Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Didaktická hra Vetřelec
Odborný článek

Didaktická hra Vetřelec

Anotace

Žáci se prostřednictvím této hry učí tolerovat přirozené odlišnosti spolužáků-cizinců. Hra rozvíjí empatii a nutí k zamyšlení nad problematikou přistěhovalců. Žáci s učitelem o problematice diskutují, využívají brainstorming, situační text je uvádí do problematiky. Žáci spolupracují na řešení úkolů, dramatizují část příběhu. Pracují s mapou, globusem i internetem a získávají tak potřebné informace ke zpracování tématu. Žáci využívají slovník cizích slov k vyhledávání pojmů.

Cíle vyučovacího bloku:

 1. žáci přemýšlí nad pojmem VETŘELEC a uvádějí svá vysvětlení tohoto pojmu,
 2. dokáží přemýšlet o pocitech cizinců mezi námi,
 3. seznámí se s některými odbornými pojmy,
 4. seznámí se s rozmanitostí různých kultur, jejich tradicemi, hodnotami a na pozadí této rozmanitosti si lépe uvědomí i svoji vlastní kulturní identitu, tradice a hodnoty,
 5. žáci jsou motivovaní k odstraňování nepřátelství a předsudků vůči „nepoznanému“,
 6. žáci se učí tolerovat přirozené odlišnosti spolužáků, být spravedliví a solidární.

Dosažení cílů:

 1. metodou brainstormingu a společnou diskusí,
 2. metodou dotazovací – viz otázky učitele, metodou motivačního čteného textu, metodou didaktické hry Vetřelec,
 3. metodou skupinové práce – vyhledávání ve slovníku cizích slov,
 4. metodou skupinové práce – viz rozšíření didaktické hry Vetřelec
 5. + 6. metodou motivačního čteného textu

Časové rozvržení vyučovacího bloku:

asi 4 vyučovací hodiny, tj. 180 min.

Pomůcky:

tabule, křídy, psací potřeby, papír, pastelky flipchart, balicí papír, časopisy, knihy, encyklopedie s multikulturní tematikou, internet, slovník cizích slov, puzzle, kartičky s pozdravy v cizích jazycích, čtvrtka A3, mapa světa, globus

Popis vyučovacího bloku:

BRAINSTROMING + DISKUSE

Učitel napíše na tabuli nápis VETŘELEC a zeptá se žáků, co si pod tímto pojmem představují. Odpovědi žáků zapisuje na tabuli a tvoří pojmovou mapu. Všechny nápady ocení a podotkne, že VETŘELCEM se může někdy stát každý z nás. Vysvětlí, že VETŘELEC je ten, kdo se ocitne mimo své původní prostředí. Následuje diskuse o cizincích v ČR, jejich pocitech, přínosech jejich kultury pro kulturu naši.

Otázky učitele: „Setkali jste se někdy s nějakým cizincem? Řekl vám své jméno? Bylo pro vás toto setkání příjemné, nebo spíše nepříjemné? Proč? Vyprávěl vám tento cizinec o své vlasti a o tom, proč žije v České republice? Překvapilo vás během tohoto setkání něco nečekaného? Dověděli jste se něco nového, o čem jste doposud neměli ani tušení? Pamatujete si ještě cizincovo jméno?“

Úkol pro žáky: skupinová práce – vyhledejte ve slovníku tyto pojmy a zapište si jejich vysvětlení: předsudek, tolerance, etnikum, kultura, diskriminace, xenofobie apod. Slova zvolí učitel s ohledem na možnosti a věk žáků.

MOTIVACE ČTENÝM TEXTEM

Žáci se pohodlně usadí nebo položí hlavu na lavici a budu pečlivě poslouchat čtený text, na který budou reagovat.

Cíl motivace: pomoci novému spolužákovi rychleji poznat nové prostředí školy a lépe se v ní orientovat. Ukázat žákům, jak a proč je důležité pomoci novému spolužákovi v orientaci a pozitivně jej přivítat.

Paní učitelka přivedla Anielu do třídy. Seděli jsme v lavicích jako zařezaní a pozorovali cizinku, která se měla stát za malý okamžik naší spolužačkou. „Dobrý den, děti, představuji vám novou žákyni Anielu, která se nedávno přistěhovala z Polska, a bude chodit k nám do třídy. Věřím, že ji pěkně přivítáte a že si mezi námi Aniela rychle zvykne. Posaď se prosím na volné místo,“ vyzvala ji paní učitelka s úsměvem.

V ten okamžik začala nepředstavitelná „šuškanda“. Aniela procházela nejistě mezi lavicemi a zmateně hledala volné místo. S nadějí očekávala, že ji konečně někdo vyzve, aby si přisedla, ale nestalo se tak. Teprve v poslední prázdné lavici našla útočiště, ovšem zvědavým pohledům cizích dětí se neubránila. Sklopila zrak a nervózně si mnula zpocené dlaně.

Konečně, dlouho očekávaný závěr vyučovací hodiny oznámil drnčící zvonek a přestávka mohla začít.

Otázky a úkoly k textu:

 • dramatizace – Učitel vyzve dobrovolníky, aby se pokusili sehrát situaci, která v článku nastala.
 • otázky – Jak se asi cítila Aniela v novém cizím prostředí?

Co si o ní mohli žáci „šuškat“?

 • skupinová práce – Učitel rozdělí žáky do pracovních skupin tak, aby byl počet žáků v každé skupině schopný zdramatizovat pokračování příběhu. Úkolem každé skupiny bude vymyslet, co se odehrávalo o přestávce. Následuje hodnocení práce skupin, pokud se nabízí ještě další možnosti, je zde prostor pro jejich uvedení. Na závěr se mají žáci společně domluvit, které pokračování příběhu je nejvhodnější.
 • závěrem – Učitel vysvětlí, že nový žák by se měl představit ostatním a říci, co umí a co rád dělá. Žáci by měli naopak novému spolužákovi ukázat prostory školy a důležitá místa v okolí školy, a to tak, že si role rozdělí, aby se v komunikaci s novým žákem prostřídali.

DIDAKTICKÁ HRA VETŘELEC

Činnost učitele:

 • učitel během hry dohlíží na zapojení všech žáků do hry a spoluvytváří prostor pro projevení se všech hráčů,
 • předchází poškození hráčů,
 • projevuje zájem o dění a zabývá se jejich názory,
 • akceptuje i protichůdné názory, nezájem, nejistotu a omyly,
 • respektuje zkušenosti, znalosti a postoje žáků.

Činnost žáků:

 • žák rozumí zadaným instrukcím,
 • pracuje samostatně na splnění úkolu,
 • aktivně se podílí na společné diskusi.

Cíl hry:

 • ukázat žákům, že i přes rozdíly, které mezi námi vytváří náš vzhled, mluva, oblečení a způsob života, si jsme všichni velmi podobní,
 • naučit žáky některým pozdravům různých zemí.

Pomůcky:

pastelky, pero, čtvrtka formátu A3, encyklopedie – časopisy – knihy s multikulturní tematikou, kartičky s pozdravy opsanými ze slovníku, flipchart na další zapisované pozdravy

Učitel vysvětlí žákům, že během činnosti pracují samostatně. Žáci smí použít pouze pastelky, papír a pero. Po ukončení práce si společně v kruhu přečteme příspěvky a budeme o nich diskutovat.

Zadání instrukce pro žáky:

 • vezmi si pastelky, pero a čtvrtku A3, nakresli, do jaké země by ses chtěl podívat, danou zemi a kulturu ztvárni pouze výtvarně – vytvoř plakát, můžeš využít encyklopedie, časopisy, knihy,
 • přemýšlej o svých pocitech a problémech, které by tě tam mohly potkat, zapiš je do nakresleného obrázku. Můžeš zapisovat heslovitě nebo piš v celých větách.

Po splnění úkolů následuje společná diskuse, jejímž cílem je směřovat žáky k uvědomění si odlišností nejen mezi spolužáky, ale i lidmi na celé Zemi. Žáci přemýšlí o pocitech lidí, kteří žijí mimo svou rodnou vlast. Jak se asi cítí spolužáci z jiných krajů mezi námi? Jaká úskalí na ně v novém prostředí a kultuře čekají? Můžeme jim pomoci začlenit se a přizpůsobit se? Mohou nám tito cizinci přinést do naší kultury něco nového? Může být výhodou mít takového žáka ve třídě?

Shrnutí, závěr:

Učitel řekne žákům, že žádný člověk není úplně shodný s druhým člověkem. Přesto toho, co je v nás shodné, je více než toho, co nás odlišuje, i když to není na první pohled vidět. Abychom se poznali, musíme se umět spolu domluvit. To, co bychom měli vždy umět říci, jsou například jména a pozdravy.

