Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání

Zobrazit na úvodní stránce článků

Titulka > Modul články > Odborné vzdělávání > Projektová výuka v průřezovém tématu Člověk...

Projektová výuka v průřezovém tématu Člověk a životní prostředí

Praktický příspěvek
inspirace
projekt
Autor Ing. Tomáš Buriánek
Příklad dobré praxe je ukázkou realizace průřezového tématu Člověk a životní prostředí formou zadaných celoročních žákovských projektů. Projekty jsou zpracovávány ve 2. ročníku v oboru Aplikovaná chemie, dle ŠVP naší školy. Záštitu nad realizací těchto projektů má předmět vyučovaný ve 2. ročníku, a to Ochrana životního prostředí s dvou hodinovou týdenní dotací. Projekty žáci vypracovávají ve tří členných týmech a jsou zaměřeny na aktuální ekologické problémy. Žáci v první řadě shromažďují teoretické informace a posléze mají navrhnout možné řešení daného problému. Výstupem projektů je písemná práce rozsahu 10-15 stránek formátu A4 a prezentace projektu v datové formě před odbornou komisí složenou z pedagogů naší školy. Hodnocení projektů se započítává do hodnocení předmětu Ochrana životního prostředí.

Kontext

V tomto školním roce aplikujeme náš ŠVP a průřezové téma Člověk a ŽP u dvou tříd druhých ročníků, konkrétně u oboru Aplikovaná chemie-analytická chemie a Aplikovaná chemie-farmaceutické substance. Tyto třídy mají 25 a 24 žáků a bylo zadáno dohromady 18 projektů pro tříčlenné eventuálně dvoučlenné týmy. Projekty si žáci vybírali z 20-ti předložených témat + 3 témata si sami navrhli po konzultaci s vyučujícím předmětu Ochrana ŽP.

Východiska

Realizace těchto projektů u žáků rozvíjí schopnost komunikovat mezi sebou, schopnost společně spolupracovat, učí žáky prezentovat své názory jak slovně, tak za využití informačně komunikačních technologií. Projekty rovněž napomáhají žákům učit se vytřídit získané informace a sepsat je do písemné formy.

Žáci v těchto projektech navazují na získané dovednosti z 1. ročníků, kde vypracovávali celoroční projekty v rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti.

V rámci projektů žáci navštěvují obecní úřady a jiné státní organizace, jsou nuceni komunikovat s odbornou veřejností. Vyhledávat informace na internetu a v odborných publikacích.

Cíle

Hlavní vyučovací cíle:

  • Samostudium daného problému
  • Prezentování zjištěných informací a navrhnutí vlastních způsobů řešení daného problému
  • Naučení se pracovat s informačně komunikačními technologiemi, softwarem (textové editory, prezentační programy, tabulkové editory, ale i hardwarem (PC, dataprojektor, videokamera, digitální fotoaparát apod).

Hlavní výchovné cíle:

  • Naučit se zodpovědnosti za práci skupiny (společné sepsání práce, zjišťování informací, společná obhajoba projektu)
  • Rozvíjí komunikativní kompetence žáků (schopnost žáka vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných, odborně i všeobecně zaměřených, aktivně a kultivovaně diskutovat, vhodně při tom reagovat na partnera, číst s porozuměním a zpracovávat získané informace, jednoduché texty i různé pracovní písemnosti)
  • Rozvíjí personální a sociální kompetence (usilují o svůj další rozvoj, stanovují si reálné cíle, využívají zprostředkovaných zkušeností při učení, spolupracují, podílí se na týmové práci na různých postech, nesou zodpovědnost za dané úkoly)
  • Učí žáky řešit zadané problémy (rozeznat problém, navrhnout a zvažovat cesty k řešení, vyhodnotit a ověřit správnost, zvolit vhodné prostředky a způsoby řešení, využívat již nabytých zkušeností a vědomostí)
  • Rozvíjí kompetence k práci s informacemi (při vyhledávání a zpracovávání informací zvolit vhodné zdroje i postupy, tzn. umět vybrat, kriticky zhodnotit a interpretovat je).

Realizace

Projekty jsou realizované v průběhu celého školního roku. Jejich vypracování je podpořeno různými ekologicky zaměřenými exkurzemi (např. na PVE Dlouhé Stráně, do spalovny města Brna, na ČOV apod.), týdenním pobytem v ekologickém středisku a rovněž předmětem Ochrana životního prostředí, kde žáci získají základní informace o problémech v životním prostředí.

V příloze je uveden příklad zadání jednoho konkrétního projektu, včetně časového harmonogramu a způsobu hodnocení projektu.

Výsledky uskutečněného příkladu dobré praxe, shrnutí, zhodnocení

Žáci si v rámci realizovaných projektů vyzkouší práci ve skupině a ověří si potřebné strategie pro účinnou práci jednotlivých členů a jejich spolupráci. Naučí se obhajovat a prezentovat zjištěné informace a vlastní názory na jednotlivé problémy.

Hodnocení projektů se započítá do hodnocení předmětu Ochrana životního prostředí.

Odkazy na kontaktní osoby

Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65

Vranovská 65

614 00, Brno

Tel: 545 544 411

http://www.spschbr.cz/

Ing. Tomáš Buriánek,

učitel předmětu Ochrana životního prostředí a koordinátor EVVO

e-mail: burianek@spschbr.cz

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
doc33 kBPříklad projektu
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek