Odborný článek

Hiporehabilitace

22. 12. 2010 Speciální vzdělávání
Autor
Mgr. Irena Dudková

Anotace

Příspěvek se zabývá hiporehabilitací jako předmětem speciálně pedagogické péče o středně těžce až těžce mentálně postižené žáky v základní škole speciální v Novém Jičíně.

Úvod

Příspěvek se zabývá kompletní přípravou a průběhem hiporehabilitace na základní škole speciální v Novém Jičíně. Jsou zde uvedeny zkušenosti a praktické poznatky při hiporehabilitaci u žáků se středně těžkým až těžkým mentálním postižením. 

Cíl

Seznámit speciální pedagogy vyučující na základních školách speciálních se základy hiporehabilitace.

Hiporehabilitace v ZŠ speciální a MŠ speciální Nový Jičín, Komenského 64

Rozdělení hiporehabilitace

Hiporehabilitace je zastřešujícím a nadřazeným názvem pro všechny aktivity a terapie v oblastech, kde se setkává kůň a člověk se zdravotním postižením.

Jde o moderní rehabilitační metodu s komplexním bio-psycho-sociálním působením na lidský organismus. Přenášením pohybu koňského hřbetu na lidské tělo dochází ke stimulaci centrálního nervového systému. Aby se klientovi mohli věnovat příslušní odborníci podle typu jeho postižení a aby tak terapie mohla dosahovat co nejlepších výsledků, rozdělila se tato komplexní metoda do dalších odvětví:

 • hipoterapie
 • léčebné pedagogicko-psychologické ježdění
 • sport handicapovaných

Hipoterapie

Pro dítě s pohybovou poruchou je prvním stupněm kontaktu s koněm většinou hipoterapie, kde fyzioterapeut/ergoterapeut využívá trojrozměrného pohybu koňského hřbetu k ovlivnění neuromuskulární funkce klienta (metoda fyzioterapie). Pohyb koňského hřbetu se přenáší přes pánev klienta na jeho trup a vyvolává pohybový vzor, který je stejný jako při lidské chůzi. Dále hipoterapie působí na zlepšení koordinace, rovnováhy, chůze, běhu a skákání, dýchání, svalového napětí, zlepšení v statickém a dynamickém držení těla, stabilitě hlavy, trupu a končetin, rozvíjení svalové síly, samoobsluhy, sebevědomí, radosti ze života atd.

Při hipoterapii je kůň vždy veden vodičem v kroku. Klient je z hlediska ovládání koně pasivní a je na koni různě polohován za účelem dosažení terapeutického cíle. Klient je vždy jištěn z obou stran koně fyzioterapeutem/ergoterapeutem a asistentem. Klient je vždy zařazen do programu na základě písemného doporučení lékaře.

Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění (LPPJ)

Do cílové skupiny klientů, u kterých je tuto metodu práce vhodné uplatňovat, patří děti i dospělí s mentálním postižením, s poruchami chování, lehkou mozkovou dysfunkcí, děti s logopedickými vadami, hyperaktivitou či poruchami učení, se smyslovými vadami či děti v institucionální péči. Na tyto skupiny klientů má jízda na koni významný psychologický dopad. Při správném vedení zvyšuje jízda na koni sebehodnocení klienta, navozuje relaxaci a nabízí prostor pro lepší komunikační podmínky. Ježdění na koni nabízí možnost vytvoření interakce mezi terapeutem, koněm a klientem. Při skupinové terapii se pak rozšiřuje tato možnost o interakci mezi jednotlivými členy terapeutické skupiny. Hlavním cílem léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na koni je podpora sebedůvěry klienta prostřednictvím cvičení samostatnosti, obratnosti a odvahy, rozvoj komunikace vůči zvířeti i terapeutovi, tlumení agresivity, výchova k zodpovědnosti a kázni. LPPJ nabízí mnoho způsobů práce. Do terapie se zařazuje práce ve stáji i příprava koně pro ježdění (čištění a sedlání). Lze kombinovat hry a práci klienta s koněm ze země s činnostmi prováděnými ze sedla. Volba konkrétní metody práce závisí na podmínkách, ve kterých se hiporehabilitace provádí, a také na druhu postižení klienta. Vedení této oblasti hiporehabilitace je nejčastěji v rukách speciálních pedagogů, psychoterapeutů, logopedů, psychologů atd., kteří prošli kurzem Léčebného pedagogicko-psychologického ježdění na koni.

Sport handicapovaných – Parajezdectví

Parajezdectví, původně pod názvem Sportovní ježdění handicapovaných, je sport pro osoby se zdravotním postižením. Je založen na aktivním ovládání koně klientem. Za použití speciálních pomůcek nebo změněné techniky se klient učí voltižní cviky, jízdě na koni nebo jeho ovládání v zápřeži. S ohledem na stupeň zdravotního postižení se klient může také zúčastnit sportovních soutěží. Existují různé disciplíny – paradrezura, paravoltiž, parawestern, paravozatajství atd. Lekci vede instruktor s licencí na určitou jezdeckou disciplínu. Tento instruktor by měl mít znalost zdravotního stavu svých klientů a přizpůsobit mu metodu výcviku. Je doporučeno, aby sportovec se zdravotním postižením byl přijat do programu na základě písemného lékařského doporučení a vyšetření fyzioterapeutem, který také spolupracuje na stanovení výcvikového plánu.

Alternativní forma výuky v naší škole

Léčebné pedagogicko-psychologické ježdění na koni (LPPJ) patří k významným formám psychoterapie, při nichž je uplatňováno pozitivní působení zvířat na člověka. Léčebné působení prostřednictvím koní patří nesporně mezi nejvýznamnější moderní terapeutické prostředky.

Autor Irena Dudková
1. Autor © Irena Dudková

Již samotná atmosféra ve stáji a na koni je velmi neobvyklá a má silný pozitivní emoční náboj, jehož důsledkem je obvykle zvýšená snaživost dítěte a zlepšení celkového psychického rozpoložení. U dětí, které pravidelně docházejí na lekce ježdění na koni, pozorujeme rozvoj nových dovedností a návyků. Dochází ke zlepšení koncentrace pozornosti, komunikace, kázně a celkové koordinace pohybů. LPPJ také přispívá k utužování zdraví.

Autor Irena Dudková
2. Autor Irena © Dudková

Ježdění na koni je jednou z alternativních forem výuky, které nabízí ZŠ a MŠ speciální Nový Jičín svým dětem a žákům. Probíhá po celý rok v dopoledních i odpoledních hodinách na Ranči Hermelín, pod vedením speciální pedagožky a hipoterapeutky Mgr. Ireny Dudkové a za asistence dalších učitelů a vychovatelů. Odpoledne jsou přítomni také rodiče dětí.

Lekce trvají 15–30 minut. Délka trvání lekce se řídí zásadně aktuálním stavem a diagnostikou žáka a probíhá buď individuálně, nebo skupinově. Terapie nespočívá jen v samotném ježdění na koni, její součástí je i příprava koně – čištění, kartáčování, hlazení, krmení, úklid stáje, pomoc při nauzdění a nasedlání a vodění koně.

Samotné ježdění je prováděno rovněž podle diagnózy, buď na venkovní jízdárně, nebo v kryté hale, a to formou cvičení, polohování a her.

Pro některé postižené žáky je jízda na koni jedním z mála sportů, jichž se vůbec mohou zúčastnit. V letošním roce proběhl VII. ročník Jezdecké olympiády pro žáky speciálních škol a stacionářů. O tuto akci je mimořádný zájem, neboť sportovních akcí pro handicapované děti a žáky je stále ještě nedostatek. Nemají možnost ukázat, že i oni jsou schopni naučit se a předvést mimořádné schopnosti. Na závodech bývá skvělá atmosféra, a to jak mezi soutěžícími, tak i mezi diváky.

Průběh terapie a organizace

Skupinu žáků navštěvujících LPPJ máme rozdělenou do tří skupin – podle délky trvání docházky na Ranč, šikovnosti a zručnosti.

Každá skupina má vypracovaný roční plán s cílem a úkoly pro každého žáka, které jsou zaměřeny na práci ve stáji, hry a ježdění.

9.00 – 9.45 Pracovní terapie

1. skupina – zametání stáje
2. skupina – úklid boxů, vození sena a pilin, krmení a napájení koní a poníků
3. skupina – úklid v okolí stáje

10.00 – 10.20

Čištění koní a poníků pod vedením pedagogů a asistentů. Starší žáci zvládají s drobnou pomocí přípravu koně k jízdě – sedlání a uzdění.

10.20 – 11.45 Ježdění na koních

Děti a žáci nasedají a sesedají z rampy za přímé pomoci asistenta a hipoterapeuta. Po celou dobu terapie mají na hlavě bezpečnostní helmu.

Asistent vede koně a hipoterapeut dbá na bezpečnost, správný sed a vybírá vhodné cvičení pro terapii. Bezpečnost svého dítěte při jízdě na koni po celou dobu zajišťuje rovněž rodič.

Děti většinou na koni sedí. Kůň má terapeutická madla a deku, aby bylo dosaženo přímého kontaktu s koněm, vnímání tepla a prožívání pohybu. Základem polohy je vzpřímený sed s úchopem za madla.

Žáci s těžkým tělesným postižením jezdí na koni vleže na břiše přes hřbet koně, v poloze „indián“. Jde převážně o relaxační jízdu, prožívání tepla a vnímání pohybu koně.

Děti s instabilitou jezdí na koni v asistenčním sedu. Vyškolený asistent sedí za dítětem a napomáhá udržení optimální polohy. Také provádí cvičení přímo s dítětem. Rodič nebo vychovatel po celou dobu terapie chodí vedle koně a dbá na bezpečnost.

Cvičení prováděná na koních

 • nasednutí z rampy a sesednutí,
 • volná jízda na koni, navození stabilizovaného sedu,
 • dechová cvičení určená k uvolnění dýchacích svalů,
 • relaxační cvičení a hry k uvolnění a hlubšímu vnímání pohybů koně,
 • předklon k šíji koně, natažení horních končetin vpřed, pohlazení koně…,
 • hry na procvičení jemné motoriky a uvolnění paží – podávání předmětů,
 • střídavé upažení horních končetin při jízdě,
 • jízda se zavřenýma očima, odbourávání strachu, plnější vnímání pohybu koně,
 • házení a chytání míče při jízdě,
 • hry na zvýšení koncentrace pozornosti – procvičování písmen, popis obrázků, předmětů na jízdárně,
 • činnosti k upevnění pravo-levé orientace v prostoru,
 • cvičení a hry k rozvoji rytmizace a komunikace,
 • jednoduchá drezurní cvičení, povely k zastavení, ke klusu, ke kroku,
 • vodění koně v jízdárně pod dohledem dospělého.
Autor Irena Dudková
3. Autor © Irena Dudková
Autor Irena Dudková
4. Autor © Irena Dudková

Pracovní činnosti vykonávané ve stáji

 • zametání, manipulace s nářadím – vidle, lopaty, hrábě, kolečka,
 • úklid stájových boxů,
 • ježdění s kolečky – vyvezení na odstavenou vlečku,
 • krmení koní a napájení,
 • čištění, kartáčování.
Autor Irena Dudková
5. Autor © Irena Dudková
Autor Irena Dudková
6. Autor © Irena Dudková

Akce pro zpestření LPPJ

 • Jarní měsíce – setkání žáků pomocných škol – hry, soutěže na koních a v manuální zručnosti.
 • Týdenní rehabilitační pobyt – vyjížďky, rehabilitační ježdění, soutěže, relaxace.
 • Ukončení školního roku společně s rodiči.
 • Jezdecká olympiáda pro žáky a klienty ZŠ speciálních a ÚSP.
Autor Irena Dudková
7. Autor © Irena Dudková

Ranč Hermelín

Sportovní stáj je umístěna v klidném prostředí na okraji města. Patří soukromému majiteli, který chová téměř 30 koní pro sport, turistiku a hiporehabilitaci.

S majitelem Ranče máme uzavřenou smlouvu na hipoterapeutické služby a s nimi spojené další aktivity: psychoterapeutické pobyty, setkání žáků a klientů z různých speciálních škol a ÚSP, jezdecké olympiády a další.

Majitel stáje provozuje nejen hiporehabilitaci, ale vede i jezdecké oddíly, pořádá letní tábory a řadu sportovních soutěží a přehlídek.

Pro účely LPPJ má vyčleněny dvě ochotné, spolehlivé a klidné kobyly.

Koně, kteří LPPJ vykonávají:

LPPJ vykonávají speciálně cvičené kobyly. Jsou velmi přátelské, hodné a zvyklé na všechny věkové a zdravotní kategorie klientů. Samozřejmě za tím stojí mnoho hodin práce a tréninku. Jsou každý den trénovány a věnujeme jim maximální péči. Tréninky probíhají přirozenou komunikací. Metoda tréninku spočívá v přirozeném napojení s koněm, kdy kůň pro nás pracuje dobrovolně, formou zábavy, a proto rád. To se samozřejmě pozitivně odráží při práci s klienty, kdy klient brzy ztratí strach a obavy z tak velkého zvířete.

Autor Irena Dudková
8. Autor © Irena Dudková

Kobyly jsou mustangové, jmenují se Šína a Šona a je jim 16 let. Práci s klienty provádějí spolehlivě již 8 let.

Reflexe

Příspěvek je možno použít jako inspiraci při výuce středně až těžce mentálně postižených žáků při výuce na základních školách speciálních a ve všech ostatních institucích, které se vzdělávání takto postižených zabývají.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Irena Dudková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • prokazuje získanou sebedůvěru při vystupování v neznámém prostředí
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence komunikativní
 • poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními formami komunikace
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá problémové situace a řeší je s pomocí naučených stereotypů i získaných zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Osobnostní rozvoj
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí
 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální rozvoj

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí