Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Environmentální výchova na základní škole praktické
Odborný článek

Environmentální výchova na základní škole praktické

24. 5. 2011 Speciální vzdělávání
Autor
PhDr. Věra Holotová

Anotace

Celoroční projekt environmentální výchovy s rozpracováním konkrétních úkolů pro jednotlivé ročníky. Úkoly jsou teoretické i praktické, aby výuka byla v těsném spojení s běžným životem. Jedná se o jednu možnost zařazení průřezového tématu environmentální výchova do vyučování. Jednotlivé úkoly je možno integrovat do běžné vyučovací hodiny.

Cíl

Cílem projektu Enviromentální výchova na základní škole praktické je naučit žáky pozorovat, citlivě vnímat, podílet se na přípravě akce, hodnotit důsledky chování lidí, poznat role různých profesí, účastnit se exkurzí a poznat tak školu z širšího pohledu.

Problematika ekologie vede žáky k zaujetí aktivního postoje o dění kolem sebe a k zamyšlení nad vlastním životním stylem. Jedná se o praktické úkoly, které se vztahují k člověku a možnostem ovlivnění jeho prostředí.

Enviromenální výchova vede k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. Požadavkem na vzdělávání v základní škole praktické je poskytnout žákům poznatky ve vzájemných vztazích a souvislostech a aplikovat je do běžného života. Tím, že podáváme žákům poznatky globálním přístupem, vedeme je tak alespoň v základních bodech k pochopení propojenosti světa.

Cílem Enviromentální výchovy na základní škole praktické je naučit žáky pozorovat, citlivě vnímat, podílet se na přípravě akce, hodnotit důsledky chování lidí, poznat role různých profesí, účastnit se exkurzí a poznat tak školu z širšího pohledu. Žáci přitom využívají činnostní orientaci výuky (příprava zavařenin, čajů, práce s přírodním materiálem, kompostování) a zkušenosti využívají v běžném životě. Problematika ekologie vede žáky k zaujetí aktivního postoje o dění kolem sebe a k zamyšlení nad vlastním životním stylem. Jedná se o praktické úkoly, které se vztahují k člověku a možnostem ovlivnění jeho prostředí. Žáci by měli získat představu nejen o tom, jaké prostředí je, ale také o tom, jaké by mohlo být.

Prvky enviromentální výchovy se prolínají do všech vyučovacích předmětů. Stejně jako v běžně základní škole i v našich podmínkách je možno enviromentální výchovu realizovat formou integrace do předmětů, samostatným vyučovacím předmětem, kroužkem či projektem.

Naše škola se rozhodla pro celoškolský ekologický projekt, který bude v jednotlivých ročnících odstupňován dle rozumových i věkových schopností žáků. Žák od 1. ročníku projde postupně všemi úkoly a získá tak základní přehled o problematice životního prostředí. Vyvrcholením ekologického projektu je Den Země, kdy se žáci vydají s třídním učitelem přímo do přírody, aby zde splnili teoretické i praktické úkoly.

Ekologický projekt je povinnou součástí našeho Školního vzdělávacího programu, za splnění úkolů v jednotlivých ročnících zodpovídá třídní učitel. Dle RVP ZV by problematika enviromentální výchovy měla zahrnovat 4 základní oblasti: ekosystémy (les, vodní zdroje, kulturní krajina), základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, energie), lidské aktivity (zemědělství, průmysl, odpady, Den Země) a vztah člověka k prostředí (naše obec, náš životní styl, prostředí a zdraví). Všechny tyto části jsou v našem projektu obsaženy.

