Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA

Ikona prakticky

Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA

Ikona inspiraceIkona projekt
Autor: Jaroslava Švecová
Anotace: Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 1. období » začlení svou obec (město) do příslušného kraje a obslužného centra ČR, pozoruje a popíše změny v nejbližším okolí, obci (městě)
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé kolem nás » 1. období » odvodí význam a potřebu různých povolání a pracovních činností
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Cizí jazyk 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Matematika a její aplikace 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občanská společnost a škola
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí
Nutné pomůcky: fotoaparát, počítač
Klíčová slova: obec, celoškolní projekt, doprava, ekologie

Tímto projektem vyvrcholily oslavy 120. výročí založení naší školy. Každá třída si vylosovala dvě oblasti, které během měsíce zpracovala a na závěr prezentovala na veřejné prezentaci.

Ekologie
Motivace

Naše škola už několik let třídí odpad - v každé třídě jsou umístěny kontejnery na papír a plasty a děti se učí odpad rozlišovat a vědomě dělit. Během několika let se tříděný odpad ve škole stal pro děti samozřejmostí.

Třídění odpadu v domácnostech

V rámci třídy jsme udělali průzkum, kolik domácností třídí odpad (formou domácího úkolu) - vyhodnocení pomocí jednoduchého sloupkového grafu - 3 sloupce s nadpisem papír - plasty - sklo. Každý, podle svých záznamů, vybarvil jeden dílek sloupce. Nakonec jsme porovnali množství.

Kontejnery na tříděný odpad

Každý žák hledal v blízkosti svého bydliště:

 • žluté kontejnery na plasty
 • modré kontejnery na papír
 • zelené kontejnery na sklo

Všichni žáci našli všechny tři kontejnery. Z toho došli k závěru, že třídit odpad může v naší obci opravdu každý. A navíc prospěje přírodě, tedy nám všem.

Žáci malovali ve skupinách kontejnery na tříděný odpad se správným druhem odpadu (různé varianty) - formát A0.

Doprava
Průzkum:

Všichni společně jsme prošli celou obec a zaznamenali:

 • dopravní značky v naší obci
 • počet semaforů
 • množství a úroveň chodníků
 • přechody pro chodce a jejich stav (zebry), přechody pro chodce - značky
 • dodržování rychlosti 50 km vhodině
 • množství a typy dopravních prostředků, které projedou obcí za minutu
 • počet policistů vnaší obci a náplň jejich práce

Děti malovaly a učily se pojmenovat nalezené dopravní značky (při jedné vycházce prošly vesnicí a zakreslovaly všechny dopravní značky a sledovaly, zda je možné procházet vesnicí bezpečně po chodnících a zda je ve vsi dostatek značených přechodů pro chodce. Objevily jednu dopravní značku, kterou nikdo neznal (tu později vyhledaly a zakreslily). Na základě tohoto průzkumu děti vytvořily knížku dopravních značek v Černicích. Také zjistily, že je ve vsi málo přechodů pro chodce; pokud jsou, jsou špatně značené. Projít vesnicí je, zejména pro děti, velmi nebezpečné také proto, že řidiči velmi často nerespektují příkaz projíždět obcí rychlostí 50 km/hod. Děti navrhly různá zlepšení (retardéry, radar apod.)

Při další vycházce děti počítaly, kolik automobilů projede Černicemi mimo dopravní špičku. Jindy kreslily různé typy automobilů, popisovaly konkrétní vozidlo, počítaly slovní úlohy na toto téma, porovnávaly a zamýšlely se nad znečištěním ovzduší.

V hodinách AJ pojmenovaly různé druhy dopravních prostředků a naučily se jazykolam Red lorry, yellow lorry.

S těmito závěry zašly nakonec na obecní úřad za vedoucím odboru dopravy a životního prostředí. Tlumočily mu své poznatky a návrhy. Pan vedoucí je pozorně vyslechl, některá zlepšení si zapsal a informoval děti o připravovaných změnách vedoucích ke zlepšení dopravní situace v obci. Na závěr si domluvily další schůzku na konci tohoto školního roku.

Závěr

Tento projekt byl velmi přínosný i zábavný, protože vycházel z prostředí, které děti dobře znají a jsou s ním pevně spjaté. Na svoji obec se mohly podívat jinýma očima, stali se z nich občané, kterým není lhostejné prostředí, ve kterém žijí. Zjistily, že jejich názor není zanedbatelný a zabývají se jím představitelé obce. Na závěrečné prezentaci se podíleli všichni žáci, část prezentovala text a část vytvořené dopravní značky. Prezentaci provázely fotografie, pořízené v průběhu projektu. Celý průzkum, poznatky a hlavně navržená zlepšení se setkaly s velkým ohlasem černické veřejnosti.

1.
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 06. 11. 2008
Zobrazeno: 6878krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ŠVECOVÁ, Jaroslava. Naše obec – EKOLOGIE A DOPRAVA. Metodický portál: Články [online]. 06. 11. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/2739/NASE-OBEC---EKOLOGIE-A-DOPRAVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.