Odborný článek

Tři králové

17. 2. 2011 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Hrabalová

Anotace

Téma umožňuje dětem rozšířit obzor o lidové tradice a zvyky. Seznamuje je s lidskou etikou a společenstvím.

Historie:

Datum 1. ledna sice jako první novoroční den přijali křesťané spolu s juliánským kalendářem, ale konec kalendářního roku připadal během staletí v jednotlivých zemích na různá data, např. 1. březen, 25. březen, 25. prosinec. V průběhu 16. století se ve většině západokřesťanských zemí ustálil kalendář gregoriánský a nový rok připadl na 1. leden. Až hospodářský rozvoj v 19. století proměnil silvestrovskou noc v jednu z nejbujařejších oslav roku.

Západní křesťanství slaví památku sv. Tří králů dne 6. ledna. Na tento den připadal poslední den vánočních oslav. Když se narodil Ježíš v Betlémě za dnů Heróda krále, mudrci od východu slunce se vypravili do Betléma. Když uviděli betlémskou hvězdu, zaradovali se a šli Ježíše navštívit a podat mu dary – zlato, kadidlo a myrhu. Zlato – nejušlechtilejší kov a symbol bohatství, kadidlo navozující slavnostní atmosféru, myrhu – šťávu z keře, která na vzduchu ztuhla a za kterou se platilo zlatem. Myrha a kadidlo patřily ve své době k látkám s léčebnými schopnostmi.

Lidově zvaný svátek Tří králů se slaví na památku křtu Ježíše Krista (v daleké Izraeli v řece Jordán). Šestý leden je dnem, kdy si tento svátek připomínáme a světí se voda, kadidlo a křída. Svěcení těchto předmětů můžeme vidět v římskokatolickém kostele ještě v dnešní době. Voda svou kouzelnou mocí chrání obydlí před ohněm a pomáhá uzdravovat. Křída měla ochraňovat od zlých duchů. Svěcenou křídu používají Tři králové při kolední obchůzce. Na každé dveře psali nápis K + M + B nebo také C + M + B a letopočet, tato zkratka má několik významů: znamená jména tří králů Kašpar, Melichar a Baltazar, prvotní význam je však v požehnání „Christus Mansionem Benedicat“ neboli „Kristus ať požehná tento příbytek“. Dnes se zvyk svěcení stavení spojil s Tříkrálovou charitativní sbírkou pro pomoc potřebným. Proto ve dnech tohoto svátku potkáváme v ulicích převlečené postavičky králů s písní My tři králové, kteří jsou tímto úkolem pověřeni. Obchází města, aby jim všichni lidé mohli přispět malou částkou do pokladničky na tuto charitativní akci. Z výnosu Tříkrálové sbírky bývá podpořeno nespočet projektů diecézní charity, farních, oblastních a projektů humanitární pomoci.

Motivace básní:

Nový kalendářní rok navodíme básní Leden, kterou si přečteme a vysvětlíme podle níže uvedených otázek. Zároveň tak připomeneme všechny zimní měsíce, kalendářní rok a jaký rok se píše.

Jiří Dědeček - Leden

Byly jednou jedny 
dva nezodpovědné ledny.
Zůstal z nich jen jeden, 
zodpovědný leden.
Aby v tom nebyl blázinec, 
z druhého se stal prosinec.

Povídání o básni:
• Proč básník říká, že byly dva ledny?  
• Proč zůstal jeden leden?
• Proč básník říká, že se z druhého měsíce stal prosinec?

Inspirace písní:

Zahrajeme si na koledníky v dávné době a zazpíváme si písničku k Novému roku Fanfrnoch a My tři králové. (Nejdříve si písničky zazpíváme u klavíru.) Děti obchází třídu a přitom zpívají a hrají na jednoduché hudební nástroje (oříšky, dřívka, apod.). Můžeme přitom využít vytvořenou tříkrálovou čepici i postavičky, které si naaranžujeme tak, aby k nim směřovala naše cesta po třídě. Postavičky postavíme i s betlémskou hvězdou, aby byly viditelné a před připraveným „Betlémem“ zpíváme My tři králové.

Fanfr, fanfr, fanfrnoch, 
nastává nám nový rok,
nový rok nám nastává, 
koleda se nandává, 
hou, hou, haleluja.
Panímámo krásná, 
zakrojte kus másla, 
zakrojte ho zhluboka, 
ať se vám ruka neklepá 
do dne a do roka.
Ta koleda skládaná
lidem k potěšení, 
věřte, milí sedláci, 
za dvacetník stojí,
hou, hou, aleluja.


My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví vinšujem vám.
Štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
my přišli jsme k vám zdaleka.
Copak ty tam, černej vzadu,
vystrkuješ na nás bradu.
Já vyznávám, že jsem černý,
že jsem z mouřenínské zemi.
Slunce je toho příčina,
že je má tvář opálená.
Kdybys na slunce nechodil, 
byl bys svou tvář neopálil.
Slunce je drahé kamení 
od Kristova narození.
Nám třem se hvězda zjevila, 
která jakživa nebyla.
Jak jsme tu hvězdu viděli, 
hned jsme si koně sedlali 
a do Betléma se brali.
Herodes král z okna kouká, 
vidí tři krále zdaleka.
Daleká-li cesta vaše?
Do Betléma mysl naše.
Co je v Betlémě nového, 
že pospícháte do něho?
Narodil se tam Spasitel 
všeho světa Vykupitel.
To já tam taky musím jít, 
to malý dítě pozdravit.
A já černý vystupuju 
a Nový rok vám vinšuju.
A my taky vystupujem 
a Nový rok vám vinšujem.

Lidové podněty:

Dětem připomeneme staré lidové průpovídky, které si lidé říkali pro zábavu. Za dávných dob vládl hodný a chytrý král Šalamoun. Lidé ho měli rádi a proto si vytvořili humorné úsloví.  Na kterém vysvětlíme hodnotu dárků.

Král Šalamoun jede, 
drahý koření veze, 
má muchu v uchu 
a cvrčka na břuchu.

• Jaké mohou být dárky?
• Co nám přináší dárky?
• Jak přijímáme dárky?
• Kdo to byl Šalamoun?
• Co znamená mucha v uchu, cvrček v břuchu?

Pranostiky:

Připomeneme lidové pranostiky, podle nichž se lidé kdysi řídili a vysvětlíme jejich opodstatnění.

Jak na Nový rok, tak po celý rok!
Na nový rok, o slepičí krok. 

• Jak se chováme na Nový rok?
• Co přináší nový rok?
• Jak je dlouhý slepičí krok?

Hry:

Kdo dřív dojde do Betléma:
Děti vytvoří tři skupiny o stejném počtu hráčů. Každá skupina má jeden nafukovací míč, na který se napíše buď K, nebo M, nebo B – Kašpar, Melichar, Baltazar. Všechny tři míče se postaví na startovací čáru. Na druhou stranu se položí vystřihnutá papírová kometa – symbol pro Betlém. Hráči se snaží jeden po druhém trefit molitanovým míčkem do svého míče - krále, aby se dostal co nejdříve do Betléma. 

Trojice králů:
Děti si vyrobí papírové koruny, které pak mohou použít při pohybových hrách a při zpívání písně. Je důležité, aby na každé koruně bylo počáteční písmeno některého ze Tří králů. Na pokyn učitelky vytvoří trojice tak, aby v nich byli zastoupeni všichni tři králové (K, M, B). Dále se trojice pohybují po prostoru ve vázaném zástupu s vyhýbáním ostatním trojicím. Hru lze obměnit tím, že děti tvoří trojice stejných králů.

Podávání darů:
Děti stojí ve dvou družstvech, čelem proti sobě. Na povel si podávají míč. Které družstvo je rychlejší?
Obměnou může být podávání míče ve stoji rozkročném, střídání dětí - vzpažením a druhé dítě mezi koleny.

Držení těla:
Děti si dají na hlavu kostku a snaží se chodit s nákladem, zkouší si dřepnout, stoupnout atd.

Výtvarné práce:

Novoroční přáníčko – betlémská kometa, čtyřlístek
Podnět: jemná motorika, lepení, zdobení.
Materiál: papír, barevný papír, kukuřičné šustí, bavlnka.
Pomůcky: nůžky, lepidlo, fixy.
Postup:
- podle šablonek obkreslíme tvary čtyřlístku nebo komety na kukuřičné šustí a vystřihneme podle obrysu, 
- nalepíme na barevný papír, aby tvar ze šustí vynikl,
- přání ozdobíme bavlnkou nebo mašličkou do přehybu a zavážeme mašličku.

Tříkrálová čepice
Podnět: jemná motorika, lepení, zdobení.
Materiál: papír.
Pomůcky: nůžky, lepidlo, fixy, sešívačka.
Postup:
- vystřihneme z papíru pruh, který zubatě vystřihneme jako královská koruna, nadepíšeme písmeno,
- spojíme sešívačkou.

Loutky na špejli Tři králové, Ježíšek, Marie, Josef
Podnět: jemná motorika, lepení, zdobení.
Materiál: papír, špejle, vatové kuličky, zbytky látek, vata.
Pomůcky: nůžky, lepidlo, fixy.
Postup:
- na špejli nalepíme vatovou kuličku,
- kuličku dozdobíme vlasy z vaty a domalujeme obličej,
- dolepíme šaty z odstřižků.

Literatura a použité zdroje

[1] – BERÁNKOVÁ, E. Lidové písničky a koledy. 1.. vydání. Praha : Portál, 2004. 168 s. ISBN 80-7178-915-1.
[2] – Český rok v pohádkách, písních, hrách a tancích, říkadlech a hádankách. Zima. 2. vydání. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby, 1960. 430 s.
[3] – MUNZAR, J. Medardova kápě. 2. vydání. Praha : Horizont, 1986. 240 s.
[4] – DĚDEČEK, J. Uleželé želé. 1. vydání. Praha : Albatros, 2005. 63 s. ISBN 80-00-01710-5.
[5] – LANGHAMMEROVÁ, J. Lidové zvyky. 1. vydání. Praha : NLN, 2004. 343 s. ISBN 80-7106-525-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
17. 2. 2011
Zajímavé téma ke znovuoživení svátku Tří králů.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tři nafukovací balonky, tři molitanové míčky, papírová kometa, papírové koruny, malé dřevěné kostičky,