CELOŠKOLSKÝ EKOLOGICKÝ PROJEKT

Název projektu: ŠKOLA V LESE, LES VE ŠKOLE

Typ projektu: celoškolský, dlouhodobý
Projektový den:
Den Země (22. dubna)
Věková kategorie:
projekt se týká všech žáků školy, tj. věkové kategorie 6 až 16 let, úkoly pro jednotlivé ročníky jsou individuálně odstupňovány

Klíčové pojmy:
směřujeme ke kompetencím
: ekologicky cítit a myslet, pozorovat, vyjadřovat vlastní názor, spolupracovat, rozvíjet fantazii, tvořivost
učivo:
integrace učiva, mezipředmětové vztahy, vztahy mezi lidmi, ekologie, globální problémy

Rozvoj klíčových kompetencí:
kompetence komunikativní, kompetence k řešení problémů, kompetence pracovní, kompetence k učení, kompetence občanská

Obsah a cíl projektu:
rozvoj ekologického myšlení u žáků všech ročníků, citlivosti k svému životnímu prostředí, schopnosti pozorovat, seznamovat, formulovat  své názory, spolupracovat a projevovat svůj aktivní postoj. Je zapojena fantazie, vlastní nápady a především konkrétní prožitek.

Dílčí cíle projektu:

 1. aktivní zapojení žáků do smysluplného problému současného světa
 2. praktické ověření znalostí z přírodovědných předmětů
 3. využití regionálních podmínek školy
 4. profesní orientace žáků
 5. rozvoj týmové spolupráce žáků
 6. práce s informacemi, encyklopediemi, časopisy

Metodické zpracování projektu:
Obsahově problematika týkající se ekologie zahrnuje velmi široký okruh úkolů. Tyto úkoly jsou rozpracovány s ohledem na věk a individuální schopnosti. Na prvním stupni jsou využívány především takové metody, které respektují přirozené potřeby tohoto období. Nejpřirozenější činností je hra, dramatizace, pozorování, poznávání přírody všemi smysly. Žáci druhého stupně jsou již schopni lépe pozorovat vztahy v přírodě, využívat mikroskop, pokusy, výpočty, zaznamenávat data.

ÚVOD:

Stejně jako voda, tak i živé přírodniny jsou všude kolem nás a život bez nich bychom si těžko dokázali představit. Složitá a rozmanitá příroda je v různých formách s námi v každodenním kontaktu. Proto i tematicky je tato problematika blízká všem věkovým kategoriím.

Jedním z úkolů je prohlubovat zájem žáků o pobyt v přírodě, uskutečnit návštěvu chráněných oblastí našeho okresu, vypěstovat kladný vztah ke zvířatům a podílet se na jejich ochraně. Projekt by měl zároveň přispět k účelnému využité volného času a napomoci nám udělat malý krůček pro zdravější život.

PŘÍKLAD  ROZPRACOVÁNÍ ÚKOLŮ PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY:

1. ročník

 1. Český jazyk: procvičujte na pracovních listech průpravné cviky z tématu „Voda“ – čárky deště, vlnky, kapky. Přečtěte si pohádku „O zlaté rybce“ – namalujte k ní obrázek. Jaké je ponaučení z pohádky?
 2. Matematika – pracovní list „Loď“ – spojení příkladu s výsledkem, obrázek vybarvěte. Dva pracovní listy založte.
 3. Návštěva Minizoo v Ml. Boleslavi – co potřebují zvířátka k životu – beseda s chovateli
 4. Vycházka do přírody: všímejte, které věci do lesa nepatří. Mezi stromy se naučte hru „Škatulata, hýbejte se“
 5. Vánoční strom pro zvířátka – připravte v parku Štěpánka překvapení pro zvířátka k Vánocům – ozdobte jim jehličnatý stromek oříšky, jablky, mrkví... – fotografie z akce
 6. Účast na Dni Země – sběr odpadků v okolí školy (fotografie z akce)
 7. „Barevní ježci“ – vyjděte si na rozkvetlou louku a polepte papírového ježka, popř. zajíčka, na kterém je přilepena oboustranná lepenka co největším množstvím lučních květů a lístků (viz vzor), dva nejhezčí ježky nalepte na barevný papír a založte.

2. ročník

 1. Český jazyk: Báseň o přírodě – naučte se básničku o zvířátkách, stromech či vodě. Zahrajte si slovní hru v kruhu: Každý řekne 1 slovo související s přírodou, kdo neví, vypadá ze hry.
 2. Matematika: pracovní list „Vláček do ZOO“.
  Slovní úlohy:
  • Žáci se dohodli s učitelem ve škole, že přinesou z domova všechen papír, který obvykle končí v odpadu. Žáci sbírali cely týden. Zdeněk přinesl 4 kg, Pavel 3 kg. Kolik kg papíru nasbírali oba dohromady?
  • Honzík ví, že láhve, které nechtějí zpět v obchodě, nepatří do popelnice. Proto do kontejneru s tříděným odpadem vyhodil 3 zelené a 6 bílých lahví. Kolik lahví vyhodil celkem? Víte, kam můžete odkládat sklo u vás?
 3. Člověk a jeho svět – hra „Co je z čeho?“ (učitel stojí zády k tabuli a počítá do deseti. Žáci se za tuto dobu musí chytit něčeho, co je z papíru, látky, kovu..., můžeme určit i barvu).
 4. EKOHRY: žáci se učí poznávat přírodu všemi smysly (zrak, sluch, čich, hmat). Používejte přitom pouze přírodní materiály, bylinky, květiny, čaje, zavařeniny...)
 5. Hra „Hurá do přírody“ – žáci se zúčastní hry s přírodovědnými úkoly a otázkami, kterou připraví žáci 3. ročníku.
 6. Vánoční strom pro zvířátka – akce společně s 1. ročníkem
 7. Účast na Dni Země – sběr odpadků, ekohry

3. ročník

 1. Český jazyk: věta na tabuli: Papír nepatří do odpadkového koše. (Věta může být jiná, cokoliv z ekologie.)
  Otázky: Kam patří papír? Proč? Co tím šetříme?
  Úkoly:
  • spočítej slova ve větě
  • které slovo je nejdelší, nejkratší
  • proč jsme napsali papír velké P
  • kdy ještě píšeme velké písmeno, řekni nějaké jméno
  Práce s časopisem – najděte obrázky stromů, zvířat, bylin – nalepte na papír s názvem
 2. Otvírání studánek – naučte se básničku či písničku o přírodě
 3. Matematika:
  Slovní úloha:
  • Pavla se rozhodla vypěstovat sazenice na zahrádku. Nekoupila květináče, ale použila krabice od mléka. Na okně má 5 krabic s rajčaty a 8 krabic s paprikami. Kterých sazenic je více? O kolik? Umíš také využít věcí, které by se jinak staly odpadem? Uveď příklady.
 4. Člověk a jeho svět: Hra na třídění odpadu (uspořádejte sběr různých druhů odpadů – láhve, papír, igelit – roztřiďte ho podle materiálu)
 5. „Hurá do přírody“: vymyslete 10 otázek a úkolů z přírodovědné oblasti, napište je na lístky a připravte tak pro žáky z 2. ročníku hru „Stopovanou“ do přírody.
 6. „Voda, co se nehýbe“ – v zimním období postavte co možná největšího sněhuláka (fotografie z akce)
 7. Účast na Dni Země: aktivní postoj žáků k čistotě prostředí kolem nás, naučte se nějakou ekohru
 8. Obyčejná vycházka? Vyjděte si do přírody a dívejte se na svět kolem sebe jinýma očima. Co vše v přírodě vnímáme jednotlivými smysly? Co můžeme slyšet, vidět, ochutnat?

4.  ročník

 1. Český jazyk: věta na tabuli: Naše třída odevzdala 100 kilogramů starého papíru.
  Otázky: Kam jsme papír odevzdali a proč?
  Úkoly:
  • najdi čtyřslabičné slovo
  • přečti měkké souhlásky, najdi dlouhé samohlásky
  • utvoř větu tázací...
  • kolik slov má věta
  Vlastní pohádka: vymyslete za pomoci paní učitelky krátkou pohádku z přírodního prostředí, nakreslete k ní obrázek.
 2. Matematika:
  Slovní úloha:
  • Jindra a Pavel se dohodli, že půjdou na filmové představení. Jindra se zastavil u Pavla, ale kamarád byl smutný. Rodiče ještě nebyli doma a on neměl peníze na kino. Nemáte doma prázdné láhve? Máme. A proč? Protože je vrátíme v obchodě a budeš mít na kino. Kolik lahví vrátili, když vstupenka stála 12 Kč a za jednu láhev dostali 2 Kč?
 3. Člověk a jeho svět:  zahrajte si ve dvou družstvech hru piškvorky s přírodovědnými otázkami (viz příloha)
 4. Otvírání studánek: připravte si báseň a píseň s přírodovědnou tematikou
 5. Strom přání: vytvořte ve třídě společně veliký strom (z vylisovaných listů, napište na lístečky, co byste si přáli změnit kolem sebe, a lístečky pověste na strom)
 6. Herbář listů: v podzimním období sbírejte listy z různých druhů stromů, vytvořte jednoduchý herbář
 7. Kimovka: zahrajte si Kimovu hra s různými druhy přírodovědných materiálů
 8. Exkurze: uskutečněte výlet do oblasti Zvířetic, seznamte se s přírodním prostředím, navštivte Středisko ekologické výchovy (fotografie z akce).

5. ročník

 1. Český jazyk: věta na tabuli: Používejte více obalů, které je možno recyklovat a které nekončí na skládkách v lese.
  • co znamená slovo recyklovat
  • najdi ve větě podstatná jména
  • urči jejich rod a číslo, které slovo je cizí, řekni jiná cizí slova
  Hra „Najdi obrázek podle názvu“ (po místnosti rozházíme kartičky s obrázky živočichů, každý žák obdrží kartičku s názvem a má za úkol najít daného živočicha, za správné přiřazení 1 bod)
  Hra „A–Z“ (žáci mají za úkol seřadit obrázky abecedně dle jmen živočichů)
 2. Matematika:
  Slovní úloha:
  • Jirka se dočetl, že 50 kg sběrového papíru může ve výběru papíru nahradit jeden strom. Rozhodl se, že se pokusí alespoň jeden strom zachránit. Tento měsíc má k odevzdání tři balíky. Jeden váží 21 kg, druhý 16 kg, třetí 19 kg. Podařilo se mu shromáždit dost papíru?
 3. Strom slibů: uspořádejte komunikaci v kruhu na téma, jak byste mohli změnit svůj životní styl, hesla napište na lístky a pověste na velký malovaný strom
 4. Otvírání studánek: naučte se báseň či píseň s přírodovědnou tematikou
 5. Ekohry: naučte se některé ekohry, ty, které se vám budou nejvíce líbit, napište na kartičky
 6. Pexeso: vyrobte vlastní pexeso s přírodovědnou tematikou
 7. „Studánka živé vody“: vypravte se do přírody hledat studánku, přineste vzorek vody. Exkurze k prameni sv. Prokopa na Klokočce, přinést vzorek vody

6. ročník

 1. Český jazyk: věta na tabuli: Změnit životní prostředí může částečně každý z nás, začít však je třeba ve svém nejbližším okolí.
  • najděte ve větě podstatná jména
  • seřaďte slova ve větě abecedně
  • vymyslete 5 vět týkajících se přírody
  • čím byste mohli zlepšit své okolí
 2. Matematika:
  Slovní úloha:
  • Jedna tuna recyklovaného papíru zachrání 20 stromů. Žáci se rozhodli přinést do školy veškerý nepotřebný papír. Pracovníci sběrných surovin zvážili celkem 7 tun. Kolik stromů žáci zachránili? Zjistěte, kolik papíru sesbírá vaše škola za jeden školní rok.
 3. Herbář rostlin: vylisujte 20 druhů léčivých rostlin a lučních bylin, vytvořte herbář
 4. „Voda, co je doma“: napište na papír, k čemu potřebujete v domácnosti vodu, popř. nakreslete obrázek
 5. Tajenka: Vytvořte tajenku s přírodovědnou tematikou, podobnou, jako je v příloze.
 6. Den Země – zúčastněte se sběru odpadků, naučte se některé ekohry
 7. Exkurze: výlet k přírodnímu prameni v obci Malá Bělá, přivézt vzorek vody

7.  ročník

 1. Český jazyk: věta na tabuli: Prázdné láhve nemusejí končit na smetišti, ale mohou se recyklovat.
  • je to věta jednoduchá, nebo souvětí
  • urči slovní druhy
  • přečti měkké souhlásky
  • najdi jednoslabičná slova
  • u podstatných jmen urči rod, číslo, pád
  Hra „Zásobník slov“: zahrajte si hru v kruhu, každý řekne 1 slovo týkající se přírody, kdo neví, vypadá
 2. Matematika:
  Slovní úloha:
  • Předpokládejte, že vypijete jednu limonádu za den. Kolik je vám let, kolik byste vypili limonád, kolik by to bylo prázdných láhví, kdyby limonády byly v litrových lahvích? Kolik byste spotřebovali kelímků na jedno použití, jestliže jeden kelímek má čtvrt litru?
 3. Piškvorky: zahrajte si hru ve dvou družstvech, otázky z přírodovědné oblasti. Některé otázky jsou uvedeny v příloze projektu.
 4. Slovo žáků k výchově o přírodě: uspořádejte komunikaci v kruhu o tom, jak žáci mohou sami přispět k ochraně přírody, své názory napište v heslech na kartičky a vložte do předem vyrobené ekoobálky.
 5. Vlastní výstava knih o životním prostředí: uspořádejte vlastní výstavu ve třídě z knih, encyklopedií a časopisů týkajících se přírodního prostředí.
 6. Návštěva filmu: navštivte filmové představení či pořad věnovaný problematice přírody
 7. Účast na Dni Země: účastněte se sběru odpadků ve vašem okolí, her v přírodě
 8. „Okno do krajiny“: nakreslete v přírodě obrázek krajiny
 9. Exkurze: návštěva vodárny Ryčkov (výroba pitné vody)

8. ročník

 1. Český jazyk: věta na tabuli: V pracovním vyučování si žáci barevně polepili krabici a do ní sypou papírový odpad.
  • je to věta jednoduchá, nebo souvětí
  • určete základní skladební dvojici
  • urči slovní druh některých slov
  • najdi slovo s nejvetším počtem slabik...
  Hra Kufr: zahrajte si obměnu televizní hry Kufr s přírodovědnými výrazy (studánka, potok, skládka, čistička, rezervace...)
 2. Matematika:
  Slovní úlohy:
  • 1. Z jednoho stromu se dá vyrobit 700 papírových sáčků. Ve velkém obchodě je spotřebují za dvě hodiny. Jeden pracovní den má 8 hodin. Kolik stromů by se zachránilo, kdyby lidé nosili plátěné tašky, za týden, měsíc?
  • 2. Ze 100 kg odpadu v domácnosti připadá přibližně na:
   potraviny 30 kg, papír 25 kg, popel 10 kg, sklo 10 kg, textil 10 kg, kov 8 kg, plasty 7 kg
  Vyřaďte všechny odpady, které je možno znovu použít (recyklovat), a vypočítejte, o kolik by se odpad snížil.
 3. Sledování spotřeby vody (fyzika): popovídejte si, jak odhadujete svoji osobní spotřebu vody za den. Jeden den si zkuste vést záznamy (př. Jedno spláchnutí WC je 6 l.). Použijte tabulku v příloze.
 4. Program zdravé výživy: vytvořte týdenní jídelníček zdravé výživy, zapište na papír, vyrobte si při Pv několik druhů zeleninových salátů.
 5. „Z říčky řeka, z řeky moře“: na slepou mapu Evropy zakreslete říčky, řeky a úmoří moře.
 6. „Voda v nás“ (lidské tělo): kolik % vody je v těle člověka, kolik by měl člověk vypít za den vody, kolik dní člověk vydrží bez vody?... a další zajímavosti o vodě a člověku napište na papír.
 7. Odbor životního prostředí: zajděte na odbor životního prostředí při OÚ a půjčte si film s ekologickou tematikou.
 8. Exkurze: návštěva čističky odpadních vod v Mladé Boleslavi

