Odborný článek

Víčkovaná

5. 4. 2011 Základní vzdělávání
Autor
Milena Zikešová

Anotace

Skládání slov z písmenek, rozvoj sluchové analýzy a syntézy, rozvoj čtenářské gramotnosti, podpora čtení a psaní. Netradiční pomůcka – papírová písmenka nahrazena barevnými plastovými víčky z PET lahví.

Skládání slov z papírových písmenek v 1. třídě není pro žáky moc zábavné a zajímavé. Písmenka se jim ztrácí, rozsypou, stále je hledají. Společně s rodiči jsme nasbírali dostatečné množství barevných víček z PET lahví. S předškoláky jsme víčka roztřídili podle barev. Speciální fixou (nesmazatelnou – bílou) jsem napsala písmenka na víčka, vytvořila sady s písmenky. Frekventovaná a častěji používaná písmenka jsem napsala na více víček. V plastových košíčcích od ovoce máme několik barevných sad víčkových písmenek.

Žáci skládají slova ve dvojicích. Práci ve dvojicích volím proto, aby:

 1. Žáci zažili úspěch – složili slovo.
 2. Naučili se pracovat se spolužákem, dokázali se domluvit, spolupracovat.

Dvojice si žáci vytváří sami, neurčuji je.

Zpočátku dvojice skládají slova. Např. složte slovo ULICE.

Těžší variantou je z určených písmenek složit slovo. Tuto variantu mají děti raději, hrají si na detektivy. A právě pro tento typ úkolu je vhodná práce ve dvojicích. Např. Vyhledejte si písmenka A I L U T a složte slovo (ULITA). Později skládáme i celé věty. Každá dvojice složí jiné slovo a celá třída složí i několik vět. Tyto věty si necháváme složené na pracovních lavicích vzadu ve třídě, děti si o přestávce věty čtou. Pro tento typ úloh jsou vhodné barevné sady – rozlišujeme jasně slova, práci dvojic.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 4. 2011
Článek - inspirace se zaměřuje na rozvoj sluchové analýzy a syntézy, rozvoj čtenářské gramotnosti, podporu čtení a psaní. Autorka předkládá netradiční pomůcku pro skládání slov z písmenek - papírová písmenka jsou nahrazena barevnými plastovými víčky z pet lahví.

Hodnocení od uživatelů

Mgr. Lenka Říhová
7. 4. 2011, 19:42
Ve speciální škole se nám tento způsob práce s písmenky velice osvědčil, obzvlášť vhodný je zejména pro děti s problémy v jemné motorice, které s papírovými písmenky pracovat nemohou. Doporučuji a děkuji za příspěvek.
Jana Kneřová
7. 4. 2011, 22:31
A víčka, která zbydou, využijeme třeba takto http://wiki.rvp…%C4%8CKY

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

barevné sady víček s napsanými písmenky