte opařením. Za zajištění náležitého dohledu nad dětmi odpovídá ředitel mateřské školy, který by měl zvážit, zda s ohledem na věk a rozumovou vyspělost dětí tyto samostatné činnosti dětem umožní.

Proč se odečítá praxe učitelkám MŠ?
Stanovisko Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo již zveřejněno v Učitelských novinách 6/2007 a v Týdeníku školství. Z těchto stanovisek cituji: "Odečítání let ze započitatelné praxe není proto, že by učitelky nebo ředitelky nesplňovaly odbornou kvalifikaci podle zákona o pedagogických pracovnících, ale proto, že jde o všeobecný předpis, který se vztahuje na všechny zaměstnance ve veřejných službách a správě. Platí nejen pro školství, ale i pro zdravotnictví, sociální sféru, prostě všude, kde neuplatňují mzdu podle mzdových předpisů, ale odměňují platem. Přitom pojem plat je vymezen v zákoníku práce. Nařízení vlády neříká, že někdo nesplňuje odbornou kvalifikaci, jen určuje pro jakou platovou třídu má být jaké vzdělání pro platové účely. Fakt, že jsou učitelky a ředitelky podle katalogu prací v 9. nebo 10. platové třídě, není nic nového. Dnes jsou učitelky v 9. platové třídě dokonce řádně, zatímco do konce roku 2006 tam byly zařazeny výjimečně.
Pro zařazení do 9. platové třídy určuje § 2 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. dvě varianty kvalifikačních předpokladů vzdělání: vyšší odborné vzdělání (nulový odpočet) nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou (odpočet dvou let z celkové dosažené praxe). Důvod je jeden: jedině tímto způsobem je možné dosáhnout platového rozdílu mezi vyšším a nižším stupněm vzdělání ve stejné platové třídě. Odečítání roků je neprominutelné a platí pouze pro platové účely."

Jaká má být kvalifikace pedagoga v MŠ?
Absolvováním jednotlivé zkoušky podle § 113 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nezíská pedagog v MŠ odbornou kvalifikaci požadovanou ust. § 6 zákona č. 563/2004 sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Učitelům, kteří si potřebují doplnit odbornou kvalifikaci, doporučujeme zkrácené studium podle ust. § 85 zákona č. 561/2004 Sb.
(Pozn: Jednotlivou zkoušku navrhujeme uznávat pouze vychovatelkám, tzn. absolventkám střední pedagogické školy, obor vychovatelství.)

Může se předávat evidenční list dítěte do jiné MŠ?
Vzhledem k tomu, že evidenční list dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání obsahuje citlivé údaje (rodné číslo, údaje o zdravotním stavu dítěte), je možné tyto údaje zpracovávat, tj. postupovat řediteli jiné mateřské školy, jen s výslovným souhlasem subjektu údajů (zákonných zástupců dítěte). Pokud tedy zákonný zástupce dítěte nedá k předání kopie evidenčního listu výslovný souhlas, je nutno při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v jiné mateřské škole dodat nové vyjádření lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání a údaje o očkování dítěte. Při přijetí dítěte do mateřské školy musí být vždy vyplněn nový evidenční list, kopie evidenčního listu z předchozí mateřské školy může být s výslovným souhlasem zákonného zástupce dítěte přiložena jako doklad o zdravotní způsobilosti dítěte k předškolnímu vzdělávání; dítě v tomto případě nebude muset absolvovat nové vyšetření u lékaře.
Z výše uvedeného vyplývá, že každá mateřská škola musí mít vlastní originál evidenčního listu dítěte a kopii evidenčního listu může postupovat řediteli jiné mateřské školy jen s výslovným souhlasem zákonného zástupce dítěte. Uvedené se týká i mateřských škol při zdravotnických zařízeních.

Může se za pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ vybírat poplatek?
Předškolní vzdělávání v mateřské škole, s výjimkou posledního ročníku mateřské školy, lze poskytovat za úplatu. Maximální výši úplaty za předškolní vzdělávání stanoví vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Tato výše úplaty nesmí být překročena jednostranným prohlášením ředitelky mateřské školy ve vnitřní směrnici nebo ve školním řádu, že bude vybírána určitá částka za pozdní vyzvednutí dítěte zákonným zástupcem nebo jím pověřenou osobou.
V případě, že zákonný zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy (např. opakovaně bez vážných důvodů vyzvedává dítě z mateřské školy po skončení provozu školy), můžete na základě ust. § 35 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolní vzdělávání.

Do jaké platové třídy mám nárok být zařazena, pokud pracuji jako vedoucí učitelka v dvoutřídní mateřské škole, která je součástí právního subjektu ZŠ a MŠ? Mám ukončené bakalářské studium oboru Učitelství pro mateřské školy a součástí náplně mé práce je tvorba ŠVP.
Do platové třídy zařazuje zaměstnavatel zaměstnance podle nejnáročnější činnosti, kterou po něm požaduje. Pokud má paní učitelka v náplni práce "Tvorbu ŠVP", pak má nárok na zařazení do 10. platové třídy.

Jaké má MŠ možnosti v případě zřizování kroužků?
V kompetenci ředitele MŠ je v souladu se vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání určit obsah předškolního vzdělávání. Volba obsahu předškolního vzdělávání by měla být učiněna s ohledem na finanční možnosti právnické osoby vykonávající činnost MŠ.
- S náklady na „zájmové kroužky“ proto lze počítat již při stanovení úplaty za předškolní vzdělávání. Mimo institut úplaty za předškolní vzdělávání nelze po zákonných zástupcích jednostranně v rámci poskytování předškolního vzdělávání nárokovat další plnění. Pokud totiž MŠ poskytuje jako součást předškolního vzdělávání různé „zájmové“ aktivity, bylo by jednostranné uložení úplaty z titulu poskytování těchto aktivit (ať už by k němu došlo následně nebo jako podmínka jejich poskytování (obcházením ustanovení § 123 odst. 2 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.
- Daná zájmová činnost není součástí předškolního vzdělávání v MŠ (není součástí ŠVP) a jedná se o samostatné činnosti, ke kterým zákonní zástupci samostatně přihlašují své děti a samostatně (na smluvním základě) dohodnou s právnickou osobou, která vykonává činnost MŠ, případnou úplatu za tuto činnost. Taková činnost by však musela být zcela dobrovolná, a nepřihlášení se k ní by nemohlo mít pro dítě žádné negativní důsledky, pokud jde o obsah, organizaci a kvalitu předškolního vzdělávání. Právnická osoba – příspěvková organizace, která vykonává činnost mateřské školy, by také tuto činnost musela mít samostatně uvedenou ve zřizovací listině jako předmět hlavní činnosti. Za stejných podmínek by danou činnost bylo možné realizovat v rámci doplňkové činnosti právnické osoby (s tím rozdílem, že by tato činnost byla ve zřizovací listině uvedena v předmětu doplňkové činnosti a že by měla vést k dosahování zisku).
- Zájmová činnost je zařazena jako součást vzdělávání (stane se součástí ŠVP), je uskutečňována právnickou osobou vykonávající činnost mateřské školy. Je nutné trvat na dodržování ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v jehož souladu ve školách a školských zařízeních zajišťují vzdělávání pedagogičtí pracovníci. Činnost je v tomto případě vykonávána pedagogickým pracovníkem na základě pracovně právního vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.
- Zájmová činnost není součástí ŠVP, ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. se na takovou činnost vztahovat nebude. I v takovém případě by však měl existovat pracovně právní vztah mezi osobou, která zájmovou činnost uskutečňuje, a právnickou osobou vykonávající činnost mateřské školy (např. dohoda o provedení práce).
- Pronájem prostor se souhlasem zřizovatele - bez zohlednění takové činnosti ve zřizovací listině příspěvkové organizace není nutné respektovat ustanovení § 7 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., ani trvat na uzavírání pracovně právního vztahu mezi osobou uskutečňující zájmovou činnost a osobou vykonávající činnost mateřské školy.

Jak správně postupovat při přijetí nebo nepřijetí dítěte cizinců, které nemá uzavřené zdravotní pojištění?
Neuzavřené zdravotní pojištění není důvodem pro nepřijetí dítěte. Je možné na Ministerstvu zdravotnictví ověřit, zda u nezaopatřeného dítěte-cizince není plátcem pojistného stát (tam se posuzuje, o jaký druh pobytu cizinců jde; pokud by za dítě stát pojistné platil, není důvod jej u některé pojišťovny nepřihlásit). V případě, že by dítě nebylo pojištěné, mohla by mít MŠ problémy např. v případě, pokud by nešlo vyloženě o akutní případ, nepodařilo by se sehnat rodiče nebo rodiče by nesouhlasili s odvedením dítěte k lékaři a ředitelka MŠ by přesto lékařské ošetření považovala za nezbytné, mohlo by zdravotnické zařízení poskytnutí péče odmítnout. Dlužné částky za ošetření musí být vymáhány pouze na zákonných zástupcích dítěte. MŠ není v tomto případě žádným ručitelem.

Jak přistupovat k dětem s návrhem na odklad školní docházky během zápisu dětí do mateřské školy na následující školní rok?
Aby nenastávaly problémy s tzv. nevyjasněnými odklady povinné školní docházky, bylo by zapotřebí získat doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře včas, tj. pokud možno nejpozději k řádném zápisu do mateřských škol. Pokud by rodiče v době zápisu do mateřské školy informovali ředitelku mateřské školy o tom, že podali žádost o odklad povinné školní docházky, a doložili ji doporučujícími posouzeními školského poradenského zařízení a odborného lékaře, mohla by ředitelka školy s těmito dětmi pro příští rok počítat, neboť žádosti o odklad doložené potřebnými doporučeními musí ředitel základní školy vyhovět.
Jestliže však výše uvedené nebude v praxi fungovat, budou muset ředitelky mateřských škol počítat děti, u kterých zatím o odkladu nebylo rozhodnuto, do kapacity mateřské školy a další dítě bude možno přijmout až v případě, že rodiče informují ředitelku školy o nástupu dítěte k základnímu vzdělávání (resp. o tom, že bylo k základnímu vzdělávání přijato). Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na dobu neurčitou, a pokud je rodiče sami neodhlásí (a není dán žádný z důvodů pro ukončení předškolního vzdělávání podle § 35 školského zákona), pozbývá rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání účinnosti až dnem, kdy nabude účinnosti rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání; zde je nezbytná spolupráce rodičů s mateřskou školou a včasné podání informace o tom, zda dítě absolvuje zápis do prvního ročníku ZŠ a od září skutečně do školy nastoupí, jinak je zablokována možnost přijetí dalších dětí k předškolnímu vzdělávání. Krajský úřad jako odvolací orgán by tedy neměl rozhodovat o přijetí nových dětí z důvodu, že v době rozhodování nebyla naplněna kapacita mateřské školy, neboť z právního hlediska je stále nutno děti s nevyjasněnými odklady do kapacity počítat.
Vzhledem k tomu, že předškolní vzdělávání není omezeno spodní ani horní věkovou hranicí (předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let), nelze uvažovat o možnosti „automatického“ ukončení předškolního vzdělávání počátkem školního roku následujícího po dni, kdy dítě dosáhne šesti let věku. Takové řešení by bylo v rozporu s výše uvedeným tvrzením, že děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány na dobu neurčitou. Spousta obcí by se navíc potýkala s problémem zajištění zařazení dětí s odkladem povinné školní docházky do mateřské školy (povinnost je stanovena v § 34 odst. 4 školského zákona), neboť by mohlo docházet k situacím, kdy by při zápisu do mateřských škol byly zatím k předškolnímu vzdělávání přijaty jiné děti a pro děti, jejichž rodiče předloží rozhodnutí o odkladu později, by již v mateřských školách nebylo volné místo.

Musím jako ředitelka absolvovat nějaký kurz pro ředitelky MŠ? Kde se na něj mohu přihlásit?
Kvalifikaci ředitelky upravuje Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů - č. 563/2004, Sb., ze dne 24. září 2004, konkrétně § 5 - Předpoklady pro výkon funkce ředitele školy odst. (1) a), (2) a (3) a § 24 odst. 4 písm. a).
Pokud je dotazovaná osoba ředitelkou MŠ a nezískala znalosti v oblasti řízení vysokoškolským vzděláním v akreditovaném studijním programu školský management nebo vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou zaměřenou na organizaci a řízení školství (viz odst. (3) § 5) a nevykonává tuto funkci déle než 10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona - tj. od 1. ledna 2005 (viz § 33 tohoto zákona), měla by, vedle předpokladů uvedených v odstavci (1) § 3, získat nejpozději do dvou let ode dne, kdy začala vykonávat funkci ředitelky školy, znalosti v oblasti řízení školství absolvováním studia pro ředitele škol v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a).
Přihlásit se může na funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení při pedagogických fakultách, NIDV nebo jiných vzdělávacích zařízeních, které tento obor mají v nabídce, a nebo absolvovat studium školského managementu při pedagogických fakultách.
Více zákon č. 563/2004, Sb.

Vztahují se na pobyt zvířete v MŠ nějaká omezení?
Z žádného právního předpisu nevyplývá kategorický zákaz přítomnosti zvířete ve škole nebo ve školském zařízení. Přítomnost zvířete však podléhá řadě omezení, která vyplývají z některých právních předpisů.
Přítomnost zvířete nesmí ohrozit povinnost školy zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a mládeže (§ 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů). To znamená, že nesmí jít o zvíře, které představuje pro děti zdroj zdravotního rizika nebo které vyžaduje péči v takové míře, že by to mohlo omezit péči o žáky. Zároveň je podle ust. § 106 odst. 4 Zákoníku práce každý zaměstnanec povinen dbát nejen o svou bezpečnost a o své zdraví, ale i o zdraví ostatních fyzických osob, kterých se týká jeho jednání.
Pobyt zvířete v mateřské škole nesmí omezit dohled nad dětmi, měl by ho povolit ředitel školy a také by měl podléhat předchozímu souhlasu zákonných zástupců dětí, v jejichž kolektivu by mělo zvíře pobývat. Pokud by byla dítěti způsobena škoda v příčinné souvislosti se současným pobytem zvířete, pak za škodu zodpovídá právnická osoba vykonávající činnost školy.
Jestliže se zákonný zástupce dítěte domnívá, že pobyt zvířete ve škole ohrožuje bezpečnost nebo zdraví dítěte nebo jinak odporuje právním předpisům, měl by si stěžovat u ředitele školy, případně může podat stížnost podle § 174 odst. 4 Školského zákona příslušnému inspektorátu České školní inspekce. V úvahu může připadat i podání adresované příslušné krajské hygienické stanici k využití pravomocí podle § 82 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.