Odborný článek

Exkurze ve výuce

13. 6. 2011 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Jiřina Svobodová

Anotace

Exkurze jsou důležitou součástí výuky. Jejich přínos pro žáky do značné míry závisí na promyšlené přípravě učitele.

Exkurze představují jednu z klasických organizačních forem výuky. Jsou neodmyslitelnou součástí výuky přírodovědných i společenskovědních předmětů. Realizovány jsou mimo školní prostředí, v terénu nebo jako návštěva odborného pracoviště či muzea. Základním specifikem  exkurze je propojení teoretických poznatků s praxí, uplatňují se při ní metody pozorování objektů a procesů, ale může se jednat také o setkání a diskusi s odborníky z praxe přímo na jejich pracovišti nebo kombinaci předchozích aktivit.

Cíl:

Cíl je při plánování exkurze prvořadý. Cíl musí respektovat specifika žáků (věk, předchozí poznatky a praktické zkušenosti, fyzická zdatnost).

Při plánování exkurze si musíme uvědomit:

 • co má žákům přinést,
 • které poznatky z výuky budou žáci využívat,
 • které praktické dovednosti mohou žáci získat,
 • jak ji zařadíme do předmětových osnov.

Exkurze může být zařazena jako:

 • motivační – jako výchozí bod pro další výuku konkrétního tématu,
 • průběžná – k získávání nových poznatků a dovedností,
 • závěrečná – k  upevnění získaných poznatků a získání nových praktických zkušeností, pochopení souvislostí mezi teorií a praxí.

Exkurze by měla být smysluplně zařazena do kontextu výuky předmětu, ale zároveň nesmí výrazně narušovat harmonogram ostatních školních aktivit. Zejména u vícedenních výjezdů je třeba o termínu zařazení komunikovat s ostatními pedagogy a vedením školy, aby tak nedocházelo ke zbytečným konfliktním situacím. Výhodné je s těmito aktivitami už počítat ve školním vzdělávacím programu nebo při sestavování harmonogramu mimoškolních aktivit na konkrétní školní rok.

Polodenní nebo jednodenní exkurze (návštěva botanické nebo zoologické zahrady, muzea, vědecké instituce) bývají zpravidla monotematické, vícedenní exkurze představují příležitost komplexního propojení tematických celků nebo i možnost spolupráce mezi pedagogy různých předmětů.

Každá exkurze by měla být dobře připravená. V dostatečném časovém předstihu musí žáci a jejich rodiče dostat informace o:

 • zaměření exkurze,
 • termínech a místech,
 • potřebném základním vybavení,
 • předpokládaných nákladech (event. i o způsobu jejich vyúčtování – zejména u vícedenních akcí).

Exkurze by měla být nedílně propojena s výukou. Z tohoto důvodu je důležité si včas promyslet její náplň, zadat žákům přípravné úkoly, připravit pracovní listy a promyslet si, jak výsledky z exkurze zařadit do následné výuky.

Realizace vícedenní exkurze:

Zajištění exkurze zpravidla zcela spočívá na pověřeném učiteli a mnohdy si kromě přípravy konkrétního obsahu a pracovních materiálů pro žáky vyžádá množství času k zajištění potřebné administrativy – korespondence, telefonátů, přípravy seznamů apod.

Na co se zaměřit a kterých chyb se vyvarovat, které otázky si položit před začátkem realizace?

1. Obsahová náplň, příprava programu:

- Zajistíme program pouze vlastními silami ve spolupráci s kolegy?

Jeví se jako nejjednodušší a nejlevnější řešení. V průběhu exkurze vše máte ve svých rukách, ale neodpočinete si ani na chviličku.

- Objednáme exkurzi na klíč a domluvíme se na jejím obsahu s pořádající agenturou/odborným průvodcem?

Pomohou vám zkušenosti těch, kteří již program vyzkoušeli.

- Domluvíme si předem některé části programu s externími spolupracovníky?

Zpravidla jedna z nejčastějších variant, náročná z hlediska zajištění a časové návaznosti dílčích fází exkurze, finančně úsporná.

- Připravíme materiály pro žáky.

Osvědčilo se zadat některé úkoly skupinám nebo jednotlivcům předem. Už při cestě autobusem na místo mohou skupiny prezentovat svá témata; připravíme pracovní listy k některým aktivitám, žákům je předáme v průběhu exkurze nebo v jejím závěru.

- Připravíme časový harmonogram, dozory nad žáky.

2. Cíl cesty:

 • u exkurzí za historií a kulturou bývá předem zřejmý, odvíjí se od samotného cíle exkurze,
 • u komplexních přírodovědných exkurzí spojených s turistickými aktivitami je výhodou, pokud organizátor lokalitu dobře zná. Dopředu je dobré zvážit alternativní variantu programu pro případ dlouhodobě nepříznivého počasí.

3. Doprava, ubytování a stravování:

 • většina komunikace o těchto otázkách by měla být vedena písemně, s jasně vymezenými podmínkami pro obě strany,
 • vyplatí se jednat se subjekty, s nimiž už někdo z kolegů měl dobrou zkušenost,
 • je důležité předem si zajistit kontakty pro nepředvídané situace, např. číslo mobilního telefonu řidiče, majitele penzionu, externích spolupracovníků,
 • před cestou se vyplatí připravit si seznamy osob s údaji, které požaduje ubytovatel. 

4. Před cestou:

- Stanovíme pravidla:

Exkurze je školní akcí, vztahují se na ni pravidla ukotvená ve školním řádu. Ve spolupráci s žáky je možné domluvit se ještě na dalších. Seznámení s pravidly žáci potvrzují svým podpisem.

- Předáme žákům písemné informace:

 • o cestě, jejím programu a časovém harmonogramu,
 • o zabezpečení ubytování (s důležitými kontakty), možnostech stravování, způsobem vyúčtování (storna),
 • s důležitými instrukcemi (povinné a doporučené vybavení).

- Připravíme si s sebou základní vybavení pro poskytnutí zdravotnické pomoci.

5. Po návratu:

Je třeba provést zhodnocení exkurze a její vyúčtování. Zhodnocení provádějí všichni účastníci, žáci i pedagogové.

 • Odpovídal časový plán?
 • Jaká byla náročnost úkolů?
 • Byla by exkurze pro žáky zajímavá?
 • Co se nepovedlo?
 • Jak by bylo možné organizaci a jednotlivé aktivity zlepšit?

Zpětná vazba je pro přípravu podobných akcí velmi důležitá.

Výuka by měla přirozeně navazovat na výstupy exkurze a využívat jejich výsledků. Studenti odevzdají vyplněné pracovní listy, zpracují materiály z exkurze, výstupy zdokumentují např. v podobě herbářů, prezentací nebo posterů či nástěnky, k výsledkům cesty lze uspořádat ve škole besedu.

Organizace školních exkurzí není pro učitele jednoduchá ani výhodná záležitost, přináší spoustu starostí, stresů, ale i radosti, když se výsledek podaří. Všechno se beze zbytku dopředu naplánovat nedá, ale pečlivá příprava je základem dobrého výsledku. Ze zkušenosti mohu potvrdit, že opakování akce už po organizační stránce znamená polovinu práce.

Žáci získávají nové poznatky a zkušenosti z bezprostředního kontaktu se světem, který nás obklopuje. Krátký pobyt mimo školní lavice jim přináší i spoustu dalších zážitků, na které se nezapomíná. Ta trocha starostí s organizací nám za to stojí.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Jiřina Svobodová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Článek pro obor:

Přírodopis