Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Přijímací pohovor? Žádný problém!
Odborný článek

Přijímací pohovor? Žádný problém!

1. 7. 2011 Odborné vzdělávání
Autor
Vlasta Mikšíčková

Anotace

Není pochyb o tom, že metodou aktivní projektové práce se získané informace a dovednosti zapamatují mnohem lépe. A na co jiného připravovat žáky středního odborného školství než na vstup na trh práce? Hlavně z těchto dvou důvodů proběhl na Českoslovanské akademii obchodní v Resslově ulici 5 na Praze 2 projekt s názvem Přijímací pohovor? Žádný problém!

Odbor školství, mládeže a tělovýchovy hlavního města Prahy vypsal na sklonku roku 2009 grant na podporu vzdělávání a Českoslovanská akademie obchodní si podala žádost o finanční podporu na projekt Přijímací pohovor? Žádný problém! Jeho autorky, učitelky Vlasta Mikšíčková a Jana Kasslová, spojily jeho realizaci s pravidelnými výměnnými pobyty žáků u partnerské školy na Slovensku.

Hlavní náplň projektu – teoretická a praktická příprava žáků k přijímacímu pohovoru byla rozplánovaná do dvou etap realizace.

Od ledna do června 2010 proběhla první etapa spočívající jak v samostatné práci žákovských týmů pod vedením konzultantů z řad učitelů, tak v integraci přímo do výuky odborných i všeobecněvzdělávacích předmětů. Druhá etapa se odehrála v říjnu 2010 během týdenního pracovního pobytu u slovenské partnerské školy.

Po schválení grantu na jaře 2010 začaly česká i slovenská škola s výběrem žáků do jednotlivých týmů. Od března už týmy plně fungovaly. Uskutečnilo se několik informačních schůzek, každý tým si z řad učitelů zvolil svého konzultanta, který bděl nad jeho prací v 1. kole.

Žáci obou škol se v první části projektu zabývali problematikou přijímacího pohovoru, vyhledávali sociální partnery ve svém okolí, mapovali požadavky zaměstnavatelů při přijímání nových zaměstnanců a okolnosti podporující úspěch při konkurzu. Seznámili se s principy komunikace s budoucím zaměstnavatelem jak před přijímacím pohovorem (orientace v médiích, práce s inzercí, motivační dopis, typy životopisu, oborová komunikace v cizím jazyce ad.), tak v jeho průběhu, tzn. příprava na přijímací pohovor jako takový (typové otázky, význam oblékání, správného vystupování, verbální i neverbální komunikace atd.).

Předmětové komise odborných i všeobecněvzdělávacích předmětů podpořily projekt zařazením mimořádných hodin věnovaných právě problematice přijímacího pohovoru a činnostem s ním spojeným, např. v hodinách českého jazyka a literatury si žáci vyzkoušeli psaní životopisu, motivačního dopisu a účinky verbální i neverbální komunikace. V odborných předmětech zase např. nastudovali vše o smluvních vztazích mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, jak si vypočítat mzdu či co podniknout, když by byl zaměstnanec omezován ve svých právech.

Výsledkem práce týmů v této první části se stalo zpracování metodické příručky pro žadatele o práci s názvem „Jak uspět při přijímacím pohovoru“. Příručky zůstaly po skončení projektu k dispozici v obou školách jako ilustrační materiály k výuce.

Druhá etapa projektu proběhla v říjnu 2010 v rámci setkání s týmy partnerské školy. Na programu byla výměna načerpaných informací a zkušeností; týmy si vzájemně prezentovaly své příručky a došlo i na jejich doplnění o nové aspekty partnerské strany. Ze všech příruček byla hodnoticí komisí zvolena ta nejlepší a její autoři ohodnoceni cenami.

Byly sestaveny nové, tentokrát česko-slovenské týmy, které si nejprve v psychotestu zjistily rozdělení jednotlivých rolí (inovátor, realizátor, chrlič, koordinátor, …), pak splnily první společný úkol – sestavení „desatera“ uchazeče o zaměstnání. Členové týmů nejprve krátce diskutovali, pak připravili plakát s deseti radami pro uchazeče a výsledný produkt prezentovali před ostatními týmy.

Hlavním bodem programu byla příprava týmů na finální část projektu – přijímací pohovor, pojatý jako soutěž a pořádaný pod záštitou sociálního partnera. Soutěž prokázala nejen teoretickou připravenost žáků, ale hlavně jejich schopnost prakticky aplikovat nabyté znalosti a dovednosti, tedy co nejlépe uspět u přijímacího řízení, nad nímž bděla komise složená jednak ze zástupce sociálního partnera, konkrétně banky Dixia, a. s., jednak z pedagogů obou partnerských škol.

Soutěž proběhla ve třech kolech, ve kterých jednotlivé týmy sbíraly body a na jejichž konci všechny čekalo vyhodnocení a udílení cen.

První kolo soutěže – veřejné – hravou formou vyzkoušelo členy všech týmů ze znalostí a dovedností, které nastudovali a o kterých psali ve svých metodických příručkách.

Druhé kolo – neveřejné – spočívalo v reakci členů týmů na otázky „zaměstnavatele“, tedy hodnoticí komise. „Zkoušející“ všechny pěkně potrápili záludnými otázkami osobního i odborného charakteru, se kterými se může prakticky setkat každý uchazeč o zaměstnání, jako např. Byl/a byste ochotný/á se, pokud vám nabídneme dvojnásobný plat, přestěhovat do Asie a vést tam naši novou pobočku?

Ve třetím kole týmy prezentovaly svá řešení úkolu zadaného hned první den setkání na Slovensku, čímž prokázaly schopnost podívat se na pracovní vztah také z pohledu zaměstnavatele. Úkol byl stejný pro všechny týmy, a to na základě zadaných parametrů vybrat ze svého pracovního týmu jednoho člena, který bude „propuštěn“, a toto rozhodnutí před ostatními týmy a komisí obhájit.

„Konkurzní den“ završilo vyhodnocení a ocenění (nejen) nejlepších týmů, navíc mezinárodní složení týmů zaručilo, že Češi a Slováci nebojovali proti sobě jako rivalové, ale spolupracovali bok po boku, takže ve výsledku vlastně vyhráli všichni.

Závěr setkání byl věnován feedbacku a sběru podnětů pro další projektovou práci.

Celý týden ale nebyl jen o práci na projektu, nechyběl bohatý kulturní program – poznávání Trenčína i celodenní zájezd po krásách západního Slovenska, ani neformální setkávání mezi učiteli obou partnerských škol, vždyť v roce 2010 slavily obě školy krásné 60. výroční partnerství, které nepřekazily ani politické zvraty ani hospodářské krize.

Po skončení 2. etapy čekala na organizátory ještě spousta práce na vyúčtování celé akce, zpracování velkého množství fotodokumentace, dokončení blogu aj. Ostatní žáci a pedagogové se mohli s průběhem a výsledky projektu seznámit formou výstavy doprovodných materiálů, fotografií, hodnotících komentářů samotných účastníků, samozřejmě i publikací vzniklých v první etapě projektu.

Celý průběh projektu Přijímací pohovor? Žádný problém! mapuje také blog na adrese www.prijimacipohovor.blogspot.com, kde jsou všem k dispozici podrobné informace (pravidla, popis krok za krokem, dokumentace, vyhodnocení zpětné vazby, fotogalerie, …).

Projekt Přijímací pohovor? Žádný problém! skončil, ale partnerství obou škol bude i po jeho uzavření pokračovat v dalších formách spolupráce, v navázaných přátelstvích mezi žáky i pedagogy, v neposlední řadě v  kontaktech s daným sociálním partnerem, např. v jeho podílu na každoročních praxích žáků. Projekt přinesl nové znalosti, zkušenosti i zlepšení spolupráce pedagogů a žáků. Dobrá spolupráce navíc jistě podnítí vznik dalších, stejně úspěšných a zajímavých projektů.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Vlasta Mikšíčková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
1. 7. 2011
Jde o popis projektu, který by mohl inspirovat i učitele jiných škol, kteří chtějí připravit své žáky ke vstupu na trh práce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence E a J
 • Kompetence k řešení problémů
 • volit prostředky a způsoby (pomůcky, metody a techniky) vhodné pro splnění jednotlivých aktivit, využívat zkušeností a vědomostí nabytých dříve;
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence H
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Odborné vzdělávání
 • Klíčové kompetence LM
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Průřezová témata:

 • Odborné vzdělávání
 • Člověk a svět práce

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

ICT (textové a grafické editory, blog, chat), dataprojektor pro prezentace, psací potřeby