Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jak učit angličtinu ve 3. ročníku
Odborný článek

Jak učit angličtinu ve 3. ročníku

24. 1. 2007 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Podepřelová

Anotace

Několik ukázek z metodické publikace vydané na pomoc učitelům anglického jazyka pod názvem Jak učit angličtinu ve 3. ročníku.

Skutečnost, že se hranice výuky cizího jazyka posunula o rok níže, se v tomto školním roce stala realitou. Proto se od září na většině českých škol vyučuje od 3. třídy angličtina jako Cizí jazyk, zatímco převážně vyučovaná němčina byla odsunuta na pozici Dalšího cizího jazyka. Učitele němčiny, kteří si museli v devadesátých letech doplňovat své jazykové a ještě více didakticko-metodické znalosti, vystřídali jejich kolegové v rolích učitelů angličtiny. A situace se opět opakuje. Noví učitelé jsou postaveni před problém vlastní jazykové úrovně, před otázku správné, moderní a efektivní výuky a před problematiku práce s malými dětmi. Je to trochu moc problémů, které budou muset dnešní i budoucí učitelé vzdělávacího oboru Cizí jazyk řešit.

Jako první by si ale každý nový angličtinář měl odpovědět na klíčovou otázku - Co je cílem výuky cizího jazyka ve 3. ročníku? Odpověď by měla být naprosto jednoznačná. Dlouhodobá motivace k osvojování si cizího jazyka - vytvoření si pozitivního vztahu k němu, chuť, elán a nadšení učit se ho používat, hrát si s ním, nacházet v něm vtip i kouzlo, touhu objevovat jeho nové taje. A k naplnění tohoto cíle nepomůže ani ta nejmodernější učebnice, ani nejúžasnější multimediální program. Tady leží tíha zodpovědnosti jen a pouze na učiteli, na učiteli, který myslí mladě, moderně, pracuje nápaditě a kreativně, zná mentalitu a potřeby malých žáčků, na učiteli, který musí zapomenout, jak nudně se mnohdy sám cizí jazyk učil či jak sám ještě nedávno učil jazyk na II. stupni ZŠ. Od září 2006 musí chápat jazykovou výuku jinak, protože právě na něm leží zodpovědnost za úroveň jazykové vzdělanosti generace dnešních třeťáčků. Nastává tedy přechodné období hledání a nacházení cest k jazykové výuce, která skutečně připraví generaci současných školáků k aktivnímu a kvalitnímu životu ve světě, kde nebudou mít místo jazykové bariéry.

Samotné počátky výuky spojené s nácvikem správné výslovnosti a první jednoduchou komunikací musí žáky oslovit a přesvědčit je o tom, že hodiny angličtiny budou zábavné, pestré, hravé a hlavně doopravdy anglické. Proto bude učitel potřebovat nejen množství jazykového materiálu, ale neméně bohatý repertoár nápadů, jak s nimi pracovat, aby osmiletí žáci dokázali udržet pozornost a z každé hodiny si odnášeli něco nového. Neotřelá práce s texty, rytmizace jazyka, ilustrativní obrázky, doprovodná gesta a pohybové aktivity by měly být naprostou samozřejmostí.

Rytmické říkanky se snažíme vždy spojit s pohybem - učitel říká slova, žáci je sborově, skupinově nebo jednotlivě opakují a vytleskávají počet slabik. Zařazujeme a střídáme tyto aktivity:
CLAP - tlesknutí rukama
CLICK - lousknutí prsty
STAMP - dupnutí nohama

fotoRoly Poly - typická říkanka vyžadující pohybové aktivity
Roly, poly, roly, poly.
Up, up, up.
Roly, poly, roly, poly.
Down, down, down.
Roly, poly, roly, poly,
Out, out, out.
Roly, poly, roly, poly,
In, in, in.

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 13)

Problematickou otázkou bývá velmi často nácvik slovní zásoby. Mnozí učitelé se uchylují k metodě nácviku, která je používána u starších žáků a dospělých (i v těchto případech ale chybně) - nová slovíčka si přečteme, přeložíme, zapíšeme a naučíme. Opomíjejí důležitou didaktickou zásadu, že žák musí slovo nejdříve slyšet a rozumět mu (použijeme názor) - opakovat ho (pokud možno několikrát) - teprve potom ho může vidět napsané (výslovnost má již zafixovanou) - přečte ho a teprve následně napíše. Při osvojování slovní zásoby bude tedy muset mít učitel co nejvíce obrázků a předmětů, žáci slovíčka nejen uslyší, zopakují, ale i vybarví, nakreslí, sestaví apod.

Učitel diktuje žákům barvy pastelek, které budou potřebovat - žáci si je vybírají a zpětně pojmenovávají. Učitel si začíná zpívat písničku o duze a současně kreslí - všichni žáci se přidávají. Podle vzniklých obrázků duhy opakovaně zpívají písničku. Později mohou duhu vytvořit ze slov označujících jednotlivé barvy.

fotoSing a rainbow
Red and yellow and pink and green,
Purple and orange and blue.
I can sing a rainbow,
Sing a rainbow,
Sing a rainbow too.

Žáci kreslí barevné míče, květiny, hrací kuličky, pastelky apod.
Žáci správně vybarvují jednotlivá písmena názvů jednotlivých barev.
Při práci s básničkami a drobnými texty žáci opět spojují jazykový projev s výtvarným - kreslí text, ilustrují apod.

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 25)

Nácvik jazykových prostředků a řečových dovedností musí být pro žáky jedním velikým dobrodružstvím. Žáci musí být neustále motivováni a vtahováni do her, dialogů, musí poslouchat cizojazyčné projevy, mluvit, zpívat si. V hodinách naopak nesmí mít místo obavy, strach, nuda, jednotvárnost, stereotyp. Základním východiskem pro poslechové, mluvené, čtené i psané projevy musí být stále texty blízké věku žáků - říkanky, básničky, písničky, rozpočitadla, zjednodušené pohádky apod.

Následující říkanku žáci zahrají - vytvoří tříčlenné skupinky, jako rekvizitu použijí medvídka. Prvně říkanku prezentuje učitel - vybere si k tomu 2 žáky, následuje nácvik sborový - jako bratr a sestra mohou posloužit maňásky nebo obrázky dětí. Potom už následuje skupinová práce. Říkanku obměňujeme s různými jmény a zvířátky, bratr a sestra jsou malí a velcí; dbáme na to, aby se role žáků ve trojici prostřídaly - musí mluvit postupně všichni.

 

 

foto"This is my big brother.
His name is Bob.
This is my sister.
Her name is Jill.
This is my teddy.
Its name is Eddy.

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 42)

Malí žáci velmi citlivě vnímají vše, co se kolem nich děje, nechají se velmi silně ovlivnit atmosférou svátků i aktuálních událostí. Proto musí učitel počítat s tím, že pokud chce udržet jejich pozornost a motivovat je k učení, musí věnovat pozornost i volbě témat zařazovaných do hodin. Žáci se velmi rychle naučí, že hodiny jazyka reagují na všechno, co je zajímá, na co se těší, a proto budou pro ně stále stejně přitažlivé. Slavit s dětmi jejich narozeniny, Halloween, Vánoce či Velikonoce znamená učit maximálně aktuálně a efektivně - žáci se učí lépe, snadněji a s větším zaujetím to, co je zajímá, na čem jsou citově zainteresováni. Je jen na učiteli, aby vybral jazykový materiál odpovídající jazykové úrovni žáků a aby také metody práce s ním byly adekvátní. Jenom tehdy totiž bude mít zvolená aktualizace ten správný dopad, pomůže obohatit citový život a rozvíjet nejen sociokulturní, komunikativní, ale i sociální a personální kompetence žáků.

Činnostní charakter bude mít také např. tato velikonoční nadílka, kterou můžeme s žáky ve třídě zorganizovat (lze využít plastová barevná vajíčka z velikonoční dekorace nebo vajíčka vystřihaná z barevných papírů).

fotoEaster eggs, pink and blue.
One for me, one for you.
Easter eggs, one, two, three.
One for you, two for me!
Easter eggs, pink and blue.
One for me, two for you.
Easter eggs, one, two, three.
Two for you and one for me!
One for you, one for me.
One for the teacher.
One, two, three.

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 60)

Halloween
Na poslední říjnový den připadá Halloween, jeden z nejpopulárnějších svátků anglicky mluvících zemí. Děti se oblékají do masek - převládají duchové, čarodějnice a skřítci - chodí k sousedům s pytlem, do kterého dostávají cukrovinky. Okolí domů se zdobí vydlabanými oranžovými dýněmi v podobě lidské hlavy. Ve školách se konají veřejné slavnosti. V období před ním lze procvičovat barvy, tvořit masky a hrát minidialogy, zdobit říkankami dýně vystřižené z papíru. Následující říkanka může být zpracována formou kreslicího diktátu - učitel pomalu říká jednotlivé verše - žáci je mají za úkol kreslit. Obrázky si žáci porovnají a budou je nyní "číst" - vytvoří zpětně slyšenou básničku.

