Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Výběr povolání

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Pavlína Drtilová
Anotace: Realizace tématu povolání ve vyučovacím předmětu Dramatická výchova.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:

Příspěvek nemá přiřazen žádný očekávaný výstup.

Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Mediální výchova » tvorba mediálního sdělení
  2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Seberegulace a sebeorganizace
  3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: CD s rychlou i pomalou hudbou, pastelky, papíry
Klíčová slova: povolání, improvizace, vstup do role, reklama

V tomto textu předkládáme inspiraci k realizaci tématu povolání ve vyučovacím předmětu Dramatická výchova. Aktivity volené v rámci nastíněné vyučovací hodiny jsou dramaticko-výchovné. Pokud na škole není dramatická výchova jako samostatný vyučovací předmět, můžeme činnosti rozdělit do několika hodin jako motivační či aktivizační, nebo jako celek zařadit do vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, kde se téma povolání objevuje.

Rozehřátí

Honička. Jeden žák má "babu", koho chytí, ten zkamení, znehybní; zachránit jej může jen někdo, kdo mu proleze mezi rozkročenýma nohama (obměna - zachránit nehybného může jen ten, kdo jej chytne za ramena a řekne jeho jméno). Učitel musí počítat s tím, že pro tuto aktivitu je potřeba hodně místa, pokud to není možné ve třídě, uskuteční hodinu např. v tělocvičně nebo jiné k tomu uzpůsobené místnosti.

Kruh

V kroužku s žáky se učitel zeptá, jestli někdo zná písničku o povolání, může následovat zpěv (Já do lesa nepojedu, Já jsem kováříček, Jede, jede poštovský panáček atd.). Učitel se zeptá, jestli žáci sami uhodnou téma hodiny. Pak si společně povídají o tom, čím by kdo chtěl být, jaká kdo zná povolání, jestli někdo zná komické povolání, která povolání jsou zodpovědná, nebezpečná, které povolání je nejlepší a nejhorší apod.

Pantomima

Úkolem je pantomimicky ztvárnit nějaké povolání. Vždy jeden žák jde "na jeviště" (doprostřed kruhu nebo před něj) a co nejlépe beze slov vyjádří nějakou činnost. Ostatní jej sledují a hádají, o jaké zaměstnání se jedná. Postupně se vystřídají se všichni žáci.

Vstup do jednoduché role

Učitel nejprve žákům vysvětlí, co bude jejich úkolem. Třídou bude znít hudba, při které můžou všichni tancovat. Jakmile se hudba zastaví, ozve se název povolání. Všichni se pak stanou člověkem, který tuto práci vykonává - činnost mohou doprovázet zvuky, ale beze slov. Po spuštění hudby mohou opět dovádět a tančit.
(Příklady povolání: astronom, dirigent, houslista, kovář, podnikatel, řidička tramvaje, spisovatelka, reportér, učitelka, krasobruslařka, kuchařka, detektiv...)

Práce ve skupině - herecká etuda

Aby mohl učitel jednoduše rozdělit žáky do skupin, může si pomoci takto: instrukce zní, aby se BEZE SLOV seřadili od nejmenšího po největšího. Učitel pak "odkrajuje" skupinky po třech. Každá trojice dostane lísteček s určitým povoláním a konfliktní situací, např. prodavačka - reklamace zboží, malíř pokojů - oloupaná stěna. Jeden z trojice se stane pracovníkem v daném povolání a dva další zákazníky. Řeší daný konflikt podle toho, jak situaci sami promyslí (je možná i improvizace - bez přípravy). Po skončení všech scének žáci přemýšlejí o různostech chování, způsobu řešení konfliktů apod. Dokážou tak lépe vystihnout některé klady a zápory daných povolání.

Firma

Dalším úkolem pro žáky je, že má každý ukázat na toho, o kom si myslí, že sedí v kruhu přesně naproti - s tím utvoří dvojici. Dvojice si sednou proti sobě do lavic a dostanou tento úkol: "Vymyslete si vlastní firmu, název, čím se zabývá, kde sídlí... Na čtvrtku papíru vytvořte reklamu pro svou firmu, např. do nějakého časopisu (aby firma dobře prosperovala). Může to být text, veršík, heslo, obrázek, adresa, kontakt, prostě co vás napadne." Při práci zní žákům pomalá, ale rytmická hudba.

Závěr, prezentace

Důležitou součástí hodiny je prezentace firem, zhodnocení, sebereflexe (co se mi nejvíce podařilo, kdy jsem se necítil dobře...). Kdyby zbyla ještě chvíle času, mohli by žáci (nebo jen ti, kteří by chtěli) vytvořit reklamu formou herecké etudy - ale bez kopírování televize, jen vlastní nápady.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 27. 04. 2007
Zobrazeno: 11879krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
DRTILOVÁ, . Výběr povolání. Metodický portál: Články [online]. 27. 04. 2007, [cit. 2020-10-20]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZP/1317/VYBER-POVOLANI.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.