Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Soubor her do hodin českého jazyka – čtení, literární výchova, psaní – 1. třída
Odborný článek

Soubor her do hodin českého jazyka – čtení, literární výchova, psaní – 1. třída

24. 10. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Milena Zikešová

Anotace

Rozvoj sluchové analýzy a syntézy, sluchového vnímání a paměti, podpora čtenářské gramotnosti, rozvíjení řeči, upevnění a podpora očních pohybů, vnímání prostoru, rozvoj zrakového vnímání a paměti.

Cíl

Soubor her do hodin českého jazyka je vhodný pro motivaci žáků, vzbuzení zájmu o čtení, rozvoj čtenářské gramotnosti.

Přehled her a aktivit

P S A N Í

1. Motivační básničky

Aby žáci při psaní správně seděli, uchopovali pero a nakláněli písanku, motivuji je říkankou. Žáci ji opakují na začátku každého psaní společně se mnou a zároveň vykonávají vše podle říkanky[1].

POZOR, ŽÁCI PRVŇÁCI,
CO TEĎ MÁME NA PRÁCI?
SEŠIT MÍRNĚ NAKLONÍME (správný sklon sešitu)
A ROVNĚ SE POSADÍME.
PRAVÁ, LEVÁ, Z RUKOU STŘÍŠKA, (položit ruce na lavici)
SCHOVÁ SE TAM PAMPELIŠKA.
A CO S HLAVOU, JAK JI DÁŠ?
HLAVU PĚKNĚ NAROVNÁŠ, (zvednout hlavu)
NOHY OPŘEŠ DO PODLAHY, (nohy necháš u sebe na zemi)
AŤ MÁŠ PĚKNÉ, ROVNÉ TAHY.
A S LEHKOSTÍ MOTÝLÍ (netlač na pero)
ŘÁDKA BUDE ZA CHVÍLI.

2. Správný úchop tužky, pera

Uvolňovací cviky píšeme s žáky pastelkou, tzv. progreskou. Je měkká, žáci na ni nemusí příliš tlačit.

Žákům dávám pokyny:

Pastelku/tužku/pero držíme dvěma prsty za kabátek (ne za ořezanou část), položíme ji do postýlky. Tvoje pastelka je zvědavá, chce se ti podívat přes rameno, co se děje ve třídě. Proto pastelka směřuje k ramenu. Drž ji lehce, neprohýbej prsty.

3. Uvolňovací cviky před psaním

 • prsty napodobují mravenečka, který leze po druhé ruce až k rameni
 • palec a ukazováček se vzájemně dotýkají a zase zvedají na lidovou říkanku:

PUMPOVALY DVĚ PANENKY
POLÁMALY PUMPU.
PAN DOMÁCÍ KOUKÁ Z OKNA
SPRAVTE MI TU PUMPU. 

(Cvičíme oběma rukama, tzn. pravý ukazováček a palec a současně levý ukazováček a palec.)

4. Nácvik nového písmenka fixou na tzv. mazací tabulku

Žáci si vyzkouší tvar písmenka, nemusí mít obavy z nepovedeného tvaru. Fixa je měkká, lehce se s ní píše.

5. Nácvik nového písmenka rukama, nohama

Žáci zkouší psát nové písmenko ve vzduchu (uvolňují ramenní kloub) a poté také jednou/dvěma nohama. Toto psaní žáci milují, užije se legrace a zároveň si procvičí tělo a odreagují se (tělovýchovná chvilka).

Č T E N Í

1. Vymysli větu/souvětí

Na tabuli napíši velkými písmeny vždy jen první písmeno z každého slova věty/souvětí. Žáci mají za úkol vymyslet větu podle tohoto vzorce. Ke konci první třídy už vymýšlí sami vzorce a spolužáci hádají a vymýšlí. Užije se spousta legrace. Vedu žáky ke spisovnému vyjadřování a k vymýšlení smysluplných vět.

Např.:

LL. Letadlo létá.
MV. Maminka vaří.
TLL. Tomáš lepí letadlo.
JSDNT. Jirka se dívá na televizi.

(V loňském roce jedna žákyně vymyslela vzorec: MMMMMMM. Moje maminka myje modrým mýdlem malé mimino.)

2. Něco visí ve vzduchu

Stojím před třídou a prstem píši do vzduchu písmenka, slabiky, jednoduchá slova. Žáci mají za úkol písmenko přečíst. Čtou ho ze vzduchu, proto něco visí ve vzduchu. (Pozor, učitel píše zrcadlově, aby třída správně viděla.)

3. Psaní na záda

Učitelka vyvolá jednoho žáka, který si stoupne zády ke třídě (čelem k tabuli). Píši mu prstem/tužkou na záda písmenko/slabiku. Žák musí „číst hmatem“, ostatní spolužáci v lavicích vidí, co mu píši na záda, nesmí mluvit. Po odpovědi může tento žák psát dalšímu spolužákovi na záda. Hrát můžeme s celou třídou. Žáci si píší navzájem v lavici.

4. Plácačky

Pomůcky: 3 plácačky na mouchy (různých barev)

Hra je u žáků velice oblíbená, odpočinou si od sezení v lavici, protáhnou se. Hrajeme ji jako soutěž řad (3 řady lavic ve třídě). Žáci vytvoří 3 družstva, stoupnou si do uliček mezi lavicemi za sebe. Soutěží vždy první hráč v družstvu, po prvním kole se tito hráči zařadí na konec řady a soutěží další trojice žáků. Vystřídají se všichni žáci, nikdo při špatné nebo žádné odpovědi nevypadává, aktivní jsou stále všichni, všichni jsou ve hře a mohou získat pro své družstvo/řadu body.

Hra začíná, k tabuli přistoupí z každého družstva jeden hráč, v ruce drží plácačku na mouchy (červená, modrá, žlutá). Na tabuli jsou napsané různé slabiky. Bod získá ten hráč, který první položí/plácne první plácačku na slabiku vyslovenou učitelkou. Učitelka kontroluje správnost a aby nikdo nikoho vystrčil/neodsunul. Plácačky se nesmí sunout po tabuli, pouze „plácnout“.

Vzor tabule:

LO

lu                                                                             LA

 

TU                  MU

mi                                                                                       ta

LI

TO                       ma                                 le                            to

5. Trucující slabiky

Učitelka napíše na tabuli slabiky do dvou sloupečků. Žáci si přečtou oba sloupečky slabik (tiché čtení nebo hlasité). Poté se snaží spojit slabiky do slov. Platí pravidlo: první slabiku najdeš v prvním sloupečku, druhou slabiku najdeš v druhém sloupečku. Vyvolaný žák vysloví slovo, spojí na tabuli obě slabiky čárou, žáci v lavicích si slovo složí z papírových písmenek. Postupně skládají všechna slova, která složí.

Např.:

ŽÁ   LÍ
ZE   ZA
BO  BA
KO  BE

Pospojovaná slova:

ŽÁBA
ZEBE
BOLÍ
KOZA

V závěru hry vymyslí žáci věty, ve kterých použijí složená slova. Učitel za pomoci žáků neznámá slova vysvětlí.

6. Hry Až pojedu na hory/ Cestuji na severní pól

Hry mezi žáky známé, rádi je hrají, užijí si spoustu legrace. Princip hry spočívá v tom, že jeden žák za druhým opakuje souvětí, které před ním vyslovil spolužák. Musí zachovat přesné pořadí slov a na konec souvětí přidá jedno slovo. Je vhodné hrát se 6–8 žáky (jedna řada lavic), poté začít nové kolo hry.

Např.:

Až pojedu na hory, vezmu si s sebou batoh.
Až pojedu na hory, vezmu si s sebou batoh a baterku.
Až pojedu na hory, vezmu si s sebou batoh, baterku a krém na opalování.

...

Cestuji na severní pól.
Posílám Eskymákům nanuky.
Posílám Eskymákům nanuky a počítač.
Posílám Eskymákům nanuky, počítač a Kasouška.

