Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Alexandr Veliký

Ikona inspiraceIkona blok
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Stěžejní částí hodiny je fiktivní dopis Alexandra Velikého z Babylónie, který se žáci pokusí doplnit a tím si vytvořit vlastní zápis z hodiny.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Nejstarší civilizace. Kořeny evropské kultury » demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evropskou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 3. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová, Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: * nakopírované nedokončené testy
* mapa Evropy a Asie
* nakopírované fiktivní listy z deníku Alexandra Velikého
* psací potřeby
Klíčová slova: Alexandr Veliký, Makedonie
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

V úvodu hodiny žáci vytvářejí test, ve kterém si zopakují dosud nabyté znalosti o starověkém Řecku. Osobnost Alexandra Velikého je probírána frontální metodou za pomoci obrázků a map. Hlavní důraz je pak kladen na fiktivní dopis Alexandra Velikého z Babylónie, který žáci doplní a tím si vytvoří zápis z hodiny.

Znalosti, dovednosti, schopnosti:
 • žák dokáže dotvořit testové otázky s možnostmi odpovědí
 • žák se pokusí vyplnit sousedův test
 • žák je schopen popsat dobu, ve které žil Alexandr Makedonský, situaci, za jaké se dostal k moci, a především jedinečnou osobnost tohoto Evropana, který za svůj krátký život ovlivnil velkou část tehdy známého světa
 • žák dokáže doplnit údaje do textu z předchozího výkladu
Postoje, hodnoty:
 • snahou by mělo být vzbudit celkový zájem o tuto významnou osobnost
 • žák chápe velikost odkazu, který nám A. Veliký zanechal, nejen v podobě měst Alexandrií, knih Alexandreid apod.
Kroky realizace
EVOKACE
 • učitel si připraví dva druhy předtištěných testů, které však nejsou dokončeny, a nakopíruje je tak, aby měli žáci v jedné lavici dva různé testy - jeden z nich má otázky 1 - 10, druhý 11 - 20;
 • podmínkou nezbytnou k tomu, aby žáci náležitě vyplnili své části testů a realizované kroky správně splňovaly účel svého zařazení, je důkladné instruování žáků a vysvětlení jim případných nejasností učitelem (tzn. hlavně podání informací týkajících se pouze jedné správné varianty a případné nejednoznačnosti v pochopení smyslu některých otázek);
 • během 10 - 15 minut se každý žák pokusí vyplnit svou část testu - tzn. připravit jakoby test pro svého souseda;
 • žáci si vyplněné testy ve dvojici vymění a pokusí se správně odpovědět na kamarádův test;
 • odpovědi a chyby spolu mohou konzultovat;
 • příloha č. 1, 2;
 • následně je nutná kontrola provedená učitelem, aby se žáci dozvěděli všechny správné odpovědi a byly eliminovány veškeré eventuální nejasnosti či problematická místa;
UVĚDOMĚNÍ SI

Učitel vypráví žákům frontální metodou o životě Alexandra Velikého. To předpokládá, že pedagog je skutečně učitelem dějepisu a má požadované znalosti. K dokreslení je vhodné použít mapu Evropy a Asie, nejrůznější obrázky a fotografie (jsou i v učebnici). Způsob podání záleží na učitelových znalostech, neměl by však opomenout tato fakta:

 • Makedonie je země na sever od Řecka. Její král Filip II. Makedonský se rozhodl obsadit Řecko.

Řek Demosthénes (athénský řečník):

 • ostře promlouvá proti Filipovi = filipiky
 • bitva u Chairóneie r. 338 př. n. l. - Řekové prohráli, král nabídl Řekům společné výpravy do Persie

Král zabit (zavražděn na svatbě své dcery), nový král Alexandr Makedonský Veliký:

 • zdatný, krásný, vzdělaný (učitel Aristoteles)
 • chtěl ovládnout celý svět, dobyl Perskou říši (rozťal gordický uzel), byl až vIndii, jeho vojáci mu ale odmítli poslušnost, a tak se vrátil zpět
 • zemřel ve 33 letech na malárii
 • rozvíjel obchod mezi Evropou a Asií
 • města, která zakládal - Alexandrie
 • knihy, které byly o něm napsány - Alexandreidy

Po smrti Alexandra válka diadochů (vojevůdců) o trůn. Říše se rozpadá, centrem vzdělanosti se stává Egypt - Alexandreia.

REFLEXE

Doplňování textu:

 • každý žák dostane text, který je fiktivním listem, jež psal Alexandr, když dorazil do Babylónie
 • společně sučitelem se žáci pokoušejí list doplnit a to tak, aby dával smysl (všechny údaje vynechané vlistě musí učitel zmínit vpředcházejícím výkladu)
 • tento list si pak žáci nalepí do sešitu a připíší si nadpis Alexandr Veliký. Bude jim tak sloužit jako zápis zprobraného učiva
 • příloha č. 3

Hodnocení

Je-li učitel dobrý vypravěč a má-li požadované znalosti, žáky učivo vždy velmi zaujme. S osobou Alexandra se většina z nich už dříve setkala, např. ve filmu, i proto se o jeho skutečný osud velmi zajímají.

Citace a použitá literatura:
[1] - AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny starověkého Řecka a Říma. Praha : Práce, 1994. 107 s. ISBN 80-208-0314-9 . 
Přílohy:
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 22. 09. 2008
Zobrazeno: 9094krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Alexandr Veliký. Metodický portál: Články [online]. 22. 09. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2631/ALEXANDR-VELIKY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.