Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Možnosti využití výchovy ke zdraví na základní škole praktické
Odborný článek

Možnosti využití výchovy ke zdraví na základní škole praktické

Anotace

Výchově ke zdraví, jejímž cílem je vytváření zdravého prostředí a výchova ke zdravým životním návykům, je vyčleněno přední místo v současném vzdělávání. Pro školu jako celek to znamená vytváření klidného, zdravého a příjemného prostředí, pěstovaného na základě humánního pojetí žáka s mentálním postižením, respektování jeho psychické individuality, pěstování dobrých vztahů mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem. Podpora zdraví je uskutečněna prostřednictvím respektu k potřebám žáků s mentální retardací a v rozvoji jejich komunikace a spolupráce. Existuje spousta možností, jakým způsobem začlenit prvky Výchovy ke zdraví do vyučování i do života školy. Článek uvádí některé z nich.

Zdraví je jedním z nejdůležitějších předpokladů pro spokojený, klidný a naplněný život každého jedince. Zdraví není pouze nepřítomnost nemoci, je to celkově dobrý životní pocit, který člověk prožívá v rovině tělesné, duševní i sociální. Proto jeho ochrana a jeho upevňování se stává nezbytnou součástí výchovně-vzdělávacího procesu na všech typech škol.

Výchově ke zdraví, jejímž cílem je vytváření zdravého prostředí a výchova ke zdravým životním návykům, je vyčleněno místo i v našem školním vzdělávacím programu.

Pro školu jako celek to znamená vytváření klidného, zdravého a příjemného prostředí, pěstovaného na základě humánního pojetí žáka s mentálním postižením, respektování jeho psychické individuality, pěstování dobrých vztahů mezi učiteli a žáky i mezi učiteli navzájem. Podpora zdraví je uskutečněna prostřednictvím respektu k potřebám žáků s mentální retardací a v rozvoji jejich komunikace a spolupráce.

Velká část našich žáků pochází z rodin s nízkou sociokulturní úrovní, z rodin dysfunkčních, proto nejsou k zásadám zdravého způsobu života příliš vedeni. Naši žáci jsou vzhledem ke svému postižení velice snadno ovlivnitelní negativním směrem. Jejich využití volného času je zaměřeno spíše na pasivní konzum  či na potulování se v různých partách. Na formování osobnosti žáků se dnes silně podílí svět masových médií. Úkolem naší školy je proto vytvářet prostor pro rozvoj kladných stránek jejich osobnosti a dávat jim příležitost k aktivním činnostem. Do určité míry máme zdraví našich žáků ve svých rukou a můžeme jej pozitivně ovlivnit. Naším úkolem není pouze připravovat žáky na život ve světě takovém, jaký je, ale pomáhat jim vytvářet svět zdravější.

Výchovu ke zdraví naše škola realizuje prostřednictvím těchto činností:

 1. dodržováním principů Zdravého učení ve všech ročnících a ve všech předmětech
 2. začleněním tematických  oblastí z průřezových témat Osobnostní a sociální výchova (rozvoj komunikace, kooperace, vzájemných vztahů, psychohygiena), Enviromentální výchova, Výchova demokratického občana
 3. Výchova ke zdraví je obsažena v klíčových kompetencích
 4. realizací projektu Zdravý životní styl (součást projektu zaměřeného na rozvoj protidrogové problematiky)
 5. možností využití Pohybových přestávek
 6. činnostmi a obsahovou náplní jednotlivých kurzů
 7. obsahovou náplní v předmětu Tělesná výchova a Zdravotní tělesná výchova
 8. formou samostatného vyučovacího předmětu Výchova ke zdraví v 8. a 9. ročníku, který je integrován v 8. ročníku s předmětem Přírodopis a v 9. ročníku s předmětem Výchova k občanství

ad) 1 Principy Zdravého učení

Smysluplnost: Škola je propojena se skutečným životem. Učíme žáky základní poznatky v souvislostech s možností jejich praktického využití.

