Zobrazit na úvodní stránce článků

Na začátek článku

Ikona prakticky

Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava

Ikona inspiraceIkona hodina
Autor: Marie Zahradníková
Spoluautor: Miroslava Ludvíková
Anotace: Žáci hledají odpovědi na otázky spojené s perzekucí Židů v Protektorátu Čechy a Morava, zamýšlí se nad širšími souvislostmi a projevy rasové nesnášenlivosti v současnosti.
Podpora výuky jazyka:
Klíčové kompetence:
 1. Základní vzdělávání » Kompetence občanské » "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 2. Základní vzdělávání » Kompetence sociální a personální » přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 3. Základní vzdělávání » Kompetence komunikativní » naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
Očekávaný výstup:
 1. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Dějepis » Moderní doba » na příkladech vyloží antisemitismus, rasismus a jejich nepřijatelnost z hlediska lidských práv
 2. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » rozpoznává netolerantní, rasistické, xenofobní a extremistické projevy v chování lidí a zaujímá aktivní postoj proti všem projevům lidské nesnášenlivosti
 3. základní vzdělávání » Člověk a společnost » 2. stupeň » Výchova k občanství » Člověk ve společnosti » objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje kulturní zvláštnosti i odlišné názory, zájmy, způsoby chování a myšlení lidí, zaujímá tolerantní postoje k menšinám
Mezioborové přesahy a vazby:
 1. Základní vzdělávání -> Český jazyk a literatura 2. stupeň
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání » Multikulturní výchova » Lidské vztahy
 2. Základní vzdělávání » Výchova demokratického občana » Občan, občanská společnost a stát
 3. Základní vzdělávání » Osobnostní a sociální výchova » Mezilidské vztahy
Organizace řízení učební činnosti: Skupinová
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Pracovní list s otázkami, papíry A3, psací potřeby
Klíčová slova: multikulturní výchova, Člověk a společnost, Dějepis, xenofobie, rasismus, holocaust, perzekuce, Židé, menšiny, druhá světová válka, protektorát
Příspěvek může být vzhledem k datu publikace zastaralý. V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Cíl aktivity

Žáci si uvědomí následky diskriminujících politických rozhodnutí a jejich projevy v každodenním životě. Uvědomí si roli jednotlivce a možnosti odporu vůči bezpráví. Budou schopni zaujmout k tématu osobní postoj.

Popis aktivity

Rozdělte třídu do skupin podle počtu vybraných otázek. Každá skupina dostane jednu otázku z nabídky (viz níže).

Každá skupina připraví odpovědi na zadanou otázku. Učitel během plnění úkolu obejde jednotlivé skupiny, zapojí se do diskuse, případně doplní informace. Žáci formulují odpovědi, které zapisují na flip.

V další části třída pracuje společně. Každá skupina prezentuje ostatním svoji otázku a odpověď. Vypracované otázky na flipech zůstávají vyvěšeny v galerii.

Učitel moderuje závěrečnou diskusi.

Aktivitu je možné rozdělit do dvou hodin, první se zaměří na období druhé světové války (holocaust, nacistické Německo, Protektorát Čechy a Morava), následující na projevy rasismu v současnosti. S galerií flipů lze samozřejmě pracovat i v následujících hodinách.

Nabídka otázek

Otázky zaměřené na období druhé světové války, Německo a Protektorát

 • Postup nacistů vůči Židům ve 30. letech 20. století byl pozvolný. Nařízení omezující jejich život přicházela postupně, „po malých krůčcích". Uveďte příklad tří takových „malých kroků" a pokuste se vysvětlit, v čem byl tento postup podle vás nebezpečný.
 • Která z nařízení, jež omezovala život Židů v Protektorátu Čechy a Morava, považujete vy osobně za nejhorší? Pokuste se svůj názor zdůvodnit.
 • Hitler v čele NSDAP ovládl Německo a šířil nenávist vůči Židům. Jak se lidé mohli nechat takto ovlivnit a dívat se na všechno, co se kolem nich dělo, bez jakéhokoli odporu? Navrhněte několik možný důvodů.
 • Ne všichni obyvatelé Německa či Německem okupovaných zemí zůstali vůči holocaustu neteční. Vyjmenujte příklady lidí, kteří se pokusili zlu postavit a udělali něco pro záchranu obětí holocaustu?

Otázky zaměřené na projevy nesnášenlivosti v současnosti

 • Mezi obyvateli České republiky je i v současnosti mnoho rasistů. Jak se současný rasismus u nás projevuje? Které menšiny bývají terčem rasistů a které nebývají? Proč? Jaké mají v dnešní době tito lidé důvody odsuzovat druhé?
 • Setkali jste se někdy osobně s rasismem? Popište, co se stalo. Byli jste pouze „divákem" nebo přímým účastníkem? Kdo byl „obětí", kdo „násilníkem" ? Jak jste se v této situaci zachovali?

Otázka k zamyšlení vhodná pro starší žáky

 • Název jedné výstavy a projektu zní Neztratit víru v člověka... Co je z vašeho hlediska pro schopnost neztratit tuto víru nejdůležitější? Kdybyste mohli výrok doplnit, co byste napsali - „Abychom neztratili víru v člověka, je nutné..." Napište ve skupině pět možných konců této věty.

Mohly by vás zajímat například tyto články:
Kresby terezínských dětí
Romský holocaust
Hanin kufřík
Neztratit víru v člověka

Anotované odkazy:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné anotované odkazy.
Přiřazené DUM:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné DUM.
Přiřazené aktivity:
Příspěvek nemá přiřazeny žádné aktivity.
V případě pochybností o aktuálnosti či funkčnosti příspěvku využijte tlačítko „nahlásit příspěvek“.
Nahlásit příspěvek
INFO
Publikován: 27. 01. 2009
Zobrazeno: 11890krát
Hodnocení příspěvku
Hodnocení týmu RVP:
Hodnocení článku : 0

Hodnocení uživatelů:
Hodnocení článku :
Hodnotit články mohou pouze registrovaní uživatelé.

zatím nikdo Hodnocení článku : 5
zatím nikdo Hodnocení článku : 4
zatím nikdo Hodnocení článku : 3
zatím nikdo Hodnocení článku : 2
zatím nikdo Hodnocení článku : 1
Jak citovat tento materiál
ZAHRADNÍKOVÁ, . Perzekuce Židů v Protektorátu Čechy a Morava. Metodický portál: Články [online]. 27. 01. 2009, [cit. 2020-07-06]. Dostupný z WWW: <https://clanky.rvp.cz/clanek/c/ZLB/2933/PERZEKUCE-ZIDU-V-PROTEKTORATU-CECHY-A-MORAVA.html>. ISSN 1802-4785.
Licence Licence Creative Commons

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons.


Komentáře
Příspěvek nebyl zatím komentován.
Vložit komentář:

Pro vložení komentáře je nutné se přihlásit.