Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Velikonoce

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Marie Horčičková
Anotace: Žáci vyprávějí, jaké velikonoční zvyky se dodržují v jejich rodině. Poté si zasejí osení. Následuje venkovní hra, při které skupiny hledají „vajíčka“ s částmi textu, ze kterého poskládají úkol. Úkol splní ve třídě a navzájem si své výtvory prezentují.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 2. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru
 2. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost
 3. základní vzdělávání » Jazyk a jazyková komunikace » 1. stupeň » Český jazyk a literatura » Komunikační a slohová výchova » 1. období » v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Tělesná výchova 1. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. stupeň
 3. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
 2. Základní vzdělávání » Environmentální výchova » Ekosystémy
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Kooperace a kompetice
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída, Specializovaná učebna
Nutné pomůcky: velikonoční symboly, květináče, osení, zemina, barevné lístečky na vytvoření skupin, kindervajíčka s barevnými štítky, krepový papír na vymezení prostoru, nastříhané instrukce, flip se slovní zásobou, kopie textu ukázkové scénky
Klíčová slova: velikonoční symboly, květináče, osení, zemina, barevné lístečky na vytvoření skupin, kinder vajíčka s barevnými štítky, krepový papír na vymezení prostoru, nastříhané instrukce, flip se slovní zásobou, kopie textu ukázkové scénky
Příprava:

Předem stanovíme den, kdy se budeme zabývat tématem Velikonoce. Žákům oznámíme, že jednotlivé aktivity budou probíhat dvojjazyčně.

Popis činnosti
Evokace (10 minut)

Žáci si přinesou do ranního kruhu jejich rodinné velikonoční symboly - malovaná vajíčka, formu na beránka, pomlázku, květináč s osením atd.

Následuje diskuse, jak která rodina slaví Velikonoce. Učitel jednotlivým žákům pomáhá návodnými otázkami, motivuje k dotazům i ostatní děti. Jsou ve třídě také děti s cizí státní příslušností? Jak se slaví tento svátek u nich? Chodí některé z dětí do kostela? Jak se Velikonoce jmenují anglicky? Pokud nikdo z žáků neví, je možné použít např. přesmyčku.

A - T - E - S - R - E (EASTER)

Aktivita - setí osení (25 minut)

Žáci si zasejí osení - např. ve dvojici.

Učitel dbá na dodržování správných pracovních návyků (pomoc kamarádovi, uklizení místa atd.).

Aktivita - skupinová práce: Easter Egg Hunt (hledání vajíček) - 40 minut

Poznámka - aktivitu lze nejlépe realizovat venku (viz příloha č. 2), v přesně vymezeném prostoru (např. krepovým papírem), v případě nutnosti je možné si hru zahrát ve třídě.

Učitel vypráví o velikonoční tradici (nejen) v Americe: velikonoční zajíček schová vajíčka na zahradě; žáci když ráno vstanou, vydají se vajíčka hledat. Navrhne žákům, zda by si Easter Egg Hunt chtěly vyzkoušet.

Podle barevných lístečků učitel rozdělí žáky do skupin. Skupina si nacvičí pokřik s anglickým názvem svého týmu - např. We are blue, blue, blue!

Skupiny hledají vajíčka své barvy (kinder vajíčka s barevným štítkem), viz příloha č. 3. Pro každou skupinu je v terénu 5 - 6 vajíček. V každém z nich je schované jedno slovo zadání úkolu. Například: Make a paper egg. Příklad částí úkolů na lístečkách je v příloze č. 4. Úkolem skupiny je najít všechna svá vajíčka, slova poskládat a úkol ve třídě splnit. Při skládání zadání úkolu mohou využít slovníky.

Reflexe (15 minut)

Při hodnocení hraje rychlost splnění úkolu pouze malou roli, podstatná je týmová spolupráce a kvalita splnění.

Žáci si navzájem předvedou své výtvory. O osení budou pečovat každý den a sledovat, jak roste.

Nová slova si žáci připíší na flip se slovní zásobou k tématu projektu.

(Poznámka - místo angličtiny lze použít jakýkoli jiný cizí jazyk. Části jednotlivých úkolů mohou být napsané/vytištěné na barevném papíře; barva odpovídá barevnému označení vajíčka.)

Přílohy

Příloha č. 1 - Velikonoční symboly
Příloha č. 2 - Ilustrace realizace aktivity venku
Příloha č. 3 - Ilustrace označení vajíček
Příloha č. 4 - Příklad rozepsání úkolů na lístečky

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 03. 06. 2009
Zobrazeno: 21935krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
HORČIČKOVÁ, Marie. Velikonoce. Metodický portál: Články [online]. 03. 06. 2009, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZNA/3160/VELIKONOCE.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.