Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání - středně těžké mentální... > Pedagogická intervence u žáka s kortikálním...

Ikona prakticky

Pedagogická intervence u žáka s kortikálním postižením zraku a mentálním postižením

Ikona inspiraceIkona modul
Autor: Lenka Džambiková
Anotace: V tomto příspěvku je popsáno kortikální postižení zraku v kombinaci s mentálním postižením. Naleznete zde praktické pomůcky, které používáme při výuce žáků s takovýmto postižením.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » chápe jednoduché, běžně užívané texty, záznamy a obrazové materiály
 2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Kompetence k učení » používá učebnice, učební materiály a učební pomůcky
 3. Základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Kompetence komunikativní » poznává známé osoby a dorozumívá se s nimi verbálními nebo nonverbálními formami komunikace
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Jazyková komunikace » 2. stupeň » Řečová výchova » komunikovat vhodně v běžných situacích a zvládat základní pravidla komunikace
 2. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Rozumová výchova » Rozvíjení poznávacích schopností » vnímat a uspokojovat základní životní potřeby, sdělit své pocity a upozornit na zdravotní potíže
 3. základní vzdělávání - těžké mentální postižení » Člověk a komunikace » Řečová výchova » Rozvíjení komunikačních dovedností » sdělit svá přání a potřeby - verbálním nebo nonverbálním způsobem
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Osobnostní rozvoj
 2. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Sociální rozvoj
 3. Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení » Osobnostní a sociální výchova » Morální rozvoj
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: uvedené v textu
Klíčová slova: jemná motorika, kortikální postižení zraku, speciálně pedagogické metody, speciálně pedagogická péče, hrubá motorika

Úvod:

Kortikální postižení zraku je postižení, k němuž došlo následkem poranění mozku, nebo tím, jak se uspořádání mozku konfigurovalo během prenatálního vývoje. Příčinou je možná hypoxie, asfyxie, krvácení do mozkových komor při poškození motorických neuronů, infekce, traumata, ale i domácí násilí.

Cíl výuky:

Cílem příspěvku je obeznámit speciální pedagogy pracující s žáky s mentálním postižením v kombinaci se zrakovým postižením s možností používání pomůcek a také je celkově informovat o tomto postižení a přístupu k žákům s tímto postižením.

Toto postižení výrazně ovlivňuje, jakým způsobem člověk chápe vizuální informace přijímané zrakem.  Mohou se vázat jiná smyslová i fyzická postižení. Velké rozdíly u žáků jsou v účinném používání zraku i z hlediska dodatečných vad. Mohou se kombinovat postižení, při kterých je nejčastější mozková obrna a mentální postižení od lehké až po hlubokou formu.

  Projevy dle rozsahu mozkového postižení demonstrované například:

  • tendencí používat periferní vidění více než centrální vidění
  • potížemi při vnímání hloubky
  • tendencí dívat se při hmatání po objektech stranou
  • individuálními rozdíly ve funkčním používání zraku
  • potížemi při uskutečňování motorických funkcí
  • obtížemi při zvládání multisenzorických požadavků
  • přidruženými potížemi se zpracováním sluchových informací
  • potížemi s neznámými vizuálními podněty
  • výskytem asymetrie při ztrátě zorného pole či slepá místa
  • kolísavou výkonností vidění
  • fotofobií
  • zkresleným vnímáním pohybující se vizuální informace
  • strabismem
  • nystagmem
  • potížemi s orientací v prostoru, na ploše

  Speciálněpedagogické metody a pomůcky:

  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • černotisk
  • termotisk
  • Braillova abeceda
  • šestibod
  • ozvučené hračky, předměty
  • pomůcky pro zrakovou stimulaci
  • prstová kluzná technika – trailing
  • desenzibilizace nepříjemných materiálů a činností

  Speciálněpedagogická a psychologická péče:

  • orientace v budově i blízkém okolí
  • orientace na ploše
  • muzikoterapie
  • canistrapie
  • arteterapie
  • ergoterapie
  • hydroterapie
  • logopedická péče

  Speciálněpedagogické vybavení:

  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • licht box
  • temná komora
  • interaktivní tabule
  • dotyková obrazovka
  • výukové počítačové programy
  • stavitelný nábytek

  Rozvoj jemné motoriky:

  • V Základní škole speciální Jihlava se zaměřujeme na rozvoj jemné motoriky i pomocí metodiky Brajlík, která byla vytvořena podle námětů Josefa Smýkala a zkušeností speciálních pedagogů v SPC pro zrakově postižené.

  Sestává z manipulačních úkonů:

  • vhazování předmětů do lahvičky s nastavitelnou obtížností
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • navlékání předmětů na trn, později na měkčí materiály
  • vedení pohyblivého předmětu
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • třídění (přírodní materiály, textilie, koření, tvary)
  • hmatová stimulace – různost povrchů materiálů
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • Kimova hra, Najdi, v čem se liší, hra na Popelku
  • kolíčkování (stimulace pravolevé orientace)
  • hmatová cvičení (tvary, povrchy, předměty, nepříjemné taktilní podněty)
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • vkládání – kubus, ploché i prostorové vkládanky, dřevěné stavebnice, mozaiky
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková

  • šroubování
  • vedení tužky dráhou
  • výtvarné činnosti – modelína, písek, keramická hlína, těsto, přírodniny

  Rozvoj hrubé motoriky:

  • základní pohybové vzorce
  • cvičení pro správné držení těla (dětská jóga, zdravotní tělesná výchova)
  • bezpečná samostatná chůze ve známém i méně známém prostředí s fyzikou i slovní asistencí
  • hry s míčem
  • základní gymnastické prvky (chůze po špičkách, taneční kroky, práce s nářadím – míč, obruč, stuha
  • rehabilitační cvičení (trampolinink, polohovací míče, vodní lůžko)

  Smyslová výchova:

  • sluchová cvičení (směr a zdroj zvuku, hlasitost)
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • zraková cvičení (intenzita světla, tma, sledování pohybujícího se předmětu, práce na licht boxu)
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • plastické obrázky při využití „termokopírky“ – rozšíření hmatových zkušeností, získání představy o velikosti a vztahu jednotlivých předmětů, představa o abstraktních věcech
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • rozvoj manuálních dovedností – chytání míče, hledání skrytého předmětu, obracení stránek, práce s vodou, sebeobslužné činnosti
  • chuťová a čichová cvičení (libé a nelibé vůně, typické potraviny)
  • poznávání citově zabarvených výrazů obličeje
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková

  Braillovo písmo:

  • nácvik odhmatávání bodů
  • poznávání písmen abecedy
  • poznávání číslic
  • práce s šestibodem
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková

  Řečová výchova:

  • gymnastika mluvidel (odborná logopedická péče)
  • rozvíjení slovní zásoby (poslech čtených i vyprávěných pohádek, příběhů)
  • odpovědi na návodné otázky
  • jednoduchý dialog (oblíbená témata, denní zážitky)
  • dramatizace (říkadla, pohádky, písně)

  Práce s drobným materiálem:

  • přebírání (přírodniny, drobné předměty, těstoviny, šroubky, mušle)
  • navlékání (trn, chenilie, bužírka, silon, tupá jehla a nit)

  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor
  Autor © Lenka Džambiková
  • ukládání předmětů do krabic (strukturovaná plocha)
  • napichování (špejle, koktejlové párátko)

  Pracovní výchova:

  Sebeobslužné činnosti:

  • osobní hygiena
  • používání toalety
  • oblékání, svlékání oděvů
  • manipulace s obuví
  • otevírání a zavírání dveří
  • stolování, používání příboru

  Výtvarná výchova:

  • malba na velkou plochu – různé techniky (prsty, houbou, štětcem, křídou, otisky)
  • práce s papírem – mačkání, trhání, stříhání, lepení

  Vaření:

  • poznávání a manipulace s kuchyňským náčiním
  • identifikace potravin
  • jednoduché úkony – strouhání, míchání těsta, sypání surovin
  • asistované vaření čaje
  • úklid prostoru
  • mytí a ukládání nádobí

  Hudební výchova:

  • dechová a řečová cvičení (dechová gymnastika, hra na flétnu)
  • instrumentální cvičení (Orffovy a dětské nástroje)
  Autor © Lenka Džambiková
  Autor © Lenka Džambiková
  • rytmická cvičení (hra na tělo, nápodoba rytmu, vytleskávání slabik, slov)
  • hudebně pohybová cvičení (kolektivní tanec, hry, pohyb na hudbu)

  Anotované odkazy:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
  Přiřazené DUM:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
  Přiřazené aktivity:
  Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
  V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
  Napište nám
  INFO
  Publikován: 26. 01. 2011
  Zobrazeno: 15430krát
  Hodnocení příspěvku
  Hodnocení týmu RVP:
  Hodnocení článku : 3

  Hodnocení uživatelů:
  Hodnocení článku : 3
  Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

  zatím nikdo Hodnocení článku : 5
  zatím nikdo Hodnocení článku : 4
  2 uživatelé Hodnocení článku : 3
  zatím nikdo Hodnocení článku : 2
  zatím nikdo Hodnocení článku : 1
  Jak citovat tento materiál
  DŽAMBIKOVÁ, Lenka. Pedagogická intervence u žáka s kortikálním postižením zraku a mentálním postižením. Metodický portál: Články [online]. 26. 01. 2011, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/s/10259/PEDAGOGICKA-INTERVENCE-U-ZAKA-S-KORTIKALNIM-POSTIZENIM-ZRAKU-A-MENTALNIM-POSTIZENIM.html>. ISSN 1802-4785.
  Licence Licence Creative Commons

  Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


  Komentáře RSS komentářů článku
  1.Autor: Mgr. Lenka ŘíhováVloženo: 26. 01. 2011 20:21
  velmi inspirativní fotografie, děkuji
  2.Autor: Mgr. Růžena PekařováVloženo: 26. 01. 2011 20:59
  Také děkuji za fotografie. Obrázky se suchým zipem jsou dobrý nápad! :-)
  Vložit komentář:

  Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.