Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Soutěž – Moderní dějiny

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Markéta Krůželová
Anotace: Na konci školního roku si mohou žáci zasoutěžit a zopakovat si nové poznatky z moderních dějin zábavnou formou.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 2. Základní vzdělávání » Kompetence k řešení problémů » samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 3. Základní vzdělávání » Kompetence k učení » vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » pracuje s časovými údaji a využívá zjištěných údajů k pochopení vztahů mezi ději a mezi jevy
 2. základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Člověk a jeho svět » Lidé a čas » 2. období » rozeznává současné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a současnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Zeměpis (geografie)
 2. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 1. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Lístečky se jmény osobností, papíry, psací potřeby, tabule, křída
Klíčová slova: Člověk a společnost, Dějepis, komunismus, válka, studená válka
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Na konci školního roku si mohou žáci zasoutěžit a zopakovat si nové poznatky z moderních dějin zábavnou formou. Žáky rozdělíme do dvou soutěžních skupin, ve kterých pracují celou hodinu.

Cíl hodiny

Znalosti, schopnosti, dovednosti
Žák:

 • vyjmenuje české i světové osobnosti moderních dějin
 • pamatuje si významné roky událostí moderních dějin
 • dokáže vysvětlit základní pojmy týkající se moderních dějin
 • zná základní údaje o evropských moderních dějinách, rozumí jim, dokáže je propojit a vydedukovat z nich závěry

Hodnoty, postoje
Žák:

 • umí obstát v konkurenčním boji
 • pracuje ve skupině, radí, pomáhá svým spolužákům

Realizace

Rozdělení do skupin

 • učitel si připraví lístečky se jmény českých a světových osobností, o kterých se žáci učili (počet lístečků musí odpovídat počtu žáků, polovina osobností bude světových, polovina českých) - viz příloha Osobnosti
 • učitel rozdá každému žákovi jeden lísteček, ten ho nikomu neukazuj
 • na vyzvání učitele se žáci rozdělí do dvou skupin, v jedné skupině budou žáci s českými a ve druhé se světovými osobnostmi
 • každá skupina si najde své pracovní místo, dostane papír, psací potřeby, vymyslí si své soutěžní jméno
 • učitel napíše na tabuli soutěžní jména skupin, bude zapisovat jejich úspěchy - každá skupina dostane jeden bod za každou správnou odpověď

Kdo to je

 • každá skupina má před sebou jiné lístečky se jmény osobností (z předchozího rozdělování)
 • úkolem každé skupiny je říci, o koho se jedná
 • za každou správně určenou osobu dostanou žáci jeden bod

Roky

 • každá skupina píše na papír roky, kdy se která událost stala
 • učitel předčítá tyto události:
  • 1. světová válka
  • Mnichovská dohoda
  • 2. světová válka
  • obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy
  • pád komunismu u nás
  • rozdělení Československa
 • každá skupina přečte své odpovědi, za každou správnou dostane bod

Hádej, kdo jsem

 • učitel se vžije do role jiných osob, neřekne žákům, o koho se jedná
 • jde postupně o:
  • V. Havla
  • T. G. Masaryka
  • A. Hitlera
 • žáci se postupně ptají na údaje o osobě - skupiny se střídají (učitel vyvolává jednotlivé žáky), používají otázky zjišťovací
 • učitel odpovídá pouze ANO - NE
 • cílem žáků je uhádnout, kterou postavu učitel představuje
 • skupina, která je na řadě s kladením otázek, může zároveň hádat, za uhádnuté jméno získávají žáci jeden bod

Hádej sousloví

 • bude se jednat o tato sousloví:
  • Železná opona
  • Varšavská smlouva
  • Blesková válka
 • učitel postupně vysvětluje jednotlivá sousloví, a to tak, že každé slovo vysvětlí zvlášť, jakoby slova nepatřila k sobě (např. je to závěs v divadle, je z těžkého kovu)
 • každá skupina se snaží sousloví uhádnout a samostatně napsat
 • obě skupiny přečtou své odpovědi, za každou správnou jim opět přísluší bod

Ve kterém městě se nacházím?

 • učitel si představí, že se právě nachází na těchto třech místech:
  • Pearl Harbor
  • Sarajevo
  • Mnichov
 • neprozradí žákům, o jaká města se jedná, jen jim vylíčí situaci, při které se nachomýtl
 • žáci hádají název města
 • poté obě skupiny přečtou své odpovědi, učitel je bodově ohodnotí

Vytvoř hádanku

 • každá skupina dostane tři pojmy, které nesmí prozradit skupině druhé
 • pojmy první skupiny:
  • holocaust
  • luftwaffe
  • emigrace
 • pojmy druhé skupiny:
  • kolaborant
  • heydrichiáda
  • cenzura
 • úkolem každé skupiny je vymyslet tři hádanky (popsat tyto tři pojmy) tak, aby správnou odpovědí byly tyto tři pojmy
 • jakmile žáci vymyslí hádanky, pokračuje se dál
 • první skupina přečte své hádanky, druhá skupina hádá
 • poté se obě skupiny vystřídají
 • body skupiny obdrží za správně formulované hádanky i za správné odpovědi

Závěr

 • učitel sečte všechny body na tabuli a vyhlásí výsledky
 • skupina, která vyhrála, si zaslouží malou odměnu - například jít první na oběd
Hodnocení

Tato hodina je pro žáky i pro učitele velmi zábavná. Její zařazení na konci školního roku vřele doporučuji především těm pedagogům, kteří stihli probrat požadované učivo dříve a zbyl jim na konci roku čas. Pokud učitel nestihne probrat všechny úkoly v rámci jedné vyučovací hodiny, může v nich pokračovat hodinu další, popřípadě soutěž doplnit o další podobná cvičení.


Přílohy:
NáhledTypVelikostNázev
Odstranitpdf14 kB Osobnosti
Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 19. 09. 2008
Zobrazeno: 4657krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
KRŮŽELOVÁ, Markéta. Soutěž – Moderní dějiny. Metodický portál: Články [online]. 19. 09. 2008, [cit. 2020-08-08]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2626/SOUTEZ---MODERNI-DEJINY.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.