Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > John Clever a říše Souměrnosti
Odborný článek

John Clever a říše Souměrnosti

22. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Hana Pilařová

Anotace

Žáci společně s dobrodruhem Johnem Cleverem objevují tajemství osové souměrnosti. V příspěvku najdete návrh členění tématu Osová souměrnost do 11 vyučovacích hodin, stanovené cíle, návrh aktivit pro práci, pracovní materiály a možné způsoby reflexe stanovených cílů.

Cíl

Oborové cíle:

žák

 • zná a vysvětlí pojmy – osa souměrnosti, vzor a obraz, samodružný bod, shodné zobrazení
 • najde a uvede příklady osově souměrných útvarů
 • pozná osově souměrný útvar a určí jeho osy
 • zná zásady konstrukce osově souměrných útvarů a prakticky je používá
 • sestrojí obraz základních geometrických útvarů v osové souměrnosti
 • sestrojí obraz složitějšího útvaru v osové souměrnosti
 • rýsuje přesně (kolmice, měření vzdálenosti) a kvalitně (ořezaná tužka, tloušťka čar)

Cíle v oblasti KK:

žák

 • čte s porozuměním, pracuje podle instrukcí, dodržuje daný postup
 • má v pořádku potřebné pomůcky
 • pracuje pečlivě a zodpovědně

Dobrodruh John Clever navštívil mé žáky v osmém ročníku, kdy jsme s ním luštili záhadu napínačů lan a tajemství ostrova Samos (viz přiložené odkazy). Letos nastal čas, abych s Johnem seznámila i mladší žáky. Vhodná příležitost se naskytla při Johnově výletu do říše Souměrnosti.

1) SHODNOST

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 1, pravítko, průsvitka, tužka, (pastelky)

Cíl:
žák

 • vysvětlí pojem shodnost
 • uvede příklady shodných útvarů
 • pozná shodné útvary
 • ověřuje shodnost měřením a přenášením

Aktivity:

 • Seznámení s Johnem – pročtení komiksu na PL
 • Diskuze nad Johnovým pravým jménem (Honza Chytrý)
 • Rozcvička – vyluštění tajenky – kam se John chystá (Egypt)
  Pozn.: výhodou bylo, že dějiny starověkého Egypta žáci právě probírali v dějepisu
 • Společné čtení o údolí Shodnosti
 • Synonyma slova SHODNÉ (stejné)
 • Co je shodné? – hledání shodných útvarů ve třídě
 • Hieroglyfy na deskách knihy – hledání dvojic shodných obrázků
 • Jak John poznal, že našel správnou knihu, pojednávající o říši krále Simmetrióna?
  (zbývající obrázek je souměrný – symetrický vysvětleno bude až v následující hodině)
 • Jak určit, že jsou dva útvary shodné? – měření stran obdélníků přenášení pomocí průsvitky
  (údolím protéká řeka NIL)
 • Samostatná práce – překreslení shodného obrázku ve čtvercové síti
Obrázek pro překreslení ve čtvercové síti
1. Obrázek pro překreslení ve čtvercové síti

Autor © Hana Pilařová

Reflexe:

 • Popsat vlastními slovy, jak se určí, že jsou dva útvary shodné
  (stejná velikost a tvar, po přenesení se útvary překrývají)

2) SOUMĚRNOST 1

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 2, karty s úhly, geoboardy

Cíl:
žák

 • zná pojem symetrie – souměrnost
 • pozná souměrný i nesouměrný útvar
 • dokončí souměrný obrázek ve čtvercové síti

Aktivity:

 • Samostatné čtení úvodu PL
 • Obrázky úhlu rozmístěné po třídě + skupinová práce na koberci – na základě znalosti vlastností úhlů vrcholových a vedlejších určují velikosti označených úhlů, zdůvodňují – určené velikosti přiřadí písmeno (tajenka je SOUMĚRNOST)
 • Souměrnost kolem nás – Co je a co není souměrné? Jak ověřit, zda je útvar souměrný?
 • Jak vyrobit souměrné? (překládání a stříhání, pomocí okna)
 • Simmetriónovy stromy – určení souměrných obrázků
 • Práce ve dvojicích – dokončení druhé poloviny obrázku na geoboardu tak, aby byl výsledek souměrný
 • Samostatná práce – dokončení souměrného obrázku ve čtvercové síti
 • Zadání domácího úkolu – Simmetriónova knihovna
Vytvoř odraz Simmetriónovy knihovny na hladině řeky
2. Vytvoř odraz Simmetriónovy knihovny na hladině řeky

Autor © Hana Pilařová

Reflexe:

 • Smajlíky – Porozuměl jsem pojmu souměrnost? Podařilo se mi dokončit obrázek paláce? Zapojil jsem se do práce skupiny/dvojice?

3) SOUMĚRNOST 2

2 vyučovací hodiny

Pomůcky: pracovní list č. 3, geoboardy, zásoby barevných gumiček, mandaly, čisté papíry, fixy, pastelky

Cíl:
žák

 • nachází souměrné útvary kolem sebe
 • modeluje, črtá, kreslí souměrné útvary

Aktivity:

 • Rozcvička s Johnem – slovní úloha na PL (Johnův výlet bude stát 3078 Kč)
 • Hledání brouka Vzorobraze (inspirace ve WIKI)
Brouk Vzorobraz Brouk Vzorobraz Brouk Vzorobraz
3. Brouk Vzorobraz 4. Brouk Vzorobraz 5. Brouk Vzorobraz

Autor © Hana Pilařová

Mandala Mandala Mandala
6. Mandala 7. Mandala 8. Mandala

Autor © Hana Pilařová

 • Geoboardy – samostatné vytváření souměrných útvarů, zakreslení návrhu do čtvercové sítě na PL
Geoboard Práce s geoboardem
9. Geoboard 10. Práce s geoboardem

Autor © Hana Pilařová

Reflexe:

 • Společné hodnocení výsledných děl
 • Co už víme?
 • Shodné = stejné
 • Symetrické = souměrné
 • Potřebujeme – čtvercovou síť, překrývání – obkreslení nebo stříhání, odrazy
 • Jde to i jinak? (dozvíme se příště)

4) OSOVÁ SOUMĚRNOST 1

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 4, rýsovací potřeby

Cíl:
žák

 • vysvětlí pojmy – osová souměrnost, osa souměrnosti, vzor, obraz samodružný bod
 • s návodem používá postup konstrukce obrazu v osové souměrnosti podle dané osy

Aktivity:

 • Práce podle psaného a obrázkového návodu – PL
 • Motýl – dorýsování úseček, měření úseček
  (Ano, přeložením papíru, jejich střed leží na přímce, body A a A´ mají od přímky stejnou vzdálenost.)
 • Vysvětlení pojmů osová souměrnost a osa souměrnosti
 • Konstrukce bodu v osové souměrnosti – podle návodu
Konstrukce bodu v osové souměrnosti
11. Konstrukce bodu v osové souměrnosti

Autor © Hana Pilařová

 • Vysvětlení pojmů vzor a obraz
 • Společná a následně samostatná konstrukce úseček v osové souměrnosti
 • Vysvětlení pojmu samodružný bod

Reflexe:

 • Co ses dozvěděl o osové souměrnosti – PL
 • Co všechno potřebuješ ke konstrukci obrazu v osové souměrnosti (problém s nedostatečnou přípravou – chybějící trojúhelníky s ryskou, neořezané tužky, kružítka – připomenutí, co je doma třeba připravit)

5) OSOVÁ SOUMĚRNOST 2

2 vyučovací hodiny

Pomůcky: pracovní list č. 5, č. 6 (1. strana), rýsovací potřeby

Cíl:
žák

 • automatizuje postup konstrukce obrazu v osové souměrnosti
 • používá správné rýsovací potřeby, rýsuje ostrou tužkou
 • rýsuje přesně a kvalitně

Aktivity:

 • Společné zopakování postupu – konstrukce podle tabule
 • Samostatná práce s průběžnou kontrolou, opravou chyb, doporučeními

Reflexe:

 • Hvězdičky – zhodnocení úrovně ve třech oblastech – správný postup, přesné rýsování, kvalitní rýsování

6) OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY 1

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 6 (2. strana), rýsovací potřeby

Cíl:
žák

 • pozná osově souměrný útvar
 • určí osy souměrnosti osově souměrného útvaru

Aktivity:

 • S Johnem jsme díky objevení paláce na druhém břehu Nilu našli vchod do paláce (minulá hodina)
 • Osově souměrná písmena – práce ve dvojicích s PL
 • Určování os souměrnosti v písmenech naší abecedy
 • Dokreslování nesouměrných písmen tak, aby byla souměrná
 • Společná kontrola řešení – hledání více možností
 • Hledání kouzelných – souměrných slov

Reflexe:

 • Jak se vám dnes pracovalo? – ukazování rukou

7) OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY 2

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 7, rýsovací potřeby

Cíl:
žák

 • sestrojí osově souměrný útvar pomocí osové souměrnosti

Aktivity:

 • John jako restaurátor Simmetriónova erbu – konstrukce osově souměrného útvaru – zopakování a procvičení postupu konstrukce
 • Vlastní tvořivá práce – návrh vlastního souměrného erbu (narýsuj polovinu a s využitím osové souměrnosti dorýsuj druhou polovinu)
Rýsování erbu
12. Rýsování erbu

Autor © Hana Pilařová

Hotový erb Hotový erb Vlastní
13. Hotový erb 14. Hotový erb 15. Vlastní erb

Autor © Hana Pilařová

Reflexe:

 • Společné hodnocení výsledných děl
 • Hodnocení kvality vlastní práce

8) OSOVĚ SOUMĚRNÉ ÚTVARY 3

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 8, rýsovací potřeby

Cíl:
žák

 • zopakuje si pojmy, které s vztahují k osové souměrnosti a postup konstrukce obrazu v osové souměrnosti

Aktivity:

 • Rozluštění textu v knize – osově souměrné útvary
 • Určení všech os souměrnosti daných útvarů – seřazení obrázků (a jejich čísel) podle počtu os souměrnosti (kód 2417536)
 • Společné zopakování pojmů
 • Samostatná práce – konstrukce obrazu v osové souměrnosti

Reflexe:

 • Hlasování znám x neznám, vysvětlím x nevysvětlím pojmy
 • Znám a používám správný postup?

9) TEST

1 vyučovací hodina

Pomůcky: pracovní list č. 9 (zadání testu), rýsovací potřeby, vytištěné fotografie žáků (formát A5, dvě stejné, ale stranově převrácené pro každého), čistý arch papíru, lepidlo, nůžky

Cíl:
žák

 • prokáže získané znalosti a dovednosti
 • reflektuje svoji práci

Aktivity:

 • Samostatná práce – test
 • Reflexe vlastní práce
 • Zodpovězení poslední Johnovy otázky - Je náš obličej souměrný? (inspirace ve WIKI)
 • Obě fotografie rozstřihneme na polovinu (linie střed čela, nos, střed rtů, střed brady)
 • Slepíme k sobě levou část 1. fotografie a pravou část 2. fotografie
 • Slepíme k sobě levou část 2. fotografie a pravou část 1. fotografie
 • Tak bychom vypadli, kdyby náš obličej byl souměrný?

Reflexe:

 • Samostatná práce byla hodnocena v další hodině – kromě známky dostal každý i slovní hodnocení s popisem, co a do jaké úrovně zvládl a na čem je třeba pracovat. (vhodný formulář je dostupný na odkazovaném webu SparkleBox Key Stage 2 Topic History Ancient Egypt)
 • Nesouměrné obličeje byly zhodnoceny hned (smíchem) a dostaly čestné místo na nástěnce ve třídě.

Reflexe

Pro práci žáků jsem připravila speciální pracovní listy, ve kterých bylo přiměřené množství textu potřebného pro sledování děje příběhu i pro vlastní pochopení úkolu. Při práci s prvními listy jsme zadání četli společně, v dalších hodinách bylo na žácích, aby pochopili zadání ze samostatného čtení. V těchto hodinách následně probíhala diskuze nad zadáním a kontrola, zda k pochopení textu skutečně došlo.

Část úkolů v pracovních listech byla věnována i předcházejícímu učivu, které je třeba průběžně opakovat. Tam kde se „opakovací cvičení“ v pracovních listech neobjevuje, byla zadávána krátká cvičení v rámci rozcviček na začátku hodiny.

Konstrukční úlohy byly ze začátku velkým problémem z důvodu nepřipravenosti pomůcek (chybějící trojúhelník s ryskou, neořezaná tužka ap.) a také nechutí dětí ke geometrii, která se projevovala v odbývání práce, nepřesném rýsování, špatném napojování a přetahování čar). S množstvím provedených konstrukcí se výsledky rýsování zlepšovaly. Výsledné obrazy byly nakonec rýsovány pečlivěji než v úvodních hodinách a ve většině případů byly přesné.
Nutnost přesného a pečlivého rýsování se projevila zejména při náročnějších úkolech – rýsování obrazu paláce a pyramid a také erbu, kdy bylo třeba sestrojit velké množství pomocných čar.

Určení souměrných útvarů a jejich os zvládla většina třídy bez problémů.

Častým opakováním pojmů jsme došli k tomu, že si je část třídy osvojila do té míry, že žáci nejen že ukázali a našli příklad, ale dokázali pojem i vysvětlit, či popsat postup konstrukce. Užívání správné terminologie je ale třeba stále procvičovat (a to nejen v tématu Osová souměrnost).

Dalšími činnostmi vhodnými pro toto téma (nakonec nepoužitými) bylo vytváření osově souměrných obrázků a vybarvování mandal pomocí PC v Malování (ideální pokud vyučující matematiky současně vyučuje i informatiku).

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
364.26 kB
PDF
Pracovní list č. 1 - Shodnost
pdf
240.23 kB
PDF
Pracovní list č. 2 - Souměrnost 1
pdf
182.62 kB
PDF
Pracovní list č. 3 - Souměrnost 2
pdf
119.14 kB
PDF
Pracovní list č. 4 - Osová souměrnost 1
pdf
73.24 kB
PDF
Pracovní list č. 5 - Osová souměrnost 2
pdf
66.41 kB
PDF
Pracovní list č. 6 - Osová souměrnost 3
pdf
52.73 kB
PDF
Pracovní list č. 7 - Osově souměrné útvary 1
pdf
130.86 kB
PDF
Pracovní list č. 8 - Osově souměrné útvary 2
pdf
92.77 kB
PDF
Pracovní list č. 9 - Zkouška
pdf
31.25 kB
PDF
Úhly pro práci s PL č. 2

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Pilařová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 4. 2011
Velmi pěkné komplexní materiály pro různé aktivity žáků s popisem jejich využití ve vyučovací hodině.

Hodnocení od uživatelů

Petr Šimek
22. 4. 2011, 13:36
Škoda, že jsem ve škole nezažil takhle zajímavou matematiku. Moc pěkný příspěvek.
Mgr. Hana Pilařová
24. 4. 2011, 08:18
Děkuji za reakce i hvězdičkové ohodnocení :)
Mgr. Hana Fišerová
24. 4. 2011, 14:29
Skvělé materiály, učím sice na 1. stupni, ale nápad s erby a mandaly se hodí i pro nás.
Mgr. Hana Pilařová
24. 4. 2011, 14:33
Hanko, myslím si, že na prvním stupni zvládnete i brouka vzorobraze. :) A určitě doporučuji geoboardy, práci s nimi zvládnou i malé děti.
Jiří Zajíc
24. 4. 2011, 16:14
Tohle je jednak skvělý článek - jak po stránce obsahu, tak i formy - jednak je to vůbec úžasná inspirace.
Je to dokonalá ukázka prorůstání metod neformálního vzdělávání do formálního - což mě jako člena metodické skupiny pro nový skautský program a současně zástupce ředitele NIDM naplňuje nadšením :-)
RNDr. Jitka Rambousková
24. 4. 2011, 18:19
Je to prostě smršť nápadů a inspirace :)
Mgr. Dagmar Csatová
24. 4. 2011, 20:07
Hani, super. Díky.
Mgr. Hana Pilařová
24. 4. 2011, 20:18
Ještě jednou díky :)
Myslím si, že spousta učitelů (i zde komentujících) má v šuplíku kopec nápadů i pro jiná témata. Zkuste se poprat s editem a podělte se s námi o své zkušenosti. :)
Mgr. Růžena Pekařová
1. 5. 2011, 21:00
Člověk má zásobičky nápadů (přejatých i vlastních), ale stejně se nachází stále nové a nové inspirace. Děkuji za vložený příspěvek, fotografie i pracovní listy.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, geoboard, barevné gumičky, rýsovací potřeby (trojúhelník s ryskou, tužka, kružítko), fotografie obličejů, nůžky, lepidlo, volné listy papíru, fixy

Vazby na materiály do výuky: