Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Jazyková hra Mám rád/a
Odborný článek

Jazyková hra Mám rád/a

Anotace

Jazyková hra, která rozvíjí myšlení žáků. Žáci jsou vedeni, aby sami objevili pravidla hry. Aktivita vede k rozvoji slovní zásoby, k rozvoji čtenářské gramotnosti. Učitel děti vede, kontroluje, potvrzuje správnost jejich tvrzení, vyvrací nepravdivá tvrzení, vede děti tak, aby dosáhly cíle - objevily pravidla hry.

Pokyny pro žáky:

Budeme hrát hru, ale její pravidla neznáte a já vám je neřeknu. Zkuste sami jako detektivové vypátrat, kdo řekl lež, kdo pravdu. Uvidíte, že to není těžké. Kdo si bude myslet, že odhalil pravidla hry, vysloví pravdivé souvětí, které p. učitelka potvrdí, či nikoliv. Nikdo nesní vykřikovat nahlas, radit spolužákům, prozradit tajemství pravidel hry.

Nyní každý žák vysloví souvětí, první část bude vždy stejná (pouze se změní jméno žáka), druhou část si každý žák vymyslí podle vlastní fantazie. P. učitelka doplní, zda se jedná o pravdu, lež.

VZOREC: JMENUJI SE ........ A MÁM RÁD/A ........

Kouzelná souvětí

JMENUJI SE MILENA (křestní jméno každého dítěte podle pravdy) A MÁM RÁDA MELOUN. (pravda)

JMENUJI SE ROMAN A MÁM RÁD RUMCAJSE. (pravda)

JMENUJI SE ADÉLA A MÁM RÁDA ANANAS. (pravda)

X

JMENUJI SE PETR A MÁM RÁD KASOUŠKA. (lež)

JMENUJI SE HONZÍK A MÁM RÁD ZMRZLINU. (lež)

JMENUJI SE VAŠÍK A MÁM RÁD MAMKU. (lež)

Pravidlo hry, které děti brzy objeví je toto:

První hláska křestního jména = první hlásce věci, kterou mám rád/a.

Milena = meloun
Roman = Rumcajs
Adéla = ananas
Petr = pes
Honzík = hruška
Vašík = vláček

I když pravidlo objeví všechny děti, můžeme i nadále hru zařazovat do vyučovacích hodin a rozvíjet slovní zásobu. Děti rády vymýšlí různá legrační slova. Při vymýšlení slov si užijete s dětmi spoustu legrace.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
18. 4. 2011
Motivační aktivita - jazyková hra na úvod hodiny rozvíjí myšlení žáků,slovní zásobu, sluchovou anylýzu a syntézu, trénuje jazykový cit, podporuje myšlení žáků. Žáci jsou vedeni k tomu, aby sami objevili pravidla hry. Učitel žáky pouze vede, kontroluje, potvrzuje správnost jejich tvrzení, vyvrací nepravdivá tvrzení.

Hodnocení od uživatelů

Adéla Stránská
19. 4. 2011, 16:43
Snadná a velmi motivační hra, kterou lze použít i v hodinách anglického jazyka především na 2. stupni. Žáci jsou vedeni k aktivnímu užití i zdánlivě pasivní slovní zásoby.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída