Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis, Výchova ke zdraví a Výchova k občanství
Odborný článek

Východiska pro mezioborovou integraci vzdělávacích oborů Výchova ke zdraví a Přírodopis, Výchova ke zdraví a Výchova k občanství

21. 2. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Hana Pernicová

Anotace

Článek přináší návod na koncepci mezioborové integrace výše zmíněných vzdělávacích oborů a oblastí.

Rámcový vzdělávací program pro základní a gymnaziální vzdělávání umožňuje propojení (integraci) vzdělávacího obsahu blízkých vzdělávacích oborů na úrovni tematických okruhů a dílčích témat. Základní podmínkou takového přístupu k funkční integraci je kvalifikovaný učitel.

Záměrem výše popsané integrace je, aby učitelé při tvorbě školního vzdělávacího programu (ŠVP) vzájemně spolupracovali, propojovali vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovali nadpředmětový přístup ke vzdělání. V závěru tohoto textu jsou zmíněny nejčastější chyby v rozpracování vzdělávacího obsahu integrovaných tematických okruhů.

Praktické ukázky navazují na příspěvek Rozpracování vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP.


Praktické ukázky: 1, 2


Chyby v rozpracování vzdělávacího obsahu integrovaných tematických okruhů

Chyby v rozpracování očekávaných výstupů z RVP ZV

  • Výstupy nejsou rozpracované pro všechna integrovaná témata daných vzdělávacích oborů.
  • Rozpracované výstupů nerespektují úroveň bio-psychologické zralosti žáků a jejich potřeby.

Chyby v rozpracování učiva

  • Učivo je vymezeno velmi obecně, v podstatě stručněji než v RVP ZV, často jen na úrovni témat (např. výživa).
  • Učivo se zbytečně opakuje v každém ročníku - není patrné jeho prohlubování, rozšiřování.
  • Není vymezeno učivo integrovaných tematických okruhů nebo dílčích témat daného vzdělávacího oboru.

Chyby v začlenění PT

  • Je uveden jen název PT, ale už ne název tematického okruhu.
  • Začleněné průřezové téma neodpovídá vymezení v kapitole Charakteristika ŠVP.
  • Není využita možnost začlenit problematiku PT, která s VkZ evidentně úzce souvisí (např. OSV, EV, VDO, MV).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Pernicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví