Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I.
Odborný článek

Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I.

Anotace

Pomocí následujících aktivit si vám dovolujeme představit Czechkid, komplexní internetový a interaktivní nástroj pro zavedení multikulturní výchovy (dále jen MKV) do škol. Na stránkách se žáci setkávají prostřednictvím několika postav a jejich rozhovorů s běžnými životními situacemi, se kterými přicházejí do styku děti docházející do českých škol, děti českých, vietnamských, německých a jiných rodičů. Prezentované postavy různých kultur vyskytujících se v České republice představují žákům své rodiny, zvyklosti a se svými přáteli si povídají o nejrůznějších tématech. Stránky obsahují různé informace, rozhovory, slovníček, portréty postav. Jsou doplněny teoretickými texty pro pedagogy, které přímo navazují na témata rozhovorů našich postav.

1. Úvod

Czechkid vznikl v roce 2006 jako česká aplikace evropského projektu Eurokid (obdobné stránky lze najít ve Velké Británii, Španělsku, Nizozemí a Švédsku). V České republice byl celý projekt vytvářen dva roky v týmu odborníků, studentů a žáků, kteří dávali dohromady koncepci a obsah celého webu. Vychází z reálných zážitků žáků samotných a zkušeností odborníků v dané problematice či zkušených pedagogů.

Tím, že se děti setkávají s různými tématy a zkušenostmi na Czechkid, si utvářejí své vlastní postoje, hodnoty a získávají určité zprostředkované zkušenosti s multikulturním prostředím. Protože práce s různými pojmy interkulturní výchovy na školách dosud není běžným zvykem, rozhodli jsme se nabídnout následující aktivity, které využívají vždy více témat a textů na Czechkid k tomu, abychom se dopracovali s žáky k určitým základním vybraným pojmům (zobecnitelným zkušenostem) multikulturní výchovy, které by si měli osvojovat.

Jednou z nezbytných podmínek pro pozitivní výsledky multikulturní výchovy je reflektovaná životní sociální zkušenost žáka. Multikulturní kontakt je záležitost veskrze praktická. Dochází zkrátka k setkání jednotlivců z různých kulturních prostředí, ti k sobě mohou cítit zpočátku nejrůznější pocity: Mohou být na sebe zvědaví, mohou se zpočátku odmítat, nemusí zdaleka druhému rozumět. V rámci multikulturní výchovy by se o sobě měli něco dozvědět, učit se spolu efektivně a adekvátně komunikovat.

K tomu jsou potřeba tři základní věci. Zkušenost se situací setkání lidí z různých kultur, reflexe těchto setkání a sebereflexe v multikulturním prostředí. Kulturu v projektu chápeme zároveň ve vztahu k sociálnímu prostředí, ve kterém „naše postavy“ žijí. Ať již máme multikulturní zkušenosti, nebo ne, můžeme spolu s postavami reflektovat jejich zkušenosti, můžeme se spolu s nimi zamýšlet nad těmi vlastními. Kromě toho se o konkrétních postavách a jejich životní situaci můžeme něco nového dozvědět.

Co v Czechkid najdete?

I. Postavy

Postavy, které vám Czechkid přináší, jsou úplně normální mladí lidé, kteří se potýkají s životními situacemi, které odpovídají jejich životní zkušenosti. Rádi bychom upozornili na to, že ač mohou postavy z Czechkid svádět k tomu, hledat v nich reprezentanty nějakých konkrétních skupin, tak jimi nejsou, a to zcela záměrně. Nelze vytvořit postavu obecného Čecha, fotbalisty, nimroda nebo kohokoli jiného. Pokud má naše postava nějaké konkrétní zážitky, zkušenosti, bolístky, radosti, pokud se s ostatními hádá, hašteří, zamilovává a zase odmilovává, pak je to unikátní lidská bytost s unikátní životní zkušeností.

A právě takové postavy bychom vám rádi nabídli. Prosíme tedy, abyste za Olgou nehledali Ukrajince v Čechách, za Pavlou děti z rozvedených rodin nebo za Danielem typického Roma. Nejsou jimi právě tak, jako jimi není nikdo z těch Ukrajinců, rozvedených nebo Romů, které dnes a denně potkáváme.

Czechkid se především snaží zprostředkovat zkušenosti lidí, kteří pochází z natolik odlišných prostředí, že si třeba ani nemusí vzájemně rozumět, protože mají zkrátka jiné pojetí času, toho, co znamená tradice, nebo třeba i proto, že někdo má české občanství a jiný jen trvalý pobyt. To vše není přeci nutně vázáno na příslušnost k nějaké skupině, ale daleko více na konkrétní životní situaci a jedinečnou životní zkušenost. Pokud pracujeme s jedinci, kteří takové zkušenosti mají, potřebujeme o nich něco vědět a také jim potřebujeme porozumět. A právě to se Czechkid snaží zprostředkovat. Jako první krok pro práci s Czechkid ve školách je samozřejmě potřeba postavy v hodinách představit, teprve pak lze začít pracovat s jednotlivými dialogy.

Příklad

Tim by chtěl být diplomatem, ale neví, jestli to zvládne. Kromě češtiny a holandštiny, což jsou jeho mateřský a otcovský jazyk, by totiž musel perfektně zvládat ještě také další jazyky – a to ne jeden. Jinak hraje volejbal a učí se hrát na varhany.

II. Dialogy

Postavy z Czechkid mají nejen svůj příběh, ale také své životní zkušenosti, které diskutují s ostatními. Tato výměna názorů, zkušeností a vyprávění je zpracována formou dialogů. Když na hlavní stránce kliknete na ikonku, klikněte na „Přejít na mapu“ a dostanete se na stránku s mapkou jednotlivých míst, kde se postavy scházejí. Na jednotlivé dialogy se dostanete kliknutím na jedno z vybraných míst – např. „Lyžák“ a objeví se před vámi stránka s obličeji jednotlivých postav.

Každý dialog má svou vůdčí postavu, a když si na ni kliknete, objeví se vám dialog. Dialogy stejně jako i popisy postav jsou k dispozici v českém i anglickém jazyce. Na konci jednotlivých dialogů můžete kliknout na tlačítko „A jedeme dál“. Na další stránce pak objevíte otázky, úkoly nebo pokračování dialogu.

III. Pro pedagogy

Materiály pro učitele můžeme rozdělit do dvou základních kategorií:

1. Texty spojené s dialogy

Každý z dialogů samozřejmě zpracovává nějakou oblast MKV. Proto jsme pro pedagogy připravili podkladové materiály ke každé z těchto oblastí. Materiály pro pedagogy mají vždy stejnou strukturu pro lepší orientaci. Uvozené jsou krátkým představením toho, o co v dialogu jde, následuje vysvětlení pojmů vztahujících se k danému tématu, stať, která představuje dané téma, a na závěr najdete doplňující příběhy a příklady.

2. Doplňkové texty

Kromě materiálů vážících se bezprostředně ke konkrétním dialogům jsou k dispozici také další témata, která jsou pro MKV významná (např. nostrifikace – uznání platnosti oprávnění získaného v zahraničí, třídy pro jazykovou přípravu atd.). Tyto texty mají stejnou strukturu, neváží se však ke konkrétnímu dialogu a mají tedy spíše obecný charakter.

K materiálům pro pedagogy se můžete dostat dvěma možnými způsoby: a) z jednotlivých dialogů při kliknutí na ikonku „Pro pedagogy“, b) přímo z hlavní stránky kliknutím na ikonku „Pro pedagogy“.

Jednotlivá témata zpracovávaná v Czechkid jsou postavena podle požadavků na MKV publikovaných v rámci dokumentů RVP. Tím jsme se snažili dát do ruky učitelům nástroj, který mohou spojit s vytvářením rámcových vzdělávacích programů. Jednotlivé dialogy jsou vystavěny tak, aby mohly být použity v různých předmětech – dle uvážení učitelů na té které škole.

Na závěr je potřeba zmínit, že stránky Czechkid jsou doplněny o metodiku, která je k dispozici na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

2. Metodický komentář

2.1 Poznámky k metodě

Podmínkou pro realizaci těchto aktivit je možnost žáků pracovat s internetem v učebně a s portálem www.czechkid.cz.

Před realizací aktivit by se měl pedagog seznámit s obsahem stránek dříve, než to udělají děti.

V následujících aktivitách, které vám představujeme, vycházíme ze zkušenosti, že se o různých pojmech v oblasti multikulturní výchovy hovoří v jejich obecné pojmové rovině. „Děti, kultura je tohle…, předsudek je, když…“ Ve skutečnosti, v běžném životě, však vzniká nejdříve osobní zkušenost a pak teprve nový pojem. My bychom rádi dali při výuce pojmů a jevů multikulturní výchovy přednost právě této přirozené cestě. Nezačneme s výkladem od obecného pojmu, pod kterým si žáci nedovedou představit nic konkrétního, nedokáží si ho zvnitřnit, usadit. Chceme začít jejich zkušeností a zkušeností, kterou si mohou osvojit prostřednictvím našich postav ze stránek. Teprve když něco takového zažijí, můžeme to s nimi při hodině nějak pojmenovat.

2.2 Aktivity

Aktivita: HLEDÁNÍ KULTURY V KAŽDÉM Z NÁS

Téma: Působení kultury na člověka
Čas vymezený na aktivitu: 30 minut

Metodické zařazení aktivity:
Znalosti žáka: chování jedince je mnohdy důsledkem toho, v jakém prostředí se pohybuje
Dovednosti žáka: dokázat pochopit druhé
Předávané či inicializované hodnoty: zajímat se o druhé
Vzdělávací oblast/předmět: zeměpis, dějepis, občanská nauka, základy společenských věd

Postup

Rozdělíme žáky do tří skupin. Každé skupině přidělíme jednu postavu z Czechkid, o které si žáci vyhledají informace na www.czechkid.cz (dále jen stránkách). Při hledání dáme žákům za úkol najít odpovědi na následující otázky; pro každou postavu jiné.

První skupina si bude číst o Magdě, druhá o Suong a třetí o Jamim.

Otázky u Magdy:
Jak souvisí jídlo s náboženstvím?
Proč babička nechtěla, aby jela na brigádu do Německa?
Proč má ráda Suong?

Otázky u Suong:
Jak souvisí jídlo s náboženstvím?
Proč se chce stát právničkou?
Proč má ráda Magdu?

Pokračování příspěvku a pracovní list pro děti si můžete stáhnout níže.

 


Materiál byl zdarma poskytnut nakladatelstvím Dr. Josefa Raabe, s. r. o., z publikace Svět průřezových témat pro 1. stupeň ZŠ.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
182.62 kB
PDF
Zkušenosti o jiných kulturách na Czechkid I. – ke stažení
pdf
112.3 kB
PDF
Pracovní list č. 1 k aktivitě na straně 12 v kompletním článku

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jiří Kocourek

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Multikulturní společnost
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání lidí
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

počítačová učebna, počítače, pracovní listy