Odborný článek

Genderové rozdíly

22. 1. 2007 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Ivo Buryánek

Anotace

Příspěvek představuje vzorovou hodinu (například Občanského a společenskovědního základu) s integrací průřezového tématu Multikulturní výchova. Může také sloužit jako inspirace pro hodinu samostatné MKV. Aktivita donutí žáky a žákyně přemýšlet, které vlastnosti jsou obvykle připisovány ženám a které mužům a jaká z toho plynou omezení.
Postup
 1. Rozdejte každému šest nebo více samolepících kartiček (tzv. post-it). Vyzvěte žáky a žákyně, aby na kartičky zapsali alespoň dvě vlastnosti:
  • typicky lidské;
  • typicky ženské;
  • typicky mužské.

 2. Na individuální práci nechte podle situace 5 až 10 minut. (Může se stát - a je to ideální případ - že se objeví žáci nebo žákyně, které celé "dělení" vlastností podle genderu odmítnou. V takovém případě přeformulujte zadání na vlastnosti, které bývají obvykle vnímány jako ženské a mužské.)

 3. Během doby, kdy žáci a žákyně pracují, připravte na tabuli nebo flip-chart 3 sloupce: typicky lidské/typicky mužské/typicky ženské.

 4. Vyzvěte žáky a žákyně, aby své kartičky vlepili do příslušných sloupců, a společně přečtěte výsledky. V této chvíli nepřipusťte diskusi nad jednotlivými "typickými vlastnostmi".

 5. Rozdělte žáky a žákyně do čtyř skupin. Každá skupina bude mít za úkol prodiskutovat problém a prezentovat výsledky své práce (10 min příprava, 4 x 4 min na prezentace).

  Skupina 1: Jaké výhody přináší mužům "mužské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

  Skupina 2: Jaké nevýhody nebo omezení přináší mužům "mužské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

  Skupina 3: Jaké výhody přináší ženám "ženské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

  Skupina 4: Jaké nevýhody nebo omezení přináší ženám "ženské vlastnosti" či okolím očekávaná přítomnost těchto vlastností?

 6. Skupiny prezentují, k čemu došly.
Reflexe

Diskuse by měla být zaměřena na:

 • zpochybnění "nepřekročitelné" hranice mezi "mužskými" a "ženskými" vlastnostmi;
 • dopady, které má genderová stereotypizace na svobodu individua (např. volba povolání, životní priority apod.);
 • zdůraznění rozdílu mezi pohlavím a genderem (tedy biologicky x společensky podmíněnými aspekty "ženství" a "mužství").

Diskusi podněcujte například těmito otázkami:

 • Jak se Vám ve skupině pracovalo? Bylo snadné se shodnout na "typických vlastnostech"? Vznikl u některých vlastností konflikt - připisoval je někdo opačnému pohlaví? Čím je dána obtížnost úkolu?
 • Jaké výhody a nevýhody převládají u mužů a jaké u žen? Byly hodnoceny některé vlastnosti, které jsou považovány za "výhody mužů", jako "nevýhody žen" a naopak? Čím to může být dáno? Která skupina našla nejvíce výhod nebo nevýhod? Týkaly se mužů nebo žen? Pokud se počet nevýhod lišil, pokuste se vysvětlit proč? Které z nevýhod byste nejraději odstranili? Jak toho lze dosáhnout?
 • Proč si lidé myslí, že ženy a muži musí mít odlišné vlastnosti? Jak vypadal soubor společných vlastností z první části? Jsou některé vlastnosti typicky mužské, nebo ženské (to znamená, že je mají všichni muži a žádná žena a naopak? Jsou větší rozdíly mezi jednotlivými lidmi bez ohledu na pohlaví, nebo mezi ženami a muži? V čem nás jako celek může posílit a v čem omezit vytváření rozdílů v mužských a ženských rolích?)

Literatura a použité zdroje

[1] – CVIKOVÁ, J.; JURÁŇOVÁ, J. (Eds). Růžový a modrý svet. Bratislava, 2003.
[2] – BURYÁNEK, J. (Ed.). Interkulturní vzdělávání II. Praha, 2005.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivo Buryánek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • respektuje různorodost hodnot, názorů, postojů a schopností ostatních lidí
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí sdělením různého typu v různých komunikačních situacích, správně interpretuje přijímaná sdělení a věcně argumentuje; v nejasných nebo sporných komunikačních situacích pomáhá dosáhnout porozumění

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Morálka všedního dne
 • Gymnaziální vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Základní problémy sociokulturních rozdílů

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

•samolepky (post-it) •tabule nebo flipchart •pracovní místa pro 4 skupiny •papíry, tužky