9. ročník

 1. Český jazyk: pracovní list Skrývačky: rozluštěte názvy stromů
  Rozhlasový pořad: připravte krátké vysílání ve školním rozhlase, seznamte ostatní žáky s datem 22. 4. a vyzvěte je k aktivní účasti na akci.
 2. Matematika:
  Slovní úlohy:
  • Při vytápění rodinného domku se spotřebuje ročně asi 13 t dřeva a 11 t hnědého uhlí. Při spálení tohoto množství dřeva se uvolní jako odpad 4 kg síry, 10 kg dusíku a popel ze dřeva, který lze použít na hnojení. Při spálení 11 t uhlí se uvolní 280 kg síry a 108 kg dusíku. O kolik více síry vzniká při spalování uhlí než dřeva? Co je pro Zemi lepší?
  • V České republice vzniká ročně 2 600 000 tun tuhého odpadu ročně. Kolik odpadu připadá na jednoho obyvatele za rok? Kolik je to na vaši rodinu?
 3. Pozdrav ke Dni Země: vyrobte při výtvarné výchově pohlednice s motivem ke Dni Země
 4. Mikroskopická laboratoř: při hodinách chemie mikroskopicky zkoumejte vzorky z různých vodních toků. Čím se liší? Co způsobuje znečištění?
 5. Horoskop: Který strom připadá vašemu narození? Přečtěte si horoskop v příloze, odpovídá skutečnosti?
 6. Přírodní rekordy: seznamte se v hodině přírodopisu s přírodními rekordy, najděte další v encyklopediích a zapište
 7. Ekologie řek: najděte v časopisech články a obrázky týkající se povodní a eroze řek. Nalepte na papír.
 8. Výrobek z odloženého a nepotřebného materiálu: vyrobte při Pv výrobek za použití starého materiálu (př. tašku ze staré zástěry, květináč z krabice...)
 9. Vlastní strom: zasaďte si svůj vlastní strom, zaznamenávejte jeho růst do tabulky

Otázky ke hře piškvorky

 1. Můžeme v lese rozdělávat oheň?
 2. Jak se musíme chovat v chráněné krajinné oblasti?
 3. Můžeme v lese zakládat skládky?
 4. Je správné používat spreje?
 5. Proč se vysazují nové stromy?
 6. Můžeme pít vodu z jakéhokoliv toku?
 7. Můžeme do lesa jezdit autem?
 8. Škodí továrny ovzduší?
 9. Vydrží člověk týden bez vody?
 10. Co znečišťuje ovzduší v Mladé Boleslavi?
 11. Která zvířata patří mezi ohrožené druhy?
 12. Proč musíme šetřit papírem?
 13. Co znamená slovo recyklace?
 14. Můžeme v lese křičet?
 15. Co znamená zdravý životní styl?
 16. Vyjmenuj některé léčivé byliny.
 17. Co potřebuje rostlina k růstu?
 18. Je na vesnici zdravější vzduch než ve městě?
 19. Je ve vašem okolí pramen čisté vody?
 20. Co znamená koloběh vody?

Problematika ekologie vede žáky k zaujetí aktivního postoje o dění kolem sebe a k zamyšlení nad vlastním životním stylem. Jedná se o praktické úkoly, které se vztahují k člověku a možnostem ovlivnění jeho prostředí.

Reflexe

Příspěvek je určen učitelům základních škol praktických jako inspirace či jedna z možností, jakým způsobem lze realizovat prvky environmentální výchovy ve vyučování. Problematika ekologie vede žáky k zaujetí aktivního postoje o dění kolem sebe a k zamyšlení nad vlastním životním stylem. Jedná se o praktické úkoly, které se vztahují k člověku a možnostem ovlivnění jeho prostředí.

Jedním z úkolů projektu je prohlubovat zájem žáků o pobyt v přírodě, uskutečnit návštěvu chráněných oblastí našeho okresu, vypěstovat kladný vztah ke zvířatům a podílet se na jejich ochraně. Projekt by měl zároveň přispět k účelnému využité volného času a napomoci nám udělat malý krůček pro náš zdravější život.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Věra Holotová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
24. 5. 2011
Obsahově zajímavý příspěvek, precizně zpracovaný.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí obsahu sdělení a přiměřeně na něj reaguje
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k učení
 • dokáže vyhledávat a využívat informace v praktickém životě
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • nenechá se při řešení problému odradit nezdarem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Základní podmínky života
 • Základní vzdělávání - lehké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

sady obrázků s přírodní tematikou, pracovní listy, plody a listy stromů, papír, tužka, plánky, mapy přírodní oblasti