Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Ropné látky v půdě

Ikona inspirace
Autor: Jiří Fuksa
Anotace: Prakticky zaměřená vyučovací jednotka k tématu znečištění životního prostředí. Simulace možného rizika ovlivnění přirozených procesů v půdě působením přítomné ropné látky. Praktický pokus pro jednotlivce i malé skupinky žáků, jako samostatné cvičení nebo i jako součást širšího projektového úkolu. Simulace podporuje nejen uplatnění a praktické ověření teoretických poznatků, ale motivuje žáky k dlouhodobějšímu pozorování, k průběžnému vyhodnocování a samozřejmě i k závěrečnému stanovení výsledků a zobecnění souvisejících vztahů v rámci daného tématu i v mezipředmětových vztazích.
Žáci pozorují změny ve vzorcích půdy a na vlhkém filtračním papíře. Pozorují návaznost biologických procesů v půdě v závislosti na výši koncentrace a množství znečišťující látky v půdě.
Simulace by měla motivovat žáky i k dalšímu širšímu poznávání problematiky ochrany půdy, ale i s tím spojené ochrany podzemních vodních zdrojů.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
  3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Chemie » Organické sloučeniny » zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Lidské aktivity a problémy životního prostředí
  2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: vzorky půdy, filtrační papíry, Petriho misky s víčkem, destilovaná voda, olej stolní, kapátko, záznamník, lupa, mikroskop, pracovní nebo metodický list
Klíčová slova: půda, ropná látka, půdní edafon

Motivační úvod:

Ropné látky jsou vesměs uměle uzpůsobené a synteticky vyrobené látky na bázi ropy, která je přírodní složkou a kapalnou horninou. Její umělá přeměna při zpracování však mění i původní přirozený charakter a vytváří pro životní prostředí v podstatě cizorodé, špatně biologicky odbouratelné složky.

Znečišťování půdy a tím i ohrožování podzemních zdrojů pitné vody ropnými látkami patří mezi nejproblematičtější zásahy člověka do životního prostředí.

Ropné látky dlouhodobě kontaminují půdu a tím snižují její schopnost uvolňovat potřebné živiny pro vegetaci, která slouží jako potrava pro důležitý článek potravního řetězce – konzumenty I. řádu.

Kromě toho ropné látky také znemožňují biologický rozklad přirozené organické hmoty i některých lehce biologicky rozložitelných odpadů a jejich přirozenou mineralizaci.

Simulační pokus

Pro lepší pochopení těchto vztahů si můžeme vytvořit praktickou simulaci toho, jak probíhají rozkladné procesy v půdě znečištěné ropnými látkami při rozkladu přirozené organické hmoty – buničiny.

Jako tzv. ropnou látku použijeme stolní rostlinný olej, který po ukončení pokusu a ekologické likvidaci vzorků (třeba kompostováním – další námět na školní pokus) nezpůsobí žádnou vážnou kontaminaci.

ROZKLAD CELULÓZY V PŮDĚ ZNEČIŠTĚNÉ OLEJEM

Odvážit 5 stejných vzorků půdy po 5 g a promíchat s olejem v dávkách:

Č. 1 … 0,5 g oleje
Č. 2 … 1 g oleje
Č. 3 … 1,5 g oleje
Č. 4 … 2,5 g oleje
Č. 5 ... vzorek ponechat bez oleje jako KONTROLNÍ

Připravené vzorky s olejem dát do Petriho misek, navlhčit je a přikrýt navlhčenou buničinou – přitisknout ji k půdě, aby byla v těsném kontaktu. Uzavřít Petriho misky.

Buničinu pravidelně zvlhčovat destilovanou vodou!!!

Připravit tabulku pro hodnocení rozkladu buničiny po 5, 10, 20 a 30 dnech, pro všechny vzorky.

Pozorované změny

Vzorek/Dny kontaminace 5 10 20 30
kontrolníč. 1č. 2č. 3č. 4

Vyhodnocení:

intenzita rozkladu v jednotlivých vzorcích (filtrační papír hnědne, mohou se vyskytnout i plísně), v průběhu dní porovnávat s kontrolním vzorkem.

Výsledky zaznamenávat do tabulky a zhodnotit intenzitu rozkladu a vliv znečištění olejem na rychlost změn a rozkladu buničiny.

Případný výskyt plísní lze ověřit i mikroskopickým pozorováním stěrů a z nich vytvořených preparátů.

Po ukončení simulace je možno také provést z jednotlivých vzorků vodný výluh a přeměřit hodnotu pH.
V takovém případě zásadité hodnoty pH korespondují s výskytem plísní v půdě.

Výsledky je možno vyhodnotit i formou vhodného grafu v programu MS Excel jako samostatné cvičení v rámci předmětu Informatika, Informační a komunikační technologie a jim příbuzných.

Závěr:

S přibývajícím počtem dnů se změny na kontrolním vzorku budou plně projevovat, neboť vzorek není kontaminovaný olejem.

S množstvím oleje a dobou kontaminace bude patrnost změn u jednotlivých vzorků stále menší. Může se však vyskytnout nežádoucí působení spór plísní nebo bakterií, které by se mohly do vzorků dostat z vnějšího prostředí při častém a zbytečném otevírání Petriho misek se vzorky. Je lépe misky otvírat jen na nezbytně nutnou dobu při průběžném vlhčení buničiny, která nesmí vyschnout.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
 
INFO
Publikován: 20. 05. 2011
Zobrazeno: 6252krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 3

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
FUKSA, Jiří. Ropné látky v půdě. Metodický portál: Články [online]. 20. 05. 2011, [cit. 2020-02-28]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZOA/11915/ROPNE-LATKY-V-PUDE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 20. 05. 2011 13:31
Podnětný příspěvek vhodně motivující k diskusi o negativním působení ropných látek v ekosystémech. Nenáročné na pomůcky, přirozeně rozvíjí schopnost dlouhodobého záměrného pozorování, zpracování a interpretace výsledků.
1.Autor: Eva VětrovskáVloženo: 15. 10. 2012 18:33

Dobrý den,

tento projekt je velmi zajímavý, dá se propojit s environmentální výchovou, mikrobiologií (pozorování plísní) i informatikou - jak jste zmínil- a podněcuje žáky zamyslet se nad danou problematikou.

Pří plnění úkolu je možnost lépe prodiskutovat k čemu všemu ropa a její produkty slouží i jak nám a životnímu prostředí škodí.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.