Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "ekonomie"

Zobrazit na úvodní stránce článků

RSS Titulka > Modul články > Články s klíčovým slovem "ekonomie"

Seřadit dle: Datum publikace, Nejnovější
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Slavné dny pro ZŠ: Den krachu na newyorské burze

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
Žáci jsou prostřednictvím aktivity seznámeni s příčinami, průběhem a „kolotočem“ velké hospodářské krize (The Great Depression) především v souvislosti se situací ve Spojených státech. Lekce se zaměřuje na popis a objasňování různých projevů a dopadů krize v globálním kontextu. Aktivita pracuje se žákovskými prekoncepcemi a předjímáním, předpokládá, že učiteli umožní nejen dát prostor žákovskému „objevování“ tématu, ale také, že mu umožní sledovat různé způsoby žákovských učení. Dále pracuje s interpretací fotografie a filmového dokumentu.
Autor Josef Märc

Trh a ekonomické aspekty moci

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Stať se zabývá ekonomickými aspekty moci. Je v ní konstatováno, že moc není bezprostředně předmětem zkoumání ekonomické teorie, a to i přes to, že i ekonom je konfrontován s projevy moci. Právě tam, kde začne uvažovat o ekonomických problémech v širších souvislostech a vstoupí na pomezí ostatních společenských věd, vzniká prostor, kde může začít i on uvažovat o moci a jejích ekonomických aspektech.
Autor Milena Tichá

Ekonomické myšlení a hospodářská politika

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Studie vymezuje specifické rysy ekonomických teorií a hospodářské politiky. Charakterizuje možnosti a meze dialogu v ekonomii, a to jak na úrovni obecné ekonomické teorie, tak v rovině hospodářské politiky s rozlišením hospodářské politiky jako teorie a hospodářské politiky jako praktické činnosti.
Autor Milena Tichá

Čas a ekonomické rozhodování

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Stať ukazuje na úlohu času při ekonomickém rozhodování v rámci tržní ekonomiky, na vybrané problémy, které vnáší čas do tohoto rozhodování a vymezuje možnosti a meze jejich řešení.
Autor Milena Tichá

Smysl ekonomické aktivity a ekonomického vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Stať ukazuje na smysl ekonomické aktivity lidí zaměřené na tvorbu bohatství v tržní ekonomice a na úskalí vyplývající z toho, že trh, který funguje na základě soukromého vlastnictví výrobních zdrojů, dokáže ocenit jen ty produkty, které je možno si přisvojit. Ekonomie dokáže postihnout jen ekonomickou dimenzi lidského jednání a chování, jeho mimoekonomický rozměr zachytit nedovede. Proto je důležité, aby byly v dostatečné míře pěstovány také ostatní společenské vědy, etika a filosofie. Dokáží pečovat o bohatství společnosti v jiném než pouze ekonomickém slova smyslu. V tom je jejich role nezastupitelná, protože bez kultivace duchovního bohatství společnosti je dlouhodobý ekonomický rozvoj nemožný. Z tohoto důvodu by smyslem ekonomického vzdělávání mělo být nejen získávání vědomostí o tom, jak tvořit a zvyšovat osobní bohatství, ale zejména rozvíjení takových postojů, které povedou k odpovědnému ekonomickému rozhodování a ke svědomitému hospodaření s osobním, rodinným, ale také veřejným majetkem.
Autor Milena Tichá

Google Earth (nejen) ve výuce zeměpisu a dějepisu

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Google Earth není jen lepším glóbusem, který umožní propojit ICT a zeměpis, ale nabízí toho mnohem více – od možnosti procházek antickým Římem až po sledování aktuálních klimatických jevů. Může tak být velice zdatným pomocníkem nejen při výuce zeměpisu či dějepisu, ale také dalších předmětů, jakými jsou sociální vědy, ekologie a mnohé další.
Autor Jana Vaňková

Možnosti a meze dialogu v ekonomii a výchova k ekonomickému myšlení

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Při výchově k ekonomickému myšlení a rozhodování se setkáváme s celou řadou protichůdných stanovisek a postojů k řešení jednotlivých ekonomických problémů. Vzniká otázka, jak se v široké škále různorodých názorů orientovat a zda probíhá mezi ekonomy v odborných kruzích takový dialog, který vytváří předpoklady pro nalezení určitého kompromisu. Tento příspěvek vymezuje specifické rysy dialogu v ekonomii. Charakterizuje jeho možnosti a meze, a to jak na úrovni obecné ekonomické teorie, tak v rovině hospodářské politiky – s rozlišením hospodářské politiky jako teorie a hospodářské politiky jako praktické činnosti.
Autor Milena Tichá

Etické aspekty finančního vzdělávání

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek ukazuje na některá možná úskalí výchovy k ekonomickému myšlení. Vyzdvihuje interdisciplinární přístup k finančnímu vzdělávání. Klade důraz na zohlednění etických kritérií hodnocení při výchově k ekonomickému rozhodování.
Autor Milena Tichá

Vztah finanční a ekonomické gramotnosti

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se snaží propojit problematiku finanční a ekonomické gramotnosti ve výuce na středních školách. Autor dochází k závěru, že zásadním předpokladem k získání finanční gramotnosti je znalost principů ekonomie, a proto obhajuje výuku finanční gramotnosti v (samostatném) předmětu ekonomie.
Autor Martin Slaný

Etická a ekonomická kritéria rozhodování

Gymnaziální vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Článek se zabývá klíčovými problémy ekonomického myšlení a rozhodování. Základní ekonomické kritérium rozhodování (ziskové) je konfrontováno se zásadami rozhodování vycházejícími z ostatních společenských věd. Ukazuje na jejich rozporuplnost. Východisko vidí v interdisciplinárním přístupu k řešení společenských, a tedy také ekonomických problémů.
Autor Milena Tichá
Celkem: 10