Halloween Colours
Black cat.
Orange pumpkin.
White ghost.
Green-eyed monster.
Black, orange, white, green.
These are the colours of Halloween!
.........

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 63)

 
4. říjen je každoročně v celém světě slaven jako Světový den ochrany zvířat. Ve výuce nám dá příležitost věnovat se tématu zvířata, která zvířata máme rádi, ohrožené druhy, naše domácí zvíře. S žáky můžeme navštívit webové stránky zoologických zahrad:

ilustraceWorld Animal Day

www.high-techproductions.com/zoo's.htm - Zoo v USA, Austrálii, v Anglii
www.knowsley.com/safari/, http://www.twycrosszoo.com/, www.chesterzoo.org/animals.asp, www.zsl.org/whipsnade/ (park divokých zvířat), na některých lze podniknout virtuální procházku parkem. Žáci mohou sestavovat zvířecí abecedu podle informací PC (rozvoj kompetence k učení, propojení s ICT) a doplňovat ji obrázky, ve skupinách mohou žáci vytvořit plakát ke Dni ochrany zvířat - velký nápis, názvy a obrázky zvířat (koláž).

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 66)

Z uvedené ukázky je zřejmé, že texty vhodné ke kreativnímu využití nemusí učitel hledat pouze ve zvolených učebnicích, ale i na internetu - vhodných webových stránek lze nalézt nepřeberné množství. Kromě toho by měla určitě platit zásada, že by učitel měl mít k dispozici pokud možno co největší množství titulů vydaných pro danou cílovou skupinu. Výběr vhodných textů, slovní zásoby, ale i cvičení z různých učebnic napomáhá při individualizaci výuky - kombinování různých materiálů může pomoci žákům s rozdílnou úrovní znalostí i schopností osvojování si jazyka, ale také zabránit určitému stereotypu práce s jednou učebnicí. I žáci by měli mít možnost už od počátku pracovat nejen s vybranou učebnicí, ale například i s dětskými časopisy, obrázkovými slovníky, omalovánkami apod. - to vše pomáhá rozvíjet jejich kompetenci k učení.

Hledání a vhodné variování jazykových her, písniček, obměňování jednoduchých textů by mělo zcela samozřejmě vést k obohacení, zpestření, ale i ke zkvalitnění vyučovacích hodin.

Pick an apple (Utrhni si jablko)
Učitel si připraví obrázek velké a malé jabloně. Na každou větev připevní jablka se slovy, která např. obsahují stejnou hlásku (cat, hat, fat nebo look, book, ...). Použije slova, která se objeví v textu. Žák hledá slova v textu; když je najde, přečte je a může si "utrhnout" jablko ze stromu.

Newspapers (Noviny)
Učitel připraví starší anglické noviny nebo časopis. Žáci si noviny prohlíží a každé slovo, které rozpoznají, zvýrazní barevným zvýrazňovačem.

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 80)

noty

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 88)

Naučit žáky vytvářet vlastní jednoduché portfolio, hodnotit sebe i své spolužáky - i to by mělo mít své místo v plánech učitele na výuku cizího jazyka.

A hodnocení úrovně znalostí žáků? To by se nemělo stát noční můrou. Vždyť jestli učitel učí dobře, potom jeho žáci rozumí, mluví, rádi píší a hrají si s jazykem, takže jejich hodnocení nemůže být jiné než kladné. Jestliže má ale učitel pocit, že jeho malí začátečníci nic neumí, musí hledat chybu zejména u sebe. Vždyť ...

Známky v hodinách cizího jazyka ve 3. třídě nejsou důležité. Mnohem důležitější je to, aby výuka angličtiny přinášela malým žákům radost a uspokojení, aby z hodin zazníval zpěv a smích, aby se nikdo nebál mluvit, aby si žáci s jazykem hráli, aby s ním experimentovali a přijímali ho nejen jako prostředek dorozumění se, ale i jako krásné a zajímavé obohacení svého života.

A co třeba zkusit hodnotit průběžné výkony žáků třeba takhle?

ilustraceilustrace

(Jak učit angličtinu ve 3. ročníku, str. 100)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Podepřelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Cizí jazyk 1. stupeň