Metodický portál RVP.CZ prochází změnami. Více informací zde.
logo RVP.CZ
Přihlásit se
Titulka > Modul články > Základní vzdělávání > Výchova k myšlení v evropských a globálních... > Jsme Evropané

Zobrazit na úvodní stránce článků

Dokumenty ve výuce: První projev Klementa Gottwalda v parlamentu

Praktický příspěvek
inspirace
blok hodin
Autor Zdeněk Sotolář
Žáci pracují s dokumentem, který znamenal přelom ve vývoji Komunistické strany Československa. Žáci vyhledávají informace v textu, učí se vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.
Cíle:
  • žáci vyjmenují, co sledovala politika komunistů
  • žáci vysvětlí, jakou roli hrál Sovětský svaz v komunistickém hnutí
  • žáci porovnají požadavky tehdejších komunistů a dnešní levice
  • žáci si uvědomí hodnoty demokratického státu
Postup

Každý žák dostane pracovní list s textem projevu. Po tichém čtení se žáci rozdělí do menších skupin a dostanou sadu otázek. Všechny odpovědi dokládají citací z textu. Na konci lekce skupiny předkládají svá řešení a konfrontují je s ostatními. (Záleží na učiteli, zda tématu chce věnovat 1 vyučovací hodinu a pracovat pouze s výběrem otázek, nebo větší blok; vyučuje-li češtinu i dějepis, je možné lekci věnovat např. 1 hodinu dějepisu a 1 hodinu češtiny. Nejlépe se mi pracovalo, když mi rozvrh umožnil dvouhodinovku.)

Které události předcházely tomuto projevu? Vyjmenuj všechny československé prezidenty.

(Odpovědi na tyto otázky mohou být evokací celé hodiny, žáci si uvědomí předcházející, ale i následující události.)

Mimo text: V roce 1929 proběhly parlamentní volby, ve kterých v důsledku vnitrostranické krize komunisté zaznamenali úbytek hlasů. V KSČ probíhá proces tzv. bolševizace, k moci se dostávají radikální komunisté v čele s Klementem Gottwaldem, jejich vzorem v metodách i cílech jsou ruští bolševici a jejich revoluce.

Které skupiny obyvatelstva Gottwald proti sobě staví jako nesmiřitelné nepřátele?

(Žáci mohou z textu vypsat do tabulky)

Dělníci

Fabrikanti

Domkáři

Velkostatkáři

Utlačovaný národ

Utlačovatelé

Vojáci

Generálové

Drobní státní zaměstnanci

Ministři

Jak nazval tento nesmiřitelný protiklad již Komunistický manifest z roku 1848?

Mimo text: Komunistický manifest pojmenovává tento protikladný vztah jako třídní boj.

Jakými jazykovými prostředky zdůrazňuje rozdělení obyvatelstva do dvou táborů?

(Zdůrazňuje neustále „my" a „vy", „vaší vládou", „vaším režimem", „vaše panství".)

Jaký má projev celkové vyznění?

Jako výhružka, hrozba: „Přejde vás smích!"

Kdo je Rothschild?

Mimo text: Bankéř, rodina původně z Německa, dodnes v mnoha pobočkách, mj. ve Vídni, Londýně. Jméno se stalo symbolem bohatství (rčení: „má se jako Rothschild, žije si jako nějaký Rothschild").

Vyhledej v projevu slohově zabarvené výrazy

(SSČ: fabrikant = hanlivě továrník, keťas = hanlivě, kdo keťasí = obchoduje načerno, komandovat = expr. poroučet, skýva = kniž. krajíc chleba, rvát se = expr. násilím odnímat)

Jaké tehdejší situace Gottwald zneužívá, stejně jako v sousedním Německu Adolf Hitler?

Mimo text: V říjnu 1929 po krachu na burze v New Yorku propuká tzv. velká hospodářská krize, jejím nejvýraznějším projevem je obrovská nezaměstnanost.

Co se komunisté chodí učit do Moskvy od ruských bolševiků?

(„jak vám zakroutit krk")

Jakou roli sehrává Moskva v komunistickém hnutí?

(„naším nejvyšším štábem je skutečně Moskva", dokonce „budeme pracovat pro vítězství Sovětského svazu")

Mimo text: Moskva je od roku 1919 centrem III. internacionály, tzv. Kominterny.

Jaké jsou politické cíle komunistů?

(„je nutno a možno úplně zúčtovat s vaším režimem: ozbrojeným povstáním, sociální revolucí a diktaturou proletariátu")

Vyhledej doklady toho, že program komunistů směřoval k násilnému převzetí moci. („jak vám zakroutit krk", „budeme bojovat...za válku občanskou", „ozbrojeným povstáním", „svůj boj povedeme bez ohledu na oběti")

Jaké jsou hospodářské cíle komunistů?

(„aby proletáři mohli vyvlastnit banky... aby zemědělští dělníci a malí rolníci mohli vyvlastnit velkostatkáře")

Které občanské svobody požaduje?

(„svobodu tisku, svobodu shromažďovací, svobodu spolčovací, svobodu stávkovat")

Vyhledej a vysvětli význam neznámých slov

(SSČ: činže = nájemné, domkář = vlastník domku na vsi)

Jak s těmito svobodami naložili komunisté, když se dostali k moci? (Tento úkol může být domácí reflexí celé hodiny.)

Mimo text: Žáci mohou využít vzpomínek pamětníků.

V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „Napište nám“.
Napište nám
Celkové hodnocení článku
Přidat komentář Citovat článek