Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Seznamujeme se a opakujeme ve výuce němčiny
Odborný článek

Seznamujeme se a opakujeme ve výuce němčiny

22. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Anotace

Metody seznámení se a opakování patří ke klíčovým činnostem ve výuce cizích jazyků. Ať již seznámení se (jedná se o klíčovou konverzační situaci) nebo opakování (které se jeví jako zdánlivě nezáživné) lze realizovat ve výuce zábavným způsobem.

Ve dnech 31. 7. - 11. 8. 2006 jsem měla možnost zúčastnit se kurzu pro učitele německého jazyka, pro které není němčina mateřským jazykem. Kurz, který byl financován z grantu v rámci podprogramu Grundtvig programu Sokrates, uspořádala rakouská jazyková škola ActiLingua Academy ve Vídni pod názvem "Deutschlehrerkurs". Kurz byl jasně strukturován a měl tyto čtyři hlavní cíle:

 • osvěžení vlastních jazykových znalostí;
 • seznámení se s aktuálním výukovým materiálem;
 • seznámení se s Rakouskem a s jeho reáliemi;
 • rozšíření variantnosti vlastního vyučování.

Program kurzu se odvíjel z pohledu jazykového, didakticko-metodického a kulturního.

Na kurzu zaznělo mnoho praktických, inspirativních a podnětných prvků pro výuku německého jazyka, ať již ze strany lektorů, nebo ze strany ostatních účastníků kurzu. Z tohoto důvodu považuji za velmi přínosné se o tyto skutečnosti podělit.

Každý učitel zažil situaci, kdy se ve třídě sejdou noví žáci, kterým je nutno umožnit, aby se mezi sebou mohli seznámit. Na místo toho, aby se každý žák představoval jednotlivě, zatímco ostatní žáci nečinně poslouchají a přihlížejí, je možné zvolit efektivnější metody.

Všechny následující metody je možné použít jak ve výuce na základní škole, tak i na gymnáziu nebo na jazykové škole. Je na zvážení učitele, na jakém stupni obtížnosti budou zadané úlohy plněny. Každou jednotlivou metodu je nutné přizpůsobit znalostem žáků.

Všechny uvedené metody rozvíjejí především kompetenci komunikativní (žák komunikuje s ostatními spolužáky a s učitelem, žák výstižně formuluje své myšlenky, a to jak v písemném, tak i v ústním projevu, žák naslouchá spolužákům a učiteli) a dále kompetenci k učení (žák vyhledává a třídí informace a dále s nimi pracuje).

Seznamujeme se trochu jinak při hodině němčiny!
 • Žák napíše na tabuli v německém jazyce 5 různých slov nebo i čísel, která jej nějakým způsobem charakterizují, kupř. Zürich, 4, Tierärztin, Bilder, Geschichte. Ostatní žáci pokládají otázky a zjišťují, ke kterým událostem se tato slova vztahují. Případně je možné aktivitu zrealizovat i ve dvojicích, přičemž žáci se ve dvojicích prostřídají. Aktivitu je možné obohatit tak, že žák vysvětlí 5 vybraných slov/čísel svého spolužáka jinému žákovi. (A1 - B2, konverzace, minulý čas, vytváření otázek, předpokládaný časový rozsah: 20-30 minut.)

 • Každý žák napíše na 3 kartičky tři věty, které nejlépe vystihují jeho osobnost. Učitel kartičky vybere a každý žák si vytáhne 3 cizí kartičky. Všichni žáci obcházejí ostatní spolužáky a vytvářejí otázky na základě těchto vět a zjišťují, kdo je autorem vět, které si náhodně vybrali. (A1 - B2, konverzace, přítomný a minulý čas, vytváření otázek, předpokládaný časový rozsah: 20-30 minut.)

 • Žáci ve skupinách po třech osobách zodpoví alespoň ve třech odpovědích následující tři otázky:
  Was wir alle gern tun/machen?
  Was wir alle gar nicht gern tun/machen?
  Was eine/einer gern tut/macht, die anderen aber nicht?

 • Žáci se tak dozví, co všichni rádi dělají, co všichni neradi dělají a co jeden z nich rád dělá, ale ostatní ne. (A1 - B2, konverzace, indikativ/konjunktiv sloves, vytváření odpovědí, předpokládaný časový rozsah: 15 minut.) Tyto otázky lze tematicky, ale i gramaticky obměnit. Např.:
  Was wir alle gern tun/machen?
  Was wir alle gern tun/machen würden?
  Was wir alle gern getan/gemacht hätten?

Opakování na několik způsobů!
 • Každý žák napíše na kartičku 3 infinitivy vyjadřující 3 aktivity, které zažil nebo dělal o víkendu. Následně se žáci ve dvojici vzájemně zeptají: Was hast du am Wochenende gemacht? Následně dle zapsaných aktivit konverzují. Žáci si vymění kartičky a vypráví o víkendových aktivitách, které jim popsali předchozí partneři, dalším spolužákům. Kartička zde poslouží jako pomůcka pro zapamatování si aktivit spolužáka. Žáci se tak postupně dozvědí o víkendové náplni ostatních spolužáků. Vyučující se může na závěr celé třídy dotazovat na víkendové aktivity jednotlivých žáků a shrnutím volnočasových aktivit zopakovat slovní zásobu tematického okruhu volný čas a zájmová činnost. (A1 - B2, konverzace, perfektum, předpokládaný časový rozsah: 15 minut.)

 • Vyučující vybere několik stručných zpráv z médií popisujících hlavní události domácího nebo světového dění, např. za uplynulý víkend. Zprávy učitel rozstřihne na dvě části. První část těchto zpráv poskytne žákům na papíře v písemné podobě a po třídě vyvěsí zbývající části těchto textů, které mají žáci za úkol nalézt a opsat si na rozdané papíry. Na závěr proběhne společná kontrola úplnosti a správnosti kompletních zpráv, případné vysvětlení různých lexikálních struktur, které je možné v tomto úkolu procvičit. (B1 - C1, čtení, psaní, slovní zásoba, gramatika, předpokládaný časový rozsah: 45 minut.)

 • Kulisu ve vyučování vytváří zvolený hudební žánr. Žáci v rytmu hudby tančí po třídě. Učitel vždy po určitém časovém úseku zastaví nahrávku a vyvěsí na tabuli otázku. Každý žák si najde jednoho partnera a konverzuje s ním na dané téma. Hudební žánr můžeme volit podle předpokládaného tématu hodiny, např. rakouskou nebo německou hudbu. (A2 - B2, konverzace, slovní zásoba, gramatika, předpokládaný časový rozsah: 15 minut.)

 • Leute von heute. V tomto cvičení se především pracuje s denním tiskem nebo s časopisy. Učitel stanoví vybrané skupiny lidí, ať již podle profese, pohlaví apod. (např. Politiker, Stars, Sportler, Künstler). Učitel dále stanoví informace, které se budou o těchto osobách dohledávat (kupříkladu Name, Beruf, Warum diese Person?). Žáci ve dvojicích (skupinách) v tisku naleznou jmenovitě zástupce těchto skupin a dohledají požadované informace. (A2 - B2, čtení a porozumění textu, psaní, konverzace, práce s informacemi a denním tiskem, selektivní čtení, slovní zásoba - názvy povolání, reálie, předpokládaný časový rozsah: 30 - 45 minut.)

 • Verschwindender Text. Učitel nejlépe s pomocí meotaru promítne kratší text, v němž žáci navrhují vymazání slov (max. 3 slov), a to tak, aby byl text stále z gramatického hlediska v pořádku. Poté se postup opakuje, vždy žáci navrhnou vyřazení max. 3 slov a úkol končí ve chvíli, kdy již není možné žádná další slova vymazat. Po celou dobu musí být dodržena gramatická korektnost textu! Výsledkem postupné úpravy textů může být i jedna zbylá věta. Pokaždé, když jsou nějaká slova z textu vypuštěna, upravený text přečte celá třída nahlas. Po skončení tohoto cvičení, kdy se žáci s textem důkladně seznámili, by měli být schopni převyprávět celý text v jeho původní podobě. (A2 - B2, čtení, poslech, struktura německé věty, německý větný rámec, předpokládaný časový rozsah: 30 - 45 minut.)

 • Binder. Mezi žáky rozdáme různé obrázky. Dva obrázky jsou vždy totožné. Žáci mají za úkol na základě různých otázek najít svého partnera, který vlastní stejný obrázek. Vyučující určí druh otázek tak, aby v nich byl procvičen nějaký gramatický jev, např. vytváření otázek pomocí tázacích zájmen welcher/e/s nebo was für ein/e. Ve dvojici pak žáci společně vymyslí k obrázku nějaký příběh. (A2 - B2, konverzace, slovní zásoba, gramatika, předpokládaný časový nárok: 20 minut.)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Kamila Sladkovská

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Olga Beulakkerová
26. 8. 2014, 15:29
Sehr geehrte Frau Sladkovska,
herzlichen Dank für die Anregung zu den Lernaktivitäten in den Deutschstunden.
Liebe Grüsse  Olga Beulakkerová
Mgr. Kamila Sladkovská
27. 8. 2014, 14:30
Liebe Olga,
wenn Sie einige praktische Tipps für Deutschunterricht hätten, wäre es super, wenn Sie sie mit uns teilen möchten!
liebe Grüsse, Kamila Sladk.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kartičky z tvrdého papíru, připravené obrázky, vybraný denní tisk, magnetofon, meotar