Odborný článek

Tvorba ŠVP

7. 3. 2007 Předškolní vzdělávání
Autor
VUP Praha

Anotace

Časté dotazy - Tvorba ŠVP.

Od kterého data musí všechny školy pracovat podle svého školního vzdělávacího programu?
Odpověď >>

Jak je to s tvorbou školního programu v případě spojení více škol?
Odpověď >>

Musí být ve školním vzdělávacím programu vzdělávací obsah zpracován do podoby integrovaných bloků?
Odpověď >>

Na jaké časové období má být v ŠVP zpracovaná vzdělávací nabídka? Musí být na celé tříleté období?
Odpověď >>

Musí být školní vzdělávací program projednán se zřizovatelem mateřské školy, nebo stačí, aby zřizovatel byl s tímto programem seznámen?
Odpověď >>

Musí ředitelka mateřské školy vypracovávat výroční zprávu?
Odpověď >>

Má právo zřizovatel požadovat po řediteli mateřské školy předložení vlastního hodnocení?
Odpověď >>


Od kterého data musí všechny školy pracovat podle svého školního vzdělávacího programu?
Všechny mateřské školy musí pracovat podle svého ŠVP nejpozději od 1.9.2007. Dříve samozřejmě mohou, ale až od tohoto data je to závaznou povinností.

Jak je to s tvorbou školního programu v případě spojení více škol?
V případě spojování více mateřských škol v jeden právní subjekt (popř. při spojení mateřské a základní školy) by měly být zachovány pro tyto školy stejné podmínky, jako pro školy samostatné. Proto by každá škola měla mít svůj vlastní školní vzdělávací program. Nabízí se takový výklad, že při spojení více škol by vzdělávací program celého právního subjektu sestával ze souboru více školních programů vytvořených jednotlivými školami. Ředitel právního subjektu v tom případě odpovídá pouze za to, že jednotlivé školy svůj program mají.
Pokud se jedná např. o spojení dvou mateřských škol, které spolu velmi úzce spolupracují, pokud se dohodnou a pokud to vyhovuje, mohou mít také školní program zčásti společný, z části upravený podle svých podmínek.

Musí být ve školním vzdělávacím programu vzdělávací obsah zpracován do podoby integrovaných bloků?
Ze zákona vyplývá, že vzdělávací obsah ve školních vzdělávacích programech by měl být uspořádaný do ucelených součástí. V souladu s tímto požadavkem a na základě didaktických principů i žádoucích praktických postupů v práci s dětmi předškolního věku RVP PV stanovuje, že mají mít podobu integrovaných bloků. Je to označení dostatečně obecné, aby zastřešilo nejrůznější konkrétní podoby ucelených součástí učiva, které jsou běžně uplatňované ve školní praxi (tematické celky, projekty, programy apod.) a zároveň vystihující důležitý konkrétní společný znak - vnitřní propojení určitým tématem.

Na jaké časové období má být v ŠVP zpracovaná vzdělávací nabídka? Musí být na celé tříleté období?
Nemusí. Zpravidla bývá připravena na jeden školní rok, a to z logických důvodů (každoročně se mění skladba dětí i podmínky ...). Bloky mohou být řešeny cyklicky a každoročně se opakovat, nebo mohou být každoročně upravované či úplně nové. Vzdělávací nabídka může být připravena i na víceleté období, pokud to vyhovuje a pokud to má smysl (např. pokud jde o skupinu dětí, u nichž lze předpokládat, že společně projdou celým tříletým cyklem). Znamená to, že ve školním programu vzdělávací nabídka na jeden školní rok být stanovena musí, na více let může.

Musí být školní vzdělávací program projednán se zřizovatelem mateřské školy, nebo stačí, aby zřizovatel byl s tímto programem seznámen?
Školský zákon, schválený k 1.1.2005, žádnou takovou povinnost ředitelce mateřské školy neukládá. V souladu s tím je třeba provést úpravu RVP PV i Manuálu. Tato oprava bude zveřejněna ve Věstníku MŠMT 2006, č. 4.
V RVP PV se na str. 42 vypouští věta: "Ředitelka mateřské školy je povinna projednat ŠVP PV se zřizovatelem". Obdobně je tomu i v Manuálu k přípravě školního (třídního) programu mateřské školy, kdy se na str. 5 vypouští věta: "Ředitel mateřské školy je dle školského zákona povinen projednat ŠVP se zřizovatelem."

Musí ředitelka mateřské školy vypracovávat výroční zprávu?
Výroční zprávu připravuje ředitelka MŠ pouze pro potřeby zřizovatele. Obsah této zprávy obsahuje zpravidla pouze statistické a finanční údaje o MŠ.
Povinnost zpracovat výroční zprávu o činnosti školy podle § 10 odst. 3 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) se nevztahuje na ředitelky MŠ.

Má právo zřizovatel požadovat po řediteli mateřské školy předložení vlastního hodnocení?
Má právo zřizovatel požadovat po řediteli mateřské školy předložení vlastního hodnocení školy zpracovaného podle § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), ve znění pozdějších předpisů?
Na základě konzultace odboru předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání a odboru legislativního a právního MŠMT uvádíme následující:
Vlastní hodnocení školy podle § 12 školského zákona je určeno pro vlastní práci mateřské školy a je jedním z podkladů pro hodnocení ČŠI. Zákon neukládá povinnost předkládat ho i zřizovateli. Pokud zřizovatel požaduje hodnocení školy, pak by měl vypracovat osnovu, podle které školy hodnocení zpracují.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VUP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.