Přiměřenost: Žáci si osvojují učivo s přihlédnutím k jejich individuálním schopnostem, individuálním tempem. Snažíme se o maximální rozvoj každého jedince.

Organizace: Výuka může být vzhledem ke snížené pozornosti našich žáků rozdělena na kratší časové úseky, může být organizována v blocích. Při vyučování se

využívají relaxační chvilky a dodržují se zásady pitného režimu.

Metody a formy práce: Naše škola využívá možností integrované a projektové výuky. Činnostní učení napomáhá našim žákům získávat vědomosti a dovednosti názorně za pomoci manipulace. Moderní metody vedou k vytváření klidného tvůrčího prostředí.

Motivační hodnocení: Škola podporující zdraví zajišťuje dostatek zpětné vazby a uznání všem žákům. Při hodnocení jedince bereme v úvahu psychické možnosti i sociální prostředí žáka, oceňujeme i malý pokrok.

Spolupráce: Škola spolupracuje s dalšími odbornými partnery (jedná se především o poradenská zařízení, odbor sociálních věcí atd.). Snažíme se o zlepšení spolupráce s rodiči.

Pohybové aktivity: Dostatečné množství pohybu v době mimo vyučování zabezpečují zájmové kroužky a další sportovní akce.

ad 2) Využití tematických okruhů z průřezových témat

Osobnostní a sociální výchova:

 • vytváření dobrých mezilidských vztahů
 • podmínky pro dobrou komunikaci a spolupráci
 • dovednosti z oblasti duševní hygieny
 • v oblasti psychohygieny se zabývá prevencí zátěže a jednáním v zátěžové situaci

Enviromentální výchova

 • aktivní postoj lidí k vytváření zdravého prostředí
 • uvědomění si podmínek života
 • přispívá k vytváření zdravého životního stylu a vnímání estetických hodnot prostředí

Multikulturní výchova

 • vytváření kladných vztahů s příslušníky odlišných sociokulturních skupin
 • vzájemný respekt, společné aktivity
 • mezilidské vztahy ve škole – příjemné klima

Výchova demokratického občana

 • rozvoj komunikačních schopností
 • pochopení řádu, pravidel soužití
 • vytváření celkového klimatu ve škole
 • vytváření demokratické atmosféry třídy

Mediální výchova

 • utváření hodnot moderní doby
 • vliv médií na vytváření životního stylu a kvality člověka vůbec

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 • globální pohled na problematiku zdraví
 • zájem žáků o sport – porozumění mezi národy

ad 3) Spojení očekávaných výstupů jednotlivých předmětů a klíčových kompetencí

Učitelé ve všech předmětech využívají takové výchovné a vzdělávací strategie (projektové vyučování, tvořivá dramatika, situační hry...), které vedou k rozvoji klíčových kompetencí. Výchova ke zdraví částečně prolíná všemi předměty. Příklady společných cílů očekávaných výstupů a klíčových kompetencí:

Kompetence pracovní: dodržovat bezpečnost práce, poskytnout pomoc při poranění
(očekávané výstupy Pracovního vyučování: bezpečnost práce, schopnost ošetřit drobná poranění, Chemie – chránit se před škodlivými látkami)

Kompetence komunikativní: využívat komunikaci k vytváření klidného prostředí
(očekávané výstupy Českého jazyka a literatury – využívat formy komunikace k navazování kladných vztahů mezi lidmi...)

Kompetence personální a sociální: mít zdravé sebevědomí, rozpoznat rizikové chování, chápat rizika současné společnosti
(očekávané výstupy Výchovy k občanství, Výchovy ke zdraví prevence rizikového chování, vztahy mezi lidmi komunikace, kooperace, morální postoj)

Kompetence k řešení problémů: přemýšlet o vlastních problémech, umět řešit zátěžové situace, běžné životní problémy
(očekávané výstupy Výchovy k občanství řešení zátěžových situací)

Kompetence občanská: orientovat se v sociálních vztazích, chránit své zdraví, uvědomit si význam zdravého životního stylu
(př. očekávané výstupy přírodopisu chápat význam zdravého životního stylu)

Kompetence k učení: rozvíjet si kulturní dovednosti a návyky, zvládat plnění úkolů v týmu
(př. očekávané výstupy předmětu Člověk a jeho svět –  tento název používáme místo názvu Prvouka – rozvoj kulturních dovedností a návyků).

ad 4) Projekt Zdravý životní styl (součást protidrogového projektu)

Výchova ke zdraví je obsažena také v Týdnu duševního zdraví, který realizujeme na naší škole v rámci prevence protidrogové problematiky.

Tento týden je věnován besedám s odborníky (psychoterapeuty, psychology, sociální pracovnicí, poradci, ekology, lékaři). Součástí týdne bývají i volnočasové aktivity pořádané žáky osmiletého gymnázia a střední zdravotnické školy. Jeden den v týdnu je věnován projektovému vyučování, které nese název Zdravý životní styl. Každý z učitelů připraví  jedno stanoviště, kde se snaží žákům předat informace o možnostech využití volného času. Součástí jsou situační hry, kde si žáci vyzkouší prakticky řešit problémy, s kterými se mohou v životě setkat. Stanoviště nesou názvy: Zdravá výživa (žáci sami  připravují a ochutnávají různé druhy zeleninových salátů), Pohybem ke zdraví (zde jsou žáků, nabídnuty nové formy her, žáci cvičí při hudbě, seznamují se s jógou a psychomotorikou), Co nás může potkat (jedná se o různé situační hry, zde formou dramatizace i pantomimy se žáci učí základům asertivity, způsobům odmítnutí alkoholu, cigaret atd.), Psychoterapie (arteterapie, muzikoterapie, autogenní trénink).

ad 5) Možnost využití pohybových přestávek

V dnešním napjatém životě plném stresu je stále méně využívána možnost aktivního využití volného času. Abychom tomuto vývoji zabránili a napomohli k zdravému životnímu stylu, rozhodli jsme se využít pohybové přestávky na naší škole k relaxaci, ale i k aktivnímu odpočinku. My, učitelé, připravujeme pouze podmínky – stoly na stolní tenis, prostor k pohybovým hrám, koutky pro realizaci společenských her....

Činnosti jsou organizovány tak, aby odpovídaly věku i zájmům žáků. K náplni pohybových přestávek jsou využívány především netradiční pohybové aktivity, které mají význam i ve zdravotní tělesné výchově. Skupiny žáků se v jednotlivých činnostech střídají tak, aby byla zabezpečena maximální variabilnost nabízených činností a využití všech pohybových aktivit

Rozdělení činností podle prostorů:

Malá tělocvična

Jóga
Strečink pro jemnou motoriku
Psychomotorika

1.–9. ročník

Velká tělocvična

Hudebně pohyb. činnost

 • cvičíme s Dádou
 • aerobic
 • sportovní hry

1.–3. ročník
4.–5. ročník dívky
4.–5. ročník chlapci

Hala

Terče, skákání panáků, stolní tenis

1.–4. ročník
5.–9. ročník

Hřiště

Pohybové a míčové hry, hry se švihadlem a skákací gumou

1.–9. ročník

Klubovna

Stolní společenské hry, čtenářský a kreslicí koutek

1.–9. ročník

Rozvrh pohybových přestávek podle tříd:

Velká tělocvična

Malá tělocvična

Stolní tenis

Střelba na terč

Hřiště

Stolní hry (společenské)

Pondělí

Aerobic
dívky 6.–9. r.

Dětská jóga 2.–3. r.

4.–5. r.

1. r.

Chlapci 6.–9. r.

 

Úterý

Cvičíme s Dádou 1.–2. r.

Jóga
dívky 6.–9. r.

Chlapci 6.–9. r.

3. r.

4.–5. r.

 

Středa

Míčové hry 6.–9. r.

Jóga 4.–5. r.

Dívky 6.–9. r.

2. r.

1. r.

3. r.

Čtvrtek

Cvičíme s Dádou 3. r.

Dětská jóga 1. r.

Chlapci 6.–9. r.

4.–5. r.

Dívky 6.–9. r.

2. r.

Pátek

Aerobic
dívky 6.–9. r.

Jóga
chlapci 6.–9. r.

Dívky 8.–9. r.

1. r.

2.–3. r.

4.–5. r.

Ad 6) Zdravotní výchova jako součást podzimního, jarního a letního sportovního kurzu příklad z prvního stupně:

Ročník

TURISTIKA, POBYT V PŘÍRODĚ, EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

ZDRAVOTNÍ VÝCHOVA

DOPRAVNÍ VÝCHOVA

OCHRANA ČLOVĚKA ZA MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTÍ

1.

 • Chůze členitějším terénem do vzdálenosti 2 km
 • Překonávání přírodních překážek
 • Pohybové hry pro rozvoj obratnosti
 • Osobní hygiena
 • Hygiena při pohybu

v přírodě

 • Odřeniny na horních a dolních končetinách
 • Účastníci silničního provozu (chodec, cyklista, řidič motorového vozidla)
 • Chování chodců na chodníku
 • Přechody pro chodce
 • Rodina (rodiče a sourozenci)
 • Vyslovit jméno své, rodičů a sourozenců
 • Lidé známí a neznámí

2.

 • Chůze do vzdálenosti 3 km
 • Hry na rozvoj obratnosti a rychlosti
 • Výstroj turisty a ochrana před nepřízní počasí

 

 • Správná životospráva
 • Ochrana člověka před nepříznivými vlivy počasí
 • Zastavení krvácení z nosu
 • Dopravní kázeň všech účastníků silničního provozu
 • Hlavní zásady chování chodců
 • Znát svoji adresu
 • Znát způsob kontaktů s rodiči
 • Lidé neznámí (chování k nim)

3.

 • Chůze do vzdálenosti 4 km
 • Poznávání stromů, chování v lese
 • Sběr a popis přírodnin
 • Nakažlivé choroby, způsob přenosu, ochrana a prevence
 • Úpal, úžeh (prevence a opatření)
 • Chování chodců na křižovatce
 • Úrazy na zamrzlém chodníku – prevence
 • Jak se zachovám, když se ztratím (ve městě, v přírodě)
 • Přírodní nástrahy, které mohou ohrozit zdraví a život

4.

 • Chůze do vzdálenosti 5 km
 • Život v lese a jeho ochrana
 • Seznámení s jednoduchým plánem školy a okolí, orientace na něm
 • Lidské tělo, jeho hlavní části a orgány
 • První pomoc při drobných poraněních (píchnutí, oděrky, bodnutí hmyzem, cizí těleso v oku, uštknutí hadem)
 • Cyklista, účastník silničního provozu (dopravní předpisy)
 • Jízdní kolo a jeho výbava
 • Výstroj cyklisty
 • Jízda na dopravním hřišti
 • Nebezpečné situace místa a předměty, rizikové chování
 • Nebezpečné látky a zařízení
 • Přírodní živly

 

 

 

 

5.

 

 • Chůze do vzdálenosti 6 km
 • Zhotovení krabičky poslední záchrany
 • Určení hlavních světových stran podle slunce a přírodních úkazů
 • Orientace na jednoduchém plánu města
 • Orientace na neznámém místě

 • Správná životospráva, otužování,  péče o své zdraví
 • Způsoby ošetření povrchového  krvácení
 • Otoky a opuchliny (prevence a ošetření)

Linky tísňového volání

 • Jízda na kole po   cyklostezkách a v terénu
 • Jízda na kole ve městě
 • Dopravní nehody (zaviněné chodci a cyklisty)
 • Jízda na dopravním hřišti
 • Racionální předvídání nebezpečí (předměty, zbraně, munice)

 • Umění vyhnout se nebezpečí
 • Nebezpečí ve městě

Ad 7) Výchova ke zdraví mezipředmětové vztahy (částečně je obsažena v předmětu Tělesná výchova a Zdravotní tělesná výchova)

Tělesná výchova:

Činnosti ovlivňující zdraví

 • Význam pohybu pro zdraví člověka
 • Zdravotně zaměřené činnosti (relaxace, psychomotorika)
 • Hygiena při Tv – hygieny cvičebního prostředí, vhodné oblečení, obuv
 • Bezpečnost při pohybových činnostech

Zdravotní tělesná výchova

Soubor speciálních cvičení zaměřených na upevňování a zlepšení funkce:

 1. podpůrně pohybového aparátu
 2. cvičení při  oslabení vnitřních orgánů
 3. cvičení při oslabení smyslových a nervových funkcí

Ad 8) Výuka samostatného předmětu v 8. a 9. ročníku

Vyučovací předmět Výchovu ke zdraví jsme se rozhodli v 8. ročníku integrovat s vyučovacím předmětem Přírodopis. Integrovaný předmět v tomto ročníku má název Biologie člověka a jeho zdraví. Z hlediska časové dotace jsou předmětu věnovány dvě hodiny týdně (1 hodina z  Přírodopisu a 1 hodina z Výchovy ke zdraví). Část učiva, která je  v 8. ročníku věnována zoologii, jsme přesunuli do Přírodopisu v 7. ročníku.

V 9. ročníku jsme předmět Výchovu ke zdraví integrovali s předmětem Výchova k občanství. Předmět nese název Výchova ke zdraví a občanství a z hlediska časové dotace mu jsou věnovány také 2 hodiny týdně.

Obsah  integrativně tematických celků předmětu Biologie člověka a jeho zdraví:

 • Odlišnost člověka od ostatních druhů
 • Základní životní potřeby a jejich vliv na zdraví
 • Hlavní období lidského života dětství, puberta, dospívání
 • Vztahy a soužití lidí (komunikace, kooperace)
 • Kostra člověka a její hlavní části
 • První pomoc při zlomeninách a poranění kostí
 • Druhy svalů, činnost svalové soustavy
 • Význam pohybu pro zdraví – pohybový režim, činnosti a hry
 • Oběhová soustava – funkce, imunita
 • První pomoc při srdeční zástavě a při krvácení
 • Civilizační choroby zdravotní rizika, preventivní péče
 • Dýchací soustava, umělé dýchání
 • Činnost trávicí soustavy, složky potravin
 • Výživa a zdraví – zásady zdravého stravování
 • Poruchy příjmu potravy (anorexie, bulimie)
 • Vylučovací soustava, hygiena vylučovací soustavy
 • Pitný režim – význam pro zdraví člověka
 • Kůže – otužování, ochrana před slunečním zářením
 • Řídící soustava – mozek a mícha
 • Hormony a jejich význam
 • Stavba a činnost pohlavních orgánů
 • Sexuální dospívání – prevence rizikového sexuálního chování, antikoncepce
 • Ochrana před přenosnými i nepřenosnými chorobami
 • Ochrana v situacích úrazů a život ohrožujících stavů

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
27. 5. 2011
Níže uvedený článek popisuje vhodnost zařazení předmětu Výchova ke zdraví na základní škole praktické, vzdělávající žáky s lenkým mentálním handicapem.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lenka Říhová
29. 5. 2011, 20:24
moc se mi líbí vaše pohybové přestávky, děkuji za inspiraci

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Jiné vzdělávací obory obecně