Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Využití projektového vyučování na základní škole praktické
Odborný článek

Využití projektového vyučování na základní škole praktické

18. 1. 2007 Speciální vzdělávání
Autor
Věra Holotová

Anotace

Příspěvek představuje příklad využití projektového vyučování na základní škole vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením v Mladé Boleslavi. Příklad může být využit i v jiných typech škol.

Projektová metoda se orientuje na relativně rozsáhlé, prakticky významné a žákům blízké problémy. Projekt obsahuje obvykle stanovení konkrétního cíle a promyšlený postup činností, které nás k němu vedou. Z hlediska cílů stanovených pro žáky základních škol praktických musíme mít na zřeteli jejich dostupnost, konkrétnost. Cíle musí odpovídat životním zkušenostem žáků, jejich zájmům, schopnostem, přáním.

Jedním z cílů projektů je překlenutí mezer mezi teoretickými poznatky a praxí. Z požadavku na vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením vyplývá, že tito žáci mají být vychováváni a vzděláváni v těsném spojení se životem. Právě projektová metoda řeší problémy, které vycházejí ze skutečného, praktického života, a znovu je do života vrací.

Ve srovnání s jinými formami práce je projekt komplexnější, umožňuje tak žákům vidět věci a jevy ve vzájemných souvislostech a vztazích. Význam pro žáky základních škol praktických je v tom, že využívá sociálních metod a forem učení. Součástí vzdělávacího procesu při projektech je i ovlivňování osobních vlastností žáků, jejich chování a mezilidských vztahů. Projekty tak pomáhají rozbít kruh opakovaných školních neúspěchů. Některé činnosti z projektového vyučování přesahují i rámec školní výuky, a tím se podílí na účelném využití volného času a prevenci patologických jevů.

Podmínky k uskutečnění projektové metody jsou od běžné školy v něčem shodné a v něčem rozdílné. Musíme především vycházet ze zvláštností psychických procesů našich žáků. Odlišná je především míra samostatnosti žáků, přestože mají výraznou potřebu vyniknout a zažít pocit úspěchu. Učitel musí být po celou dobu realizace projektu žákům nápomocen. Výsledek projektu závisí především na učiteli, na jeho pedagogických schopnostech, na vztahu a komunikaci s žáky, na schopnosti vcítit se do myšlenkových pochodů žáka, na jeho ochotě věnovat žákům čas navíc.

Projektová metoda je pouze jedním z dílčích článků odpovídající požadavkům moderní výuky. Pomáhá žákům poznat školu z trochu jiné stránky a ovlivnit tím jejich celkový postoj ke škole. Na základní škole praktické je vhodným prostředkem integrace žáků do přirozeného života. Přestože celoškolní projekty patří po stránce obsahové i časové mezi nejsložitější, je možné je využít i na základní škole praktické.

Nabízíme příklad projektu, který jsme na naší škole již opakovaně realizovali.

Projekt "To by se nám stát nemělo"
 • Typ projektu: dlouhodobý
 • Doba konání: průběžně po celý školní rok
 • Věková skupina: žáci 1. - 9. ročníku
 • Vyuč. předměty: Český jazyk a literatura, Prvouka, Výchova k občanství, Tělesná výchova, Pracovní vyučování, Informační a komunikační technologie
 • Realizace: průběžně během celého školního roku, vyvrcholení v "Týdnu duševního zdraví", zájmové kroužky, sportovní odpoledne "Rekordy školy", výlety, exkurze
Klíčové kompetence, které pomocí projektu rozvíjíme
 • Kompetence pracovní:
  práce ve skupinách, samostatnost, odpovědnost, sebehodnocení
 • Kompetence komunikativní:
  vyjádření názorů, postojů, komunikace ve skupině - naslouchání, správné a přesné vyjádření
 • Kompetence sociální a personální:
  pravidla chování, kladné a záporné vlastnosti, partnerský vztah učitel - žák
 • Kompetence k řešení problémů:
  řešení konkrétních úkolů, asertivní chování, pomoc druhým
 • Kompetence k učení:
  kladný vztah k aktivnímu učení, rozvoj myšlení, vůle, sociální učení
 • Kompetence občanské:
  pravidla chování ve třídě, kulturní a společenské návyky
Do projektu jsou začleněny i části průřezových témat
 • Osobnostní a sociální výchova:
  rozvoj myšlení, vůle, komunikace, kooperace, mezilidských vztahů, hodnot a postojů
 • Multikulturní výchova:
  stejná práva a pravidla pro všechny, režim, řád romských žáků
 • Mediální výchova:
  práce na PC
 • Výchova demokratického občana:
  pravidla chování, jejich stanovení a dodržování
 • Enviromentální výchova:
  ekohry, zdravý životní styl
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech:
  globální pohled na zdravý životní styl, prevenci drog
Obsah a cíl projektu

Projekt by měl posilovat výchovu a vzdělávání žáků s mentálním postižením. Je zaměřen na prevenci negativních jevů ve společnosti. Cílem je poskytnout žákům nezbytné informace o prevenci patologických jevů, povzbuzovat je k samostatnosti, sebedůvěře, nabídnout smysluplná využití volného času. Užité metody by měly směřovat ke vštěpování hodnot být zdráv, k respektování správných norem chování a k navazování opravdových přátelských vztahů.

Charakteristika žáků

Projekt se týká všech žáků školy, tj. věkové kategorie 6-16 let, rozdělených do devíti ročníků. Naši žáci jsou z rodin, v nichž rodiče neplní své rodičovské povinnosti. Žáci mají nízké sebevědomí, často jsou ovlivnitelní nesprávným směrem. S patologickými jevy se často setkávají v rodině i v dětských partách. K prevenci těchto jevů slouží právě tento projekt. Protože v sobě zahrnuje širokou škálu školních i mimoškolních aktivit, jeho realizace je rozdělena do tří částí:

A  Desatero správného chování (prolíná celým vyučováním)
B  Zdravý životní styl (zahrnuje projektový týden)
C  Můj volný čas (zahrnuje čas mimo vyučování)

Pojďme se nyní na všechny části podívat podrobněji.

A  Desatero správného chování

K dodržování pravidel chování vedeme žáky již od 1. třídy. Jedná se o základní body obsažené ve školním řádu, které souvisí s postupnou adaptací na školní režim. Bez nich by výuka ani nebyla možná. Zvláště žáci z romských rodin nebyli a nejsou doma vedeni k tomu, aby dodržovali jakákoli pravidla, řád, režim. Pokud však tito žáci chtějí v budoucnu obstát v lidském kolektivu, je třeba je určité zásady naučit a pomoci jim je přijmout za vlastní. Cílem tedy je, aby žáci pochopili nabídnutá pravidla chování, aby dokázali odlišit chování žádoucí a nežádoucí a aby daná pravidla dodržovali i mimo vyučování.

Příklad konkrétního průběhu části projektu

Na jednom ranním sezení v kruhu jsme se dohodli na stanovení vlastního malého zákona, který se budeme snažit dodržovat. Žáci pracovali ve skupinách - jejich úkolem bylo poskládat lístek, vybrat kladná pravidla a vysvětlit, v čem je jejich význam. Po této části jsme se pokusili srovnat pořadí vět podle závažnosti. Kladné hodnoty jsme vybrali a dohodli jsme se, že naše desatero napíšeme na počítači. Přepsané desatero vypadalo takto:

 1. Mluvím pravdivě a chovám se čestně.
 2. Mám důvěru ve své spolužáky i učitele.
 3. Nikomu se nevysmívám a neubližuji.
 4. Pomáhám druhým.
 5. Podílím se na vytváření radostné atmosféry.
 6. Snažím se být samostatný i zodpovědný.
 7. Dodržuji dohodnutá pravidla.
 8. Věřím si, znám své přednosti i chyby.
 9. Aktivně se účastním akcí školy.
 10. Mám kladný vztah ke škole.

Hodnocení průběhu

Celá tato činnost trvala dvě vyučovací hodiny. Překvapil mě zájem některých žáků aktivně se zapojit do diskuze. Lákavou činností byla samozřejmě práce na počítači. Většina z nich doma svůj počítač nemá. Přesto měla tato práce pro ně velký význam. Prvním kladem byl rozvoj jemné motoriky, schopnost koordinace ruky a oka. Druhým byla možnost dělat to, co mohou zdraví žáci vykonávat běžně. Další činnost projektu už byla zaměřena především na sociální stránku, na vztahy mezi lidmi, manuální činnost je v tomto případě poněkud potlačena. Naše desatero bylo pověšeno na čelní straně třídy. Snažíme se ho všichni dodržovat i nyní. Když se nám stane, že je porušeno, snažíme se vše rozebrat a vyřešit na našem pravidelném setkání v kruhu.

