Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Multikulturní výchova > Multikulturní společnost > Čeština pro žáky-cizince: 3 – Školní tří...

Ikona prakticky

Čeština pro žáky-cizince: 3 – Školní třída

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Věra Kašajová
Spoluautor: Ivana Kašparová
Anotace: Příspěvek obsahuje základní slovní zásobu v 10 obrázkových kartách k tématu Školní třída. Karty také mohou sloužit k procvičování časování slovesa MÍT a k nácviku jednoduché větné konstrukce s předložkami v, na, u.
Podpora výuky jazyka: Čeština
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Cizí jazyk » Řečové dovednosti » 1. období » rozumí obsahu jednoduchého krátkého psaného textu, pokud má k dispozici vizuální oporu
  2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Jazyková výchova » 1. období » rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky
Mezioborové přesahy a vazby: Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy.
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: Metodické karty, obrázky, abeceda.
Klíčová slova: školní třída, čeština jako cizí jazyk, sloveso mít

Cílem tohoto příspěvku je naučit žáky-cizince základní slovní zásobu, která se týká školní třídy. Je vybráno pouze deset slov, ale během vyučovacích hodin je potřeba pracovat s větší slovní zásobou a se slovesy být a mít. Žáci by po zvládnutí slov z těchto 10 přiložených karet, které na sebe obsahově navazují, měli ovládat časování slovesa mít a osvojit si základní slovní zásobu uvedeného tématu. Jednotlivé karty jsou seřazeny takto: škola, učitel/učitelka, tabule, lavice, židle, učebnice, sešit, tužka, pravítko, penál.

Cílová skupina: žáci-cizinci, začátečníci

Časový nárok: Časová náročnost závisí na znalostech českého jazyka u žáků-cizinců. Časové rozpětí je asi 20 až 30 minut.

Příprava

Před výukou je potřeba nachystat si obrázky se slovní zásobou týkající se školní třídy. Je nutné zajistit kopie jednotlivých karet dle počtu žáků, aby každý z nich mohl pracovat samostatně s vlastní kartou.

Metodika

Je důležité, aby žáci–cizinci již ovládali časování slovesa být. Používání tohoto slovesa s novým lexikem v tomto tématu je pak využitelné při tvoření jednoduchých slovních spojení a vět. Pokud žáci sloveso být ještě neovládají, zaměřte se nejprve na zvládnutí tohoto slovesa. Slovesa být a mít jsou první slovesa, která by měli žáci-cizinci ovládat. Aktivity týkající se školní třídy jsou velmi jednoduché a variabilní, aby každý učitel mohl pracovat s jednotlivými kartami dle své vlastní kreativity. Ve všech kartách v části kreslení mohou žáci-cizinci dokreslit chybějící body ze základního obrázku nebo vymalovat, co určí učitel v návaznosti na probírané učivo.

Karta č. 1ŠKOLA  

Karta slouží k naučení se časování slovesa mít. U básničky, kterou čteme společně, je vhodné vysvětlit význam, případně i tvoření zdrobnělin u podstatných jmen.

Karta č. 2UČITEL/UČITELKA

U podstatného jména učitel/učitelka můžeme vysvětlit rodové rozlišení – mužský a ženský rod. V poslední aktivitě mohou žáci zakroužkovat pravdivost věty, ilustraci vybarvit nebo větu přepsat.

Karta č. 3TABULE

Básničku se žáci naučí číst a mohou pak do obrázku kreslení přepsat písmena z básničky.

Karta č. 4LAVICE  

Zde můžeme s žáky procvičit skloňování slova lavice – obdobně se skloňují i slova židle a tabule, která jsou v následujících kartách. V poslední aktivitě mají žáci za úkol poskládat z předepsaných písmen správně slova: škola, tabule, lavice, učitelka. Dále je mohou přepsat psacím písmem a vymyslet ze slov, která už znají, přesmyčky pro spolužáky.

Karta č. 5ŽIDLE

Zde můžeme s žáky procvičit skloňování slova židle – připomenout si podobu se skloňováním slova lavice. Poslední aktivita slouží ke zopakování zdrobnělin. Nejprve společně přečtěte větu, poté zkontrolujte pochopení významu věty, žáci pak nakreslí ilustraci a naučí se větu zpaměti. Někteří žáci .pracují v tomto případě také s gesty. Chodí po třídě a ukazují, o čem mluví. Můžeme také pracovat se slovy, která už žáci znají (škola, hruška, atd.)

Karta č. 6UČEBNICE

Můžeme zde procvičit skloňování slova učebnice – připomenout si podobu se skloňováním slova lavice a židle V poslední aktivitě žáci identifikují již známá slova, pak si je vypíšou.

Karta č. 7SEŠIT

Na této kartě můžeme procvičit předložky, se kterými se již žáci seznámili v předchozích hodinách. V poslední aktivitě žáci do připravené mřížky vepisují slova, která znají. Cílem je vytvořit vlastní slovní mřížky.

Karta č. 8TUŽKA

Podle básničky, kterou se naučíme číst, vybarvíme obrázek na 1. straně.

Karta č. 9PRAVÍTKO

V poslední aktivitě mají žáci za úkol zakroužkovat/vybarvit obrázky, které odpovídají slovům z předepsané  věty. Dále mají vymyslet/nakreslit jiné dvojice slov, které mají shodné zakončení slov (shodnou koncovku, případně příponu) a která se rýmují.

Karta č 10PENÁL

Na této kartě vyučující může vysvětlit význam slov penál – pouzdro. V poslední aktivitě si můžeme vybrat, co do  penálu nepatří (svačina!). V aktivitě kreslení pak žák může vybarvit ty věci, které už zná. 

Reflexe

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že výuka tohoto tématu je velmi příjemná. Nepoužívám pouze obrázky, ale využívám vše, co ve třídě žáci kolem sebe vidí. Žáci se slovní zásobu učí velmi rádi, mají rádi obrázky spojené s textem. Vizuální kontakt ve spojení s novým slovem je velmi podstatnou částí výuky žáků–cizinců. V každé hodině používám pouze jednu kartu, protože nechci žáky odradit stejnými či podobnými aktivitami. Psací písmo je nedílnou součástí výuky českého jazyka pro žáky–cizince na 1. stupni, proto využívám každou hodinu k procvičení a zopakování psacího písma. Tyto karty, které jsou vytvořeny v tiskací podobě,  můžete využívat také hojně k přepisování.

 

Příloha – 10 karet

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 01. 10. 2010
Zobrazeno: 11916krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 2.5

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KAŠAJOVÁ, Věra. Čeština pro žáky-cizince: 3 – Školní třída. Metodický portál: Články [online]. 01. 10. 2010, [cit. 2020-11-25]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZND/9587/CESTINA-PRO-ZAKY-CIZINCE-3---SKOLNI-TRIDA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 01. 10. 2010 09:32
Třetí část z desetidílné série metodicky zaměřených příspěvků s názvem "Čeština pro žáky-cizince" svým zpracováním vhodně zapadá do kontextu celého seriálu. Silnou stránkou článku je jeho opravdu praktické ladění, ovšem trochu na úkor jeho teoretická báze, tj. zejména učitelé mající méně zkušeností s výukou žáků-cizinců by mohli mít problémy s realizací vyučování dle tohoto příspěvku. V souvislosti s tím by řešitelský tým uvítal praktické zkušenosti učitelů s výukou realizovanou na základě tohoto i dalších článků celé série.
2.Autor: Recenzent2Vloženo: 01. 10. 2010 09:32
Příspěvek Čeština pro žáky cizince: 3 Školní třída je kontinuálním pokračováním cyklu materiálů pro práci s žáky cizinci na 1. stupni ZŠ. V článku jsou krátce, resp. formou výčtu, představeny gramatické a lexikální jevy, se kterými se žáci setkají na pracovních kartách. Článek však přináší jen minimální doporučení pro učitele, jak s kartami pracovat a jak žákům představit jednotlivé zapracované jevy. K textu je přiloženo deset pracovních karet, které poskytují učiteli velmi dobře zpracovaný materiál zvl. pro samostatnou práci žáků v hodině i pro domácí opakovaní. Metodologicky jsou karty dobře zpracovány, neboť do jazykového vyučování zapojují složku vizuální, lexikálně-obsahovou, gramatickou i fonetickou.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.