Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Mediální výchova > Pozvánka na party – vkládání klipartů

Ikona prakticky

Pozvánka na party – vkládání klipartů

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Hana Kuciánová
Anotace: Vytvoření pozvánky na narozeniny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » využívá základní standardní funkce počítače a jeho nejběžnější periferie
 2. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » respektuje pravidla bezpečné práce s hardware i software a postupuje poučeně v případě jejich závady
 3. základní vzdělávání » Informační a komunikační technologie » 1. stupeň » Informační a komunikační technologie » Základy práce s počítačem » 1. a 2. období » chrání data před poškozením, ztrátou a zneužitím
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » vnímání autora mediálních sdělení
 2. Základní vzdělávání » Mediální výchova » práce v realizačním týmu
 3. Základní vzdělávání » Mediální výchova » stavba mediálních sdělení
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: počítač, internet, program Word (tato práce vychází z verze 2003), příp. program Writer sady OpenOffice
Klíčová slova: Informační a komunikační technologie, I. stupeň, word, pozvánka na párty

Děti rády baví a scházejí se spolu při různých příležitostech, proto není oslava narozenin žádnou výjimkou. Dnes tomu říkáme „narozeninové párty ". V době, kdy ještě počítače nebyly tak rozšířené, si děti pozvánky na narozeniny pro své kamarády vyráběly vlastnoručně. S rozvojem počítačové gramotnosti se i výroba takových pozvánek přesunula z papíru do počítače. Proto je téma hodiny „Vytvoření pozvánky na narozeninové párty" více než lákavé. V tomto článku jsou navrženy postupy, které vedly k úspěšnému naplnění cíle.

Hodina první - český jazyk
Úvod - cíl hodiny

V úvodu hodiny českého jazyka si popovídáme s celou třídou na téma „moje narozeniny". Jak je kdo slaví, co se při této příležitosti v rodině změní, co mají žáci z narozenin nejraději, které byly nejlepší, kolik kamarádů si na další narozeniny pozvou, kde je obvykle s kamarády slaví apod.

Hlavní část hodiny

Probereme, jakou formou lze kamarády pozvat. Ve škole všechny oběhnu a řeknu kdy a kde, pošlu každému SMSku nebo e-mail s podrobnostmi, nebo si dám práci a vytvořím pro každého pozvánku. V této souvislosti probereme výhody a nevýhody takto předaných informací:

 • ústní předání - je rychlé, ale pozvaný může zapomenout, kdy a kde se oslava koná
 • vzkaz "po někom" nemusí k pozvanému dorazit včas nebo vůbec
 • SMS - taktéž rychlá, ale pozvaný může mít vybitý mobil, zrovna ho ztratil, půjčil ho sourozenci apod.
 • e-mail - pomalejší varianta předání informací, navíc pozvaný nemusí mít momentálně přístup k internetu a nemůže si ho přečíst nebo si ho přečte pozdě apod.
 • vytvořená pozvánka - časově náročnější na přípravu, předání je ale rychlé, pozvaný má informace napsané, nemusí si nic pamatovat, a v neposlední řadě vyjadřuje i osobní postoj toho, kdo zve

V další části hodiny společně probereme, co všechno by měla, a co může pozvánka na narozeniny obsahovat. Všechny relevantní možnosti si vypíšeme na tabuli. Co by obsahovat měla:

 • kdo zve a při jaké příležitosti
 • datum a čas konání narozeninové párty
 • místo konání (možnost přiložení vlastnoručního nákresu či mapy)

Co obsahovat může:

 • jaký bude program (přípitek, rozkrajování narozeninového dortu, připravené hry doma, připravené hry venku apod.)
 • na jaké občerstvení se mohou pozvaní těšit (jako přípitek - rychlé špunty, dále Coca-Cola apod., k mlsání dort, zákusky, jednohubky, chlebíčky, saláty, švédské stoly, speciality, grilování aj.)
Závěr

Na závěr hodiny shrneme vše důležité a žáci si individuálně připraví vlastní textovou verzi pozvánky na narozeninové párty. Rozložení a úprava textu včetně obrázků bude náplní hodiny informatiky.

Hodina druhá - informatika (1 - 2 hodiny, dle schopností žáků)
Úvod

Připomeneme cíl hodiny Vytvoření pozvánky na narozeninové párty, zopakujeme závěry z hodiny českého jazyka.

Hlavní část hodiny

Společně nacvičíme několik věcí:

 • vkládání klipartu - nejprve si zobrazíme panel nástrojů OBRÁZKU (klikneme na ZOBRAZIT, PANELY NÁSTROJŮ a zvolíme OBRÁZEK)

foto

 • klikneme na ikonu dole na liště VLOŽIT KLIPART 
foto

 

 
 • zadáme hledaný text a vybereme obrázek z nabídky klipartů, které máme k dispozici v počítači (jsou součástí kancelářského balíku sady Microsoft Office)
 • tím, že na něj klikneme, se nám na stránku vloží
 • klipart je nutno upravit (viz odstavec Úprava klipartu a WordArtu)
 • kliparty lze také získat z jiných zdrojů (zdarma ke stažení z internetu, placené, firmy Zoner software apod.
 • je dobré se v této souvislosti žákům také zmínit o dodržování autorských práv)
Vkládání WordArtu
 • klikneme na ikonu WordArtu

foto

 • objeví se nám GALERIE WordArtu, ze které si vybereme typ WordArtu
 • máme-li text napsaný, chová se stejně jako obrázek
 • chci-li již v napsaném WordArtu něco změnit - dopsat či přepsat, stačí na něj dvakrát poklepat pravým tlačítkem myši a mohu provádět změny

foto

 • i WordArt je třeba dále „ošetřit" - viz dále

Úprava klipartu a WordArtu

 • úprava velikosti (zmenšování, zvětšování)
 • aby mohla být úprava provedena, musí být obrázek či WordArt „aktivní" (musí být okolo něho „puntíky")
 • aktivním se stane, klikneme-li myší dovnitř do obrázku 
foto
 
 
 • chci-li měnit obrázek na výšku nebo na šířku, najedu myší na „puntík" tak, aby se objevila „dvojšipka"
foto
 
 
 • na puntík klikneme levým tlačítkem myši, podržíme ho a „táhneme" na jednu či na druhou stranu podle toho, zda chceme obrázek zmenšovat či zvětšovat
 • zvolením „rohového puntíku" měníme jak výšku, tak šířku obrázku (tato úprava je poněkud náročnější na přesnost)

Obtékání

 • je nutné zadat tak, aby si obrázek „rozuměl s textem" (aby nám text nebo obrázek nemizel nebo „neutíkal" někam, kam nechceme)
 • obrázek musí být „aktivní" (stačí kliknout myší dovnitř)
 • v nabídce panelu nástrojů OBRÁZKU zvolíme „pruhovaného pejska"
 • využijeme obtékání těsné, za nebo před textem podle toho, kde je obrázek umístěný (je dobré vyzkoušet všechny způsoby, aby se potom při práci zvolilo obtékání nejlépe vyhovující)

foto

Přesunování
 • aby mohl být přesun proveden, musí být obrázek „aktivní" a také již musí být zadané obtékání
 • na obrázek „najedeme" myší tak, aby se nám objevila „čtyřšipka" - ta se nám objeví pouze v případě, že je zadané obtékání (v tom případě spojnice bodů obrázku zmizí) 
foto
 
 
 • pak na obrázek klikneme levým tlačítkem myši a kliknutí držíme
 • takto držený obrázek můžeme tažením přesunout na zvolené místo
Vkládání textového rámce a jeho rozmístění
 • dole na liště bychom měli mít panel nástrojů KRESLENÍ 
foto
 
 
 • pokud nám z nějakého důvodu dole na liště zmizel - klikneme na ZOBRAZIT, PANELY NÁSTROJŮ a zvolíme OBRÁZEK) - viz obr. v odstavci Obtékání
 • poté klikneme na ikonu textového pole
 • objeví se nám rámec, do kterého požadovaný text napíšeme (objeví se nám zároveň i kreslicí plátno, které k práci nepotřebujeme; zmizí v okamžiku, umístíme-li textový rámec mimo toto plátno)

Pozn.: Máme-li aktivní jeden rámec, můžeme vytvořit další, aniž by se kreslící plátno vůbec objevilo (viz obr.)

foto

Máme-li delší text, je výhodnější použití více textových rámců, protože tak lze s textem jednodušeji manipulovat - v tomto případě se chová stejně jako obrázek a lze ho bez potíží posunovat dle potřeby (v nastavení je již zvolen určitý druh OBTÉKÁNÍ, který lze měnit - klikneme na rámec pravým tlačítkem a zvolíme Formát textového pole, pak zvolíme Pozici a vybereme Styl obtékání).

foto

foto
 
 

V případě, že zvolíme jen jeden textový rámec, do kterého celý text napíšeme, přicházíme o možnost posunu jednotlivých řádků textu - můžeme posunovat s textem jako celkem.

Volba písma a jeho úpravy
 • nejprve zvolíme ZOBRAZIT, PANELY NÁSTROJŮ a zatrhneme FORMÁT (v záhlaví dokumentu se nám objeví panel nástrojů, který využijeme při úpravách písma)
 • v záhlaví textového dokumentu rozbalíme nabídku a vybereme typ písma, který chceme použít 

Další možnosti úpravy písma jsou:

 • změny velikosti písma
 • volba písma tučného, kurzívy, podtrženého
 • na panelu nástrojů hned vedle velikosti písma můžeme zvolit zarovnání písma (doleva, na střed, doprava a zarovnání do bloku)
 • změna barvy písma
 • na panelu nástrojů kliknu na ikonu barevně podtrženého A a zvolím vybranou barvu písma
 • na panelu nástrojů vedle ikon pro rozvržení textu je ikona, kde si mohu vybrat řádkování textu (1, 1,5, 2 a další)
 • je třeba mít stále na paměti, že hotový text, který chceme nějakým způsobem upravovat, musíme mít „označený" myší

V další části hodiny žáci pracují samostatně, problémy řešíme individuálně.

Závěr

V závěru hodiny žáci své práce předvedou. Nejvhodnější formou je prezentace prací pomocí dataprojektoru. Žáci nám své práce k prezentaci zašlou e-mailem, případně je uloží do sdílené složky učitele. Společně s žáky práce vyhodnotíme, můžeme vybrat tu nejpovedenější. Učitel také v závěru zhodnotí celkovou práci v hodině. Jednotlivé práce můžeme vytisknout a vystavit je např. na třídní nástěnce, každý si může jeden exemplář odnést domů.

A jaký byl výsledek u nás?

Žáci pracovali s nadšením, nenašel se nikdo, koho by práce nebavila. I těm méně zdatným se práce vydařila a měli z ní velkou radost. Rozhodně se při této hodině naučili spoustu nových věcí. Udělali také další krůček na poli vzájemné spolupráce a komunikace.

Pro inspiraci můžete nahlédnout do přílohy.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf339 kBPříloha - inspirace
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 04. 06. 2008
Zobrazeno: 32879krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KUCIÁNOVÁ, Hana. Pozvánka na party – vkládání klipartů. Metodický portál: Články [online]. 04. 06. 2008, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/2358/POZVANKA-NA-PARTY---VKLADANI-KLIPARTU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.