Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Obrázkovou osnovou ke stavbě příběhu

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Zdeněk Sotolář
Anotace: Promyšlená obrázková osnova může být nejenom pomůckou k prosté reprodukci děje, ale i k výkladu o stavbě příběhu a hledání dalších souvislostí.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
 2. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření; porovnává a hodnotí jeho účinky s účinky již existujících i běžně užívaných vizuálně obrazných vyjádření
 3. základní vzdělávání » Umění a kultura » 2. stupeň » Výtvarná výchova » rozliší působení vizuálně obrazného vyjádření v rovině smyslového účinku, v rovině subjektivního účinku a v rovině sociálně utvářeného i symbolického obsahu
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Dějepis
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech » Jsme Evropané
Organizace řízení učební činnosti: Individuální
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Psací potřeby, sešit
Klíčová slova: Ílias, Homér, trojská válka, obrázková osnova, odstavec, stavba příběhu, pramen
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.

Práci předchází individuální domácí četba Starých řeckých bájí a pověstí. Vycházíme z přiměřeně jednoduchého Petiškova převyprávění, nikoli z veršované podoby Íliady.V hodinách všechny činnosti odvozujeme z Pracovního listu, který je kompilací obrázků stažených z různých webových stránek. Úkolem pro navazující žákovskou práci z další četby Starých řeckých bájí a pověstí může být právě samostatná tvorba podobné obrázkové osnovy k Odyssei pomocí internetových zdrojů (Informační a komunikační technologie).

Úkoly z pracovního listu:

Úkol 1) Srovnej různé zdroje, ze kterých obrázky vycházejí.

Vyučovací hodina začíná diskusí nad obrázky, které reprezentují různé zdroje od původní antické keramiky, přes rekonstrukci podoby Trojského koně až po moderní zpracování Homérovy látky ve výtvarném a filmovém umění.

 • Co je na obrázcích?
 • Které postavy a které děje?
 • Odkud obrázky pocházejí?
 • Je některý z obrázků historickým pramenem?
 • Znáte jiná zpracování této literární látky?
 • Čemu se říká jablko sváru, Achillova pata nebo Trojský kůň? (jazyková výchova - slovní zásoba, frazeologie)

Pracovní list odkazuje na učebnici dějepisu, tyto odkazy by ale měly zůstat, samozřejmě po dohodě s příslušným učitelem a zejména promyšleném načasování (!), na hodiny dějepisu. V nich bude vhodnější prostor k zopakování pojmů jako keramika, prameny, vědecká rekonstrukce.

Další varianty:

Bohaté mezipředmětové vztahy se nabízejí především s výtvarnou výchovou, v níž lze tvořit návrhy keramiky, vlastní ilustrace, knižní obaly nebo komiksová zpracování celého příběhu. V diskusi se lze také zamýšlet nad zobrazením nahoty ve výtvarném umění, nebo dokonce nad pojmem erotické umění (viz učebnice Dějepisu 6 s. 108).

Další možností může být tvorba vlastních ilustrací k jednotlivým událostem a příběhům a pak jejich porovnávání s ilustracemi uměleckými. Potom podle vytvořených žákovských ilustrací lze vytvářet další texty a jako ve hře „na tichou poštu" následně společně sledovat, zda došlo k nějakým posunům. Nebo v hodinách literární výchovy hledejme odkazy na staré řecké báje v moderní literatuře. Všechno je možné také propojit jako projekt více vyučovacích předmětů, samozřejmě s větší hodinovou dotací.

Úkol 2) Napiš ke každému obrázku jeden odstavec (pře)vyprávění.

Hlavním cílem pracovního listu je opakování, nebo výklad o stavbě příběhu, v našem případě hlavní dějové linie eposu. Každá z epizod představených obrázkem může být také zpracována samostatnými osnovami. Podrobnější rozbor nebo navazující otázky a úkoly volíme podle časových možností.

1. První obrázek trojice bohyň Paridova soudu v podání moderního výtvarníka slibem nejkrásnější ženy navozuje nejen zápletku (konflikt) příběhu, ale i významnou roli olympských bohů zasahujících do lidských osudů.
(Hraje roli právě jablko v jiném starověkém příběhu? - Adam a Eva)

2. Druhý obrázek, Paris a Helena z filmu Trója, připomíná motiv únosu a následné pomsty krále Agamemnona v čele invazní armády.
(Kdo bývá únoscem v pohádce? - černokněžník, čaroděj)

3. Třetí obrázek, nezranitelný Achilles na řecké váze v souboji s Hektorem, zobrazuje souboj významných hrdinů achajských a trojských a vzbudí možná (snad!) diskusi nad místem vyvrcholení děje.
(Ve kterém žánru jsou pouliční souboje častým motivem? - western, kovbojka)

4. Čtvrtý obrázek přináší klíč k rozuzlení příběhu o dobývání Tróje, kterým je Trojský kůň, zároveň však přesahuje vlastní text Íliady a přelévá se osobou sebevědomého Odyssea do dalšího příběhu. Proto vynechávám (zatím) pojem závěrečná katarze.
(Jakým dalším způsobem by se mohli nepřátelé dostat do opevněného města? - podzemní chodba, zrada, přilba nebo plášť neviditelnosti)

Závěrečné sepsání vlastní reprodukce trojského příběhu může být buď příkladem čtenářského zápisu, nebo i přípravou na slohovou práci ověřující jak znalost přečteného textu (Literární výchova), tak dovednost souvislého vypravování (Komunikační a slohová výchova). Čtyři vzniklé odstavce lze dále rozvíjet využitím přímé řeči nebo různých digresí, v šestém ročníku například vhodným popisem postav.

Tyto obrázky tvoří osnovu Homérova eposu Ílias, příběhu, který známe z knihy Eduarda Petišky, viz Dějepis 6 s. 14, pod názvem Trojská válka. Úkoly:

1) Srovnej různé zdroje, ze kterých obrázky vycházejí
2) Napiš ke každému obrázku jeden odstavec (pře)vyprávění:

foto
1 Úvod čili EXPOZICE
Obraz moderního malíře,
viz Dějepis 6 s. 109, Vyhledej příklady spojení naší doby s řeckou kulturou, srov. také s. 90

 

 

 

foto
2 Zápletka čili KOLIZE
Záběr z filmového zpracování,
viz Řečtí bohové a jejich skutky inspirují i dnešní filmaře Dějepis 6 s. 96

foto
3 Vyvrcholení čili KRIZE Vyobrazení na řecké keramice, viz Dějepis 6 s. 85, červenofigurový vzor s. 96, I obrázky jsou historické prameny, s. 15

foto
4 Rozuzlení čili KATASTROFA
Rekonstrukce podle příběhu,
viz Dějepis 6 s. 88, příklad Vědecké rekonstrukce viz s. 104

Zdroje:

www.dhm.de/lemo/objekte/pict/saliger2/index.jpg
www.bertsgeschiedenissite.nl/bronstijd/eeuw13/paris%20en%20helena.jpg
www.agiasofia.com/alexandros/achileas-ektoras.jpg
im.encyklopedie.seznam.cz/wiki_cz/image/88/110888-trojan-horse.jpg

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 15. 05. 2008
Zobrazeno: 18558krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
SOTOLÁŘ, Zdeněk. Obrázkovou osnovou ke stavbě příběhu. Metodický portál: Články [online]. 15. 05. 2008, [cit. 2020-08-10]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZMC/2313/OBRAZKOVOU-OSNOVOU-KE-STAVBE-PRIBEHU.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.