B  Zdravý životní styl (je třeba vše upravit dle podmínek škol)

Prevenci protidrogové problematiky je věnován Týden duševního zdraví, který realizujeme na naší škole pravidelně v únoru. Tento týden je věnován besedám s odborníky (psychoterapeuty, psychology, sociální pracovnicí, poradci, ekology, lékaři). Součástí týdne bývají i volnočasové aktivity pořádané žáky osmiletého gymnázia a střední zdravotnické školy v rámci tzv. Peer programu. Středoškolští žáci připravují pro naše žáky každoročně "den plný soutěží", přicházejí nás rozveselit hudebním koncertem prokládaným scénkami a hrami.

Jeden den v týdnu je věnován projektovému vyučování, jenž nese název Zdravý životní styl. Každý z učitelů připraví jedno stanoviště, kde se snaží žákům předat informace o možnostech využití volného času. Součástí jsou situační hry, kde si žáci vyzkouší prakticky řešit problémy, se kterými se mohou v životě setkat. Stanoviště jsou nazvána:

 • Zdravá výživa
  (Žáci sami připravují a ochutnávají různé druhy zeleninových salátů.)
 • Pohybem ke zdraví
  (Zde jsou žákům nabídnuty nové formy her, žáci cvičí při hudbě, seznamují se s jógou a psychomotorikou.)
 • Co nás může potkat
  (Jedná se o různé situační hry, zde se žáci formou dramatizace i pantomimy učí základům asertivity, způsobům odmítnutí alkoholu, cigaret atd.)
 • Psychoterapie
  (Arteterapie, muzikoterapie, autegenní trénink.)

Žáci z jednotlivých tříd se na jednotlivých stanovištích střídají v hodinových intervalech. Činnost na všech stanovištích probíhá formou her, soutěží, je prokládána relaxačními chvilkami, doplněná hudbou a výtvarnou činností žáků.

Příklad stanoviště Co nás může potkat - vyučovací hodina věnovaná projektu

Časové rozmezí: 8. 00 - 11. 45
Pomůcky: papírové čepice, létající koberec, vzorky tekutin, předměty na hmatové vnímání, velký klíč, rybičky, pruty, nafukovací balónky, obrázky, papírové lahvičky, křídy
Cíl: naučit žáky odmítnout nežádoucí chování, vzájemně diskutovat o tématu, co je pro nás v životě nejdůležitější, rozvíjet multisenzorické vnímání žáků.

Průběh projektového vyučování

Motivace - moderní pohádka
Bude nebude v elektronické době vládnout král Tamagoči pátý. Za manželku bude mít čarodějnici Babu Jagu, která bude vlastnit kouzelné košťátko, ale ne žádný starý typ, zkrátka moderní "smetakus de luxe", na kterém přiletí ke všem špatnostem, které ještě ve světě přetrvávají. Co myslíte, že je ještě ve světě špatného? Kdybych teď řekla, že Baba Jaga zničí všechno zlo na světě a pozve nás do světa her, přátelství a lásky, byla by pohádka krátká, ale myslím, že byste neodmítli její pozvání. Ona však chce, abyste se na budování nového světa podíleli společně s ní, a tak se vás tedy ptám, zda půjdete se mnou pohádkovou říší přes hory a doly k novému světu?

Létající koberec
Žáci se shromáždili na létajícím koberci a navzájem se představili jménem pohádkové postavy, zároveň řekli něco o svých koníčcích (např.: "Já jsem Popelka a ráda jezdím na kole.") Aby se nám koberec více líbil, pomalovali ho žáci pohádkovými motivy.

Zavazadlo na cestu
Na kartičkách byly napsány názvy předmětů, jídla, kamarádů, rodinných příslušníků. Žáci se měli rozhodnout, koho a co by na cestě nejvíce potřebovali.

Papírová čepice
Cestou začalo svítit sluníčko, a tak jsme si poskládali z papíru čepici. Hráli jsme hru "6 ran do klobouku" (př. otázky: "Mohou pít pivo i děti?").

Dramatizace
V pohádkovém světě nás někdo zaklel. Potřebovali jsme si však sdělit, co děláme ve volném čase a jak bychom volný čas měli trávit (předvedení různých druhů činností pomocí dramatizace a pantomimy).

Hra na klady a zápory
V pohádkovém lese jsme našli košík plný hub. Na nich byly napsány činnosti, které podporují zdraví člověka, a činnosti, které zdraví škodí. Žáci měli vybrat lístečky s činnostmi, které podporují zdraví.