Aktivita:

Učitel rozdělí žáky do dvojic. Každá dvojice si vylosuje kartičku s pozdravem. Úkolem dvojice je předvést pozdrav ostatním dvojicím, které typují, jaká národnost se jim zde představila.

Otázky: Který pozdrav byl nejtěžší k zapamatování? Který se vám naopak nejvíce líbil? Zapamatovali jste si některé pozdravy?

NÁVAZNOST NA DALŠÍ ČINNOST – SKUPINOVÁ PRÁCE (ROZŠÍŘENÍ DIDAKTICKÉ HRY)

Učitel vysvětlí žákům činnost. Rozdělí je pomocí rozstříhaných obrázků cizinců (puzzle) do pracovních skupin, které spolupracují na řešení úkolu.

Pomůcky:

mapa světa, globus, encyklopedie, časopisy a knihy s multikulturní tematikou, přístup k internetu, puzzle, balicí papír pro každou skupinu, pastelky nebo vodové barvy, pero

Motivace – puzzle (učitel rozstříhá obrázky na stejný počet dílků, kolik dílků jednoho obrázků, tolik žáků v pracovní skupině), viz příloha

Úkol pro skupiny:

 • složte puzzle,
 • identifikujte obrázek – Kdo je na obrázku?
 • vytvořte prezentaci na balicí papír, ve které se musí objevit: ze které země je cizinec, jednoduchá charakteristika této země, jazyk, kultura, zvyky a další zajímavosti, které uznáte za vhodné, některé pozdravy apod.
 • pracujte s encyklopediemi a internetem.

Prezentace práce skupin:

Skupiny prezentují svoji práci. Hodnotí úskalí, se kterými se potýkaly, a uvádějí řešení, kterými je odstranily. Skupina si sama zvolí, zda práci bude prezentovat vybraný člen, nebo zda se na prezentaci budou podílet všichni společně. Následuje hodnocení jejich práce spolužáky, kteří jim kladou otázky.

Poslední klade otázky učitel:

Jak se vám spolupracovalo ve skupině?
Jaké jste řešili problémy?
Jak jste si rozdělili úkoly?
Pomáhali jste si navzájem?
Potřebovali jste radu od jiné skupiny?
Pomohla vám jiná skupina vyřešit nějaký problém?
Jste spokojeni s výsledkem své práce?
Kdybyste mohli něco změnit, co by to bylo?
Jak byste se sami ohodnotili?

Celý průběh vyučovací jednotky se dá aplikovat na konkrétní situaci ve třídě. Učitel by měl využít a zapojit všechny cizince, které má ve třídě. Problematika se dá rozšířit v dalších vyučovacích jednotkách tím, že ji prohloubíme o menšiny žijící v České republice. Učitel si může pomoci např. čtením pohádek z prostředí romského, vietnamského apod. Může též využít básničky, hádanky, písničky s touto tematikou, které jsou žákům bližší než sáhodlouhé vysvětlování této problematiky. Též se mi osvědčilo využití dramatické výchovy, když jsem použila ke komunikaci mezi žáky loutky nebo zástupné řeči předmětů. Vřele doporučuji také publikaci: ČERMÁKOVÁ, H. J. a kol.: TY + JÁ = KAMARÁDI.

Literatura a použité zdroje

[1] – ČERMÁKOVÁ, H. J. et al. TY + JÁ = KAMARÁDI. 1. vydání. Praha : ISV, 2000. ISBN 80-85866-76-5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
doc
648.44 kB
Dokument
Příloha – puzzle

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Libuše Sochorová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 5. 2011
Článek je inspirativním příspěvkem pro učitele, kteří mají ve svých třídách žáky-cizince. Formou hry lépe pochopí význam některých pojmů jako je xenofobie, rasismus, multikulturita.

Hodnocení od uživatelů

Pavlína Hublová
31. 5. 2011, 09:54
Děkuji za popis aktivity a připomínám, že učitelé mají k dispozici také pohled v modulu Digifolio - Tematický vstup Vzdělávání žáků-cizinců.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tabule, křídy, psací potřeby, papír, pastelky, flipchart, balicí papír, časopisy, knihy, encyklopedie s multikulturní tematikou, internet, slovník cizích slov, puzzle, kartičky s pozdravy v cizích jazycích, čtvrtka A3, mapa světa, globus