Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití karet Scrabble v Českém jazyce
Odborný článek

Využití karet Scrabble v Českém jazyce

Anotace

Pomocí hry skrabble si žáci rozšiřují slovní zásobu a zároveň procvičují některé pravopisné a stylistické jevy.

Balíček karet obsahuje 98 písmenných karet, žolíky, bonusové karty a skupinové karty. Pro práci dětí využívám písmenné karty. Každé písmeno má určený počet bodů, které hrají svou roli v soutěži družstev.

Bonusové, skupinové a žolíkové karty jsme zatím nevyužili, ale i s nimi by se dalo pracovat.

Původně jsem uvažovala, že si karty vyrobím sama, ale po propočtu nákladů (barevný tisk, laminování) jsem zjistila, že je výhodnější si karty koupit. Pro ty, kteří by si přece jen troufli karty zhotovit svépomocí, uvádíme počet a bodové ohodnocení karet:

5x - A1 1x - F5 1x - Ň6 3x - U2
2x - Á2 1x - G5 6x - O1 1x - Ú5
2x - B3 3x - H2 1x - Ó7 1x - Ů4
3x - C2 4x - I1 3x - P1 4x - V1
1x - Č4 3x - Í2 3x - R1 1x - X10
3x - D1 2x - J2 2x - Ř4 2x - Y2
1x - Ď8 3x - K1 4x - S1 2x - Ý4
5x - E1 3x - L1 2x - Š4 2x - Z2
2x - É3 3x - M2 4x - T1 1x - Ž4
2x - Ě3 5x - N1 1x - Ť7

S kartami pracujeme většinou ve 4 - 8 skupinách. Karty zamícháme a rozdělíme na 4 - 8 hromádek (25, 25, 24 a 24 karet), každá ze skupin obdrží jednu hromádku.

Před první hrou dětem předvedeme, jak mohou z písmen skládat slova. Někteří žáci mají doma stolní hru Scrabble a pravidla skládání slov znají. Tyto žáky můžeme využít při demonstraci. Pro začátek jsme skládali pouze jednotlivá slova v řádku, po dvou hrách jsme si ukázali možnost složení slova do kříže a tím i využití jednoho písmene ve dvou slovech.

Výběr slov

Na počátku žáci dostatečně neznají pravidla, proto jsem výběr slov omezila pouze tak, že nebudou používat vulgární slova. S tím, jak hra pokračuje, je možné stanovovat různá omezující pravidla.

Zahájení hry

Skupiny si odnesou balíček karet na své místo (na lavici, na podlaze) a na povel karty rozloží a začnou sestavovat slova. Průběžně jsou informovány o čase, který mají ještě k dispozici.

Průběh hry

Časový limit pro vlastní sestavování slov je max. 5 minut. Po signálu přestávají žáci umisťovat karty a ty, které ještě nejsou zařazeny, položí stranou. Učitel zkontroluje složená slova a ta, která neodpovídají, vyřadí. Žáci si potom spočítají bodovou hodnotu.

Bodovou hodnotu jednotlivých skupin porovnají a přidělí skupinám body do celoroční skupinové soutěže.

Tímto bodem končila zpočátku hra s kartami. Jakmile tato jednoduchá pravidla žáci zvládli (po 3 - 4 hrách), mohla jsem přistoupit k dalšímu obohacování výuky.

Další náměty na obměnu hry

Abeceda:

 1. složená slova seřadí podle abecedy a zapíší do sešitů;
 2. složená slova hledají žáci v Pravidlech českého jazyka.

Slovní druhy:

 • vyhledají ve složených slovech podstatná jména, slovesa;
 • z vybraného slova tvoří různé druhy slov se stejným základem.

Věta jednoduchá, souvětí:

 • některé ze složených slov použijí ve větě jednoduché;
 • několik slov (2-3) použijí v souvětí;
 • souvětí složí podle předem zadaného vzorce;
 • jedno ze slov použijí v několika větách (3-4).

Druhy vět:

 • použít některé ze slov ve větě oznamovací (tázací atd.).

Stavba slova:

 • určit počet slabik ve složených slovech;
 • určit hláskovou a slabičnou stavbu slov;
 • napsat co nejvíce tvarů daného slova (skloňování, časování) v omezeném časovém úseku;
 • rozložit slovo na předponu, příponu, kořen slova;
 • najít co nejvíce slov příbuzných (zpaměti i ze slovníku).

Význam slov:

 • najít slovo, ke kterému lze najít slovo opačného významu;
 • slovo podobného významu;
 • slova souřadná, podřazená, nadřazená.

Sloh:

 • žáci si vyberou jedno ze složených slov a napíší kratičký příběh, ve kterém se vybrané slovo objeví;
 • slovo jim vybere sousední skupina;
 • další možnosti si jistě ještě každý z nás dokáže vymyslet.

1.

 

2.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zdena Effová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Balíček karet Scrabble.