Hra autíčka
Ještě jsme stále byli v pohádkové říši, ale cesta byla dlouhá. Zahráli jsme si tedy hru na autíčka. Jeden žák měl zavázané oči, na sobě připnuté autíčko a v ruce volant. Druhý žák ho navigoval tak, aby v provozu nedošlo ke srážce. Kdo naboural, musel dýchat do balónku.

Cvičení s nafukovacím balónkem
Žáci cvičili skladbu jógového cvičení v kruhu. Cvičení bylo oživeno pravidelně se střídajícími barvami nafukovacích balónků.

Hry na smyslové vnímání
Rozvoj:

 • čichu (ocet, pivo, šťáva, heřmánek, káva)
 • sluchu (stříhání, tleskání, dupání, mačkání papíru)
 • hmatu (poznávání různých předmětů)

Přes hory, přes doly
Na zemi byly rozmístěny molitanové polštářky představující kameny. Pod nimi byly obrázky různých druhů správného využití volného času. Úkolem žáků bylo zapamatovat si co nejvíce názvů.

Rozstříhaná zpráva
V bazénu s kuličkami byl klíč od našeho království. Kdo ho první našel, otevřel truhlu, ve které byla schována rozstříhaná zpráva. Jejím poskládáním jsme získali zprávu "Po návratu z pohádkové říše dodržujte zásady našeho desatera".

Dílčí zhodnocení projektového dne

Nejmladší žáci s radostí uvítali pozvání do pohádkové říše a obdivovali výzdobu třídy, kterou jsem k tomuto tématu připravila. Některé úkoly zvládali obtížněji, což bylo ovlivněno ještě ne zcela zvládnutou technikou čtení. Někteří žáci potřebovali pomoc při skládání čepice. Nejvíce se pro tuto věkovou kategorii osvědčila dramatizace a hry na smyslové vnímání.

C  Můj volný čas (příklad z naší školy)

Zájmová činnost naší školy rovněž vycházela z projektu protidrogové prevence zaměřující se především na účelné využití volného času. Nabídkou kroužků s arteterapeutickými prvky jsme chtěli eliminovat negativní vlivy současného uspěchaného života. Kroužky praktického a sportovního charakteru měly v žácích rozvinout samostatnost, tvořivost a fyzickou kondici.

Celková kapacita kroužků byla poměrně využita. Větší zájem byl mezi žáky z prvního stupně. Starší žáci dávali přednost jednorázovým sportovním akcím, které pod názvem Rekordy školy organizujeme na naší škole. Rekordy školy jsou sportovně zaměřeným projektem, který byl součástí celoročního projektu To by se nám stát nemělo. Úkolem bylo motivovat žáky k pohybovým aktivitám, podpořit etické hodnoty jako je fair-play, etika soutěžení a zároveň protidrogová prevence. Sportovní klání se konalo jednou za čtrnáct dní odpoledne a nejlepší sportovci reprezentovali školu na celookresní olympiádě málotřídních škol. V rámci zdravého životního stylu a účelného využití volného času organizuje škola během roku výlety.

Všechny akce byly pro žáky organizovány zdarma z výtěžků finančních prostředků získaných od městského úřadu na prevenci protidrogové problematiky. Z části byly rovněž hrazeny z provozu školy a finanční pomocí drobných sponzorů i z řad některých rodičů.

Dílčí zhodnocení mimoškolních aktivit

V letošním školním roce se nám podařilo zvýšit zájem o práci v kroužcích i mezi žáky posledních ročníků. Jedním z důvodů bylo zahájení činnosti kroužku anglického jazyka, který se stal nutností na přípravu žáků k přijímacím pohovorům. Akce Rekordy školy se rozjížděla poněkud rozpačitě. Ve chvíli, kdy rekordy začali se žáky plnit učitelé i někteří rodiče, zájem žáků se zvýšil. Peer program, jehož činnost zajišťovali žáci středních škol, má na naší škole podobu zábavných mimoškolních činností. Přednášky na téma "Jak drogy vypadají a jak jsou nebezpečné" jsme přestali realizovat. Důvodem je skutečnost, že čím více se o dané problematice hovoří, tím spíše žáci zakázanou činnost vyzkouší. Jako hlavní náplň projektu jsme si stanovili, a do dalších let opět plánujeme, podíl školy na účelném využívání volného času.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích: