Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Filmová/audiovizuální výchova; metodická podpora – informační zdroje
Odborný článek

Filmová/audiovizuální výchova; metodická podpora – informační zdroje

28. 1. 2011 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Markéta Pastorová
Spoluautoři
Prof. Rudolf Adler
Mgr. Jarmila Šlaisová

Anotace

V dokumentu, který je metodickou podporou k filmové/audiovizuální výchově, najde čtenář rozsáhlou databázi informačních zdrojů k této problematice s jejich stručným popisem.

INSTITUCE

Vysokoškolská pracoviště

Filmová a televizní fakulta AMU, Praha
http://www.famu.cz/

Nejstarší česká vysokoškolská fakulta zaměřená na přípravu budoucích filmových pracovníků, vykazující se vysokou mírou prestiže v celosvětovém měřítku. Fakulta disponuje patřičným technologickým vybavením i kolektivem odborných vyučujících a lektorů, kteří pokrývají všechny hlavní oblasti filmové tvorby a průmyslu. V souvislosti s filmovou/audiovizuální výchovou nabízí se využití personálních i technologických zdrojů fakulty především v procesu praktické realizace žáků a studentů ve sféře filmové tvorby.

Děkan: MgA. Pavel Jech, MFA

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze
Smetanovo nábřeží 2
116 65  Praha 1
Česká republika
tel.: (+420) 234 244 311
fax: (+420) 234 244 363
e-mail: famu@famu.cz

Katedra divadelních, filmových a mediálních studií, FF UP v Olomouci
www.volny.cz/tddu

Olomoucká katedra, jejíž pracovníci se také mimo jiné věnují problematice filmové teorie, historie a kritiky. Ačkoli zatím ve svém kurikulu nedisponuje autonomním oborem filmová výchova, externě jsou na půdě KDFMS již několik let realizovány programy zaměřené na přípravu středoškolských učitelů v oblasti filmového, mediálního a divadelního vzdělávání, v poslední době především pod záštitou ESF.

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Jiří Štefanides

Filosofická fakulta Univerzity Palackého
Univerzitní 3
771 80 Olomouc
tel.: (+420) 585 633 423, 585 633 421
fax: (+420) 585 229 162
e-mail: Kat.div.film.studii@seznam.cz

Ústav filmu a audiovizuální kultury, MU Brno
www.phil.muni.cz/wufv

Katedra brněnské Masarykovy univerzity, na jejíž půdě jsou studentům zprostředkovávány vědomosti a dovednosti z oblasti filmové a audiovizuální vědy. V programu této katedry nalezneme přímo předměty zaměřené na problematiku filmové didaktiky a filmového vzdělávání obecně, které garantuje Mgr. Patrik Vacek spolu s kolegyní z Pedagogické fakulty téže univerzity Mgr. Janou Krátkou, Ph.D.

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Jiří Voráč, Ph.D.

Ústav filmu a audiovizuální kultury
Arna Nováka 1
602 00 Brno
tel.: (+420) 549 49 7437 sekretariát
fax: (+420) 549 49 1520
e-mail: fav@phil.muni.cz

Katedra filmových studií, FF UK v Praze
http://www.film.ff.cuni.cz/

Zatím nejméně aktivní katedra na poli filmového vzdělávání ze třech filmových věd působících na univerzitách v České republice. Po odborné stránce se však toto pracoviště může vykázat několika realizovanými projekty v oblasti vysokoškolského filmového vzdělávání, jejichž náplň je garantována kolektivem odborných pracovníků.

Vedoucí katedry: doc. PhDr. Ivan Klimeš

Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
Katedra filmových studií
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
tel.: (+420) 221 619 227
fax: (+420) 221 619 388
e-mail: katerina.svatonova@ff.cuni.cz, film@ff.cuni.cz

Národní filmový archiv
http://www.nfa.cz/

Zákonným výnosem zřízená instituce zaměřená na shromažďování a archivaci filmových děl a artefaktů souvisejících s filmovou tvorbou, v první řadě české (dříve československé) provenience. Nejvýznamnější český distributor filmových titulů z filmové historie, které jsou mj. pravidelně zpřístupňovány v archivním kině Ponrepo. Mezi několik aktivit, spadajících do resortu NFA, patří také Kurs filmové historie, určený zájemcům o rozšíření povědomí především o historii filmu.

Národní filmový archiv
Malešická 12
130 00 Praha 3
tel.: (+420) 271 770 500
fax: (+420) 271 770 501
e-mail: nfa@nfa.cz

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – ARTAMA, zařízení pro oblast neprofesionálního umění MK, Praha
http://www.nipos-mk.cz/

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu je institucí zřízenou ministerstvem kultury za účelem podpory a rozvoje kulturně-společenských a tvůrčích aktivit občanů v místech a regionech se zřetelem k oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit a k veřejnému užití autorských děl, poskytování informačních služeb atd. Útvar NIPOSu nazvaný ARTAMA nabízí a zajišťuje odborný servis v oblastech neprofesionálního umění a dětských estetických aktivit, pořádá nebo odborně zajišťuje dílny a semináře, přehlídky, festivaly, soutěže, shromažďuje dokumentaci, poskytuje komplexní informace o problematice neprofesionálního umění, zpracovává odborné expertizy pro orgány státní správy a samosprávy, spolupracuje se spolky, s občanskými sdruženími, kulturními zařízeními, se školami a školskými zařízeními.

NIPOS
Blanická 4
P. O. BOX 12
120 21 Praha 2
tel.: (+420) 221 507 900
fax: (+420) 221 507 929
e-mail: nipos@nipos-mk.cz

Asociace českých filmových klubů
http://www.acfk.cz/

Nezisková organizace věnující se organizování klubového hnutí v České republice, zaměřeného na zpřístupňování filmových děl vymykajících se z běžného distribučního rámce, a pořádání několika jednorázových akcí podobného rázu, především Letní filmové školy a Projektu 100. Filmově-vzdělávacím (v širším měřítku mediálně-vzdělávacím) aktivitám je přímo věnován projekt Film a škola.

Asociace českých filmových klubů
Stonky 860
68601 Uherské Hradiště
tel.: (+420) 572 501 989
fax: (+420) 572 501 400
e-mail: produkce@acfk.cz

IMPULS středisko amatérské kultury, Hradec Králové
http://www.impulshk.cz/

Kulturně-výchovné zařízení zřízené pro potřeby obyvatel Královehradeckého kraje. Jeho činnost je orientována především na organizování akcí kulturního a vzdělávacího charakteru, poskytování odborné, metodické, technické podpory různým aktivitám provozovaným v královehradeckém regionu, poskytování informačních služeb atd. Mezi kulturní aktivity realizované touto organizací spadá i amatérská filmová tvorba a iniciativy filmově-vzdělávacího charakteru.

Impuls
Okružní 1130
500 03 Hradec Králové
tel.: (+420) 495 542 769
fax: (+420) 495 546 560
e-mail: info@impulshk.cz

Pastiche filmz, Olomouc
http://www.pastichefilmz.org/

Olomoucký filmový klub, provozovaný studenty a absolventy katedry divadelních, filmových a mediálních studií FF UP. Mezi aktivity vyvíjené členy filmového klubu spadá pořádání různých akci filmového charakteru, mezi jinými Přehlídky animovaného filmu. Tento rok byl pod záštitou Pastiche filmz zahájen projekt nazvaný ProStřední filmy, zaměřený na zpřístupňování výjimečných děl z filmové historie především středoškolským žákům.

Pastiche filmz
Sokolská 25
772 00 Olomouc
tel.: (+420) 728 175 709
e-mail: info@pastichefilmz.org

FILMOVÉ AKCE

Filmové festivaly celostátního významu

Letní filmová škola, Uherské Hradiště
http://www.lfs.cz/

Každoročně pořádaná filmová přehlídka zaměřená na zpřístupňování výjimečných děl z filmové historie širokému spektru diváků. Pořadatelem LFŠ je Asociace českých filmových klubů, především ve spolupráci s městem Uherské Hradiště. Edukativní charakter akce, vetknutý do jejího názvu, je naplňován nejen formou dramaturgického komponování souborů děl, ale i pořádáním různých doprovodných akcí, jakými jsou např. besedy, přednášky, workshopy a filmově-vzdělávací aktivity.

Umělecký ředitel: Pavel Bednařík
Termín konání: přelom července a srpna

Academiafilm Olomouc
http://www.afo.cz/

Nejstarší a nejvýznamnější festival populárněvědeckého filmu v České republice celoevropského významu. Programová náplň festivalu je přímo zaměřena na filmová díla edukativního charakteru, proto se také diváci této akce rekrutují především z řad vysokoškolských studentů. Pravidelnou součástí této filmové akce je i program AFO jede do kraje, který je zaměřen na zpřístupňování filmů z programu festivalu žákům základních a středních škol.

Ředitel: Petr Bilík
Termín konání: duben

Mezinárodní festival dokumentárního filmu, Jihlava
http://www.dokument-festival.cz/

Největší český festival dokumentárního filmu středoevropského významu a zároveň významný organizátor aktivit na poli filmového života (např. ediční činnost). Ať už programová náplň samotného festivalu, nebo rozšiřující aktivity MFDF Jihlava, mezi nimiž je na prvním místě třeba zmínit provozování (v součinnosti s jinými festivaly dokumentárního filmu z různých zemí) internetového portálu docalliancefilms.com zaměřeného na zpřístupňování dokumentárních děl prostřednictvím internetu, představují vhodné mediátory pro zprostředkovávání filmové či audiovizuální výchovy.

Ředitel: Marek Hovorka
Termín konání: přelom října a listopadu

Soutěže amatérských filmů pro děti a mládež

Mladá kamera
http://www.mkzunicov.cz/
Termín konání: březen
Místo konání: Kino Uničov
Pořadatel: Sdružení pro film a video Uničov
Věk: do 30 let

Jedna z nejstarších přehlídek amatérského filmu v České republice, mající mezi filmaři dobrou reputaci. Jedná se o soutěžní přehlídku, během níž mohou amatérští filmaři konfrontovat svá díla v několika věkových kategoriích. Součástí programu Mladé kamery jsou i různé debaty a diskuzní fóra.

Junior film
Termín konání: březen
Místo konání: DDM jednička, Dvůr Králové n. L.
Pořadatel: DDM Jednička, Dvůr Králové n. L.
Věk: do 26 let

Filmová přehlídka amatérského filmu zaměřená především na mladé tvůrce. Soutěžní akce, v jejímž rámci se dostává možnosti konfrontovat svá filmová díla především tvůrcům z řad dětí a mládeže.

Český videosalon – Zlaté slunce
Celostátní soutěž neprofesionální filmové tvorby (CSNFT) je vyvrcholením dění v oboru v daném roce. Posláním soutěže je přispět k rozvoji oboru formou porovnání umělecké úrovně filmů v celé ČR. Soutěž si klade za cíl rovněž propagovat výsledky tvorby neprofesionálního filmu a videa na veřejnosti v jednotlivých mediích. Do celostátního kola je možné se nominovat prostřednictvím účasti v krajském postupovém kole, která se konají po celé republice.

Postupová kola:

Zemské kolo: Praha Dětská filmová zahrada
Místo konání: Stanice techniků, DDM
Termín konání: květen
Pořadatel: DDM hl. m. Prahy, Praha 6
Věk: do 18 let

Soutěž filmů pro děti a mládež do 18 let, školních videokroužků či kroužků domů dětí a mládeže. Festival je otevřen všem, ať už začátečníkům, nebo dětským televizím, filmovým kroužkům a školám, rodinným týmům… Cílem je zmapovat spektrum současné tvorby a zároveň se přiblížit nejmladším tvůrcům, dále podporovat filmovou výchovu od nejranějšího věku prezentacemi, diskuzemi a setkáními s odborníky, workshopy.
Místo konání: Dětská filmová zahrada
Pořadatel: Kino Ponrepo, Praha
Věk: žáci 6
15 let a 1619 let

Zemské kolo: Blansko
Místo konání: Kino Blansko
Pořadatel: ZŠ Erbenova, Blansko
Věk: žáci 6
15 let a 1619 let

Finále:

Český videosalon – Zlaté slunce

Celostátní kolo – vybrané snímky z postupových kol
Termín konání: červen
Místo konání: Roškotovo divadlo, Ústí n. O.
Pořadatel: NIPOS-ARTAMA Praha, Město Ústí n. O.
Klubcentrum Ústí n. O. ve spolupráci s ČVU
Věk: žáci 6
15 let a 1619 let

Festival Náchodská Prima sezóna
Termín konání: květen
Místo konání: Kino Vesmír, Náchod
Pořadatel: NPS, o. s. Náchod a Středisko amatérské kultury Impuls Hradec Králové
Věk: žáci středních škol 15
21 let + starší žáci (pokud jsou) ze SŠ a V0Š

Jednodenní soutěžní přehlídka studentských filmů v rámci celostátního festivalu studentské tvořivosti Náchodská Prima sezóna.

Svěžíma očima
Termín konání: květen
Místo konání: Liberec

Pořadatel: Filmový klub a DTV Liberec
Věk: děti a mládež do 21 let

Soutěžní přehlídka audiovizuální tvorby dětí a mládeže z České republiky, do které své dílo může přihlásit každý, komu je méně než 21 let a kdo v době výroby díla nepůsobil jako placený profesionál v televizi, rozhlase či novinách.

Videopohlednice z mého města
Termín: květen
Místo konání: Praha
Pořádá: Anglický klub ZŠ, Mládí 13, Praha 13
Věk: žáci 4.
9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
Soutěžní přehlídka amatérských filmů určena žákům základních škol a odpovídajících let víceletých gymnázií. Podmínkou pro zařazení do soutěže je ztvárnění krátkého snímku v anglickém jazyce.

Antifetfest
Termín konání: červen
Místo konání: Městská knihovna, Praha 1

Pořadatel: Magistrát hl. m. Prahy a MČ Praha 12
Určeno pro žáky pražských ZŠ a SŠ

Soutěžní přehlídka amatérských filmů zaměřená na žáky základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií v Praze. Soutěž probíhá formou předkol v jednotlivých městských částech Prahy a společné finále se následně koná v kině Metropol.

Soutěž krátkého hraného filmu pro děti a mládež při mezinárodní soutěži Brněnská šestnáctka (B16)
Termín konání: říjen
Místo konání: Kino Scala, Brno
Pořadatel: BKC a Sdružení pro B16 o. s.
Věk: do 20 let

Doprovodná sekce renomovaného festivalu amatérského filmu u nás věnovaná tvorbě dětí a mládeže sdružených při domovech dětí a mládeže. Jedná se o soutěžní přehlídku zařazenou po bok všech oficiálních sekcí festivalu.

Videoculture fest
Termín konání: listopad
Místo konání: Kino Ponrepo, Praha
Pořádá: AČV Medialog o. s., Josefská 1, Praha 1
Věk: od 12 let

Soutěžní filmová přehlídka určená všem věkovým kategoriím, od nejmladších po nejstarší. Každý ročník festivalu je nějak tematicky vymezen. Ročník 2009 se nesl ve jménu hesla „Rozlety s přehledem“.

Videopřehlídka
Termín konání: listopad
Místo konání: Stanice techniků Vyšehrad
Pořádá: DDM Praha 2
Věk: děti a mládež

PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA FILMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Kurz filmové historie
www.nfa.cz/kurs-filmove-historie-2009-2010.html

Projekt provozovaný Národním filmovým archivem v archivním kině Ponrepo a zaměřený na zpřístupňování hodnotných děl z dějin světové a české kinematografie žákům středních škol a milovníkům filmu obecně. Edukativní rozměr projektu je zajišťován formou odborných lektorátů před začátkem projekce a možností následné diskuze po filmovém představení.

Dětská televize
http://www.dtv.cz/

Projekt zaštiťující fungování specifických zájmových kroužků, určených dětem a mladým lidem od 12 do 26 let, v nichž mají možnost pracovat s televizní technikou a ve vzájemné spolupráci, tj. formou tvůrčích týmů a výrobních štábů, vyrábět vlastní televizní pořady. V současné době existuje síť patnácti redakcí Dětské televize po celé České republice: Bohumín, Brno, Krnov, Liberec, Lomnice nad Popelkou, Olomouc, Plzeň, Praha 2, Praha 7, Rakovník, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Labem, Velké Meziříčí, Žatec + jedna speciální redakce Tvůrčí štáb měsíčníku Bedna.

Výrobu v redakcích řídí samotné děti a mladí lidé. Zastávají tak všechny funkce (moderátor-redaktor, produkční, dramaturg, scénárista, střihač, technik, zvukař, režisér, osvětlovač, kameraman atd.). Odborný dohled zde má za úkol pomáhat docílit těch výsledků, které si autor vytyčí. Autorem pořadu ovšem zůstává dítě/mladý člověk, jeho slovo je proto vždy poslední.

Zkola
http://www.zkola.cz/

Informační a vzdělávací portál školství Zlínského kraje určený nejen pedagogům, ale také žákům i jejich rodičům. V rámci pestrého spektra činorodých aktivit věnuje se filmovému (či audiovizuálnímu) vzdělávání Bc. Marika Blažková, která vytvořila projekt Filmová výchova – Monoprojekty, soustřeďující se na integrovanou výuku. Učitelé zde najdou především oporu pro zapojení některých zvolených filmových děl do výuky různých vyučovacích předmětů.

Multimediální pomůcka z audiovizuální kultury pro potřeby vyučujících a studentů MU
http://is.muni.cz/do/1499/el/estud/pedf/js08/avk/ucebnice/index.html

Projekt Masarykovy univerzity zajišťovaný Mgr. Patrikem Vackem a Mgr. Janou Krátkou, Ph.D. Jak vyplývá z názvu projektu, jedná se o multimediální pomůcku, zakládající se na propojení psaného učebního textu (umístěného i na internetu) a různých multimediálních materiálů. Tento projekt je přednostně určen pro interní potřeby studentů PedF a FF MU, nicméně zajímavé podněty zde mohou čerpat i učitelé usilující o integraci prvků audiovizuálního vzdělávání do výuky.

Audiovizuální kultura, komunikace a tvorba
http://www.impulshk.cz/

Několikadenní placený seminář pro pedagogy středních škol, základních a základních uměleckých škol, zajišťovaný prof. Rudolfem Adlerem, doc. Jiřím Myslíkem a Mgr. Jarmilou Šlaisovou, je určen učitelům, kteří chtějí zapojit prvky audiovizuální kultury do výuky, a to jak po stránce teoretické, tak i praktické. Relevantní prostor je věnován též problematice samotného uplatnění audiovizuální či mediální výchovy v českých školách, a to převážně formou diskuzních panelů.

Soboty a neděle pro rodiče s dětmi
http://aeroskola.blogspot.com/2009/05/soboty-pro-rodice-s-detmi_29.html

Projekt společnosti Aerofilms, v rámci její sekce Aeroškola, realizovaný v kinech Světozor a Oko. Přednostní cílovou skupinu tohoto projektu představují děti od 4 do 12 let, ačkoli jde jen o orientační vymezení. Jedinou podmínkou je, aby děti vydržely devadesátiminutový program bez přítomnosti rodičů. V rámci realizovaných aktivit je kladen důraz na kreativní činnost samotných dětí a jejich schopnost reagovat na podněty vycházející z filmových a audiovizuálních děl.

Film a škola
http://www.filmaskola.cz/

Filmově-vzdělávací projekt Asociace českých filmových klubů, který je úzce vázán na fungování filmových klubů, jejichž je AČFK garantem. Vedle samostatných iniciativ uskutečňovaných jednotlivými filmovými kluby za organizační a materiální podpory AČFK je tato organizace také pořadatelem několika filmových akcí, majících edukativní charakter. Jmenujme např. filmový festival Letní filmová škola či putovní přehlídku nazvanou Projekt 100.

Formování kompetencí středoškolských pedagogů v oblasti filmu, divadla a médií
http://www.film-divadlo-media.cz/

ESF projekt realizovaný katedrou divadelních, filmových a mediálních studií Univerzity Palackého v Olomouci, který byl uskutečněn v letech 2006–2008. Cílovou skupinu tvořili středoškolští učitelé a projekt byl koncipován jako formát rozšiřujícího vzdělávání pro ty, kteří usilují o zapojení prvků divadelní, filmové a mediální výchovy do vyučování. Navzdory tomu, že projekt již skončil, jeden z jeho konkrétních výstupů tvoří komplet edukativních materiálů určených pro práci s vybranými filmy ve výuce i pro orientaci ve světě filmu a divadla.

Mediální výchova a mediální gramotnost
http://medialnivychova.fsv.cuni.cz/

Portál Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze určený těm, kteří se zabývají mediální gramotností či mediální výchovou. Na těchto stránkách najdete přes padesát námětů do hodin pro učitele mediální výchovy i organizační instrukce pro zájemce o zapojení do distančních kurzů zaměřených na tutéž tematiku. Stránky se prozatím nacházejí ve fázi rozpracování.

Jeden svět na školách
http://www.jedensvetnaskolach.cz/

Filmově-vzdělávací program Společnosti Člověk v tísni navazující na filmový festival Jeden svět je úzce profilovaný na dokumentární film, a to s tematikou lidských práv. Jeden svět na školách navazuje na projekt Vzdělávání o lidských právech s použitím dokumentárních filmů, v rámci něhož byly pořádány projekce a následné besedy přímo ve školách. V programu Jeden svět na školách se jeho organizátoři zaměřují na podporu a školení pedagogů tak, aby byli schopni s programovými materiály samostatně pracovat. S postupným rozšiřováním programu o další témata (Mediální vzdělávání, sociální reklama) jsou dokumentární filmy doplňovány o další audiovizuální materiály.

ProStřední filmy
http://www.pastichefilmz.org/

Projekt občanského sdružení zaměřený na zpřístupňování filmových děl vymykajících se standardu žáků SŠ v Olomouckém kraji. Jedná se sérii filmů rozvržených do pololetí SŠ, jejíž dramaturgie je ovlivňována jednak připomínkami zapojených učitelů, jednak snahou o návaznost na tzv. průřezová témata obsažená v rámcových vzdělávacích programech.

Nadnárodní registr neprofesionálního filmu
www.filmdat.cz

Portál s informacemi o veškerých přehlídkách a soutěžích neprofesionálního filmu pro mládež i dospělé.

LITERATURA

Jak číst film

James Monaco
Albatros, 2006

Popularizační práce renomovaného amerického filmového vědce věnovaná základům filmové a audiovizuální teorie a historie. Vedle filmově-úvodových pasáží rozpracovávajících základní odbornou terminologii a uvádějících do souvislostí procesu filmového natáčení jsou hlavním přínosem oddíly uvádějící do teorie relativně mladého oboru mediálních studií, a to jak po stránce oborové, tak i vývojové.

Dějiny filmu

Kristin Thompsonová, David Bordwel
Nakl. Lidové noviny, 2007

Prozatím nejucelenější filmově-historická práce na českém knižním trhu mapující vývoj kinematografie od jejích počátků až po 90. léta 20. století. Autoři, oba renomovaní filmoví vědci světového významu, usilují o postihnutí základních vývojových tendencí prakticky ve všech částech světa. Předností této souhrnné práce je také fakt, že je zde uplatňováno nejen hledisko estetické, ale i filmověprůmyslové a distribuční, tj. film je nahlížen nejen jako umělecké dílo, ale i jako průmyslový produkt.

Dějiny filmu 19852005

Jerzy Płažewski ACADEMIA Praha 2009

Autor je renomovaný polský filmový historik a kritik. Jeho dějiny jsou psány s jedinou myšlenkou – aby byly opravdu čteny a aby se informace s jeho komentářem dostaly k co největšímu počtu především mladých čtenářů. To se mu skutečně zdařilo. Jenom v Polsku se jeho kniha vybavená bohatým fotografickým materiálem dočkala už šesti vydání.

