Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Jak napsat haiku

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zdeněk Sotolář
Anotace: Podle jednoduchého schématu tvoří žák vlastní literární text.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 2. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Místo, kde žijeme » 2. období » rozlišuje mezi náčrty, plány a základními typy map; vyhledává jednoduché údaje o přírodních podmínkách a sídlištích lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí
 3. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Přírodní obraz Země » porovná působení vnitřních a vnějších procesů v přírodní sféře a jejich vliv na přírodu a na lidskou společnost
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
 2. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kreativita
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list
Klíčová slova: Jazyk a jazyková komunikace, Český jazyk a literatura, Japonsko, poezie, lyrika, haiku

Aktivitu Jak napsat haiku je možné zařadit kdykoliv, když pracujeme s lyrikou. Pracujeme-li se Soukalovou učebnicí pro devátý ročník, vyjdeme z textů v oddílu Poezie, Drobnosti a miniatury. Nutným předpokladem této aktivity je předcházející znalost (zopakování) pojmů lyrika, verš, slabika, rým.

Nejdůležitějším cílem aktivity je rozvoj žákovské tvořivosti (OSV). Právě velmi zjednodušené schéma a vedení žáka krok za krokem k vytvoření vlastního textu pomůže odstranit některé blokády při psaní, které mohou vzniknout při zadání typu „žáci, napište báseň o podzimu".

Dalšími cíli (samozřejmě pro další hodiny) mohou být otázky a úkoly zaměřené na:

 • bližší, podrobnější seznámení s významným představitelem tohoto žánru Macuo Bašóem (1644 - 1694), můžeme ho představit také jako prozaika;
 • srovnání umění a básnické tvorby 17. století v Česku (období baroka) a v Japonsku (doba Genroku), nebo dokonce historické situace (v Čechách končí třicetiletá válka a země se sjednocuje pod nadvládou Habsburků, v Japonsku končí období občanských válek sjednocením země pod nadvládou Tokugawů)
 • práci překladatele (doplnění rýmu, který japonská poezie nezná), srovnání češtiny a japonštiny, která je evropským jazykům daleko blíže než amorfní a tónová čínština

Jádrem aktivity je pracovní list, který žáci pod vedením učitele vyplňují a směřují od pozorování vzorového textu (počítání slabik) k vytvoření vlastního básnického textu - haiku.

Z jednotlivých kroků lze také vyvodit kritéria pro hodnocení:

 1. Má text požadovaný počet slabik?
 2. Jsou slabiky správně rozvrženy?
 3. Obsahuje text rým?
 4. Odpovídají motivy ročnímu období?

V pracovním listu je k podzimu vybrán výchozí motiv havrani, ten může být samozřejmě nahrazen motivy jinými. Při hledání typických motivů můžeme využít např. techniku řízených asociací, čili clusteru, který popisuje Fišer. Při četbě japonských haiku nacházíme samozřejmě motivy, které by naši žáci nepoužili (např. v Bašóově textu sakury).

Pokračováním aktivity pak mohou být i další samostatné texty, které budou vycházet z typických motivů pro jednotlivá roční období, nebo dokonce jednotlivé měsíce. Můžeme rozšířit mezioborové přesahy a vytvořit s žáky také jednoduchý kalendář (ITC), kdy texty doprovodí vlastními ilustracemi (výtvarná výchova).

Dalším úkolem může být zpracování stejných pocitů prozaickou formou (lyrickým popisem) a následné srovnání obou textů.

Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf41 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 21. 08. 2008
Zobrazeno: 11000krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOTOLÁŘ, Zdeněk. Jak napsat haiku. Metodický portál: Články [online]. 21. 08. 2008, [cit. 2020-10-19]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZND/2551/JAK-NAPSAT-HAIKU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.