Odborný článek

Král češtiny

27. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Drtilová

Anotace

Aktivita, při které žáci na 1. stupni využijí svých dosavadních znalostí českého jazyka.

Pro zpestření hodin českého jazyka můžeme využít různé aktivity, které žáky baví a při kterých si mohou zopakovat své znalosti a dovednosti. Další poutavou aktivitou je chození po třídě a hledání úkolů, které jsou ukryty na těch nejpodivnějších místech. A v neposlední řadě je pro žáky velice atraktivní a důležité řešení různých úkolů ve skupině - většinou každý dojde k tomu, že mnohdy náročný úkol nemusí vyřešit sám a může se tak od kamaráda i lecčemu přiučit. Spojením všech těchto lákadel vznikla následující aktivita.

Během přestávky připravíme třídu (místnost) na soutěž. Každý z úkolů je na zvláštním papírku na takovém místě, aby jej každý mohl najít. Jednotlivé papírky rozmístíme na stěny, okna, tabuli, dveře, židle apod. Jako materiál, kterým papírky přilepíme, se nejlépe osvědčila tvárná lepicí hmota, "žvýkačka", která drží téměř na každém povrchu.

V úvodu hodiny žákům naznačíme, jakým způsobem budou úkoly řešit. Zároveň si předem stanovíme pravidla. Jen v případě, že budou žáci vědět, co je správné a co mají dělat, budou se podle toho chovat.

Pravidla

 1. Na lístečky s úkoly nic nepište, výsledky zapište na zvláštní papír.
 2. Postupujte svým tempem, nejde o rychlost, ale o správnost.
 3. Spolupracujte se všemi ve své skupině, každý může přispět svými znalostmi.
 4. Neopisujte od jiných skupin, není to fér.
 5. Pečlivě si přečtěte zadání, abyste nedělali zbytečné chyby.
 6. Úkoly není nutné řešit podle čísel (a jejich pořadí).
 7. Důkladně si zapište, který úkol právě řešíte.

Po rozdělení do skupin žáky seznámíme s vlastním obsahem, tedy jakého učiva se soutěž bude týkat. Je vhodné něco málo procvičit předem, aby se žáci trochu zaktivizovali.

Učivo:

 • jednoduchá věta a souvětí,
 • shoda přísudku s podmětem,
 • věta jednoduchá a rozvitá,
 • slovosled ve větě,
 • význam slov,
 • podmiňovací a rozkazovací způsob.

Ve skupinkách si žáci určí své role, zvolí si, zda bude zapisovat jen jeden z nich a ostatní mu budou radit, nebo zda se budou v zapisování střídat. Podle počtu žáků v jednotlivých skupinách si také mohou určit, že každý bude dělat jeden až dva úkoly samostatně. Žáky bychom měli vést především k tomu, aby dokázali říci svůj názor, obhájit ho, ale i ustoupit. Zapisovatel dostane čistý list papíru, na který bude zaznamenávat odpovědi, řešení úkolů.

Pak už žáci pracují ve skupinkách. Chvílemi procházíme třídou, sledujeme jednotlivá stanoviště a dohlížíme na jejich práci. Neradíme jim, jen za předpokladu, že si pro radu přijde žák sám a umí se zeptat (větu jako: "Já to neumím," by měl učitel přejít pouze slovy: "Ve skupině je vás dost, společně na to přijdete."), naznačíme cestu, jak dojít ke správnému řešení.

Na práci necháme maximálně 25 minut, abychom stihli velmi důležitou součást této aktivity, a tou je vyhodnocování. Pokud bychom totiž tuto část vynechali, žáci by během následující přestávky všechno zapomněli. Jestliže je některá ze skupin dříve hotová, měli bychom pro ni mít pohotově připravený úkol navíc (mělo by to být něco jednoduchého, spíše pro zabavení, protože se předtím museli žáci poměrně dlouhou dobu soustředit).

Vyhodnocení

Velmi důležitou částí je vyhodnocení této činnosti. Máme několik možností, jak úkoly (viz příloha) vyhodnotit - kontrolu učitelem nebo žáky. Z vlastní zkušenosti doporučuji kontrolu samotnými žáky:

 1. Každé skupince necháme její vlastní list (pokud mají žáci naši důvěru).
 2. Necháme skupinky, aby si listy vyměnily, a tak opravují žáci práce žáků z jiné skupiny.

Přečteme vždy zadání úkolu a skupiny postupně navrhují správné odpovědi. V případě, že neexistuje jednoznačně správná odpověď (viz úkoly 3, 5, 7), trváme na odpovědích všech skupin a necháme ostatní, aby zhodnotili splnění úkolu.

Pozn.: Jednotlivé úkoly můžeme také obodovat, ale je to časově náročnější varianta.

Oceníme tu skupinu (např. předem připraveným diplomem), která má nejvíce úkolů dobře. V závěru hodiny jsou její členové povýšeni na krále češtiny.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
34.18 kB
PDF
Příloha - Zadání úkolů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Pavlína Drtilová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Papíry, propisky