Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
RSS Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Seřadit dle: Podle autora, Vzestupně
Podle názvu:
Podle autora:
Počet komentářů:
Datum publikace:
Počet zobrazení:

Zdravý životní styl

Odborné vzdělávání
Informativní příspěvek
Příklad dobré praxe je ukázkou využití sportovní dovednosti žáků a nadšení pedagogů pro osvojení si pravidel zdravého životního stylu. Harmonizační kurzy pro žáky prvních ročníků přispívají k navázání neformálních vztahů mezi žáky a pedagogy.
Autor Ilona Tesařová

Košů není nikdy dost

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Příklad dobré praxe zachycuje možnosti zařazení průřezových témat do výuky. Využívá takové metody, formy a postupy práce, které jsou založené na prožitcích a zkušenostech žáků. Jedná se zejména o kooperativní učení (skupinové řešení problémů, diskuse, simulace, projekty), nebo individuálního učení (seminární práce, referáty). Princip práce spočívá v tom, že žáci zpracují úkoly týkající se životního prostředí. Náměty a jejich realizace napomáhají posílení a rozvoji klíčových kompetencí. Žáci řeší problémové situace, při nichž prokazují kreativitu, schopnost komunikace a kooperace, práce s informacemi a manuální zručnost. Jako tématický celek byla aktuálně zvolena environmentální výchova spadající do průřezového tématu Člověk a životní prostředí, které se aplikuje v předmětu základy ekologie. Škola vede žáky v rámci předmětu základy ekologie k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání každého jednotlivce. Podněcuje k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí v areálu školy a jejím okolí.
Autor Iva Trefilová

Elektroinstalace v praxi

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
uč.hodina
Elektroinstalace, v tomto konkrétním případě tedy zapojování světelných okruhů, je ukázkou několika výukových metod. Z klasických slovních metod se jedná o vysvětlování, z metod názorně demonstračních je to předvádění a pozorování, instruktáž, z metod dovednostně praktických se jedná o vytváření dovedností. Z oblasti komplexních výukových metod je to skupinová a kooperativní výuka, individuální výuka, samostatná práce žáků a především netradiční komplexní výuková metoda brainstorming.
Autor Jan Kašpar

Jak jsme přistupovali k tvorbě ŠVP

Odborné vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Česká zemědělská akademie v Humpolci, střední škola, patří ke středním odborným školám, které byly osloveny v souvislosti se zpracováním svého školního vzdělávacího programu v rámci projektu Pilot S.V tomto příspěvku uvádím některé zkušenosti s tvorbou ŠVP pro obor agropodnikání.
Autor Jan Michálek

Abeceda managementu

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
V rámci zkvalitňování podpory řídících pracovníků ve školství vám nabízíme několik textů, které se zabývají základy managementu.
Autor Jaroslav Jindra

Abeceda managementu – Typy porad a jejich příprava

Základní vzdělávání
Teoretický příspěvek
odborný příspěvek
Příspěvek se zabývá typy pracovních porad a vyjadřuje se k jejich přípravě.
Autor Jaroslav Jindra

Předmět PRAXE v novém kabátě

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Předmět praxe je odborným předmětem, ve kterém žáci vykonávají především praktické činnosti, které jim umožňují ověřovat si v praxi teoretické vědomosti a poznatky získané v odborných předmětech, poznávat pracovní postupy a podmínky jednotlivých dílčích operací a posuzovat vhodnost volby různých postupů, nástrojů a podmínek. Tento předmět se vyučuje v oboru strojírenství a je zařazen do prvních tří ročníků čtyřletého studia a je dotován třemi vyučovacími hodinami v prvním ročníku a čtyřmi vyučovacími hodinami ve druhém a třetím ročníku. Jeho cílem je skloubit teoretické znalosti s každodenní strojírenskou praxí. Při práci žáků ve větších skupinách dochází často k tomu, že někteří pracují aktivně a jiní se pouze vezou. Proto jsme se rozhodli že změníme styl práce a budeme žáky motivovat zadáním určitého problému a rozdělíme skupinu na dvojice. Při práci ve dvojicích se žáci snaží zadaný úkol plnit co nejlépe. Jejich snahu kladně ovlivňuje i určitý prvek soutěživosti. Tato metoda umožňuje rozvíjet kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, kompetenci sociální a personální. Při praktické výuce všichni zhotovují stejnou strojní součástku, ale každá dvojice má k dispozici jiný nástroj, jiný typ stroje a volí si vlastní technologický postup. Na závěr žáci společně vyhodnotí, který technologický postup je nejlepší a který nástroj a typ stroje jsou nejvhodnější.
Autor Jiří Fanta

Play-i jako hračka rozvíjející logické myšlení

Základní vzdělávání
Informativní příspěvek

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Informace o projektu zavádějícího do výroby nové převratné hračky pro děti v podobě programovatelné dvojice robotů Bo a Yana, které rozvíjejí algoritmické myšlení hrou a sledují intelektuální vývoj od předškolního věku až po SŠ.
Autor Karel Moldřík

Individuální tematický den odborného výcviku – VEGETARIÁNSTVÍ

Odborné vzdělávání
Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Den odborného výcviku je příkladem toho, jak učit jinak. Již z titulu vyplývá, že se jedná o určité dny, kdy se učitel se svými žáky věnuje určitému tématu a práci jinak. Výukový cíl je stanoven tak, aby byl komplexní, což znamená, že plánované změny v osobnosti žáka jsou zaměřeny na tři oblasti osobnosti žáka ( kognitivní – poznatkovou, psychomotorickou i na oblast afektivní – postojovou.) Výuka má vazbu na několik vyučovacích předmětů, vzdělávacích oblastí, průřezových témat a rozvíjení kompetencí k řešení problémů, kompetencí sociálních a personálních, kompetencí k učení a komunikativních kompetencí.
Autor Ludmila Krčmová

Raspberry Pi a možnosti jeho praktického použití

Základní vzdělávání
Praktický příspěvek
zkušenost

Článek je součástí učitelského Spomocnika na adrese https://spomocnik.rvp.cz.

Pokračování zprávy o miniaturním počítači vyvinutém s cílem podpořit výuku programování na všech stupních škol.
Autor Lukáš Kotek
Celkem: 2152