Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Environmentální výchova na základní škole speciální
Odborný článek

Environmentální výchova na základní škole speciální

14. 1. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
Bc. Petra Karolína Coufalová

Anotace

V následujícím příspěvku se seznámíte s možnostmi využití průřezového tématu – environmentální výchova v podmínkách základní školy speciální.

Cíl

Cílem environmentální výchovy na základní škole speciální je co nejvíce žákům se středně těžkým a těžkým mentálním postižením přiblížit problematiku životního prostředí a dát jim možnost si vyzkoušet co nejvíce praktických činností týkajících se této problematiky.

Environmentalismus (z anglického environment = prostředí) se zabývá vztahy mezi přírodou a společností. Usiluje o změnu společenských, ekonomických a politických mechanismů, které brání snahám o ochranu životního prostředí. Ideově zastřešuje řadu ekologických hnutí. Svým objektem je blízký vědnímu oboru environmentalistika.[1]

Program a cíl EVVO v ZŠ speciální

Dlouhodobými projekty i jednotlivými akcemi předávat žákům:

 • soustavu znalostí a dovedností týkajících se zákonitostí biosféry, vztahů člověka a životního prostředí
 • rozvinutí schopností uvažovat v souvislostech globálních i lokálních
 • ovlivňování vztahu k přírodě, odpovědnosti za stav životního prostředí vedoucí k žádoucímu jednání

Environmentální výchova je zařazena do průřezových témat. EV je stále ověřována a rozšiřována.

Na různých projektech, do kterých je nebo byla škola zapojena (např. Podpora EVVO ve školách v roce 2009, dlouhodobý program Recyklohraní apod.), si také ověřujeme dosavadní poznatky žáků získané teoretickým i praktickým vzděláváním.

Nejvíce se nám osvědčilo tzv. prožitkové vzdělávání a výchova. Jsou zapojeny všechny smysly, probíhá přímo v přirozeném prostředí pro rostliny i zvířata. Pomocí hry žáci získávají další poznatky příjemnou cestou, lépe si ji zapamatují a častěji poznatky využívají.

Prožitkové vzdělávání

 • Návštěvy ekologických center
 • Ekologické a bio farmy
 • Psychorehabilitační pobyty
 • ZOO Jihlava /Praha/
 • Třídění odpadů
 • Hry s ekologickým zaměřením
 • Oslava Dne Země
 • Účast na dlouhodobých programech pro školy
Autor
1. Autor © Petra. K. Coufalová

Významným prvkem v rámci EV jsou vícedenní psychorehabilitační pobyty v přírodě.

Zde můžeme v přírodním prostředí v rámci různých her použít různé způsoby vzdělávání v environmentální oblasti, tzv. školu hrou.

V přirozeném prostředí můžeme žákům vysvětlit a názorně ukázat, jak může člověk přírodě pomoci a jak může škodit.

Důležitá je také spolupráce rodičů s dětmi na všech aktivitách.

Autor Petra . k. Coufalová
2. Autor © Petra. K. Coufalová

Každý rok několikrát navštíví žáci ZOO Jihlava nebo přijdou chovatelé ze ZOO k nám do školy s několika exotickými zvířaty. Žáci je mohou vzít do rukou, seznámí se se způsobem krmení a chovem.

Autor
3. Autor © Petra. K. Coufalová

Třídění a recyklace odpadů

Na naší škole se věnujeme třídění odpadu několik let, začínali jsme tříděním papíru, plastu. Nyní už třídíme i hliník, v rámci Recyklohraní baterie a nefunkční malé elektrospotřebiče.

Žáci se učí třídit odpad hrou. Třídění není jen pouhým vyhozením odpadu do určeného kontejneru. Zpracováváme informace a prezentace o cestě, kterou urazí určitá věc od výroby po recyklaci a následné zpracování.

Použité materiály využíváme v hodinách výtvarné výchovy. Zpracováváme papír, PET lahve, látky a jiné.

Autor © Petra. K. Coufalová
4. Autor © Petra. K. Coufalová

Pro žáky vytváříme hry, které je učí třídit odpad, učí je poznávat, co můžeme přírodě dát, čím jí ubližujeme. Zajímavou a hravou cestou je učíme, jak přírodu a naše prostředí chránit a udržovat.

Autor © Petra. K. Coufalová
5. Autor © Petra. K. Coufalová

Den Země

Každoročně oslavujeme Den Země projektovým vyučováním. Každá třída vytváří prezentaci na určité téma.

Autor © Petra. K. Coufalová
6. Autor © Petra. K. Coufalová

Jsme zapojeni do dlouhodobého programu Recyklohraní.  V rámci programu plníme různé úkoly na environmentální téma.

Toto byla pouze část z činností týkajících se oboru EVVO.

Snažíme se vším, co děláme, jít žákům příkladem a ukázat jim, že ochrana přírody, okolního prostředí a celé naší planety je v našich rukou a svým jednáním můžeme ovlivnit pozitivně i negativně přírodní rovnováhu.

Reflexe

Příspěvek je použitelný ve všech ročnících a stupních základní školy speciální. V různých modifikacích i pro žáky vzdělávající se v běžných typech základních škol.

Literatura a použité zdroje

[1] – Wikipedia. 2010. [cit. 2011-01-14]. Dostupný z WWW: [http://cs.wikipedia.org/wiki/Environmentalismus].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Petra Karolína Coufalová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • chápe pochvalu jako motivaci k dalšímu učení, má zájem o získávání nových poznatků
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší známé a opakující se situace na základě nápodoby a vlastních zkušeností
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší známé situace na základě nápodoby či opakování

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

Uvedeno v textu příspěvku