Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Výchovné a vzdělávací strategie ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví
Odborný článek

Výchovné a vzdělávací strategie ve vzdělávacím oboru Výchova ke zdraví

30. 6. 2005 Základní vzdělávání
Autor
Hana Pernicová

Anotace

Na konkrétních příkladech je demonstrováno funkční propojení klíčových kompetencí s očekávanými výstupy a učivem vzdělávacího oboru

Co jsou výchovné a vzdělávací strategie?

Společné postupy, metody a formy práce a činnosti uplatňované ve výuce i mimo ni, prostřednictvím kterých budou učitelé v daném vyučovacím předmětu cíleně utvářet a rozvíjet klíčové kompetence žáků.

Co je pro výchovné a vzdělávací strategie vyučovacího předmětu "Výchova ke zdraví" charakteristické?

Vycházejí z cílového zaměření vzdělávací oblasti "Člověk a zdraví", které v daném vyučovacím předmětu směřuje k:

 • aktivní a celoživotní ochraně a podpoře zdraví v každé životní situaci
 • formování pozitivních mezilidských vztahů a k jejich účelovému propojování se zdravím fyzickým, duševním a sociálním
 • celoživotní ochraně před zdravotními a psychosociálními riziky
 • utváření a rozvíjení praktických životních dovedností (osobnostních, sociálních, rozhodovacích aj.) podporujících zdravý duševní a sociální život

Rozpracovávají se ke každé klíčové kompetenci zvlášť nebo k více kompetencím najednou.

Komu jsou určeny a kdo se jimi řídí?

Jsou závazné pro všechny učitele, kteří v souvislosti s přípravou a tvorbou školního vzdělávacího programu se na jejich obsahovém rozpracování shodli a současně se tím i zavázali k jejich uplatňování ve vyučovacím předmětu (např. Výchova ke zdraví; Člověk, podpora a ochrana zdraví; Výchova k občanství a ke zdraví apod.). Je tedy zřejmé, že výchovné a vzdělávací strategie uplatňované ve Výchově ke zdraví jsou výsledkem týmové práce učitelů (metodických sdružení), kteří na kmenové škole samostatný nebo integrovaný předmět vyučují.

Při rozpracovávání výchovných a vzdělávacích strategií je užitečné zodpovědět si otázku "Jak a prostřednictvím čeho můžeme u žáka podpořit utváření a rozvíjení klíčových kompetencí"?

Příklady výchovných a vzdělávacích strategií uplatňovaných ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví
Kompetence k učení

Učitel:

 • předkládá žákům dostatek informačních zdrojů s tématikou ochrany a podpory zdraví a vede je k jejich využívání v praktickém životě
 • s problematikou zdraví žáky seznamuje ve vzájemných vztazích a souvislostech
 • prostřednictvím aktivizujících metod žáky vede k celoživotní potřebě pečovat o své zdraví a soustavně ho chránit
Kompetence k řešení problémů

Učitel:

 • promyšlenými postupy žáky aktivizuje k uvažování o problému a jeho možném řešení (dialog, diskuse, kooperace, brainstorming, kritické myšlení, učení ze zkušenosti)
 • předkládá žákům náměty k samostatnému uvažování a řešení problémů v souvislosti s ochranou tělesného, duševního a sociálního zdraví
 • vede žáky ke kritickému posuzování textů a mediálních sdělení a k obhajobě vlastních nebo týmových názorů
Kompetence komunikativní

Kompetence sociální a personální

Učitel:

 • prostřednictvím základních komunikačních dovedností pomáhá žákům hledat cestu založenou na dobrých mezilidských vztazích a vytváří příležitosti k rozvíjení pozitivních interakčních vztahových dovedností pro život (aktivní naslouchání, vedení dialogu, obhajování stanovisek, vyjednávání, komunikování v týmu, podřízení se, vedení aj.)
 • prostřednictvím efektivních strategií rozvíjí u žáků specifické dovednosti komunikační obrany proti manipulaci a agresi (odmítání, řešení konfliktů a rizikových situací, vyjednávání aj.)
 • pomocí aktivizujících výukových metod vytváří žákům předpoklady osvojit si dovednosti potřebné pro řešení problémů a rozhodování se z hlediska různých sociálních rolí (diskusní, situační a didaktické hry aj.)
 • nabízí žákům dostatek příležitostí využívat informační a komunikační prostředky k zapojení se do diskusí o ochraně a podpoře zdraví
 • v zájmu podpory a ochrany zdraví vede žáky k odpovědnému chování vůči sobě i ostatním
Kompetence občanské

Učitel:

 • vytváří žákům příležitosti zapojit se v rámci školy a zájmových aktivit do činností souvisejících s ochranou a podporou zdraví (aktivní účast na projektech, při sportovních aktivitách, akcích obce aj.)
Kompetence pracovní

Učitel:

 • praktickými výukovými metodami umožňuje žákům propojovat osvojené poznatky a dovednosti z oblasti ochrany a podpory zdraví s praktickými činnostmi ve škole i mimo ni (sportovní soutěže, škola v přírodě, lyžařské kurzy aj.)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Pernicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví