Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Odhalujeme ukrytá moudra
Odborný článek

Odhalujeme ukrytá moudra

18. 7. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Anotace

Námět na hodinu či blok hodin českého jazyka a literatury ve čtvrtém nebo pátém ročníku. Žáci pracují ve skupinách. Dešifrují pomocí správně určených slovních druhů a Morseovy abecedy věty, jejichž obsah se poté snaží vysvětlit.

Cíl

Cílem tohoto bloku hodin je zábavnou formou procvičit určování slovních druhů, pravopis vyjmenovaných slov, psaní i/y v koncovkách podstatných jmen, ale také rozvoj slovní zásoby, komunikace a v neposlední řadě také vzbuzení zájmu o dětskou literaturu.

V článku je popisován námět pro skupinovou práci na vyuč. hodinu (raději však blok hodin) českého jazyka a literatury. Žáci pracují s literárním textem, v němž nejprve doplňují pravopisné jevy a potom dešifrují pomocí správně určených slovních druhů a Morseovy abecedy věty, jejichž obsah se následně snaží vysvětlit.

Žáci pracují s pracovními listy uvedenými v příloze.

1.  Rozdělení žáků do pracovních skupin

Nejprve je třeba třídu rozdělit do pracovních skupin. Zvažte, zda budou všechny skupiny pracovat se stejným pracovním listem (potom můžete pracovní listy využít ve třech hodinách/ blocích hodin) nebo si budou text moci zvolit. U tříd s menší zkušeností se skupinovou prací a problémovými úkoly doporučuji pro začátek stejný text pro všechny žáky.

2. Doplnění pravopisných jevů

Nejprve žáci doplňují vynechaná písmena v úryvku z knížky pro děti (vyjmenovaná slova, koncovky podstatných jmen, příčestí minulé atd.). Úkol musí vypracovat bezchybně, aby mohli pokračovat dál. Chyby žákům pokud možno neopravujte, ale motivujte je, aby si je našli a opravili sami. Jinak nebudou moci přistoupit k dalšímu úkolu. Až po splnění této části jim dejte druhou stránku pracovního listu.

3. Vyluštění ukryté věty

Žáci obdrží ve druhém úkolu šifru, podle které dekódují ukrytou větu. Nejprve musí správně určit slovní druhy podtržených slov v textu, číslice slovních druhů převést na znaky a pomocí Morseovy abecedy vyluštit ukrytou moudrost.

Zvažte, zda žákům dáte Morseovu abecedu k dispozici nebo ne.

Šifra:

 • Každá věta, v níž jsou podtržená slova, ukrývá jedno písmeno.
 • Určete pomocí číslic slovní druhy podtržených slov a převeďte je na znaky (lichá čísla /./,
  sudá čísla /–/).
 • Pomocí Morseovy abecedy vyluštěte ukrytou větu.
 • Nové slovo začíná novým odstavcem.
 • Háčky a čárky si musíte doplnit podle smyslu věty.

4. Vysvětlení významu lidového moudra („Jazyk ostřejší meče.Pýcha předchází pád.Oko do duše okno.)

Tento zdánlivě jednoduchý úkol může žákům činit značné problémy. Forma, kterou mají žáci obsah moudré věty vysvětlit, může být libovolná. Děti mohou uvést příklady reálných situací, sehrát scénku, nakreslit obrázek a podobně. Nechte dětem prostor pro vlastní iniciativu a využití jejich kreativity.

5. Práce s literární textem

Úryvky, se kterými žáci pracují, byly záměrně vybírán ze známých knížek pro děti a mládež a nabízí velké množství následných aktivit.

a) Odhalení názvu knihy

Nejprve můžete s žáky pátrat po knize, ze které je úryvek uvedený v pracovním listu. Jedná se vždy o díla velmi známá, a proto by to neměl být pro žáky velký problém. Pro snadnější identifikaci díla můžete žákům ještě poskytnout  další nápovědy (např. místo a čas, kde se děj odehrává, další postavy, zařazení knihy do žánru atd.).

b) Pátrání po autorovi

Také zde můžeme pro snadnější identifikaci použít další indicie (údaje ze života spisovatele/spisovatelky, názvy dalších jejich děl atd.).

Příklad nápovědy:

Astrid Lindgrenová – Děti z Bullerbynu

 • Děj knihy se odehrává ve Švédsku, ve velmi malé vesničce na samotě v horách.
 • Hlavní hrdinkou, jež celou knihu vypráví, je dívka Lissa.
 • Ta spolu s dalšími pěti dětmi zažívá spoustu zajímavých i úplně obyčejných chvil.
 • Děj knihy se odehrává v době dětství autorky, to je zhruba před sto lety.
 • Autorkou je žena, která se dožila úctyhodných 94 let.
 • Napsala i známou knihu Pipi Dlouhá punčocha.

c) Práce s konkrétním literárním textem

Četba, dramatizace, rozbor úryvku, domýšlení dějových linií atd.

d) Návštěva knihovny

Tu můžete navštívit společně nebo zvolit formu domácího či dobrovolného úkolu. Žáci by se měli naučit orientovat v systému řazení knih, zjistit, zda tuto knihu v knihovně mají a která další díla těchto autorů si mohou  vypůjčit.

e) Uspořádání výstavky knih tohoto autora nebo různých vydání této knihy

Na závěr celého bloku je vhodné uspořádat výstavku o daném autorovi/autorech s ukázkami jejich děl pro děti a mládež. Její tvorbu svěřte plně do rukou žáků. Vhodné je však předem stanovit určitá kritéria. Můžete je svým žákům předložit vy nebo se na nich můžete společně dohodnout. Poté je sepište a umístěte na viditelné místo ve třídě. Kritéria budou pro žáky jednak určitým vodítkem při tvorbě výstavky a zárověň se učí plnit úkoly podle zadaných požadavků. Při stanovování kritérií nezapomeňte ponechat prostor pro iniciativu a kreativitu žáků.

Lasse a Bosse, tojsoubratři. Lassov_ je devětlet a Bossov_ osm. Lasseje

 

strašně s_ lný a um_ utíkat mnohem rychleji než já. Někdy, když se Lasse a Bosse

 

chtějí zbav_ t, tak mě Lasse chytí a drží a Bosse zatím utíká napřed, ab_ měl náskok. A

 

potom mě Lasse pustí autíká pryč, jen se za ním práší.

 

Nemám žádnou sestru. To je škoda, protože kluci jsou takoví rváči. B_ dl_ me na

 

statku, který se jmenuje Mellangarden. Jmenuje se takproto, že leží uprostřed mezi dvěma

 

druhými statky. Ty druhé dva se jmenují Norrgarden a Sorgarden. Ve skutečnosti to

 

nev_ padá přesně takhle, ale to je tím, že neum_ m tak dobře kresl_ t. Všechny tři statky

 

stojí v řadě. V Sorgardenu b_dl_ kluk a ten se jmenuje Olle. Nemá vůbec žádné

 

sourozence. Alehrajesis Lassem a Bossem. Je mu osm let a um_ taky rychle utíkat.

 

Ale v Norrgardenu, tam b_ dl_ holky. Dvě.

 

Toje vel_ ké štěstí, že to taky nejsou kluci. Jmenují se Britta a Anna. Brittě je devět let

 

a Anna je stejně stará jako já. Mám je ráda ob_ stejně, ale Annu možná trošinku v_ c.

 

Jinak už v Bullerbynu nejsou žádné jiné děti.

Reflexe

Blok hodin bych doporučovala zařadit do výuky čtvrtého nebo pátého ročníku. Vhodným měsícem může být například březen, kdy se v rámci měsíce knihy konají různé doprovodné akce.

Námět lze využít i jako úvod či kostru k rozpracování projektu s touto tematikou.

Nejobtížnější částí bylo pro mé žáky vysvětlení významu lidového moudra. Vhodné je tuto část spojit s prvky dramatické výchovy.

Literatura a použité zdroje

[1] – LINDGRENOVÁ, Astrid. Děti z Bullerbynu. 2. vydání. Praha : Státní vydavatelství dětské knihy, 1968. 261 s. ISBN 13 – 023 - 68.
[2] – ŠTORCH, Eduard. Osada Havranů. 5. vydání. Praha : Albatros, 1978. 89 s. ISBN 13-708-75.
[3] – KARAFIÁT, Jan. Broučci. 84. vydání. Praha : Albatros, 1989. 92 s. ISBN 13-808-89.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
35.16 kB
Dokument
Jazyk ostřejší meče – A. Lindgrenová – Děti z Bullerbynu
doc
35.16 kB
Dokument
Oko do duše okno – J. Karafiát – Broučci
doc
36.13 kB
Dokument
Pýcha předchází pád – Štorch – Osada Havranů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Miroslava Gardoňová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 7. 2011
Oceňuji škálu aktivit, které lze využít při práci s jakýmkoliv literárním textem.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída