Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Multikulturní výchova > Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním...

Ikona prakticky

Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“

Ikona zkusenost
Autor: Kamil Bujárek
Anotace: V níže uvedeném textu je navržena technika, jak smysluplně ověřit znalosti žáků způsobem s přidanou hodnotou v podobě zopakování a upevnění důležitých generalizací, tvrzení, faktů přímo při kontrolním testu. Lze variovat konkrétní přístup k testování (diktátem, opisováním z prezentace i digitální formou). Jde o zpestření desetiminutovek klasického typu. Nabízí se i variantní zadání s ohledem na integrované i nadané žáky. Je to i způsob, který rozvíjí tak důležité dovednosti žáků, jako jsou kritické myšlení, digitální gramotnost i porozumění textu.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
  1. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  2. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  3. Základní vzdělávání » Kompetence pracovní » využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření
Očekávaný výstup:
  1. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Regiony světa » porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a bariéry jednotlivých světadílů, oceánů, vybraných makroregionů světa a vybraných (modelových) států
  2. základní vzdělávání » Člověk a příroda » 2. stupeň » Zeměpis (geografie) » Společenské a hospodářské prostředí » porovnává státy světa a zájmové integrace států světa na základě podobných a odlišných znaků
Mezioborové přesahy a vazby:
  1. Základní vzdělávání -> Člověk a jeho svět
  2. Základní vzdělávání -> Informační a komunikační technologie 2. stupeň
Průřezová témata:
  1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Multikulturní společnost
Organizace řízení učební činnosti: Frontální, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dle způsobu ověřování:
sešity či papíry
dataprojektor
interaktivní smart tabule či dotyková obrazovka
mapa (atlasy)
standartně vybavená třída...
Klíčová slova: ověření znalostí, upevnění učiva, zpětná vazba, přiřazování, integrovaní a nadaní žáci

Cíl výuky:

Cílem této metody je získání známek (ověření znalostí) se zpětnou vazbou s možností opravy znalostních nedorazů při výkladu. Při opravování snadno vyplynou převažující chyby, neboť vás budou kumulované chyby bít do očí. Je možné se poté zamyslet nad změnou přístupu k výkladu tak, abyste těm často se opakujícím chybám předešli.

Článek na téma:

Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“

Širší anotace: V níže uvedeném textu je navržena technika, jak smysluplně ověřit znalostí žáků způsobem s přidanou hodnotou v podobě zopakování a upevnění důležitých generalizací, tvrzení, faktů přímo při kontrolním testu. Dle složitosti a obtížnosti testovaného tématu lze variovat konkrétní přístup k testování – totiž klasickým diktátem, opisováním z dataprojektorové prezentace, tříděním pojmů z rozdaných papírů a v neposlední řadě, pokud je přístup k počítačům (tabletům atp.), i digitální formou, kdy žáci třídí pojmy přesouváním do správných sloupců v tabulkovém či textovém editoru. Jde o zpestření někdy fádních a stereotypních desetiminutovek „klasického typu“ – s otázkami otevřenými či uzavřenými, které jsou na našich školách nejčastější. Nabízí se i variantní zadání, zejména v době s bobtnající integrací, nebo ve třídách s větším poměrem nadaných žáků. Tento způsob otevírá i možnost doplnit vlastní tvrzení žáků (je přeci smysluplné, aby žáci uměli formulovat myšlenky s informační hodnotou) odlišná od těch zadaných jako pomocný hodnotící faktor. Jde i o způsob, který rozvíjí tak důležité dovednosti žáků jako jsou kritické myšlení, digitální gramotnost i porozumění textu.

Východiska: Jak jistě potvrdí kdekterý učitel, problematika ověřování znalostí je vždy kamenem úrazu při ukončení probraného tématu. Z vlastní zkušenosti vím, že někdy učitel podvědomě cítí, že se mu vyložení určité problematiky vydařilo více a jindy méně. Je nicméně naivní si myslet, že dobrý pocit indikuje dobré výsledky a naopak. Poté učitel řeší problém, kde se stala chyba, resp. jak to, že to tak dobře dopadlo. A samozřejmě se chce pokusit vyvodit důsledky pro změnu přístupu k vyučovacímu procesu ať již u tématu totožného příští rok, nebo v obecnější rovině, případně si zafixovat postupy, které se osvědčily. Osobně jsem vždy problematicky hledal příčiny selhání či úspěchu v přístupu k výkladu, v sobě, ale to nemusí být to zásadní. Objektivním východiskem je přeci najít při ověřování znalostí ty nejčastější chyby a ty poté po opravení „desetiminutovek“ napravit. Jistě mi potvrdíte, že proces vedoucí k odhalení toho zásadního nepochopeného, nebo úplných neznalostí, je ve standardních způsobech ověřování znalostí zdlouhavý, ne-li objektivně nemožný. Proto jsem s narůstajícími pedagogickými zkušenostmi dospěl k technice, o kterou se s vámi krátce podělím a podložím konkrétním příkladem.

Jak tedy na „sloupečkovou přiřazovací metodu“:

Hlavním předpokladem ke smysluplnému použití této metody je alespoň částečný odklon od klasické „diktující“ frontální výuky. Jak na to, jsem nastínil ve svých předchozích článcích, a ještě v dalších rozvinu. Z nich totiž vyplývá, že žáci by měli být více zapojeni do získávání vědomostí vlastní iniciativou, a to jak při zjišťování nejdůležitějších plodin a nerostných surovin (a dalších jevů humánní geografie), tak i při výběru pojmů do orientace na mapě (ve smyslu: pojem do orientace – opora pro následující výklad). Takový způsob výuky totiž přirozeně směřuje k tomu, aby přiřazovací metoda byla smysluplná. Jinak, tak jako i mně, se jeví jako nenáročná a nesmyslná. Je prostě potřeba vyvolat v dětech schopnost pečlivě hodnotit poměrně náročná tvrzení s drobnými nuancemi, které odlišují příslušnost tvrzení k danému sloupci.

Tento přístup je nejvhodnější pro regionální geografii. Nechceme přeci od žáků, aby papouškovali nesmyslné číselné hodnoty ve spojení s jednotlivými státy, anebo ještě hůře, vyprávěli pohádky o jednotlivých státech. Tato fakta jsou k ničemu a stejně je žáci rychle zapomenou. Vyučujete-li „regionálku“ opravdu regionálně, s akcentem na společné znaky v rámci jednoho regionu, a vyzdvihnete nejtypičtější konkrétní znaky jednotlivých států v rámci těchto regionů, tak je přínos pro budoucnost žáků mnohem větší. A v popisované metodě to krásně využijete i s možností nastavení minimální/optimální/maximální varianty pro odlišení individuálních předpokladů žáků. Třeba tak, že v minimální variantě budete chtít přiřazovat jen do regionů, v optimální budete chtít uvést některé státy a v maximální všechny (nebo většinu), či dokonce části států.

Konkretizace této metody je nejlepší na příkladu ověření znalostí v konkrétním testu. Aby nám to bylo bližší, tak uvedu příklad ověření znalostí pro rozlišení typických znaků západní Evropy, jižní Evropy a severní Evropy (v libovolném pořadí). Uvedené znaky jsou samozřejmě subjektivní a jsou ovlivněny osobností a preferencemi učitele:

Zadání (nechť je digitální s přiřazováním na PC): uvedené pojmy, termíny a typické znaky přiřaďte do vytvořených sloupců pojmenovaných (Pozn. pro čtenáře: to principiálně není nutné – žáci by regiony měli znát) západní Evropa, jižní Evropa a severní Evropa. U tučně označených uveďte i konkrétní stát (Pozn. pro čtenáře: optimální varianta; ta většinová; premiantům oznamte třeba osobně při pochůzkách ve třídě, ať uvedou i státy, které nejsou tučně požadovány; nebo na závěr, když se jeví, že žáci mají často hotovo).

Pojmy, termíny, typické znaky (jsou odděleny středníkem):

Převážně oceánské podnebí; jde o chudší státy EU (nikoliv nejchudší) značně závislé na turistice, převážně katolíci, lesy zde byly z velké části vykáceny již v antice; s výjimkou Německa (které leží v jiném regionu) jde o nejvyspělejší státy Evropy; Brusel – sídlo evropských institucí (EU); převážně protestanti; nejdůležitější plodiny jsou tu mmj. olivy, vinná réva a citrusy; krátké vodnaté řeky – zdroj levné energie; sucho zde velmi limituje zemědělství – časté zavlažování; Rotterdam – jeden z největších přístavů světa; relativně intenzivní zemědělství možné jen na jihu; Severoatlantský proud zde nejvýrazněji ovlivňuje klima – jinak by zde bylo podnebí podobné jako v Grónsku; nejintenzivnější zemědělství v Evropě; největší podíl přistěhovalců ze severní Afriky a (méně) Blízkého Východu; rozsáhlé plochy převážně jehličnatých lesů – zdroj příjmů mmj. prostřednictvím nábytkářských firem; velmi nízká hustota zalidnění – většina obyvatel při pobřeží; sídlo papeže; průmysl zaměřen na špičkové (strojírenské a elektro) technologie a finanční služby – obory s největší přidanou hodnotou; Milán a Turín v Pádské nížině; pobřeží v subtropech – častý cíl letních dovolených; vánoční stromky pro Evropu; Eurotunel pod Lamanšským průlivem; Katalánsko.

Jen pro úplnost uvádím, že regiony Evropy vymezuji v příloze (ihned za článkem) dle mapky z učebnice Zeměpis světa 3 (NČGS 2010, ISBN 978-80-86034-77-5 str. 24). Pojmy přiřazené do sloupců v příkladu testu jsou zapisovány z diktování a v článku poněkud pozměněny, takže stoprocentně neodpovídají. Řešení předpokládám, nemusím uvádět, jistě jste toho s přehledem schopni a, konečně, příklad testu je chvalitebný…

Ještě na závěr zdůrazňuji, že kromě získání známek je tato technika významná pro zpětnou vazbu a opravu nedorazů při výkladu. Snadno vyplynou převažující chyby, neboť při opravování vás budou kumulované chyby bít do očí. Zkuste se poté zamyslet nad změnou přístupu k výkladu tak, abyste těm často se opakujícím chybám předešli.

Ještě jedna poznámka. Vy kolegové, kteří máte k dispozici smart interaktivní tabule, nebo dokonce dotykové velkoformátové televize, použijte je po otestování a zjištění hlavních chyb při opravování formou vyvolávání žáků (opět přiřazováním) s okamžitou zpětnou vazbou při případné chybě. Je to mimořádně názorné. Volba konkrétního programu je na každém z vás dle preferencí a možností.

Příloha:

Regiony Evropy:

Autor díla: Kamil Bujárek – výřez z: Zeměpis světa 3 (NČGS 2010, ISBN 978-80-86034-77-5 str. 24)

Příklad přiřazení pojmů:

Autor díla: Kamil Bujárek

Vypracoval Ing. Bc. Kamil Bujárek, Gymnázium Varnsdorf

25. 8. 2019 ve Varnsdorfu

 

Reflexe:

Vždy jsem problematicky hledal příčiny selhání či úspěchu v přístupu k výkladu v sobě, ale to nemusí být to zásadní. Objektivním východiskem je přeci najít při ověřování znalostí ty nejčastější chyby a ty poté po opravení „desetiminutovek“ napravit. Jistě mi potvrdíte, že proces vedoucí k odhalení toho zásadního nepochopeného, nebo úplných neznalostí, je ve standardních způsobech ověřování znalostí zdlouhavý, ne – li objektivně nemožný. Proto jsem s narůstajícími pedagogickými zkušenostmi dospěl k opakovaně verifikované technice, která to objektivně umožňuje.

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
INFO
Publikován: 26. 09. 2019
Zobrazeno: 3006krát
TOP příspěvek
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 4.3333

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku : 4
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
1 uživatel Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
BUJÁREK, Kamil. Možný způsob ověření znalostí (nejen) v regionálním zeměpise „sloupečkovou přiřazovací metodou“. Metodický portál: Články [online]. 26. 09. 2019, [cit. 2020-11-24]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZN/22221/MOZNY-ZPUSOB-OVERENI-ZNALOSTI-NEJEN-V-REGIONALNIM-ZEMEPISE-„SLOUPECKOVOU-PRIRAZOVACI-METODOU“.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře RSS komentářů článku
1.Autor: Recenzent1Vloženo: 26. 09. 2019 09:12
První recenzent: Text se týká nejdůležitějšího úkolu pedagoga: otevírat příležitosti pro (sebe)hodnocení žáků průkaznými formami a metodami práce. V tomto smyslu je text vhodnou inspirací pro učitele, jak zpětnou vazbou angažovat žáky k učení a zvyšovat jejich odpovědnost za jeho výsledky (výsledky učení). Učiteli postup zase ukazuje, jak žáci přemýšlejí, v přehledném tvaru - to ostatně kolega napsal v článku. Doporučení druhého recenzenta: V dané aktivitě je nastíněna možnost využití digitální technologie pro okamžitou zpětnou vazbu žákům. V tomto případě hovoříme o využití digitální technologie jako didaktické pomůcky. Výhody oproti jiné zpětné vazbě jsou zjevné. Zpětná vazba je okamžitá a využitelná opakovaně v čase. Pokud bychom se žáky zamýšleli digitální technologii využít nejen ke zpětné vazbě, ale i k rozvoji digitální gramotnosti, je potřeba si předem stanovit cíl, se kterým budeme pracovat. a kterému se budeme se žáky věnovat. Jedním z možných cílů může být očekávaný výstup učení dle publikace Digitální gramotnost v uzlových bodech vzdělávání: 1. Člověk, společnost a digitální technologie - 1.1 Zapojení do společnosti prostřednictvím digitálních technologií, ve kterém žák na konci období v 7.ročníku ZŠ "charakterizuje digitální zdroje, které využívá ve svém vzdělávání; na příkladech z okolí ukazuje, jak digitální technologie zlepšují život". Vyučující vede žáky k tomu, aby sami charakterizovali výhody využití digitální technologie v dané aktivitě. Autor v článku naznačuje existenci programů, které vyučujícím mohou se zpětnou vazbou pomoci. Pro danou aktivitu mohu doporučit řešení ze stránek www.learningapps.org. Konkrétně se jedná o cvičení Gruppenzuordnung. Obsah si každý může dodat svůj vlastní.
1.Autor: Jaroslav VávraVloženo: 30. 09. 2019 07:47

Zde popsaná metoda je modifikací KWL tabulky od Davida Ausubela (1963). Tu lze použít jak při začátku výuky (umožní uspořádat znalosti) tak i na konci při opakování/hodnocení. Více například https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/21958/ucit-se-mistem-prvni-obecna-cast.html/; dole.

Výhody: usnadní orientaci v novém učivu

Nevýhody: fixuje předem danou strukturu znalostí a potlačuje volné vyjadřování, kritické myšlení (pokud učitel zůstane jen u té tabulky bez dalšího využití). Učitel může tabulku využít například k tomu, že  vyzve žáky k interpretaci nových znalostí, ke kritickému myšlení...

2.Autor: Kamil BujárekVloženo: 30. 09. 2019 08:22

Děkuji J. Vávrovi za teoretické zarámování mého příspěvku. Vždy jsem mile překvapen, když praktická zkušenost, kterou jsem získal praxí, má svoji teoretickou oporu.

Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.