...

7. Píši na klávesnici počítače

Učitelka hláskuje slova, úkolem žáků je slovo složit a vyslovit nahlas.

Např.:

p i l a
s o l í
t e l e v i z e
l e t a d l o

8. Dopověz větu/souvětí

Úkolem žáků je dopovědět větu/souvětí, které učitelka nebo jiný spolužák vysloví. Věty musí být smysluplné.

Např.:

Maminka mi večer četla ...
Taťka včera v supermarketu koupil ...
Babička umí péct výborné ...
Odpoledne v družině si budu hrát s ...
V sobotu pojedeme za babičkou a ...
Až přijdu domů ze školy, budu ...

9. Hra Jde Pepík smutně ze školy/Porouchal se telefon

Hra je vhodná pro předslabikářové období. Úkolem žáků je vymýšlet slova začínající danou hláskou/slabikou.

Říkanky [2]:

JDE PEPÍK SMUTNĚ ZE ŠKOLY,
DNES DOSTAL TĚŽKÉ ÚKOLY.
KDOPAK MU, DĚTI, RADU DÁ,
CO VŠECHNO NA M ZAČÍNÁ?

(motýl, malina, maso, mušle, mamka, mašle, makovice, mucholapka, muška, ...)

POROUCHAL SE TELEFON,
DŘÍV VYZVÁNĚL JAKO ZVON.
JAKÁPAK TO ZPRÁVA BYLA,
KTERÁ NA LE ZAČÍNALA?

(letadlo, les, lepenka, Lenka, ...)

10. Jazykové hádanky

Učitelka vysloví několik slov (asi 3) a žáci mají za úkol najít, co mají tato slova společného.

Např.:

Co má společného?

 • pes, píšťalka, puzzle (první hláska je p)
 • malina, letadlo, vajíčko (3 slabiky)
 • koza, slepice, kůň (domácí zvířata)
 • pomlázka, beránek, koleda (Velikonoce)

11. Myslím si slovo

Úkolem žáků je odhalit slovo, které si učitel myslí. Učitel vybírá slova – věci, které se vyskytují ve třídě.

Např.:

Myslím si slovo, které začíná na T, končí na E a má 6 písmen. (tabule)
Myslím si slovo, které začíná na L, končí na E a má 6 písmen (lavice)

12. Dopověz slovo

Učitelka vyslovuje slova, u kterých záměrně nevysloví první hlásku. Úkolem žáků je slova správně dopovědět.

Např.:

_abule (tabule)
_rabice (krabice)
_ero (pero)
_etadlo (letadlo)

13. Šachy

Učitelka napíše na tabuli písmeno a číslici. Žáci mají za úkol vymyslet slovo začínající na napsané písmeno. Číslice udává počet písmen ve slově.

Např.:

P4 (pero, píše, pálí)
L6 (lavice)
M4 (maso, máma, motá, mele)

14. Co vidíš ve třídě?

Učitelka žákům říká: „Co vidíš u nás ve třídě? Začíná to na:“

 • T a má 6 písmen (tabule)
 • O a má 4 písmena (okno)
 • U a má 8 písmen (umyvadlo)

15. Slovní kulomet – soutěž řad

Tři řady žáků mezi sebou soutěží, která vymyslí více slov začínajících na danou hlásku.

Učitelka vysloví hlásku, např. S. Žáci ve svém družstvu (řadě) se radí. Po chvilce na rozmyšlenou musí každá řada říct jedno slovo, učitelka uděluje body. Ve druhém kole se hra opakuje. Která řada nevymyslí žádné slovo, nezíská bod. Vyhrává řada s největším počtem bodů.

16. Hra Detektiv vyhlašuje pátrání

V pracovním sešitě ke Slabikáři, 1.–2. díl (nakladatelství Alter) se nachází vždy na každé stránce sloupečky slov – procvičení čtení.

Slova si hlasitým čtením přečteme a pak hrajeme hru. Učitelka hru zahájí slovy: „Jsem detektiv a vyhlašuji pátrání po ztraceném slově tulipán.“ Žáci hledají ve sloupečcích slov zadané slovo. Jakmile ho některý žák najde, nahlas odpoví, kde slovo našel. Např. druhý sloupeček, třetí slovo. Po správné odpovědi se detektivem stává žák, který vyhlásí pátrání po dalším slově. Žáci se učí orientovat v textu – řádek, sloupeček.

17. Na představy

Učitel vysloví libovolné slovo. Žáci postupně řeknou nějaké slovo, které je napadne v souvislosti s předchozím slovem. Postupujeme tak, že vyvoláme všechny žáky. Slova nekomentujeme, necháme asociacím volný průběh.

Např.:

Vánoce – Ježíšek – dárek – mašle – vlasy – šampón – nákup – sobota ...

18. Na mazala

Učitel napíše na tabuli 3 sloupečky slovíček, která s žáky přečte, vysvětlí význam slov.

Po této přípravě následuje vlastní hra na mazala. Učitel řekne jedno slovo z tabule. Kdo první z žáků určí jeho adresu, tzn. vysvětlí, kde se nachází (1. sloupeček, 2. slovo, ...), slovo na tabuli smaže houbou. Slova postupně ubývají, na tabuli zůstává stále méně a méně slov. Šanci najít své slovo mají i slabší žáci.

19. Najdi slovo

Učitel napíše na tabuli řadu písmenek. Žáci hledají v této řadě písmen ukryté slovo.

Např. OLMSAVZPESKLYUV (PES)

20. Sestav slovo

Učitel napíše na tabuli písmena, ze kterých mají žáci za úkol složit slovo. Každé písmeno lze použít pouze jednou a všechna písmena musí být ve slově.

Např.:

A E V (EVA)
S L O A (LASO)
K Á E M Z (ZÁMEK)

21. Co budeš dělat, až budeš...

Žákům vysvětlíme princip hry, který spočívá v tom, že na stejnou hlásku začíná zvíře a činnost, kterou bude žák dělat.

Např.:

Co budeš dělat, až budeš SLONEM? SLUNIT SE

Co budeš dělat, až budeš KLOKANEM            PSEM                  LVEM              TYGREM

KOPAT                 PÍSKAT                LÉTAT            TOPIT

Hra je velice zábavná, legrační, žáci ji rádi hrají. Užijí si spoustu legrace a rozvíjí si slovní zásobu.

Reflexe

Popsané hry motivují žáky ke školní práci, k poznání a učení. Vyučovací hodiny se stanou pestřejší, zábavnější. Všechny hry hrají žáci rádi a dožadují se jich.

Literatura a použité zdroje

[1] – Putování se sluníčkem : pracovní písanka pro chytré hlavy pro 1. ročník (2. pololetí) a 2. ročník. Brno : Nová škola, 2001.
[2] – KOTEN, Tomáš. Škola? V pohodě! : metody, hry a formy práce pro realizaci učiva, pro dosažení očekávaných výstupů a rozvoj klíčových kompetencí. Most : Hněvín, 2006. ISBN 80-86654-18-4.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 10. 2011
Autorka nabízí ve svém materiálu možnosti zpestření vyučovacích hodin čtení a psaní pro prvňáčky. Některé z popisovaných aktivit jsou známé a v hodinách již používané, jiné jsou nové, nápadité a pro děti jistě zábavné. Jedná se o ucelený přehled aktivit, které lze v náročných hodinách v prvních třídách s úspěchem využívat.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
24. 10. 2011, 15:47
Děkuji za pěknou sbírku. K říkance Pozor, žáci prvňáci jsem si vytvořila jednoduchou prezentaci, kterou jsme společně "četli" z interaktivní tabule.
Martina Švábová
19. 3. 2019, 15:42
Moc pěkné nápady. Děkuji.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Protože jsem popisovala mnoho her, pomůcky najdete u každé z nich.