Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Příběh smrti a života

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Taťána Vítková
Anotace: Pracovní list se věnuje tématu Velikonoc z různých pohledů - kulturních, náboženských. Snaží se odkrýt, kde se tento tradiční svátek vzal, jak se slavil v minulosti a jak si ho připomínáme dnes. Je určen pro práci individuální i skupinovou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
  2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
  3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní účel důležitých symbolů našeho státu a způsoby jejich používání
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
  2. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Kulturní diference
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní listy
Klíčová slova: multikulturní výchova, Český jazyk a literatura, Člověk a společnost, Dějepis, Výchova k občanství, velikonoce, symbol

Pracovní list má za cíl představit téma Velikonoc, jak je slaví lidé rozličných kultur. Jelikož Velikonoce jsou u nás zúženě vnímány pouze jako tradiční jarní svátky spojené s pomlázkou, kraslicemi atd., je žádoucí odkrýt jejich původ a zabývat se historickými kořeny.

Jak pracovní list využít ve výuce? Existuje několik variant. Zaprvé je možno rozdělit třídu do skupinek (ideálně po čtyřech), které budou s pomocí informačních zdrojů (Vondruška, V.: Církevní rok a lidové obyčeje. Dona, 2005., úryvek z Bible - 2. Moj. 12. - 13. kap.) vyplňovat daný pracovní list. Pouze úkol číslo 5 budou žáci zpracovávat samostatně. Po ukončení práce musí následovat společná kontrola zjištěných informací a následně diskuze k úkolu číslo 5, neboť odpovědi budou vycházet z individuální zkušenosti každé rodiny. Žáci budou mít tak možnost nahlédnout do zvyků a tradic ostatních spolužáků, a tak získat inspiraci pro slavení Velikonoc ve své rodině.

Zadruhé může pracovní list posloužit jako forma individuální práce ve vyučovací hodině s využitím stejných informačních zdrojů (viz výše).

Nakonec je možné pracovní list zařadit jako shrnutí či opakování daného tématu, které bylo v předchozích vyučovacích hodinách probíráno. V tomto případě budou žáci pracovat bez využití informačních zdrojů. Je na zvážení každého učitele, zda zařadí úkol číslo 5.

Odpovědi nelze hodnotit, protože se jedná o osobní zkušenosti z rodinného prostředí. Kromě pracovních listů obdrží žáci (pokud se nejedná o závěrečné shrnutí) nakopírované texty o Velikonocích z knihy od V. Vondrušky. Při zmínce o odvození názvu VELIKONOCE (úkol číslo 3) budou žáci pracovat s ukázkou z Bible (2. Moj. 12. - 13. kap.), a to tak, že si konkrétní kapitoly přečtou a tím se hlouběji seznámí s historií slavení Velikonoc v jiném kulturním prostředí.

Další použitá literatura: Bible

Citace a použitá literatura:
[1] - VONDRUŠKA, Vlastimil . Církevní rok a lidové obyčeje. 2. vydání. DONA, 2005. 96 s. ISBN 80-7322-075-X. 
Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf48 kBPracovní list
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 07. 12. 2006
Zobrazeno: 11671krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
VÍTKOVÁ, Taťána. Příběh smrti a života. Metodický portál: Články [online]. 07. 12. 2006, [cit. 2020-11-29]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZNA/1042/PRIBEH-SMRTI-A-ZIVOTA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.