Lexikon světového filmu

Michael Töteberg
Orpheus, 2006

Slovníková práce předestírající formou analytických hesel filmy, zasluhující si pozornost potenciálních diváků. Jistě subjektivní výběr pochází od několika předních evropských kritiků, přičemž je zohledňován celkový vývoj kinematografie od jejích začátků až po přelom tisíciletí. Mezi přednosti této publikace patří také obsáhlá a přehledná bibliografie a údaje o filmových tvůrcích.

1001 filmů, které musíte vidět, než zemřete

Steven Jay Schneider a kol.
Volvox Globattor, 2007

Rozsáhlá barevná encyklopedie, která už názvem odkazuje ke svému popularizačnímu charakteru. Tým filmových odborníků pod vedením významného filmového kritika Stevena Jay Schneidera pečlivě vybíral jednotlivé titulu do celkového poměrně širokého kompletu, přičemž zohledňována nebyla jen kritéria odborná, ale i např. ohlasy diváků. Proto vedle děl řadících se do zlatého fondu světové kinematografie najdeme na stránkách této encyklopedie i filmy náležející spíše k tzv. okrajovým žánrům.

Dokumentární film – jiná kinematografie

Guy Gauthier
AMU Praha – MFDF Jihlava, 2004

Vysoce odborně koncipovaná práce z díla francouzského teoretika dokumentárního filmu, která ovšem představuje prozatím jedinou teoretickou práci v oblasti filmového dokumentu na našem knižním trhu. Vývoj dokumentárního filmu zde není nahlížen chronologicky jako historický progres, ale formou definování základních odborných pojmů a vymezení jednotlivých oblastí studia dokumentárního filmu.

Film a video

ABCD pro všechny…

Rudolf Adler, Jiří Myslík
IMPULS HK, VČVSAFV HK, 2006

Publikace je věnovaná především amatérským filmařům. Autoři v základech rozpracovávají teoretické otázky filmu, ale především se zaobírají praktickou stránkou amatérské filmové práce, zejména v oblasti dokumentárního filmu. Tuto práci ovšem není možno vnímat jako vyčerpávající sumář instrukcí a rad pro amatérské filmaře, ale spíše jako soubor podnětů inspirujících k další práci a přemýšlení, které vznikaly postupně v průběhu odborné a publikační práce prof. Rudolfa Adlera.

ČASOPISY

Film a doba

Filmový časopis s největší a nejdelší nepřetržitou tradicí u nás. Časopis Film a doba vznikl v 2. polovině 50. let minulého století a vysoké úrovně dosáhl v 60. letech, především za působení šéfredaktora Antonína Nováka. I v dnešních dnech se přispěvatelé tohoto periodika věnují především aktuálnímu dění ve světě filmu, a to především formou referování o událostech na různých světových filmových festivalech, recenzní činnosti na poli českého i světového filmu, teoreticky motivovaných studií, rozhovorů s tvůrci atd.

Cinepur

Relativně nový filmový dvouměsíčník, který vznikl z iniciativy studentů pražské filmové vědy, si i přesto za krátkou dobu vydobyl renomé periodika, na jehož stránkách se objevují fundované články věnované různým oblastem filmu. Specifikem Cinepuru je, že jeho autoři se dost často zaměřují na minoritní tematické oblasti, jelikož sám časopis má ve svém statusu určení profilaci pro moderní cinefily. Na rozdíl od Filmu a doby navíc Cinepur disponuje dobře vybudovanou internetovou stránkou (http://www.cinepur.cz/).

Iluminace

Jediný časopis u nás věnovaný přímo filmové teorii, na jehož stránkách vycházejí velmi úzce odborně zaměřené statě věnované především filmovým teoretikům a historikům. Jeho sledování umožňuje získat si představu o aktuálním dění na poli filmové vědy v České republice.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Markéta Pastorová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Je aktualizovanou verzí článku: